מדריך מהיר להתקנה מראש של Windows

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314472 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל- Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) 250609 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד להתקין מראש את מערכת ההפעלה Microsoft Windows XP.

חשוב: אם בכוונתך להתקין מראש את מערכת ההפעלה Windows XP בפעם הראשונה, ואין לך מחשבים אחרים שבהם פועלת מערכת Windows XP, קרא ובצע את ההוראות בחלק א' ובחלק ב' במדריך מהיר זה. אם Windows XP כבר מותקן, המשך לחלק ב'.

מידע נוסף

חלק א: התקנת Windows

כדי להתכונן להתקנה ללא התערבות של Windows, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחר מחשב שישמש כמחשב ראשי ולאחר מכן הגדר את סדר האתחול ב- BIOS כאשר כונן התקליטורים מוגדר כהתקן הראשון, הדיסק הקשיח מוגדר כהתקן השני וכונן התקליטונים מוגדר כהתקן השלישי.

  הערה: ייתכן שיהיה עליך לפנות ליצרן המחשב כדי לכוונן את ההגדרות ב- BIOS של המחשב.

  הערה: המחשב חייב לתמוך באתחול מסוג El-Torito No Emulation CD אם הוא כולל פלטפורמה מבוססת x86. אם המערכת שלך לא תומכת באתחול El-Torito No Emulation CD, עיין במדריך למשתמש של Windows OEM Preinstallation Kit (OPK) לקבלת מידע אודות התקנת Windows.
 2. הכנס את תקליטור Windows לכונן התקליטורים של המחשב הראשי ולאחר מכן אתחל את המחשב מכונן התקליטורים.

  תוכנית ההתקנה של Windows מופעלת באופן אוטומטי. Windows מותקן בשלושה שלבים: העתקת קבצים, התקנה במצב טקסט והתקנה במצב GUI. בסוף שלושת השלבים של תוכנית ההתקנה, מערכת ההפעלה מותקנת לחלוטין.

חלק ב: יצירת קובץ תשובות Winnt.sif

 1. לאחר ש- Windows הותקן במחשב הראשי, בנה קובץ תשובות להתקנה ללא התערבות של Windows באמצעות אשף מנהל ההתקנה (Setupmgr.exe).

  כלי ההתקנה מראש נמצאים בקובץ Support\Tools\Deploy.cab במדיית המוצר OEM Windows המגיעה עם כל חבילת OEM three-pack ממפיץ OEM המורשה המקומי של Microsoft. כדי להתקין את כלי השירות 'מנהל ההתקנה', בצע את הפעולות הבאות:
  1. פתח את 'המחשב שלי' ולאחר מכן את התיקיה Support\Tools בתקליטור של Windows XP.
  2. לחץ פעמיים על הקובץ DEPLOY.CAB כדי לפתוח אותו.
  3. בתפריט עריכה, לחץ על בחר הכל.
  4. בתפריט עריכה, לחץ על העתק לתיקייה.
  5. לחץ על צור תיקיה חדשה. הקלד את השם הרצוי עבור התיקייה של 'מנהל ההתקנה' ולאחר מכן הקש על ENTER. לדוגמה, הקלד setup manager ולאחר מכן הקש על ENTER.
  6. לחץ על העתק.
 2. פתח את התיקיה שמכילה את קבצי מנהל ההתקנה, לחץ פעמיים על Setupmgr.exe כדי להפעיל את אשף מנהל ההתקנה ולאחר מכן צור קובץ תשובות חדש.

