Ghi âm Video vào Windows Movie Maker (ph?n 1/3)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314575
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Thông tin đư?c b?o hi?m trong bài vi?t này đư?c cung c?p b?i: Microsoft Press.

Bài vi?t này là ph?n 1 c?a m?t lo?t ba bài báo gi?i thích làm th? nào đ? ghi video vào Windows Movie Maker. Ph?n 1 gi?i thích làm th? nào đ? k?t n?i thi?t b? quay và mô t? các tùy ch?n có s?n trong các K? l?c h?p tho?i. Đ? xem bài vi?t c?n l?i trong b? truy?n, nh?p vào liên k?t đ?n ch? đ? b?n mu?n xem:
314577 Ghi âm Video vào Windows Movie Maker (ph?n 2/3)
316420 Ghi âm Video vào Windows Movie Maker (ph?n 3/3)
Thông tin này là m?t đo?n trích t? các Microsoft Windows Movie Maker Handbook cu?n sách, chương 8: "Ghi âm Video vào Windows Movie Maker". T?m hi?u thêm v? Microsoft Windows Movie Maker Handbook.

THÔNG TIN THÊM

Các ch? đ? đư?c b?o hi?m trong lo?t bài này là:
 • K?t n?i thi?t b? quay
 • S? hi?u bi?t h?p tho?i h? sơ
  • Tùy ch?n thi?t đ?t ch?t lư?ng
  • Đi?u khi?n video k? thu?t s? (DV ch?)

 • Ghi âm m?t ngu?n s?ng
 • Ghi âm t? băng
 • Nh?p t?p
Bư?c đ?u tiên trong vi?c t?o ra b? phim v?i tr?nh làm phim Windows, như b?n có th? đoán, là đ? có đư?c video c?a riêng b?n và hi?n có t?p phương ti?n vào tr?nh làm phim. B?n có th? mang theo v?t li?u trong thông qua m?t lo?t các phương pháp khác như nh?p kh?u t?p tin hi?n có, như v?n c?n h?nh ?nh, âm thanh và video, ho?c ghi video ch? hi?n có c?a riêng b?n đ? máy tính c?a b?n. Ghi âm video đ? máy tính c?a b?n có ngh?a là b?ng cách s? d?ng c?a b?n Web máy ?nh, máy quay phim tương t?, máy quay video s? (DV) ho?c VCR, cùng v?i m?t th? tín d?ng đ? cài đ?t ch?p, ghi s?ng ho?c t? băng tr?c ti?p vào tr?nh làm phim. B?n có th? có m?t ho?c nhi?u s? này n?m b?t các thi?t b? g?n vào máy tính c?a b?n. B?ng cách s? d?ng m?t lo?t các phương ti?n truy?n thông khác nhau cùng v?i m?t s? các tính năng ch?nh s?a có s?n trong tr?nh làm phim, b?n có th? t?o phim mà b?n có th? chia s? qua e-mail ho?c trên các trang Web v?i gia đ?nh và b?n bè.

K?t n?i thi?t b? quay

Bư?c đ?u tiên trong thu âm v?i h?ng s?n xu?t b? phim là thi?t l?p và c?u h?nh thi?t b? ch?p. Nh?ng thi?t b? này có th? bao g?m m?t tương t? ho?c máy quay DV, VCR m?t, m?t máy ?nh Web, ho?c ch? m?t micro.

Trư?c khi b?n có th? s? d?ng thi?t b? quay h?u h?t, b?n ph?i có ph?n m?m đúng và các tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Microsoft Windows Millennium Edition nh?n ra r?t nhi?u ngày hôm nay c?a ph? bi?n nh?t thi?t b? quay và thi?t b? ngo?i vi. Nhi?u l?n, nh?ng mi?ng c?a ph?n c?ng đi kèm v?i ph?n m?m t? nhà s?n xu?t c?n cài đ?t trư?c khi b?n có th? s? d?ng các thi?t b? c? th?. Khi b?n cài đ?t thi?t b?, tài li?u hư?ng d?n đi kèm đ? đ?m b?o r?ng thi?t b? đư?c cài đ?t đúng cách.

