Raksta ID: 314481 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
SVAR?GI! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas dubl?jiet to un p?rliecinieties, vai zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas probl?mas. Lai ieg?tu inform?ciju par re?istra dubl??anu, atjauno?anu un redi???anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? skaidrots, k? manu?li no?emt vienumu no programmu pievieno?anas vai no?em?anas r?ka saraksta Currently installed programs (Pa?laik instal?t?s programmas), ja vienums joproj?m tiek r?d?ts p?c tam, kad esat m??in?jis to no?emt.

PAPILDINDORM?CIJA

Programmu pievieno?anas vai no?em?anas r?ka sarakst? Currently installed programs (Pa?laik instal?t?s programmas) ir nor?d?tas visas ar sist?mu Windows sader?g?s programmas, kur?m ir pieejama instal?cijas no?em?anas programma vai l?dzeklis. Da?k?rt programma nav j?no?em piln?b?, un re?istra atsl?ga, kas tiek izmantota, lai par?d?tu programmu sarakst? Currently installed programs (Pa?laik instal?t?s programmas), paliek ar? turpm?k. ??d? gad?jum? programmu, iesp?jams, b?s j?no?em manu?li no programmu pievieno?anas vai no?em?anas r?ka saraksta Currently installed programs (Pa?laik instal?t?s programmas). Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.

BR?DIN?JUMS. Nepareizi lietojot re?istra redaktoru, var rasties nopietnas probl?mas, kuru d??, iesp?jams, b?s atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Korpor?cija Microsoft negarant?, ka var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas d??. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra redaktora lieto?anu.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), p?c tam uz Run (Izpild?t).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet regedt32 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Re?istra redaktor? atrodiet ??du re?istra atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 4. Kreisaj? r?t? noklik??iniet uz re?istra atsl?gas Uninstall (No?emt instal?ciju) un p?c tam izv?ln? File (Fails) uz Export (Eksport?t).
 5. Tiek par?d?ts dialoglodzi?? Export Registry File (Re?istra faila eksport??ana); ?? lodzi?a sarakst? Save in (Kur saglab?t) noklik??iniet uz Desktop (Darbvirsma), lodzi?? File name (Faila nosaukums) ierakstiet uninstall un noklik??iniet uz Save (Saglab?t).
 6. Katra re?istra redaktora kreis?s r?ts sada?? Uninstall (No?emt instal?ciju) nor?d?t? atsl?ga atspogu?o programmu, kas tiek par?d?ta programmu pievieno?anas vai no?em?anas r?ka sarakst? Currently installed programs (Pa?laik instal?t?s programmas). Lai noteiktu, k?du programmu katra atsl?ga atspogu?o, noklik??iniet uz atsl?gas un p?c tam labaj? puse eso?aj? r?t? Details (Detaliz?ti) skatiet ??das v?rt?bas:
  DisplayName: Atsl?gas DisplayName v?rt?bas dati atbilst nosaukumam, kas ir nor?d?ts programmu pievieno?anas vai no?em?anas r?k?.

  un

  UninstallString: Atsl?gas UninstallString v?rt?bas dati atbilst programmai, kas tiek lietota, lai no?emtu instal?ciju.
 7. Kad ir noteikta re?istra atsl?ga, kura apz?m? programmu, kas ir no?emta, bet joproj?m tiek par?d?ta programmu pievieno?anas vai no?em?anas r?ka sarakst? Currently installed programs (Pa?laik instal?t?s programmas), loga Registry Editor (Re?istra redaktors) kreisaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz atsl?gas un p?c tam uz Delete (Dz?st).

  Atbildot uz zi?ojumu ?Vai tie??m v?laties izdz?st ?o atsl?gu un visas ??s atsl?gas apak?atsl?gas??, noklik??iniet uz J?.
 8. Izv?ln? File (Fails) noklik??iniet uz Exit (Iziet), lai izietu no re?istra redaktora.
 9. Noklik??iniet uz Start (S?kt), uz Control Panel (Vad?bas panelis) un p?c tam uz Add or Remove Programs (Pievienot vai no?emt programmas).

  P?rbaudiet, vai izdz?st? re?istra atsl?ga vairs nepast?v sarakst? Currently installed programs (Pa?laik instal?t?s programmas).
 10. Izmantojiet k?du no ??m metod?m:
  • Ja programmu pievieno?anas vai no?em?anas r?ka programmu saraksts nav pareizs, veiciet dubultklik??i uz faila Uninstall.reg, ko saglab?j?t darbvirsm?, veicot 5. darb?bu, lai re?istr? atjaunotu s?kotn?jo programmu sarakstu.

   vai
  • Ja programmu pievieno?anas vai no?em?anas r?ka programmu saraksts ir pareizs, ar peles labo pogu noklik??iniet uz darbvirsm? eso?? faila Uninstall.reg un p?c tam noklik??iniet uz Delete (Dz?st).
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmu pievieno?anu vai no?em?anu dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
305548 K? pievienot komponentus un programmas datoram, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
307895 K? main?t vai no?emt programmu dator?, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 314481 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2007. gada 1. decembris - P?rskat??ana: 1.5
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbinfo kbui kbfaq kbdisplay KB314481

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com