Cach di chuyn c s d liu gia cac may tinh ang chay SQL Server

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 314546 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Bai vit theo tng bc nay m ta cach di chuyn c s d liu ngi dung Microsoft SQL Server va cac cu phn SQL Server ph bin nht gia cac may tinh ang chay SQL Server.

Cac bc c m ta trong bai vit nay gia inh rng ban se khng di chuyn c s d liu h thng chinh, mu, tempdb hoc msdb. Cac bc cung cp cac tuy chon khac nhau cho ban chuyn thng tin ng nhp va cac cu phn ph bin nht co trong c s d liu chinh va msdb.

? bi?t thng tin v? cc m?c c? th? khng ?c chuy?n khi b?n lm theo cc b?c trong bi vi?t ny, h?y xem ph?n "Thng tin khc".

Ch ? ?i v?i SQL Server 2008, h?y truy c?p trang web Mang li Nha phat trin Microsoft (MSDN):Qu?n l? Siu d? li?u khi Cung c?p C s? d? li?u trn Phin b?n My ch? Khc.

Ch ? Di chuy?n my ch? t? SQL Server 2000 t?i Microsoft SQL Server 2000 (64 bit) ?c h? tr?. Ban co th inh kem c s d liu 32-bit vao c s d liu 64-bit bng cach s dung quy trinh h thng c lu tr sp_attach_db hoc quy trinh h thng c lu tr sp_attach_single_file_db hoc bng cach s dung tinh nng sao lu va khi phuc trong Enterprise Manager 32-bit. Ban co th di chuyn c s d liu qua lai gia cac phin ban 32-bit va 64-bit cua SQL Server. Ban cung co th di chuyn d liu t SQL Server 7.0 bng cach s dung cung cac phng phap. Tuy nhin, vic giam cp d liu xung SQL Server 7.0 t SQL Server 2000 (64-bit) khng c h tr. M t? v? t?ng phng php nh sau.

B?c 1: Cch di chuy?n c s? d? li?u ng?i dng

B?c 2: Cch chuy?n thng tin ng nh?p v m?t kh?u

B?c 3: Cch gi?i quy?t s? c? ng?i dng n l?

B?c 4: Cch di chuy?n cng vi?c, c?nh bo v cc ton t?

B?c 5: Cch di chuy?n cc gi DTS

B?c 6: Thay ?i cc thi?t l?p sp_configure ? ph h?p v?i my tnh tr?c

Thng tin thm

Ban cung co th mun di chuyn cac muc khac nh may chu a lin kt, nhn ban, sao chep, di chuyn nht ky, danh muc vn ban y u, thit bi sao lu co tn, k hoach bao tri, s c s d liu, anh chup nhanh c s d liu, thng tin ng nhp va tai khoan proxy, im cui, trinh kich hoat DDL pham vi may chu (nh trinh kich hoat ng nhp) hoc cac muc khac lin quan n c s d liu chinh hoc msdb. Kim tra may chu ngun i vi nhng cu hinh nay va thc hin cac bc thit lp chung theo cach thu cng trn may chu ich, nu ban mun.

bit thm thng tin v cach di chuyn cac cu phn vn ban y u, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
240867 Cach di chuyn, sao chep va sao lu cac th muc va tp danh muc vn ban y u
S c s d liu cung vi lich s sao lu va khi phuc khng c di chuyn nu ban lam theo cac bc trong bai vit nay. N?u b?n ph?i di chuy?n thng tin ny, h?y di chuy?n c s? d? li?u h? th?ng msdb. bit thng tin v cach di chuyn c s d liu msdb, hay xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft c tham chiu trong phn "Bc 1: Cach di chuyn c s d liu ngi dung. Nu ban di chuyn c s d liu msdb, ban khng cn phai lam theo "Bc 4: Cach di chuyn cng vic, canh bao va toan tҔ hoc Bc 5: Cach di chuyn goi DTS".

Tham kh?o

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
320125 Cach di chuyn s c s d liu

Thu?c tnh

ID c?a bi: 314546 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Bay 2013 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
  • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
T? kha:
kbsqlsetup kbhowtomaster KB314546

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com