B?i v? nhi?u ph?n c?ng có s?n, nó là g?n như không th? li?t kê m?i c?u h?nh có th?. Tuy nhiên, danh sách dư?i đây mô t? m?t s? các thi?t b? cơ b?n ch?p và gi?i thích làm th? nào đ? k?t n?i chúng vào máy tính c?a b?n. H?y nh? r?ng, ph? thu?c vào các thi?t b? quay và liên quan đ?n ph?n c?ng b?n có trên máy tính c?a b?n, b?n có th? s? d?ng không có, m?t, ho?c m?t vài ngư?i trong s? các c?u h?nh đư?c li?t kê.

Máy quay DV k?t n?i v?i m?t th? IEEE 1394 (FireWire)

Đ? có đư?c ch?t lư?ng t?t nh?t t? máy quay DV hay mini-DV, b?n nên có m?t IEEE 1394 ch?p th? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Khi máy quay DV đư?c k?t n?i v?i th? IEEE 1394, b?n s? nh?n đư?c h?nh ?nh ch?t lư?ng cao mà b?n mong đ?i t? máy quay DV. IEEE 1394 th? là ch? đơn gi?n là m?t ph?n c?ng mà đi thông tin máy tính c?a b?n. V? các d? li?u đ? có trong m?t đ?nh d?ng k? thu?t s?, nó có th? đư?c đ?c và đư?c chuy?n tr?c ti?p vào máy tính c?a b?n mà không làm thay đ?i các bit th?c t? c?a video và âm thanh. K?t qu? là video ch?t lư?ng cao nh?t có th? khi s? d?ng máy quay video c?a ngư?i tiêu dùng. Con s? 8,1 cho th?y m?t ví d? c?a k?t n?i này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 H?nh ?nh c?a k?t n?i m?t máy quay DV đ? m?t IEEE 1394 ch?p th?

Con s? 8,1 - k?t n?i m?t máy quay DV vào m?t th? ch?p IEEE 1394.

Máy quay DV k?t n?i v?i m?t th? tương t? quay video

M?c dù b?n có m?t máy quay DV, b?n có th? không có m?t th? IEEE 1394. B?n v?n có th? s? d?ng máy ?nh DV c?a b?n mi?n là b?n có th? ch?p video khác đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Tuy nhiên, n?u b?n chuy?n video b?ng cách này, t? m?t thi?t b? k? thu?t s? đ? m?t tương t? ch?p th?, b?n s? kinh nghi?m m?t s? t?n th?t ch?t lư?ng. Đi?u này là b?i v? các d? li?u đư?c thông qua v?i th? ch?p đư?c thay đ?i trư?c khi máy tính có th? s? d?ng nó. Con s? 8.2a cho th?y m?t ví d? c?a k?t n?i này.

Khi b?n k?t n?i thi?t b? DV b?ng cách này, có hai lo?i chính c?a đ?u vào: S-video ho?c composite video. C? hai d?n đ?n vi?c m?t ch?t lư?ng so v?i cách s? d?ng m?t th? ch?p IEEE 1394. Tuy nhiên, n?u b?n có k?t n?i thích h?p và ph?n c?ng c?a b?n có th? chuy?n S-video ho?c composite video, b?n s? r?t có th? mu?n s? d?ng S-video v? nó k?t qu? trong h?nh ?nh ch?t lư?ng cao hơn và âm thanh. Con s? 8.2b cho th?y m?t ví d? c?a k?t n?i này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 H?nh ?nh c?a k?t n?i m?t máy quay DV đ? h?n h?p tương t? ho?c S-video đ?u vào

Con s? 8.2 - k?t n?i m?t máy quay DV đ? h?n h?p tương t? ho?c S-video đ?u vào.

