Làm th? nào đ? thêm OEM c?m và ch?y tr?nh đi?u khi?n cho Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314479 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 254078.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các bư?c c?n thi?t đ? thêm OEM (OEM)-cung c?p tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t Microsoft Windows. Bài vi?t này bao g?m ch? nh?ng tr?nh đi?u khi?n thư?ng đư?c cài đ?t trong giao di?n ngư?i dùng đ? h?a (GUI)-ch? đ? thi?t l?p ho?c post-Setup theo tiêu chu?n c?m và ch?y đ?m. Đi?u này cho phép b?n đ? n?p trư?c OEM c?m và chơi tr?nh đi?u khi?n mà b?n có th? s? d?ng sau này, khi ph?n c?ng liên k?t đư?c gi?i thi?u trong h? th?ng.

Bài vi?t này mô t? cách thêm tr?nh đi?u khi?n OEM c?m và chơi trong nh?ng trư?ng h?p sau:
 • Cài đ?t không giám sát
 • Thi?t l?p Sysprep
 • Cài đ?t t? xa cài đ?t d?ch v? (RIS)
 • Riprep h?nh ?nh
 • Hi?n có b?n cài đ?t Windows
Chú ý Th? t?c này không áp d?ng cho tr?nh đi?u khi?n máy in.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách thêm OEM cung c?p thi?t b? kh?i lư?ng lưu tr? trong lúc thi?t l?p ch? đ? văn b?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314859 Gi?i h?n OEM Driver h? tr? có s?n v?i F6 trong thi?t l?p Windows XP

THÔNG TIN THÊM

Tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t trong ph?n "Cài đ?t thi?t b?" thi?t l?p ch? đ? GUI có đư?c t?m th?y trong các đ?a đi?m nh?t đ?nh. T?i th?i đi?m này, thi?t l?p cài đ?t các thi?t b? (b?ng cách s? d?ng c?m và ch?y ID) đ? đư?c li?t kê b?i Windows c?m và chơi. Thi?t l?p t?m ki?m m?t con đư?ng đư?c xác đ?nh trư?c trên ? đ?a, t?m trong Inf. files t?m k?t qu? t?t nh?t cho ID c?m và ch?y c?a thi?t b?. Con đư?ng này đư?c đ?nh ngh?a trong v? trí đăng k? sau và đư?c thi?t l?p đ? %SystemRoot%\Inf theo m?c đ?nh:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
Thi?t l?p s? d?ng đư?ng d?n này đ? xác đ?nh v? trí t?p tin Inf. đ? cài đ?t thi?t b?. Sau khi thi?t l?p, con đư?ng này c?ng đư?c s? d?ng cho b?t k? ph?n c?ng m?i t?m th?y và đư?c cài đ?t. N?u b?n s?a đ?i phím này trong lúc thi?t l?p b?ng cách s? d?ng Sysprep.inf ho?c l?i t?p tr? l?i, giá tr? đư?c lưu và c?ng đư?c s? d?ng sau khi thi?t l?p.

Các đo?n c?a bài vi?t này gi?i thích làm th? nào đ? thêm OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n đ? không c?n giám sát ho?c Sysprep thi?t l?p cài đ?t c?a Windows.

Cài đ?t không giám sát

Đ? thêm tr?nh đi?u khi?n m?t thi?t l?p t? đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý N?u các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n đư?c không k? thu?t s? đăng, b?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo v? đi?u này trong khi thi?t l?p. Đ? t?t thông báo này, thêm các m?c sau đây đ? các [Không giám sát] ph?n c?a t?p tr? l?i thi?t l?p (Unattend.txt):
DriverSigningPolicy = Ignore
				
