Làm th? nào đ? kh?c ph?c các chương tr?nh Windows 16-Bit trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314495 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 103656.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Nhi?u chương tr?nh 16-bit khác nhau đư?c thi?t k? đ? ch?y theo Microsoft Windows 3.1 đ? đư?c th? ra v?i Windows XP. Khi b?n g? r?i m?t 16-bit chương d?a-trên-Windows tr?nh mà không làm vi?c đúng cách dư?i Windows XP, h?y xem xét các m?c sau đây:
 • N?u có th?, h?y ki?m ch?ng r?ng các chương tr?nh ho?t đ?ng m?t cách chính xác theo Microsoft Windows 3.0 và Windows 3.1.
 • Lưu ? r?ng n?u chương tr?nh đ?i h?i m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? ?o (VxD), nó s? không làm vi?c đúng cách dư?i Windows XP.
 • Đ?m b?o r?ng m?t máy in m?c đ?nh đ? đư?c ch?n trong b?ng đi?u khi?n. M?t s? chương tr?nh (ch?ng h?n như Microsoft Word Phiên b?n 2.0 cho Windows) không ho?t đ?ng đúng dư?i Windows XP tr? khi máy in m?c đ?nh đ? đư?c ch?n. M?t s? chương tr?nh16-bit c? hơn yêu c?u b?n ch?n m?t máy in trong các tùy ch?n c?a chương tr?nh.
 • Đ?m b?o r?ng b?t k? thư vi?n liên k?t đ?ng (dll) đư?c s? d?ng b?i chương tr?nh khác là hi?n t?i và locatable b?i chương tr?nh (ho?c trên đư?ng d?n h? th?ng ho?c m?t cách r? ràng đư?c xác đ?nh trong chương tr?nh ho?c thư m?c làm vi?c).
 • H?y ch?c ch?n r?ng m?c m?c đ?nh đ? đư?c ch?a trong các t?p tin Config.nt và Autoexec.nt có m?t và theo th? t? đúng.

  Trong Windows XP, Config.nt ch?a các l?nh sau đây theo m?c đ?nh:
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
    files=40
  					
  AUTOEXEC.NT ch?a các l?nh sau đây theo m?c đ?nh:
    @echo off
    lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
    lh %SystemRoot%\system32\redir
    lh %SystemRoot%\system32\dosx
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
  					
 • B?t k? bi?n môi trư?ng theo yêu c?u c?a chương tr?nh Windows trên nên đư?c đ?t trong t?p tin Autoexec.nt; N?u h? đang có, Windows s? s? d?ng chúng m?t cách thích h?p.

  Ghi chú r?ng n?u b?t k? thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các bi?n có liên quan đ?n các h? th?ng Windows 3.0 ho?c Windows 3.1 ph? (Wowexec.exe), b?n có th? c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? nh?ng thay đ?i đư?c th?c hi?n.
 • Xác đ?nh li?u Windows đ? đư?c cài đ?t như m?t h? đi?u hành đ?c l?p ho?c như m?t nâng c?p cài đ?t Windows 3.0 ho?c Windows 3.1 trư?c đó. N?u nó là m?t nâng c?p, thông tin t? các t?p Win.ini và/ho?c System.ini có th? đ? không đư?c chính xác sao vào cơ s? d? li?u Windows Registry.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n có th? ph?i ho?c di chuy?n các thi?t l?p này m?t l?n n?a ho?c cài đ?t l?i chương tr?nh không ho?t đ?ng.

  Đ? đư?c tr? giúp cư thông tin chương tr?nh vào Windows Registry, truy v?n vào các t? sau đây tham kh?o trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  di chuy?n và Win.ini
 • Ch?y chương tr?nh trong m?t không gian b? nh? riêng bi?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y ch?nh s?a các thu?c tính l?i t?t ho?c bi?u tư?ng: vào các T?ng quát tab, b?m vào các Nâng cao nút, và sau đó b?m đ? ch?n h?p ki?m tương ?ng.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách di chuy?n các chương tr?nh 16-bit, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
102884 Di chuy?n các nhóm Windows 3.1 sau khi cài đ?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 314495 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kb3rdparty kbhowto kbinfo kbinterop kbmt KB314495 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314495

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com