Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Windows 16-Bit chương tr?nh trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314495 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i phiên b?n Microsoft Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, h?y xem 103656.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Nhi?u chương tr?nh 16-bit khác đư?c thi?t k? đ? ch?y trên Microsoft Windows 3.1have ki?m tra v?i Windows XP. Khi b?n kh?c ph?c s? c? 16-bit d?a trên Windows chương tr?nh không ho?t đ?ng đúng trong Windows XP, h?y xem xét các m?c sau đây:
 • N?u có th?, xác minh r?ng chương tr?nh ho?t đ?ng b?nh thư?ng trong Microsoft Windows 3.0 và Windows 3.1.
 • Lưu ? r?ng n?u chương tr?nh yêu c?u tr?nh khi?n tr?nh ?o (VxD), nó s? không ho?t đ?ng đúng trong Windows XP.
 • Đ?m b?o r?ng máy in m?c đ?nh đ? đư?c ch?n trong Panel điều khiển. M?t s? chương tr?nh (ch?ng h?n như Microsoft Word version 2.0 dành cho Windows) không ho?t đ?ng đúng trong Windows XP n?u máy in m?c đ?nh đ? đư?c ch?n. M?t s? chương tr?nh 16-bit c? hơn yêu c?u b?n ch?n máy in trong các tùy ch?n c?a chương tr?nh.
 • Đ?m b?o r?ng b?t k? thư vi?n liên k?t đ?ng (DLL) s? d?ng chương tr?nh hi?n t?i và locatable chương tr?nh (đư?ng d?n h? th?ng ho?c r? ràng đư?c xác đ?nh trong chương tr?nh ho?c m?c tin thư thoại làm vi?c).
 • Đ?m b?o r?ng các m?c đ?nh trong các t?p tin Config.nt và Autoexec.nt hi?n t?i và theo đúng th? t?.

  Trong Windows XP, Config.nt ch?a các l?nh sau đây theo m?c đ?nh:
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
    files=40
  					
  AUTOEXEC.NT ch?a các l?nh sau đây theo m?c đ?nh:
    @echo off
    lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
    lh %SystemRoot%\system32\redir
    lh %SystemRoot%\system32\dosx
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
  					
 • B?t k? bi?n môi trư?ng c?a chương tr?nh Windows nên đư?c đ?t trong t?p Autoexec.nt; N?u có, Windows s? s? d?ng chúng m?t cách thích h?p.

  Lưu ? r?ng n?u b?t k? thay đ?i đư?c th?c hi?n đ? bi?n liên quan đ?n h? th?ng Windows 3.0 ho?c Windows 3.1 (Wowexec.exe), b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? nh?ng thay đ?i đư?c th?c hi?n.
 • Xác đ?nh xem Windows đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t hệ điều hành đ?c l?p ho?c nâng c?p cài đ?t chuyên bi?t Windows 3.0 ho?c Windows 3.1 trư?c đó. N?u nó là nâng c?p, thông tin t? t?p Win.ini và/ho?c System.ini đ? không đư?c đúng cách sao chép vào b? máy cơ s? d? li?u ki?m nh?p Windows.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n có th? ph?i di chuy?n các cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh không ho?t đ?ng.

  Đ? đư?c tr? giúp v?i thông tin chương tr?nh di chuy?n vào s? ki?m nh?p, truy v?n trên tham chi?u t? sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  di chuy?n và Win.ini
 • Ch?y chương tr?nh trong không gian b? nh? riêng. Đ? th?c hi?n vi?c này, ch?nh s?a thu?c tính l?i t?t ho?c bi?u tư?ng: trên máy Chung tab, b?m vào Nâng cao nút ch?n m?t, và sau đó b?m đ? ch?n hộp kiểm tương ?ng.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách di chuy?n các chương tr?nh 16-bit, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
102884 Di trú Windows 3.1 nhóm sau khi cài đ?t chuyên bi?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 314495 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kb3rdparty kbhowto kbinfo kbinterop kbmt KB314495 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 314495

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com