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cài đ?t này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
236029 Làm th? nào đ? đ?t tr?nh đi?u khi?n chính sách k? h?p đ?ng cho Windows 2000 Unattended Setup
 1. T?o m?t đi?m phân ph?i trên m?t máy ch? m?ng b?ng cách sao chép thư m?c I386 t? đ?a CD-ROM Windows Microsoft vào m?t v? trí trên máy ch?. S? d?ng ti?n ích thi?t l?p qu?n l? (Setupmgr.exe) đ? t?o ra m?t t?p tin Unattended.txt. B?n có th? t?m th?y Setupmgr.exe trên đ?a CD-ROM Windows trong thư m?c Support\Tools trong t?p tin Deploy.cab, cùng v?i t?p tin Setupmgr.chm có ch?a thông tin v? cài đ?t không giám sát Windows.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t t?p tr? l?i, h?y nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  308662 Làm th? nào đ?: S? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p đ? t?o m?t t?p tr? l?i trong Windows 2000
 2. T?o m?t oem $$ \$ 1\Drivers thư m?c trong thư m?c I386 b?n sao chép vào các đi?m phân ph?i. B?n có th? mu?n t?o thêm thư m?c trong thư m?c con tr?nh đi?u khi?n, tùy thu?c vào ph?n c?ng mà b?n mu?n cài đ?t (ví d?, b? đi?u h?p m?ng, modem, ho?c tr?nh đi?u khi?n video). Thư m?c $1 gi?i quy?t đ?n % SystemDrive %. Trong khi thi?t l?p ch? đ? văn b?n, các thư m?c và t?p tin đư?c sao chép vào thư m?c %SystemDrive%\Drivers. Ví dụ:
  \i386
  -\$oem$
  - - \$1
  ---\Drivers
  -----\NIC
  -----\MODEM
  -----\VIDEO
 3. Sao chép t?t c? các t?p tin OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? thư m?c (ho?c thư m?c) t?o ? bư?c trư?c.
 4. Thêm các OemPnPDriversPath = Driver_Paths m?c nh?p trong các [Không giám sát] ph?n c?a t?p tr? l?i thi?t l?p. B?n có th? danh sách đư?ng d?n nhi?u trong khoá này b?ng cách tách chúng v?i d?u ch?m ph?y (;), như sau:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video
  						
  Chú ý % SystemDrive % môi trư?ng bi?n chu?i đư?c t? đ?ng chèn vào trư?c khi m?i con đư?ng t?m ki?m đư?c li?t kê.
 5. Lưu t?p tr? l?i.
Trong khi thi?t l?p ch? đ? GUI, khi h? th?ng t?m ki?m t?p tin Inf. cho c?m và chơi ID, nó c?ng s? trong đư?ng d?n ghi nh?n trong các OemPnPDriversPath l?i vào, cùng v?i đư?ng d?n m?c đ?nh tiêu chu?n là % WinDir%\Inf. Đư?ng d?n %WinDir%\Inf đư?c li?t kê đ?u tiên đ? t?m ki?m, nhưng n?u b?n có m?t thi?t b? đư?c h? tr? b?i nhi?u hơn m?t t?p inf (Windows có th? bao g?m m?t tr?nh đi?u khi?n mà cung c?p ch?c năng chung), thi?t l?p ti?p t?c t?m ki?m t?t c? các đư?ng d?n đ? ch? đ?nh trong các OemPnPDriversPath l?i vào. M?c dù nó có th? t?m th?y nhi?u tr?n đ?u, c?m và ch?y dùng t?p inf cung c?p k?t qu? t?t nh?t, và sau đó cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? liên quan đ? h? tr? đi?n tho?i.

Thi?t l?p Sysprep

Quá tr?nh mà b?n thêm OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t Sysprep Windows là tương t? v?i các th? t?c đư?c mô t? trong ph?n "Unattended Setup" c?a bài vi?t này, ngo?i tr? vi?c b?n không c?n ph?i t?o ra chia s? phân ph?i. Đ? thêm tr?nh đi?u khi?n cho thu?t s? mini-setup c?a Sysprep, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Vào thư m?c g?c c?a kh?i lư?ng mà c?p % WinDir % có v? trí, t?o ra m?t c?u trúc thư m?c đ? gi? các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n. Ví dụ:
  \Drivers
  --\NIC
  --\VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 2. Sao chép các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho c?p con thích h?p c?a h?.
 3. Thêm các OemPnPDriversPath = Driver_Paths m?c nh?p trong các [Không giám sát] ph?n c?a t?p tin Sysprep.inf. B?n có th? danh sách đư?ng d?n nhi?u trong khoá này b?ng cách tách chúng v?i d?u ch?m ph?y (;), như th? hi?n trong m?u m? sau đây:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Video
  					
  Chú ý % SystemDrive % môi trư?ng bi?n chu?i đư?c t? đ?ng chèn vào trư?c khi m?i con đư?ng t?m ki?m đư?c li?t kê.
N?u b?n không mu?n các tr?nh đi?u khi?n cung c?p OEM v?n c?n trên ? đ?a sau khi mini-setup đ? hoàn t?t, b?n có th? đ?t c?u trúc thư m?c mà b?n đ? t?o ? bư?c trư?c trong thư m?c Sysprep. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đi?u ch?nh các OemPnPDriversPath = quan tr?ng m?t cách thích h?p. Thư m?c Sysprep (cùng v?i t?t c? các c?p con c?a nó) s? t? đ?ng b? lo?i b? sau khi cài đ?t xong.

