Straipsnio ID: 314488 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudoti grupi? strategijos prid?tin? ?rank? norint sukurti ar pakeisti program?, kurios automati?kai paleid?iamos, kai ?einate ? kompiuter?, kuriame veikia Windows XP, s?ra??.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Windows XP yra dvi skirtingos paleidimo strategijos:
 • Paleidimas paleisties metu

  IR
 • Senstel?jusios ?rangos paleidimas paleisties metu

Paleidimo paleisties metu strategija

Nor?dami sukurti ar pakeisti program?, kurios automati?kai paleid?iamos, kai ?einate ? kompiuter?, s?ra??, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?ra?ykite mmc, tada spustel?kite Gerai.
 3. Meniu Failas spustel?kite Prid?ti/pa?alinti prid?tin? ?rank?.
 4. Spustel?kite Prid?ti.
 5. Srityje Galimi atskiri prid?tiniai ?rankiai spustel?kite Grup?s strategija, spustel?kite Prid?ti, tada spustel?kite Baigti.

  PASTABA: jei nenorite redaguoti vietinio kompiuterio strategijos, spustel?kite Nar?yti, kad surastum?te norim? grup?s strategijos objekt?. Jei pra?oma, pateikite savo vartotojo vard? ir slapta?od?, tada spustel?kite Baigti, kai gr??tate ? dialogo lang? Pasirinkti grup?s strategijos objekt?.
 6. Spustel?kite U?daryti, tada dialogo langePrid?ti/pa?alinti prid?tin? ?rank? spustel?kite Gerai.
 7. Kair?je grup?s strategijos prid?tinio ?rankio srityje i?pl?skite Vietinio kompiuterio strategija, i?pl?skite Kompiuterio konfig?racija, data i?pl?skite Administravimo ?ablonai.
 8. I?pl?skite objekt? Sistema, spustel?kite objekt? ??jimas, tada dukart spustel?kite Paleisti ?ias programas ??jus vartotojui.
 9. Spustel?kite ?galinti, tada spustel?kite Rodyti.
 10. Spustel?kite Prid?ti, ?veskite vykdomosios programos (.exe) failo vard? ar norimo dokumento pavadinim?, tada spustel?kite Gerai. Jei failas yra ne %Systemroot% aplanke, turite nurodyti keli? iki ?io failo.
 11. Kartokite 10 veiksm? nor?dami ? s?ra?? ??jimo metu paleid?iami elementai prid?ti papildom? element?.
 12. Du kartus spustel?kite Gerai.

  Elementai, kuriuos prid?jote ? s?ra?? ??jimo metu paleid?iami elementai bus automati?kai paleisti, kai kit? kart? savo kompiuteryje ?eisite ? Windows . ?i? element? s?ra?as yra nurodytas ?iame registro rakte:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

Senstel?jusios ?rangos paleidimo paleisties metu strategija

Senstel?jusi ?ranga, kuri sukonfig?ruota, kad b?t? paleid?iama jums ??jus ? kompiuter?, yra nurodoma ?iame registro rakte
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Daugelis tre?iosios ?alies program?, pvz., RealAudio, gali b?ti ?trauktos ? ?i? kategorij?.

Galite ?galinti arba u?drausti senstel?jusios ?rangos paleidimo s?ra??. Tiesiogiai grup?s strategijos prid?tiniame ?rankyje jo redaguoti negalite. Nor?dami ? program?, automati?kai paleid?iam? ??jus ? kompiuter?, s?ra?? prid?ti element?, ?i?r?kite ?io straipsnio skyri? ?Paleidimo paleisties metu strategija?.

Nor?dami nurodyti, ar norite, kad ??jus ? kompiuter? b?t? paleistos programos i? senstel?jusios ?rangos s?ra?o, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite mmc, tada spustel?kite Gerai.
 3. Meniu Failas spustel?kite Prid?ti/pa?alinti prid?tin? ?rank?.
 4. Spustel?kite Prid?ti.
 5. Srityje Galimi atskiri prid?tiniai ?rankiai spustel?kite Grup?s strategija, spustel?kite Prid?ti, tada spustel?kite Baigti.

  PASTABA: jei nenorite redaguoti vietinio kompiuterio strategijos, spustel?kite Nar?yti, kad surastum?te norim? grup?s strategijos objekt?. Jei pra?oma, pateikite savo vartotojo vard? ir slapta?od?, tada spustel?kite Baigti, kai gr??tate ? dialogo lang? Pasirinkti grup?s strategijos objekt?.
 6. Spustel?kite U?daryti, tada dialogo lange Prid?ti/pa?alinti prid?tin? ?rank? spustel?kite Gerai.
 7. Grup?s strategijos prid?tinio ?rankio kair?je srityje i?pl?skite Vietinio kompiuterio strategija, i?pl?skite Kompiuterio konfig?racija, data i?pl?skite Administravimo ?ablonai.
 8. I?pl?skite objekt? Sistema, spustel?kite objekt? ??jimas, tada dukart spustel?kite Nevykdyti senstel?jusios ?rangos paleidimo s?ra?o.
 9. Atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Spustel?kite Nesukonfig?ruota, jei norite, kad paleisties metu b?t? paleistas senstel?jusios ?rangos s?ra?as.

   ARBA
  • Spustel?kite ?galinta, jei nenorite, kad paleisties metu b?t? paleistas senstel?jusios ?rangos s?ra?as.

   ARBA
  • Spustel?kite U?drausta, jei norite, kad paleisties metu b?t? paleistas senstel?jusios ?rangos s?ra?as.
  PASTABA: Senstel?jusi ?ranga, sukonfig?ruota, kad b?t? paleid?iama jums ??jus ? kompiuter?, taip pat gali b?ti i?vardyta ?iame registro rakte:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Nor?dami nurodyti, ar norite, kad jums ?einant ? kompiuter? b?t? paleid?iamos programos, esan?ios vienkartinio paleidimo s?ra?e, atlikite ?io straipsnio skyriuje ?Senstel?jusios ?rangos paleidimas paleisties metu? nurodytus veiksmus. Atlikdami 8 veiksm? spustel?kite Nevykdyti vienkartinio paleidimo s?ra?o, tada arba ?galinkite, arba u?drauskite ?i? strategij?.
PASTABA: nor?dami, kad ?iame straipsnyje aptarti pakeitimai prad?t? veikti, turite i?eiti ir v?l ?eiti ? sistem?. Greitojo vartotojo perjungimo neu?teks (neprijungtame Windows XP kompiuteryje)

Jei norite gauti papildomos informacijos apie paleidimo (Run) ir vienkartinio paleidimo (RunOnce) registro raktus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
179365 INFORMACIJA: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce ir Startup (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
314866 Windows XP registro paleidimo (Run) rakt? apibr??imas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos apie vienkartinio paleidimo (RunOnce) registro rakt?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
310593 Registro rakto RunOnceEx apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip naudoti grupi? strategijos rengykl? Windows XP, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
307882 KAIP naudoti grupi? strategijos rengykl? norint tvarkyti vietinio kompiuterio strategij? Windows XP (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti Msconfig paslaug? program? norint pakeisti paleisties programas Windows XP, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
310560 Kaip pa?alinti triktis naudojant Windows XP sistemos konfig?ravimo priemon?
PASTABA: kai testuojama t? pat? galima padaryti naudojant Msconfig skirtuk? Paleistis.

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 314488 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 1 d. - Per?i?ra: 1.3
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbappdev kbenv KB314488

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com