Raksta ID: 314488 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? izmantot grupas politikas papildprogrammu, lai izveidotu vai modific?tu to programmu sarakstu, kas tiek start?tas autom?tiski, piesakoties dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows XP.

PAPILDINDORM?CIJA

Windows XP ir divas atsevi??as palai?anas politikas:
 • Palai?ana start?jot

  un
 • Mantot? palai?ana start?jot

Palai?ana start?jot

Lai izveidotu vai modific?tu to programmu sarakstu, kas tiek start?tas autom?tiski, piesakoties dator?, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, p?c tam uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet mmc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Izv?ln? File noklik??iniet uz Add/Remove Snap-in (Pievienot/no?emt papildprogrammu).
 4. Noklik??iniet uz Add (Pievienot).
 5. Sada?? Available Stand-alone Snap-ins (Pieejam?s savrup?s papildprogrammas) noklik??iniet uz Group Policy (Grupas politika), noklik??iniet uz Add (Pievienot) un p?c tam uz Pabeigt.

  PIEZ?ME. Ja nev?laties redi??t Local Computer policy (Lok?l? datora politiku), noklik??iniet uz Browse (P?rl?kot), lai atrastu vajadz?go grupas politikas objektu. Ja tiek pras?ts, nor?diet lietot?jv?rdu un paroli un p?c tam noklik??iniet uz Pabeigt, lai atgrieztos dialoglodzi?? Select Group Policy Object (Atlas?t grupas politikas objektu).
 6. Noklik??iniet uz Close (Aizv?rt) un p?c tam dialoglodzi?? Add/Remove Snap-in (Pievienot/no?emt papildprogrammu) noklik??iniet uz Labi.
 7. Grupas politikas papildprogrammas kreisaj? r?t? izv?rsiet Local Computer Policy (Lok?l? datora politika), izv?rsiet Computer Configuration (Datora konfigur?cija) un p?c tam izv?rsiet Administrative Templates (Administrat?v?s veidnes).
 8. Izv?rsiet objektu System (Sist?ma), noklik??iniet uz objekta Logon (Pieteik?an?s) un p?c tam labaj? r?t? veiciet dubultklik??i uz Run these programs at user logon (Palaist ??s programmas, lietot?jam piesakoties).
 9. Noklik??iniet uz Enabled (Iesp?jots) un p?c tam uz Show (R?d?t).
 10. Noklik??iniet uz Add (Pievienot), ierakstiet izpild?m?s programmas (.exe) faila vai vajadz?g? dokumenta nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Labi. J?nor?da ce?? uz failu, ja tas neatrodas map? %Systemroot%.
 11. Atk?rtojiet 10. darb?bu, lai pievienotu papildu vienumus sarakst? Items to run at logon (Vienumi, ko palaist piesakoties).
 12. Divas reizes noklik??iniet uz Labi.

  Vienumi, kurus pievienoj?t sarakstam Items to run at logon (Vienumi, ko palaist piesakoties), tiek autom?tiski start?ti n?kamaj? reiz?, piesakoties dator? sist?m? Windows. ?o vienumu saraksts atrodas ?aj? re?istra atsl?g?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

Mantot? palai?ana start?jot

Mantot?s programmas, kas ir konfigur?tas start??anai, piesakoties dator?, tiek nor?d?tas ?aj? re?istra atsl?g?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
?aj? kategorij? var iek?aut daudzas tre?o pu?u programmas, piem?ram, RealAudio.

P?rmantot?s palai?anas sarakstu var iesp?jot vai atsp?jot. To nevar modific?t tie?i no grupas politikas pievienojumprogrammas. Ja v?laties pievienot vienumus to programmu sarakstam, kuras tiek start?tas autom?tiski, piesakoties dator?, skatiet ?? raksta sada?u "Palai?ana start?jot".