  לקבלת מידע נוסף על הדרך ליצירת קובץ תשובות, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  308662 שימוש במנהל ההתקנה ליצירת קובץ תשובות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 3. בצע את ההוראות המוצגות על המסך מתוך האשף כדי ליצור את קובץ התשובות.
  1. בדף 'המוצר אותו יש להתקין', לחץ על התקנת Windows ללא התערבות.
  2. בדף 'תיקיית הפצה', לחץ על לא, קובץ תשובות זה ישמש להתקנה מתוך תקליטור.
 4. כאשר תגיע לתיבת הדו-שיח מנהל ההתקנה של Windows שתציג לך הנחיה להזין מיקום שבו ברצונך לאחסן קבצים חדשים שנוצרים, הכנס תקליטון לכונן A:, הקלד a:\winnt.sif ולאחר מכן לחץ על אישור. ההודעה הבאה תופיע:
  פעולתו של אשף מנהל ההתקנה הושלמה בהצלחה. נוצרו הקבצים הבאים:
  A:\WINNT.SIF

  A:\WINNT.BAT
 5. לחץ על יציאה בתפריט קובץ כדי לצאת מאשף מנהל ההתקנה ולאחר מכן הענק את התווית "דיסק ללא התערבות של Windows" לתקליטור שיצרת. אם ברצונך שתוכנית ההתקנה של Windows תמחק את כל המחיצות בדיסק הקשיח, ותיצור מחיצה חדשה, עליך לכלול את הפקודה Repartition בקובץ Winnt.sif. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הפעל את פנקס רשימות של Windows ולאחר מכן פתח את הקובץ Winnt.sif file שיצרת.
  2. תחת [Unattended], הוסף שורה חדשה ולאחר מכן הקלד את הקוד הבא:
   ??
   Repartition=Yes
   						
  3. שמור את השינויים בקובץ ולאחר מכן צא מפנקס הרשימות.

חלק ג: התקנת Windows מראש מתקליטור

 1. במחשב היעד שבו ברצונך להתקין מראש אל Windows, הגדר את סדר האתחול ב- BIOS כאשר כונן התקליטורים מוגדר כהתקן הראשון, הכונן הקשיח מוגדר כהתקן השני וכונן התקליטונים מוגדר כהתקן השלישי.
  הערה: ייתכן שיהיה עליך לפנות ליצרן המחשב כדי לכוונן את ההגדרות ב- BIOS של המחשב.
 2. הכנס את התקליטור של Windows XP לכונן התקליטורים ולאחר מכן הפעל את המחשב.
 3. כאשר המסך הכחול Windows Setup (התקנת Windows) מוצג, הכנס את הדיסק ללא התערבות של Windows שמכיל את קובץ התשובות Winnt.sif שזה עתה יצרת.

  הערה: המחשב חייב לתמוך באתחול מסוג El-Torito No Emulation CD אם הוא כולל פלטפורמה מבוסס x86.

  תוכנית ההתקנה של Windows מופעלת באופן אוטומטי. Windows מותקן בשלושה שלבים: העתקת קבצים, התקנה במצב טקסט והתקנה במצב GUI. בסוף שלושת השלבים של תוכנית ההתקנה, מערכת ההפעלה מותקנת לחלוטין.
 4. הסר את התקליטון.
 5. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן הפעל את Windows כדי לבצע ביקורת של המערכת, להוסיף לה מותג באופן ידני לפני הפעלת Sysprep ולשלוח אותה ללקוח.

חלק ד : הוספה ידנית של מותג למערכת

 1. כדי להוסיף מידע תמיכה לתפריט התחלה של Windows, צור קובץ Oeminfo.ini באמצעות פנקס רשימות של Windows ולאחר מכן העתק אותו לתיקיה Windows\System32.

  בעת שימוש בקובץ Oeminfo.ini, הערכים במקטע [General] ולחצן מידע תמיכה מוצגים בכרטיסיה כללי של תיבת הדו-שיח מאפייני מערכת.

