H? th?ng chu?n b? công c? và cách s? d?ng t?p tr? l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314460 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 216937.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Chu?n b? Windows XP h? th?ng t?p tin (Sysprep.exe), các Riprep công c?, và ch?c năng t?p tin câu tr? l?i là khác nhau t? nh?ng ngư?i như nhau các y?u t? trong Microsoft Windows NT 4.0. Ngoài ra, tên và v? trí t?p tr? l?i đ? đư?c thay đ?i.

THÔNG TIN THÊM

Các thông s? sau đây có th? đư?c s? d?ng v?i Sysprep.exe (và Riprep) công c?:
 • PNP - ép bu?c c?m và ch?y đ?m ngày ti?p theo kh?i đ?ng l?i
 • yên t?nh - ch?y trong ch? đ? im l?ng, v?i h?p tho?i không có
 • nosidgen - không ph?i t?o l?i ID b?o m?t trên kh?i đ?ng l?i
 • kh?i đ?ng l?i - t? đ?ng kh?i đ?ng l?i khi các công c? Sysprep.exe đ? hoàn thành
 • Mini - c?u h?nh Windows XP Professional đ? s? d?ng Mini-Setup thay v? c?a Windows Welcome. Tùy ch?n này không có hi?u l?c trên Windows XP Home ?n b?n, nơi nh?ng kinh nghi?m đ?u tiên-ch?y là luôn luôn hoan nghênh Windows. Chuy?n đ?i này c?ng l?c lư?ng SysPrep đ? nh?n ra t?p tin Sysprep.inf.
Chú ý Không ph?i là m?t tham s? mà ch? đ?nh Mini-Setup Thu?t s? t?p tr? l?i. T?p tr? l?i ph?i đư?c đ?i tên thành Sysprep.inf, và nó ph?i n?m trong thư m?c Sysprep vào thư m?c g?c c?a ? đ?a mà Windows là cài đ?t. N?u thư m?c Sysprep đư?c đ?t tên theo m?t cách khác nhau, thi?t l?p b? qua nó. T?p tr? l?i s? d?ng cùng m?t đ?nh d?ng như Unattended.txt t?p tin, nhưng ch? nh?ng ph?n sau và tham s? đư?c h? tr?. Câu tr? l?i t?p tin có th? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n ho?c công c? Setupmgr.exe bao g?m trong Microsoft Windows XP CD-ROM.
[Không giám sát]
OemSkipEula
OemPnPDriversPath
ExtendOemPartition
InstallFilesPath
UpdateHAL
UpdateUPHAL
KeepPageFile
[GuiUnattended]
AdminPassword
Autologon
AutoLogonAccountCreation
AutoLogonCount
OEMDuplicatorString
OEMSkipRegional
OEMSkipWelcome
TimeZone
OEMDuplicatorString
TimeZone
[UserData]
T?t c? các phím đư?c h? tr?.
[LicenseFilePrintData]
T?t c? các phím đư?c h? tr?.
[GuiRunOnce]
[Hi?n th?]
T?t c? các phím đư?c h? tr?.
[RegionalSettings]
T?t c? các phím đư?c h? tr?.
[M?ng]
Ch? phím InstallDefaultComponents đư?c h? tr?.
[Identification]
T?t c? các phím đư?c h? tr?.
[NetClients]
T?t c? các phím cho khách hàng các d?ch v? cho m?ng c?a Microsoft và khách hàng d?ch v? cho Netware đư?c h? tr?.
[TapiLocation]
T?t c? các phím đư?c h? tr?. Các giá tr? s? ch? có giá tr? n?u m?t modem đư?c tr?nh bày trên máy tính.
[Fax]
T?t c? các phím đư?c h? tr?.
[Oem_Ads]
T?t c? các phím đư?c h? tr?.
Cho m?t l?i gi?i thích chi ti?t v? t?p tin câu tr? l?i và danh sách các h?p l? các giá tr? tham s?, xem t?p Deploy.chm trong các Support\Tools\Deploy.cab thư m?c trên đ?a CD Windows XP.

Đ? cài đ?t Ti?n ích thi?t l?p Manager, làm theo các bư?c sau:
 1. M? My Computer, và sau đó m? c?p Support\Tools ngày Windows XP CD-ROM.
 2. B?m đúp vào các Deploy.cab t?p tin đ? m? nó.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Ch?n T?t c? các.
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao chép vào Cặp.
 5. Nh?p vào Làm cho c?p m?i. G? tên mà b?n mu?n cho thư m?c qu?n l? thi?t l?p, và sau đó nh?n ENTER. Ví d?, g?tr?nh qu?n l? thi?t l?p, sau đó nh?n ENTER.
 6. Nh?p vào Sao.
 7. M? thư m?c m?i mà b?n t?o ra, và sau đó b?m đúp chu?t các Setupmgr.exe t?p tin. Thu?t s? qu?n l? thi?t l?p Windows b?t đ?u. Theo các ch? d?n trong thu?t s? đ? t?o ra m?t câu tr? l?i t?p tin.

  Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o m?t t?p tr? l?i, h?y nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  308662 S? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p đ? t?o m?t t?p tr? l?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 314460 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbsbk kbsetup kbmt KB314460 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314460

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com