Máy quay phim tương t? đư?c k?t n?i v?i m?t th? tương t? quay video

Máy quay phim tương t? bao g?m máy ?nh ghi ? đ?nh d?ng như 8 mm, Hi-8, VHS và S-VHS. Khi ghi âm t? m?t máy ?nh tương t? cho m?t tương t? ch?p th?, b?n s? không có ch?t lư?ng h?nh ?nh b?n s? kinh nghi?m v?i m?t máy ?nh DV và m?t th? ch?p IEEE 1394. Tuy nhiên, khi s? d?ng các thi?t b? tương t?, b?n có th? s? d?ng ph?n m?m đi kèm v?i th? ch?p c?a b?n đ? thay đ?i m?t s? khía c?nh c?a video c?a b?n ch?ng h?n như hue, b?o h?a, đ? sáng, đ? tương ph?n và c?p đ? âm lư?ng âm thanh. 8.3 Con s? cho th?y m?t k?t n?i cơ b?n tương t? máy quay phim.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 H?nh ?nh c?a k?t n?i m?t máy quay phim tương t? v?i m?t tương t? ch?p th?

Con s? 8.3 - k?t n?i m?t máy quay phim tương t? v?i m?t th? tương t? ch?p.

M?t s? máy quay phim tương t? có riêng bi?t các k?t n?i video và âm thanh. Trong c?u h?nh này, đ?u vào có th? trông gi?ng như m?t trong nh?ng th? hi?n trong con s? 8.4.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 H?nh ?nh b?ng cách s? d?ng riêng bi?t video và âm thanh k?t n?i

Con s? 8.4 - b?ng cách s? d?ng riêng bi?t video và âm thanh k?t n?i.

Máy ?nh web k?t n?i v?i USB ho?c tương t? quay video card

M?t cách chính xác đ? k?t n?i máy quay Web vào máy tính c?a b?n ph? thu?c vào lo?i máy ?nh b?n s? h?u. M?t s? máy ?nh đính kèm vào m?t c?ng USB, trong khi nh?ng ngư?i khác có th? k?t n?i v?i card video ch?p c?a b?n. Nh?ng hai mi?ng c?a ph?n c?ng có th? đư?c v?n chuy?n v?i nhau, ho?c có th? đư?c mua riêng. Trong khi m?t s? máy ?nh có th? k?t n?i v?i b?t k? th? quay video, m?t s? máy ?nh Web khác là đ?c quy?n, có ngh?a là b?n ph?i có th? phù h?p ch?p đư?c ch? đ?nh b?i nhà s?n xu?t máy ?nh cho máy ?nh Web đ? làm vi?c. Tài li?u hư?ng d?n đi kèm đ? xác đ?nh mà áp d?ng cho máy ?nh Web c? th? c?a b?n.

Hơn n?a, m?t s? máy ?nh Web có m?t built-in micro, trong khi nh?ng ngư?i khác th? không. N?u máy ?nh Web c?a b?n không có m?t built-in micro, b?n s? c?n m?t micro riêng bi?t đ? n?m b?t các âm thanh. C?m vào jack (thư?ng có nh?n Mic) trên th? c?a b?n máy tính ho?c âm thanh. N?u b?n không có m?t micro và máy ?nh Web c?a b?n không có m?t trong xây d?ng trong, b?n s? không th? ghi aâm mà không có thi?t b? quay khác, ch?ng h?n như m?t máy quay phim.

Con s? 8,5 cho th?y m?t ví d? v? các k?t n?i máy ?nh Web có th?. Lưu ? r?ng k?t n?i c?a b?n s? ph? thu?c vào lo?i máy ?nh Web b?n đang s? d?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 H?nh ?nh c?a m?t máy ?nh Web k?t n?i

Con s? 8,5 - k?t n?i m?t máy ?nh Web.

VCR k?t n?i v?i m?t th? tương t? quay video

V?i s? ph? bi?n ngày càng tăng c?a video ch?p th? và TV tuner th?, m?t s? ngư?i đang b?t đ?u s? d?ng máy tính c?a h? như TV. Ví d?, n?u b?n có truy?n h?nh cáp, b?n có th? g?n m?t cáp đ?ng tr?c t? ? c?m cáp trên tư?ng c?a b?n ho?c h?p b? gi?i m? cáp đ? VCR c?a b?n. Đ? hoàn thành c?u h?nh, b?n có th? đính kèm k?t n?i thích h?p âm thanh và video ra vào máy tính c?a b?n. Video ra s? đi đ?n các video trong jack trên th? quay video c?a b?n (có th? g?i h?p), và audio jack s? đi đ?n d?ng trong jack c?a card âm thanh.

