Straipsnio ID: 314477 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? programos ?Windows 2000? versij? skaitykite 124550 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba).
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai bandote paleisti Windows XP, galite gauti vien? i? ?i? klaidos prane?im?:

1 klaidos prane?imas

Windows negalima paleisti d?l kompiuterio disko ?renginio konfig?racijos problemos.

Nepavyksta skaityti i? pasirinkto ?krovos disko. Patikrinkite ?krovos keli? ir disko ?rengin?.

Papildomos informacijos ie?kokite Windows dokumentacijoje apie aparat?ros disko konfig?racij? ir aparat?ros ?inynuose.

2 klaidos prane?imas

Nepavyko paleisti Windows NT, nes ?io failo n?ra arba jis sugadintas:

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

I? naujo ?diekite min?to failo kopij?.

3 klaidos prane?imas

Winnt_root\System32\Hal.dll n?ra arba ji pa?eista:

I? naujo ?diekite min?to failo kopij?.
Be to, galite pasteb?ti vien? ar daugiau i? ?i? po?ymi?:
 • Jei paleid?iate kompiuter? per atk?rimo konsol?, gali atsirasti komand? eilut? be galimyb?s pasirinkti Windows diegim?.
 • Bandydami pasiekti Windows aplank?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
  prieiga nesuteikta.
 • Jei bandote atlikti operacij? Atkurti i? Windows XP kompaktinio disko, Windows diegimas neaptinkamas ir j?s negalite atkurti Windows.

PRIE?ASTIS

Taip gali ?vykti, jei tenkinama viena ar keletas ?i? s?lyg?:
 • Boot.ini failo [Boot Loader] sekcijoje n?ra Numatytosios vert?s arba ji neteisinga.
 • Windows XP ne?diegta toje vietoje, kuri nurodyta Boot.ini faile.
 • N?ra failo Ntoskrnl.exe arba jis pa?eistas.
 • Skaidinio kelias Boot.ini faile nustatytas neteisingai.
 • Bendra aparat?ros klaida.

SPRENDIMAS

?iai problemai spr?sti naudokite bet kur? i? ?i? b?d?:

1 b?das

Nor?dami atkurti arba pataisyti Numatyt?j? ?ra?? ir u?tikrinti, kad kiti ?ra?ai Boot.ini failo [Operating Systems] sekcijoje nurodo tinkamus katalogus, redaguokite Boot.ini fail?.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip redaguoti Boot.ini fail?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
289022 Kaip ?Windows XP? redaguoti Boot.ini fail?

2 b?das

Nor?dami koreguoti Boot.ini fail? naudokite atk?rimo konsol?je esan?i? paslaug? program? Bootcfg:
 1. Paleiskite kompiuter? naudodami Windows XP kompaktin? disk?.
 2. Kai gaunate prane?im?, raginant? paspausti R, kad naudojant atk?rimo konsol? b?t? atkurta Windows, paspauskite R klavi??.
 3. Pasirinkite pageidaujam? Windows diegim? ir, kai j?s? papra?ys, ?veskite administratoriaus slapta?od?.
 4. ?ra?ykite bootcfg /rebuild ir paspauskite ENTER.
 5. Kai randamas Windows diegimas, parodomi ?ie nurodymai:
  Prid?ti diegim? ? ?krovos s?ra??? (Taip/Ne/Visus)
  [?veskite Y atsakydami ? ?? prane?im?.]

  ?veskite ?kelties identifikatori?:
  [Tai operacin?s sistemos pavadinimas. ?ra?ykite Windows XP Professional ar Windows XP Home Edition.]

  ?veskite OS ?kelties parinktis:
  [Palikite ?? lauk? tu??i? ir paspauskite ENTER].
  Atlik? anks?iau i?vardytus veiksmus, i? naujo paleiskite kompiuter? ir pasirinkite pirm? ?krovos meniu punkt?. Taip Windows XP bus paleid?iama kaip ?prasta.

  Kai Windows XP s?kmingai bus ?kelta, Boot.ini bus galima modifikuoti ir pa?alinti klaidingus ?ra?us.
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip redaguoti Boot.ini fail?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
289022 Kaip ?Windows XP? redaguoti Boot.ini fail?

3 b?das

 1. Paleiskite kompiuter? naudodami Windows XP kompaktin? disk?. Paspauskite bet kur? klavi??, kad b?t? paleid?iama i? kompaktinio disko.
 2. Kai bus ?kelti s?rankos failai, paspauskite R, kad b?t? atkuriama naudojant atk?rimo konsol?.
 3. B?dami atk?rimo konsol?je pasirinkite diegim? (paprastai 1 numeris) ir paspauskite ENTER, kad ?eitum?te.
 4. ?eikite ? administratoriaus abonement? ?ra?ydami ?io abonemento slapta?od? ir paspauskite ENTER.
 5. Atk?rimo konsol?s komand? eilut?je ?ra?ykite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:

  Vieno procesoriaus sistemoms:
  expand <cd-rom>:\i386\ntoskrnl.ex_ <hd-drive>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  Keli? procesori? sistemoms:
  expand <cd-drive>:\i386\ntkrnlmp.ex_ <hd-drive>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  Pastaba ?iose dviejose komandose vietos rezervavimo ?enklas <cd-rive> rei?kia DVD disk? ?renginio loginio disko raid?, o vietos rezervavimo ?enklas <hd-drive> rei?kia stand?iojo disko, kuriame ?diegta ?Windows?, raid?.
 6. Jei j?s? klausia, ar perra?yti failus, paspauskite Y.
 7. ?ra?ykite exit komand? eilut?je ir paspauskite ENTER.

4 b?das

Paleiskite kompiuter? naudodami atk?rimo konsol? ir ?vykdykite komand? CHKDSK /r.

PASTABA: Chkdsk komand? eilut?je nereikia prid?ti perjungtuvo /p, nes naudojant perjungtuv? /r paslaug? programa Chkdsk suranda netinkamus sektorius ir atkuria perskaitom? informacij?. ?i komanda si?lo perjungtuv? /p.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei Boot.ini failo sekcijoje [Boot Loader] n?ra Numatytosios vert?s, Windows XP rodo nauj? ?ra?? ? Windows (numatytasis) ? OS ?kelties programos (boot loader) meniu ir tada i? naujo nustato numatyt?j? ?ra??. ?ra?as Windows (numatytasis) nurodo ?? Windows XP ?kelties keli?:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Boot.ini fail?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
102873 BOOT.ini ir ARC keli? pavadinim? nuostatos ir naudojimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos apie atk?rimo konsol? ?Windows XP?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
307654 Kaip ?Windows XP? diegti ir naudoti atk?rimo konsol? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 314477 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. gegu??s 19 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbhardware kberrmsg kbfaq kbprb KB314477

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com