Chính sách nhóm không đư?c áp d?ng theo cách b?n hy v?ng; "S? ki?n ID 1058" và "T? ch?c s? ki?n ID 1030" l?i trong đăng nh?p ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314494 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 259398.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Ngày c?a b?n d?a trên Microsoft Windows XP máy tính, các chính sách nhóm có th? không đư?c áp d?ng như b?n mong đ?i. Khi b?n xem Nh?t k? ?ng d?ng c?a các Xem s? ki?n, b?n th?y l?i d? li?u đó là tương t? như sau:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
S? ki?n Th? lo?i: không có
ID s? ki?n: 1058
Ngày: 2/8/2002
Th?i gian: 7: 25: 40 AM
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Máy tính: MYCOMPUTER
Mô t?: Windows không th? truy nh?p t?p gpt.ini cho GPO
CN = {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}, CN = chính sách, CN = h? th?ng, DC = màn h?nh LCD, DC = ph?ng thí nghi?m
Các t?p ph?i có m?t ? v? trí \\lcds.lab\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
(Truy c?p b? t? ch?i) X? l? chính sách nhóm b? d?.


S? ki?n lo?i: L?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1030
Ngày: 2/8/2002
Th?i gian: 7: 30: 46 AM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: MYCOMPUTER
Mô t?: Windows không th? truy v?n danh sách chính sách nhóm các đ?i tư?ng. Thông báo mô t? l? do cho vi?c này trư?c đó đ? đăng nh?p b?ng các công c? chính sách.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u c? hai đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Windows XP trên máy tính c?a b?n là thành viên c?a m?t tên mi?n.
 • Khách hàng Microsoft phân b? t?p tin h? th?ng (DFS) là t?t.
Chú ý Các \\Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n TênChia s? \Sysvol là m?t ph?n đ?c bi?t mà yêu c?u khách hàng DFS đ? t?o k?t n?i.

Chú ý V?n đ? này c?ng có th? x?y ra n?u "T?t c? m?i ngư?i" đ? đư?c g? b? t? các g?c ? đ?a NTFS quy?n h?n h? th?ng t?p tin. N?u "T?t c? m?i ngư?i" đ? đư?c g? b? t? Khôi ph?c c?p phép g?c ? đ?a NTFS, các "Everyone" nhóm 's NTFS c?p phép trên c?p g?c c?a c?p gi?y "Everyone" đ?c đ?c bi?t và th?c thi NTFS c?p phép trên c?p g?c ch?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, l?n lư?t trên máy khách DFS. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iRegedt32, sau đó b?m Ok.
 3. Trong c?a s? Registry Editor, đ?nh v? sau đây khóa đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup
 4. Trong ngăn chi ti?t bên ph?i, b?m đúp vàoDisableDFS.

  Khách hàng DFS b? t?t n?u các có giá tr? trong các Dữ liệu giá trị h?p là 1.
  Khách hàng DFS đư?c b?t n?u giá tr? trong cácDữ liệu giá trị h?p là 0.
 5. Trong các Ch?nh s?a các giá tr? DWORD h?p tho?i h?p mà xu?t hi?n, lo?i 0 trong các Dữ liệu giá trị h?p, sau đó b?m Ok.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoL?i ra thoát kh?i Registry Editor.
Ngoài ra, b?t chia s? máy in và t?p cho Microsoft M?ng lư?i trên giao di?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n K?t n?i Đ?, sau đó b?m Hi?n th? t?t c? k?t n?i.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các k?t n?i thích h?p và b?mThu?c tính.
 3. B?m vào các T?ng quát tab.
 4. Dư?i K?t n?i này dùng sau đây kho?n m?c, xác minh r?ng h?p ki?m bên c?nh T?p và máy in Chia s? cho m?ng c?a Microsoft đư?c ch?n, và sau đó nh?p vàoOk.

THÔNG TIN THÊM

Cho thêm thông tin v? nh?ng v?n đ? có th? x?y ra khi Windows áp d?ng chính sách nhóm, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
814112T?p tin trên m?ng chia s? m? ch?m ho?c ch?-đ?c ho?c b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i
Theo k?ch b?n này trên Microsoft Windows 2000 d?a trên máy tính, b?n nh?n đư?c sau s? ki?n ID:
 • UserEnv t? ch?c s? ki?n ID 1000SceCli t? ch?c s? ki?n ID 1001
Đây là khác nhau t? các s? ki?n ID mà b?n nh?n đư?c trên m?t Windows XP trên máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314494 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbeventlog kbevent kbregistry kbdfs kberrmsg kbprb kbmt KB314494 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314494

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com