N?u b?n có phim nhà trên tiêu chu?n băng VHS, đây là m?t trong nh?ng cách đ? có đư?c nh?ng phim vào tr?nh làm phim.

LƯU ?: N?u c? hai c?a b?n VCR và quay video th? cung c?p các k?t n?i S-video, b?n có th? k?t n?i h? v?i m?t cáp S-video duy nh?t đ? truy?n t?i video và âm thanh. Xem tài li?u hư?ng d?n cung c?p cùng v?i th? c?a b?n VCR và chi?m đóng cho bi?t thêm thông tin v? k?t n?i S-video. S-video cung c?p cao ch?t lư?ng h?nh ?nh và âm thanh so v?i composite video các k?t n?i.

Con s? 8.6 cho th?y m?t ví d? v? cách k?t n?i m?t VCR vào máy tính quay video th?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 H?nh ?nh c?a k?t n?i m?t VCR đ? m?t th? ch?p video

Con s? 8.6 - k?t n?i m?t VCR đ? m?t th? quay video.

S? hi?u bi?t h?p tho?i h? sơ

Sau khi b?n đ? k?t n?i thi?t b? quay c?a b?n v?i máy tính c?a b?n, b?n đ? s?n sàng đ? ghi l?i phim nhà c?a b?n ho?c c?nh quay vào tr?nh làm phim. Đây là tính năng chính c?a tr?nh làm phim, và ghi âm đư?c th?c hi?n d? dàng thông qua m?t đi?m kh?i đ?u chính, các K? l?c h?p tho?i. Làm như v?y cho dù b?n đang chuy?n phim nhà băng đ?n t? máy tính c?a b?n ho?c b?ng cách s? d?ng máy ?nh Web c?a b?n đ? ghi l?i m?t tin nh?n ng?n đ? g?i cho b?n bè, nó t?t c? đư?c trong m?t h?p tho?i chính.

Con s? 8.7 cho th?y các K? l?c h?p tho?i khi máy quay DV không đính kèm ho?c phát hi?n b?i máy tính c?a b?n, ho?c khi máy quay DV đang trong ch? đ? Camera (ghi âm).

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 H?nh ?nh c?a h?p tho?i h? sơ

Con s? 8.7 - h?p tho?i h? sơ.

LƯU ?: B?n có th? không có cùng m?t thi?t b? đư?c li?t kê như th? hi?n trong con s? 8.7. Như đ? đ? c?p trư?c đó, tr?nh làm phim h? tr? nhi?u thi?t b? quay.

Các K? l?c h?p tho?i cung c?p m?t t?p b? sung các đi?u khi?n và m?t tùy ch?n n?u b?n có m?t máy quay DV g?n vào máy tính c?a b?n và b?n chuy?n nó sang ch? đ? VCR ho?c VTR, n?m trên m?t ch? đ? phát l?i b?n s? d?ng đ? ghi l?i t? băng vào tr?nh làm phim. Thêm b? đi?u khi?n và tùy ch?n thêm đư?c khoanh ? con s? 8,8.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 H?nh ?nh c?a h?p tho?i k? l?c, khi m?t thi?t b? DV đư?c g?n vào máy tính ? ch? đ? VCR (phát l?i)

Con s? 8,8 - h?p tho?i k? l?c, khi m?t thi?t b? DV đư?c g?n vào máy tính ? ch? đ? VCR (phát l?i).

Trư?c khi ghi băng c?a b?n ho?c tài li?u khác vào tr?nh làm phim, nó là quan tr?ng đ? có m?t s? hi?u bi?t v?ng ch?c c?a các tính năng đư?c cung c?p b?i các K? l?c h?p tho?i. Ph?n sau đây mô t? các b? ph?n khác nhau c?a h?p tho?i này chi ti?t.