  להלן דוגמה של הקובץ Oeminfo.ini:
  [General]
  Manufacturer = MyCompany, Inc.
  Model = Brand X Processor
  SupportURL = http://www.mycompany.com
  LocalFile = C:\Winnt\Web\LocalFilename.htm

  [Support Information]
  Line1= For Technical Support:
  Line2= to obtain updated drivers or for information on frequently
  Line3= asked questions, visit the MyCompany technical
  Line4= support web site at:
  Line5=
  Line6= http://www.mycompany.com/techsupport.
  הערה: המקטעים General] ו- [Support Information] של הקובץ Oeminfo.ini דרושים. החלף את היצרן, הדגם, כתובת ה- URL של התמיכה ופרטי הקובץ המקומי בפרטי החברה שלך. הקפד לא להשאיר רווחים מיותרים כלשהם לאחר שם החברה.
 2. כדי להוסיף את הסמל לחלון מאפייני מערכת בלוח הבקרה, החלף את קובץ הדוגמה Oemlogo.bmp הכלול בערכת OPK זו עם סמל החברה (תמונת מפת סיביות) בתיקיית המשנה Windows\System32.

  הערה: הסמל Oemlogo.bmp חייב להיות מרובע ועליו להיות בגודל של 172 על 172 פיקסלים. אם תמונת מפת הסיביות קטנה יותר ממפרט זה, היא מופיע ממורכזת בתוך מלבן. אם היא גדולה יותר ממפרט זה, חלק ממנה ייראה חתוך ברזולוציות מסוימות של גופנים ומסכים, או שלא תיראה כלל. ראה "Chapter 6: Advanced Customization Topics" (פרק 6: נושאי התאמה אישית מתקדמת) במדריך למשתמש של OPK לקבלת מידע נוסף אודות הוספת המותג שלך.

חלק ה: שימוש בכלי הכנת המערכת (Sysprep.exe) לצורך הכנה למשלוח

באפשרותך להשתמש ב- Sysprep כדי לערוך ביקורת מעמיקה של מחשבים מותקנים מראש. לשם כך, התחבר לסביבת Windows, הפעל את כלי הביקורת או הבדיקות ולאחר מכן הסר אותם. כאשר תסיים, הפעל את Sysprep כדי לשחזר את המחשב למצב מוכן למשלוח, לצורך מסירה למשתמשי קצה. Sysprep היא התוכנית האחרונה שעליך להפעיל לפני שתשלח את המחשב.

כדי לשחזר את המחשב למצב מוכן למשלוח:
 1. בתפריט התחלה, לחץ על הפעלה ולאחר מכן הקלד cmd .
 2. בשורת הפקודה, עבור לבסיס של כונן המערכת ולאחר מכן הקלד md sysprep.
 3. העתק את הקבצים Sysprep.exe?, Setupcl.exe ואת הקובץ האופציונלי Sysprep.inf מהתיקיה Tools בתקליטור Windows OPK Tools או מהקובץ Support\Tools\Deploy.cab בתקליטור המוצר של Windows XP לתיקיה Sysprep.

  הערה: מאחר ש- Sysprep אינו כלי שירות לשכפול ואינו מאפס את יומני מציג האירועים, היומנים במחשבי היעד מציגים את האירועים שהתרחשו במחשב הראשי. הקפד לנקות את יומני האירועים.
 4. בשורת הפקודה, עבור לתיקיה Sysprep ולאחר מכן הקלד Sysprep.
 5. בהודעה כלי הכנת המערכת של Windows שמופיעה, לחץ על אישור.
 6. כאשר תהיה מוכן להכין את המערכת, לחץ על Reseal ולאחר מכן לחץ על אישור.
כאשר תוצג לך הנחיה לכבות את המחשב, הוצא את תקליטור המוצר של Windows או את תקליטור OPK Tools.

הערה: לאחר שתפעיל את Sysprep במחשב, פסק הזמן מוגדר לשתי שניות.

לאחר שהמחשב ישוחזר למצב מוכן למשלוח, הוא יהיה מוכן למשלוח למשתמש יחד עם החומרים הדרושים של Windows כפי שצוינו בהסכם הרשיון שלך עם Microsoft. בדרך כלל, פריטים אלה כוללים:
 • תקליטור המוצר של Windows
 • תווית תעודת מקוריות המודבקת על מארז המערכת

מאפיינים

Article ID: 314472 - Last Review: יום שני 25 פברואר 2008 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbinfo KB314472

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com