Lai nor?d?tu, vai v?laties start?t programmas p?rmantot?s palai?anas sarakst?, piesakoties dator?, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, p?c tam uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet mmc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Izv?ln? File noklik??iniet uz Add/Remove Snap-in (Pievienot/no?emt papildprogrammu).
 4. Noklik??iniet uz Add (Pievienot).
 5. Sada?? Available Stand-alone Snap-ins (Pieejam?s savrup?s papildprogrammas) noklik??iniet uz Group Policy (Grupas politika), noklik??iniet uz Add (Pievienot) un p?c tam uz Pabeigt.

  PIEZ?ME. Ja nev?laties redi??t Local Computer policy (Lok?l? datora politiku), noklik??iniet uz Browse (P?rl?kot), lai atrastu vajadz?go grupas politikas objektu. Ja tiek pras?ts, nor?diet lietot?jv?rdu un paroli un p?c tam noklik??iniet uz Pabeigt, lai atgrieztos dialoglodzi?? Select Group Policy Object (Atlas?t grupas politikas objektu).
 6. Noklik??iniet uz Close (Aizv?rt) un p?c tam dialoglodzi?? Add/Remove Snap-in (Pievienot/no?emt papildprogrammu) noklik??iniet uz Labi.
 7. Grupas politikas papildprogrammas kreisaj? r?t? izv?rsiet Local Computer Policy (Lok?l? datora politika), izv?rsiet Computer Configuration (Datora konfigur?cija) un p?c tam izv?rsiet Administrative Templates (Administrat?v?s veidnes).
 8. Izv?rsiet objektu System (Sist?ma), noklik??iniet uz objekta Logon (Pieteik?an?s) un p?c tam labaj? r?t? veiciet dubultklik??i uz Do not process the legacy run list (Neapstr?d?t p?rmantoto palai?anas sarakstu).
 9. Izmantojiet vienu no ??m metod?m:
  • Noklik??iniet uz Not Configured (Nav konfigur?ts), ja start??anas laik? v?laties palaist p?rmantot?s programmas.

   vai
  • Noklik??iniet uz Enabled (Iesp?jots), ja start??anas laik? nev?laties palaist p?rmantot?s programmas.

   vai
  • Noklik??iniet uz Disabled (Atsp?jots), ja start??anas laik? v?laties palaist p?rmantot?s programmas.
  PIEZ?ME. P?rmantot?s programmas, kas ir konfigur?tas start??anai, piesakoties dator?, var nor?d?t ar? ?aj? re?istra atsl?g?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Lai nor?d?tu, vai, piesakoties dator?, v?laties start?t programmas vienreiz?jas palai?anas sarakst?, izpildiet ?? raksta sada?? Mantot? palai?ana start?jot nor?d?t?s darb?bas. 8. darb?b? noklik??iniet uz Do not process the run once list (Neapstr?d?t vienreiz?jas palai?anas sarakstu) un p?c tam iesp?jojiet vai atsp?jojiet politiku.
PIEZ?ME. Lai ?aj? rakst? apl?kot?s izmai?as st?tos sp?k?, ir j?atsak?s no darba sist?m? un p?c tam v?lreiz j?piesak?s. Ar ?tro lietot?ju p?rsl?g?anu nepietiek (atvienot? Windows XP dator?).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istru atsl?g?m Run (Izpild?t) un RunOnce (Vienreiz autom?tiski palaist), noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
179365 INFO: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce un Startup (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
314866 Izpild??anas atsl?gu defin?cija Windows XP re?istr? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra atsl?gu RunOnce (Vienreiz autom?tiski palaist), noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
310593 Re?istra atsl?gas RunOnceEx apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izmantot grupas politikas redaktoru sist?m? Windows XP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
307882 K? izmantot grupas politikas redaktoru, lai p?rvald?tu sist?mas Windows XP lok?l? datora politiku (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izmantot Msconfig util?tu uzs?k?anas programmu main??anai sist?m? Windows XP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
310560 K? sist?m? Windows XP nov?rst probl?mas, izmantojot sist?mas konfigur?cijas util?tu
PIEZ?ME. P?rbaudes nol?kos to var?tu ar? veikt, izmantojot Msconfig z?mni Startup (Uzs?k?ana).

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 314488 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2007. gada 1. decembris - P?rskat??ana: 1.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbappdev kbenv KB314488

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com