K? l?c

Khi ghi âm, b?n có th? ch?n đ? ghi video ch?, âm thanh duy nh?t, ho?c c? hai video và âm thanh. M?t ph?n l?n th?i gian, b?n s? r?t có th? mu?n ghi l?i c? hai nh?ng ph?n âm thanh và video c?a b?n là chuy?n giao cho h?ng s?n xu?t b? phim phim c?a b?n. Sau khi t?t c?, m?t ph?n chính c?a phim nhà bao g?m các h?nh ?nh c?a gia đ?nh và b?n bè v?i h?p tho?i hi?n cá tính c?a h? và th?c s? b?t nh?ng kho?nh kh?c.

Tuy nhiên, có th? có l?n khi b?n ch? mu?n ch?p video ph?n phim c?a b?n b?i v? b?n mu?n cá nhân narrate h?u ho?c thêm m?t s? nh?c n?n khác. H?y đ?i m?t v?i nó, đôi khi h?p tho?i b? b?t trong phim không thêm vào phim, ho?c ch?t lư?ng âm thanh trong phim là không chính xác nh?ng g? đư?c mong đ?i. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? ghi l?i ch? có video c?a m?t b? phim nhà, thêm nh?ng đo?n phim k?t qu? cho d? án hi?n t?i c?a b?n và sau đó ghi l?i m?t tư?ng thu?t miêu t? nh?ng c?nh depicted, ngư?i ho?c h?nh ?nh.

Video và thi?t b? âm thanh

Ch?n các thi?t b? video và âm thanh chính xác là đi?u c?n thi?t đ? ghi âm c?a b?n ngu?n nguyên li?u vào tr?nh làm phim. Đ? ghi l?i thành công, b?n ph?i ch?n thi?t b? đúng và chính xác d?ng đ?u vào. N?u m?t trong các thi?t l?p này là không chính xác, video và âm thanh c?a b?n s? không đư?c ghi l?i thành công.

B?ng 8,1 cho th?y ph? bi?n c?u h?nh khi l?a ch?n thi?t đ?t thi?t b? video và âm thanh. Trong các K? l?c h?p tho?i h?p, b?m vào Thay đ?i thi?t b? đ? xem các thi?t b? có s?n đ? s? d?ng và đ? xem ho?c thay đ?i thi?t đ?t thu âm hi?n th?i.

LƯU ?: H?y nh? r?ng, các k?t n?i trên máy c?a b?n có th? khác nhau do s? đa d?ng c?a ph?n c?ng có s?n.

B?ng 8,1 - Video và các thi?t b? âm thanh cài đ?t.

Task           Video device  Audio device      Line input 
---------------------------------------------------------------------------

Record both audio and   Video capture Default audio device  Line In
video from analog tape.  card 
 
Record both audio and   DV camera or  DV camera or VCR (You (Already
video from DV tape (DV  VCR      will need to increase selected
IEEE 1394 capture card).         the volume of your   or non-
                     camera or VCR to hear applicable)
                     the audio of your 
                     movie. You will not 
                     hear the audio on  
                     your computer.)

Record both audio and   Video capture Default audio device  Line In
video from DV tape    card
(analog video 
capture card). 
  
Record live video and   Web camera   Web camera microphone (Already
accompanying audio from         (This must be chosen  selected
a Web camera without a          as the audio device.) or non-
built-in microphone.                      applicable)

Record live video and   Web camera   Default audio device  Microphone
accompanying audio                       or Mic (if
from a Web camera                        you have a
without a built-in                       microphone
microphone                           attached to 
                                your 
                                computer) 
B?ng 8,1 - Video và các thi?t b? âm thanh cài đ?t.

LƯU ?: Ngay c? khi b?n không có b?t k? thi?t b? quay c?a nó, b?n v?n có th? s? d?ng tr?nh làm phim. Tuy nhiên, b?n s? không th? ghi tr?c ti?p vào tr?nh làm phim; b?n ch? có th? chuy?n nh?p t?p phương ti?n truy?n thông hi?n có đ? s? d?ng trong phim c?a b?n.