Lưu các t?p tin Sysprep.inf trong thư m?c Sysprep, và sau đó ch?y Sysprep.exe. T?t c? các thi?t b? c?m và ch?y (bao g?m c? nh?ng m?t hàng b?ng cách s? d?ng t?p inf OEM tr?nh đi?u khi?n) t? đ?ng đư?c cài đ?t trong mini-setup trên máy tính m?c tiêu. Lưu ? r?ng b?n không ph?i ch? đ?nh các -pnp d?ng l?nh chuy?n tr? khi không có trư?c đó phiên b?n (ISA) thi?t b? trên máy tính m?c tiêu. N?u b?n s? d?ng các -pnp chuy?n đ?i d?ng l?nh, m?t re-enumeration đ?y đ? Plug and Play c?a m?i thi?t b? đư?c th?c hi?n. Đi?u này cho bi?t thêm 5-10 phút đ? quá tr?nh mini-setup Sysprep.

Chú ý Khi b?n xác đ?nh b? đi?u khi?n lưu tr? kh?i lư?ng b? sung, các -pnp chuy?n đ?i d?ng l?nh có th? gây ra m?t s? b? đi?u khi?n đ?a c?ng b? sung đ? xu?t hi?n trong Device Manager.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314460 H? th?ng chu?n b? công c? và cách s? d?ng t?p tr? l?i
Chú ý N?u các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n đư?c không k? thu?t s? đăng, thu?t s? mini-setup postpones l?p đ?t thi?t b?, cho đ?n khi ngư?i qu?n tr? đăng nh?p máy tính. Đi?u này đư?c g?i là phía khách hàng so v?i cài đ?t phía máy ch?, di?n ra trong mini-setup.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256204 Unsigned Drivers không đư?c cài đ?t trong Sysprep Mini-Wizard mà không có "-pnp" Switch

RIS Installations

Quá tr?nh thêm OEM c?m và chơi tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t RIS bao g?m các bư?c tương t? đư?c li?t kê trong ph?n "Unattended Setup" c?a bài vi?t này, v?i hai đi?u ch?nh nh?:
 1. Nơi $oem$ c?p ? m?c đ? tương t? như \I386 c?p h?nh ?nh RIS. Ví dụ:
    RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\i386
    RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\$oem$\$1\Drivers      
                              \NIC
                              \MODEM
                              \VIDEO
  					
 2. S?a đ?i m?u m?c đ?nh h?nh RIS (Ristndrd.sif). Trong các [Không giám sát] o dan adran, thay đ?i các OemPreinstall = khóa giá tr? t? Không đ? Có, và sau đó thêm các OemPnPDriversPath = Driver_Path m?c. B?n có th? danh sách đư?ng d?n nhi?u trong khoá này b?ng cách tách chúng v?i d?u ch?m ph?y (;), như sau:
  [Unattended]
  OemPreinstall = Yes
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video
  					
  Chú ý % SystemDrive % môi trư?ng bi?n chu?i đư?c t? đ?ng chèn vào trư?c khi m?i con đư?ng t?m ki?m đư?c li?t kê.

  Chú ý N?u m?t trong các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? th? m?ng, máy ch? RIS ph?i có t?p tin này có s?n khi b?n kh?i đ?ng vào ch? đ? văn b?n thi?t l?p.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quá tr?nh này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  315279 Làm th? nào đ? thêm m?t bên th? ba OEM Network Adapter cho ti?n tr?nh cài đ?t RIS
 3. D?ng l?i và sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v? BINL trên máy ch? RIS. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh, nh?n ENTER sau m?i m?t:
  net stop kh?i đ?ng thông tin đàm phán l?p""
  net b?t đ?u "kh?i đ?ng thông tin đàm phán l?p"

