Làm th? nào đ? thêm máy in v?i không có s? tương tác ngư?i dùng trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314486 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 189105.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows XP cho phép b?n cài đ?t máy in t? các d?ng l?nh. Đây là đ?c bi?t h?u ích khi b?n s? d?ng m?t k?ch b?n đăng nh?p ho?c m?t theo l?ch tr?nh s? ki?n đ? thêm ho?c lo?i b? máy in t? m?t nhóm ngư?i dùng.

M?c dù Microsoft Windows NT 4.0 ch?a các công c? như Con2prt.exe, Con2prt.exe cho phép b?n đ? thêm ho?c xóa ch? m?ng máy in. B?n có th? s?a đ?i và xóa đ?a phương máy in b?ng cách s? d?ng Windows XP. K?t qu? là m?t qu?n tr? viên có th? ki?m soát t?t c? các khía c?nh c?a m?t ngư?i s? d?ng kh? năng in b?ng cách yêu c?u ngư?i dùng ch?y m?t đ?t t?p tin ho?c đăng nh?p script.

Lưu ? N?u b?n s? d?ng l?nh này trong m?t k?ch b?n đăng nh?p ho?c m?t khách hàng d?a trên t?p tin th?c thi, các khách hàng máy tính ph?i ch?y Windows XP ho?c Microsoft Windows 2000. V? đăng nh?p script ch?y trên máy khách, Windows NT 4.0 khách hàng không th? x? l? l?nh.

Ngoài ra, các l?nh có th? đư?c ch?y t? ngư?i qu?n tr? máy tr?m ho?c t? m?t máy ch? đ? các máy in đ?y đư?c cài đ?t đ? các máy tính khách hàng, mà không c?n ph?i cài đ?t t? các máy tính th?c t?.

THÔNG TIN THÊM

Danh sách các ví d? sau s? d?ng đi?n h?nh nh?t cho các Máy in giao di?n ngư?i dùng (PrintUIEntry) ch? huy.

Lưu ? L?nh này ch?y ch? trên Windows XP ho?c Windows 2000 trên máy tính; và nó có th? đư?c dùng ch? đ? cài đ?t m?t máy in trên, ho?c lo?i b? máy in t?, Windows XP, Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0 d?a trên máy ch? ho?c máy tr?m.

Ví d? sau cho bi?t thêm m?t tr?nh đi?u khi?n máy in Agfa và t?o máy in h?p l? trên m?t máy tính đư?c đ?t tên máy ch?.

Lưu ? C? hai d?ng có th? đư?c đ?t trong m?t t?p tin th?c thi ho?c g? sau m?i khác t?i m?t d?u nh?c l?nh. Nh?ng hai d?ng đư?c gói cho d? đ?c.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server /m "AGFA-AccuSet v52.3" /h
"Intel" /v "Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.inf

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /c\\SERVER /f
"%windir%\inf\ntprint.inf" /r "lpt1:" /m "AGFA-AccuSet v52.3"
				
Ví d? sau xóa b? máy in Agfa trên m?t máy tính đư?c đ?t tên MÁY CH?:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "Test Printer" /c\\SERVER
				
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t b? chuy?n m?ch có s?n, g? /? sau khi ch? huy.

Thêm vào đó, h?y g? các sau lúc m?t d?u nh?c l?nh:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
				
L?nh trư?c s? hi?n th? đ?y đ? danh sách s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch v?i r?ng r?i ví d? cho vi?c s? d?ng phương pháp này.

Lưu ? Sau m?u cú pháp công tr?nh chính xác mi?n là các c?ng TCP/IP tiêu chu?n đư?c t?o ra:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /f
%windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z
				
N?u b?n không nh?p tên máy in m?t cách chính xác, ho?c n?u b?n ch? đ?nh m?t máy in không đư?c k?t n?i đ?n máy ch?, c?ng TCP/IP tiêu chu?n không ph?i là t?o ra, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Giao di?n ngư?i dùng máy in
L?nh rundll máy in th?t b?i.
L?nh: /if/b "Test máy in" / f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "Máy in HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.

B?n ho?c nh?p vào m?t máy in tên không đúng ho?c máy in đư?c ch? ra không c?n đư?c k?t n?i v?i các h? ph?c v?. Nh?p vào Tr? giúp đ? bi?t thêm chi ti?t.

M?u như th? nào đ? thêm m?t máy in IPP

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry/b"DisplayPrinterName trên http"/x/n"m?t ph?n c?a vi?c chuy?n đ?i n"/if /f %windir%\inf\ntprint.inf /r"http://tên mi?n máy ch?/Printers/sharename/ .printer "/ m"Máy in HP Laserjet 4000 Series PCL"
Lưu ? Các /x chuy?n đ?i không ph?i là tài li?u v?i /?. Các /x chuy?n đ?i mong mu?n n M?c dù nó không đư?c s? d?ng. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng máy in khác hơn so v?i máy in HP Laserjet 4000 Series PCL. Các /x c? x? l? các cài đ?t như là m?t "Web đi?m và in." Lá c? này ch? ra r?ng máy in là m?t máy in masquerading (masq). M?t máy in masq Mostly c?c b? máy in và m?t ph?n máy in m?ng. Máy in masq nh?n đư?c phong phú thông báo t? h? ph?c v? in t? xa. N?u không có nh?ng /x tùy ch?n, máy in là m?t máy in đ?a phương v?i m?t c?ng chuy?n hư?ng. Nó công tr?nh s? d?ng t?t, nhưng nó có r?t h?n ch? thông báo.
Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314486 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kberrmsg kbinfo kbprint kbmt KB314486 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314486

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com