Cho thi?t b? quay video hi?n t?i, hai tr?nh đi?u khi?n cơ b?n tiêu chu?n t?n t?i: Microsoft Video cho Windows (VFW) tr?nh đi?u khi?n và tr?nh đi?u khi?n Windows Driver Model (WDM). S? khác bi?t duy nh?t b?n có kh? năng đ? xem là h?p tho?i l?a ch?n đư?c cung c?p khi b?n đang c?u h?nh thi?t b?. B?n s? bi?t tiêu chu?n đi?n tho?i sau b?ng h?p tho?i s? xu?t hi?n sau khi b?n nh?p Thay đ?i thi?t b? trong các K? l?c h?p tho?i. Thi?t b? s? d?ng WDM tr?nh đi?u khi?n s? có h?p v?i video thêm d?ng đ?u vào tùy ch?n n?u đi?n tho?i có nhi?u d?ng đ?u vào, trong khi m?t thi?t b? có s? d?ng tr?nh đi?u khi?n VFW (hay m?t thi?t b? WDM đ? ch? có m?t d?ng đ?u vào) s? không cung c?p tùy ch?n này. Con s? 8,9 hi?n th? h?p tho?i s? đư?c hi?n th? n?u m?t ch?p thi?t b? s? d?ng tr?nh đi?u khi?n WDM và có nhi?u d?ng đ?u vào.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 H?nh ?nh c?a h?p tho?i thi?t b? thay đ?i cho m?t thi?t b? có s? d?ng tr?nh đi?u khi?n WDM và có nhi?u d?ng đ?u vào

Con s? 8,9 - h?p tho?i thi?t b? thay đ?i cho m?t thi?t b? có s? d?ng tr?nh đi?u khi?n WDM và có nhi?u d?ng đ?u vào.

Ti?p theo hai k?ch b?n mô t? c?u h?nh thi?t b? quay VFW và m?t thi?t b? quay s? d?ng tr?nh đi?u khi?n WDM. C? th? ch?p thi?t b? đư?c k?t n?i có th? là m?t máy ?nh Web ho?c máy quay phim tương t?.

Đ? c?u h?nh c?a b?n thi?t b? video analog (VFW tr?nh đi?u khi?n)
 1. Trong các K? l?c h?p tho?i h?p, b?m vào Thay đ?i thi?t b?. Các Thay đ?i thi?t b? h?p tho?i, đư?c hi?n th? trong h?nh 8,10, xu?t hi?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   H?nh ?nh c?a h?p tho?i thi?t b? thay đ?i cho m?t thi?t b? quay s? d?ng tr?nh đi?u khi?n VFW

  Con s? 8,10 - h?p tho?i thi?t b? thay đ?i cho m?t thi?t b? quay s? d?ng tr?nh đi?u khi?n VFW.
 2. Trong các Thay đ?i thi?t b? h?p tho?i, ch?n đi?n tho?i b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào C?u h?nh.
 3. Trong các k?t qu? Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào Ngu?n video. H?p tho?i k?t qu? ph? thu?c vào các nhà s?n xu?t thi?t b? quay c?a b?n và ph?n m?m đi kèm.

  Thông thư?ng, b?n có th? ki?m soát thu âm cài đ?t như là:
  • Video k?t n?i đ? s? d?ng.
  • Kích c? h?nh ?nh.
  • Chu?n đ? s? d?ng, thư?ng NTSC ho?c PAL. NTSC là đài phát thanh tiêu chu?n đư?c s? d?ng ? B?c M?, trong khi PAL là tiêu chu?n châu Âu.
  • Đ?nh d?ng h?nh ?nh.
  • Đ? sáng, đ? tương ph?n, Hu? và b?o h?a c?a video c?a b?n.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Đóng.
 5. Sau khi b?n đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i này và nh?ng ngư?i khác cho các thi?t b? âm thanh phù h?p và đư?ng vào đ? s? d?ng, nh?p Ok trong các Thay đ?i thi?t b? h?p tho?i đ? tr? v? chính K? l?c h?p tho?i h?p và ti?p t?c đ? xác đ?nh thi?t đ?t ghi âm c?a b?n.
Đ? c?u h?nh c?a b?n thi?t b? video analog (WDM tr?nh đi?u khi?n)
 1. Trong các K? l?c h?p tho?i h?p, b?m vào Thay đ?i thi?t b?. Thi?t b? v?i nhi?u đ?u vào d?ng s? d?ng tr?nh đi?u khi?n WDM, các Thay đ?i thi?t b? h?p tho?i xu?t hi?n, đư?c hi?n th? trong h?nh 8.11.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   H?nh ?nh c?a h?p tho?i thi?t b? thay đ?i cho m?t thi?t b? quay mà có nhi?u d?ng đ?u vào và có s? d?ng tr?nh đi?u khi?n WDM