Riprep h?nh ?nh

Riprep và Sysprep chia s? nhi?u ch?c năng tương t?; V? v?y, khi b?n thêm tr?nh đi?u khi?n OEM Plug and Play vào máy tính s? đư?c ch?p ?nh, quá tr?nh này bao g?m các bư?c tương t? như đư?c s? d?ng cho Sysprep. Trư?c khi b?n ch?y Riprep ch?ng l?i máy tính h?nh ?nh đ? sao chép nó vào máy ch? RIS, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t thư m?c có tên Sysprep trên % SystemDrive % c?p (đi?u này là r?t có th? lái xe C, b?i v? Riprep.exe có th? sao chép ch? có m?t kh?i lư?ng/phân vùng).
 2. Vào thư m?c g?c c?a cùng m?t ? đ?a, t?o ra m?t c?u trúc thư m?c đ? gi? các tr?nh đi?u khi?n cung c?p OEM, như trong ví d? sau:
  \Drivers
  --\NIC
  --\VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 3. Sao chép các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho c?p con thích h?p c?a h?.
 4. T?o m?t t?p tin Sysprep.inf trong thư m?c Sysprep, và sau đó thêm các [Không giám sát]OemPnPDriversPath = Driver_Path m?c. B?n có th? danh sách đư?ng d?n nhi?u trong khoá này b?ng cách tách chúng v?i d?u ch?m ph?y (;), như trong ví d? sau:
  [Không giám sát]
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC; Drivers\Video
  Chú ý Bi?n môi trư?ng % SystemDrive % t? đ?ng chèn vào trư?c khi m?i ngư?i trong đư?ng d?n t?m ki?m.

  Chú ý N?u thi?t b? đ? đư?c công nh?n b?i h? đi?u hành như là m?t thi?t b? đư?c bi?t đ?n ho?c không xác đ?nh, b?n ph?i lo?i b? thi?t b? thông qua qu?n l? thi?t b? trư?c khi b?n ch?y Sysprep, ho?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n không s? đư?c cài đ?t lúc kh?i đ?ng trong mini-setup.

 5. Ch?y Riprep.exe t? các \\RisServer\Reminst\Admin\I386 thư m?c trên máy khách đ? sao chép h?nh ?nh lên máy ch? RIS đ? ch?n. Riprep trông trong thư m?c Sysprep cho m?t t?p tin Sysprep.inf, l?n đ?c các OemPnPDriversPath = phím, và sau đó C?p nh?t các m?c nh?p registry sau đây trong máy tính trư?c khi nó sao registry vào máy ch? do đó, nó có s?n đ? s? d?ng trong mini-setup:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devicepath
  Chú ý T?p Riprep.sif m?c đ?nh đư?c t?o ra trong quá tr?nh này là không b? ?nh hư?ng b?i các m?c trong t?p tin Sysprep.inf đư?c t?o ra trong bư?c trư?c.
 6. D?ng l?i và sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v? BINL trên máy ch? RIS. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER sau m?i m?t:
  net stop kh?i đ?ng thông tin đàm phán l?p""
  net b?t đ?u "kh?i đ?ng thông tin đàm phán l?p"
  Chú ý N?u m?t trong các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho card m?ng chính, máy ch? RIS c?ng ph?i có t?p tin này có s?n t? m?t h?nh ?nh ph?ng RIS chu?n trư?c khi h?nh ?nh Riprep s? đư?c t?i v?. N?u đây là trư?ng h?p, b?n ph?i c?ng làm theo các th? t?c đư?c mô t? trong ph?n "RIS b?n cài đ?t" c?a bài vi?t này, ho?c s? d?ng các th? t?c đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:

  315279 Làm th? nào đ? thêm m?t bên th? ba OEM Network Adapter cho ti?n tr?nh cài đ?t RIS
  N?u h?nh ?nh đ? đư?c t?o ra và b?n mu?n thêm tr?nh đi?u khi?n cung c?p OEM c?m và ch?y, s? d?ng RIS đ? t?i h?nh ?nh vào m?t máy tính, làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong ph?n "Riprep h?nh ?nh" c?a bài vi?t này, và sau đó "Riprep" h?nh ?nh tr? l?i máy ch? RIS.

  Chú ý N?u b?n s? d?ng phương pháp này, đư?ng d?n tr?nh đi?u khi?n đư?c nh?p hai l?n trong ky sau đây:
  SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath
  Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  258862 Riprep.exe cho bi?t thêm Duplicate đư?ng d?n cho s? đăng k?