  Con s? 8.11 - h?p tho?i thi?t b? thay đ?i cho m?t thi?t b? quay mà có nhi?u d?ng đ?u vào và có s? d?ng tr?nh đi?u khi?n WDM.
 2. Trong các Thay đ?i thi?t b? h?p tho?i, ch?n đi?n tho?i Video b?n mu?n dùng và sau đó ch?n đư?ng đ? s? d?ng cho video. Các thi?t l?p b?n nên ch?n ph? thu?c vào làm th? nào máy ?nh c?a b?n đư?c k?t n?i v?i th? ch?p c?a b?n
 3. Trong các Thay đ?i thi?t b? h?p tho?i h?p, b?m vào C?u h?nh.
 4. Trong các k?t qu? Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào Ngu?n video. H?p tho?i k?t qu? ph? thu?c vào các nhà s?n xu?t thi?t b? quay c?a b?n và ph?n m?m đi kèm. V? v?y, b?n có th? th?y m?t tên là hơi khác so v?i Ngu?n video.

  Thông thư?ng, b?n có th? ki?m soát thu âm cài đ?t như là:
  • Chu?n đ? s? d?ng, thư?ng NTSC ho?c PAL. NTSC là đài phát thanh tiêu chu?n đư?c s? d?ng ? B?c M?, trong khi PAL là tiêu chu?n châu Âu.
  • C?a b?n đi?u khi?n máy ?nh (ví d?, pan, nghiêng, và vv).
  • Thi?t đ?t như đ? sáng, đ? tương ph?n, Hu? và b?o h?a c?a video c?a b?n.
 5. Nh?p vào Ok ho?c Đóng.
 6. Sau khi b?n đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i này và nh?ng ngư?i khác cho các thi?t b? âm thanh và đư?ng vào đ? s? d?ng, nh?p Ok trong các Thay đ?i thi?t b? h?p tho?i đ? tr? v? chính K? l?c h?p tho?i h?p và ti?p t?c đ? xác đ?nh thi?t đ?t ghi âm c?a b?n.
K? l?c th?i h?nCác K? l?c th?i h?n tùy ch?n cho phép b?n thi?t l?p m?t th?i gian t?i đa ghi âm. Giá tr? tùy ch?n này là ? d?ng hh:mm:ss (gi?: phút: giây). Khi m?t gi?i h?n th?i gian đư?c thi?t l?p, Movie Maker d?ng ghi t? đ?ng khi th?i h?n h?t h?n. Tùy ch?n này là có l? nh?t là h?u ích n?u b?n đang ghi băng dài, có th? là m?t hay hai gi?. Đi?u này cho phép b?n th?c hi?n các nhi?m v? khác trên máy tính c?a b?n (ho?c xung quanh nhà) trong khi nhà c?a b?n phim thu âm vào tr?nh làm phim. Sau khi th?i gian h?t h?n, b?n s? đư?c nh?c đ? đ?t tên và lưu t?p phim k?t qu?.

N?u b?n đ? ch?n các T? đ?ng t?o ra t?p tin ki?m tra h?p trong các Tuỳ chọn h?p tho?i h?p, dư?i các Xem th?c đơn, tr?nh làm phim t? đ?ng tên và lưu các t?p tin k?t qu?. Clip (ho?c đo?n phim n?u T?o clip đư?c ch?n) sau đó đư?c chuy?n nh?p vào tuy?n t?p m?i. T?p video đ? chuy?n nh?p th?c t? đư?c lưu tr? trong v? trí đư?c ch? r? trong các Ghi t?p khu v?c thu?c các Tuỳ chọn h?p tho?i. Các t?p tin đư?c lưu dư?i d?ng Tape1.wmv, Tape2.wmv và vv. N?u b?n đ? ch?n đ? ghi âm ch?, các t?p tin k?t qu? s? đư?c lưu như Tape1.wma, Tape2.wma và vv.