Hi?n có b?n cài đ?t Windows

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
B?n có th? ph?i thêm thi?t b? ph?n c?ng m?i đ? hi?n có Windows d?a trên tính yêu c?u OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n. M?c dù b?n có th? ph?i cài đ?t thi?t b? m?i, b?n có th? mu?n phân ph?i các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n m?t cách ki?m soát ho?c tr?c thu?c Trung ương n?m trên m?t máy ch?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Xác đ?nh xem b?n mu?n sao chép các tr?nh đi?u khi?n t?i đ?a phương ho?c lưu tr? chúng trên m?t máy ch? Trung tâm phân ph?i. N?u b?n mu?n đ? lưu tr? các tr?nh đi?u khi?n t?i đ?a phương trên đ?a c?ng c?a máy tính, b?n ph?i có m?t phương pháp đ? sao chép các tr?nh đi?u khi?n máy tính (ví d?, b?ng cách s? d?ng k?ch b?n đăng nh?p, các công vi?c hàng lo?t Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? ho?c phương pháp khác).
 2. Sau khi b?n xác đ?nh các phương pháp phân ph?i, có đư?c đư?ng d?n cho các tr?nh đi?u khi?n thi?t b?. N?u b?n mu?n sao chép chúng t?i đ?a phương, đư?ng d?n có th? C:\Drivers\Nic. N?u b?n mu?n h? tr?c thu?c Trung ương n?m ? máy ch?, đư?ng d?n có th? \\Tên máy chủ\Drivers\Nic (trong đó tr?nh đi?u khi?n là m?t thư m?c đư?c chia s?).
 3. C?p nh?t các
  DevicePath
  then ch?t trong s? đăng k? máy tính c?c b? đ? ph?n ánh đ?a đi?m m?i đi?u khi?n OEM. B?n ph?i có m?t phương pháp t? đ?ng C?p Nh?t t? xa khóa s? đăng k?. B?n có th? s? d?ng Regedit t?p cùng v?i m?t công vi?c hàng lo?t SMS ho?c đăng nh?p script. B?n có th? t?m th?y giá tr? m?c đ?nh trong ky sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
 4. S? d?ng Regedit.exe đ? ch?nh s?a các
  DevicePath
  chính v? v?y đư?ng d?n đó nơi các tr?nh đi?u khi?n đư?c đ?t n?m trong đư?ng d?n t?m ki?m.

  Ví d?, n?u các tr?nh đi?u khi?n đư?c sao chép c?c b? vào thư m?c g?c c?a ? đ?a mà c?p % WinDir % cư trú (Drivers\Nic), các DevicePath giá tr? cu?i cùng nên đ?c như sau:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;%SystemRoot%\Drivers\Nic
  N?u tr?nh đi?u khi?n đư?c lưu gi? trên m?t máy ch? ho?c phân ph?i tr?c thu?c Trung ương n?m ? đi?m, thêm đư?ng d?n UNC cho các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n. Ví dụ:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;\\Tên máy chủ\ShareName\Drivers\Nic
  LƯU ?: % SystemRoot % không t? đ?ng n?i trong trư?ng h?p trư?c b?i v? quá tr?nh thi?t l?p không thêm các giá tr?. B?n ph?i t? nh?p giá tr? % SystemRoot % khi b?n ch?nh s?a registry.
Sau khi b?n đ? hoàn t?t các bư?c và ph?n c?ng m?i đư?c cài đ?t, và sau đó m?t ngư?i s? d?ng các b?n ghi, c?m và ch?y đ?t ph?n c?ng m?i và t?m ki?m các đư?ng d?n thi?t b? đ? ch? đ?nh đ? xác đ?nh v? trí các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n. Xin lưu ? r?ng t?t c? các quy t?c áp d?ng cho ch? k? và d?u tr?nh đi?u khi?n c?ng áp d?ng cho các thi?t b? đư?c cài đ?t sau khi thi?t l?p. N?u các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? m?i không k? thu?t s? đăng và m?t ngư?i dùng nonadministrator đăng máy tính sau khi ph?n c?ng m?i đư?c cài đ?t, ngư?i dùng không th? hoàn t?t vi?c cài đ?t c?a đi?n tho?i cho đ?n khi ngư?i qu?n tr? đăng nh?p máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
219435 Ngư?i qu?n tr? không quy?n đ? t?i và đi?u khi?n thi?t b? l?y
Chú ý N?u h? đi?u hành đ? công nh?n đi?n tho?i là m?t thi?t b? đư?c bi?t đ?n ho?c không bi?t, b?n có th? s? d?ng các UpdateInstalledDrivers chuy?n đ?i trong Sysprep.inf ch? ra r?ng c?m và ch?y đư?c g?i là sau khi Mini-Setup, re-enumerate t?t c? các tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t, và đ? cài đ?t b?t k? tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t trong đư?ng d?n tr?nh đi?u khi?n. Đ? thêm thông tin v? các UpdateInstalledDrivers chuy?n đ?i cho Sysprep.inf, xem hư?ng d?n Microsoft Windows XP công ty tri?n khai công c? c?a ngư?i dùng (Deploy.chm) trên đ?a CD Windows XP.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314479 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB314479 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314479

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com