Th?i gian ghi âm gi?i h?n ph? thu?c vào s? lư?ng không gian đ?a c?ng b?n có s?n trên máy tính c?a b?n. N?u b?n thi?t l?p gi?i h?n cho m?t kho?ng th?i gian vư?t quá không gian đ?a c?ng s?n dùng c?a b?n, th?i h?n s? t? đ?ng đư?c thi?t l?p theo đ? s? ti?n t?i đa không gian đ?a c?ng s?n dùng và m?c thi?t đ?t ch?t lư?ng, đư?c ch?n. Ví d?, n?u b?n đ?t các K? l?c th?i h?n tùy ch?n cho hai gi? và đ? ch? đ?nh các Phương ti?n m?c thi?t đ?t ch?t lư?ng, nhưng b?n ch? có m?t gi? giá tr? không gian đ?a, các K? l?c th?i h?n h?p s? t? đ?ng đư?c thi?t l?p t?i 1: 00: 00. N?u n?i dung b?n mu?n ghi vào tr?nh làm phim yêu c?u thêm không gian đ?a, b?n ph?i gi?i phóng thêm không gian đ?a c?ng, ch?n thi?t đ?t ch?t lư?ng th?p hơn, ho?c ch?n ? đ?a khác.

Khi b?n ghi âm, b?n c?n ph?i có t?i thi?u 300 MB dung lư?ng đ?a tr?ng trên ? h? th?ng c?a b?n, mà là ? đ?a mà h? đi?u hành Windows Millennium Edition đư?c cài đ?t. Ví d?, n?u Windows Millennium Edition đư?c cài đ?t trên ? C, đây là ? đ?a h? th?ng c?a b?n. N?u ? đ?a thi?t l?p các Lưu tr? t?m th?i h?p c?a các Tuỳ chọn h?p tho?i là gi?ng như ? đ?a h? th?ng, b?n ch? có th? đ? ghi các n?i dung có th? đư?c lưu tr? trên ? đ?a đó ? trên 300 MB. Ví d?, n?u b?n có 301 MB dung lư?ng đ?a c?ng tr?ng trên ? đ?a h? th?ng c?a b?n, và Lưu tr? t?m th?i đư?c thi?t l?p đ? s?a cùng m?t ? đ?a, b?n s? ch? có 1 MB dành cho ghi âm. 8.2 B?ng cho th?y các yêu c?u lái xe:

B?ng 8.2 - không gian đ?a c?n thi?t cho các ? đ?a khác nhau trên máy tính c?a b?n.

Drive       Free disk space on the Drive (MB)
---------------------------------------------------------------------------

System drive    300 
Swap file     25 (always on your system drive) 
Collection     50 (always on your system drive) 
Non-system     0
T?o clip

N?u b?n đang ghi âm m?t băng dài có ch?a m?t gi? ho?c hai c?nh quay, đi?u hư?ng thông qua t?p tin toàn b? đ? t?m các ph?n c? th? b?n mu?n s? d?ng có th? m?t nhi?u th?i gian. L?a ch?n các T?o clip tùy ch?n cho phép quay phát hi?n t?i tr?nh làm phim, nơi m?t clip m?i đư?c t?o ra m?i khi m?t khung hoàn toàn khác nhau đư?c phát hi?n. Vi?c t?o clip và s? d?ng c?a nó đư?c mô t? sau này trong chương này.

LƯU ?: B?n v?nh vi?n có th? t?t các T?o clip tùy ch?n theo bù các T? đ?ng t?o clip ki?m tra h?p trong các Tuỳ chọn h?p tho?i. N?u b?n ch?n tùy ch?n này, các T?o clip ki?m tra h?p trong các K? l?c h?p tho?i s? b? xóa, và n?i dung đư?c ghi l?i c?a b?n s? xu?t hi?n như m?t clip trong tr?nh làm phim.

Vô hi?u hóa Xem trư?c trong khi ch?p (quay DV)

Các thi?t b? k? thu?t s?, ch?ng h?n như m?t máy quay DV hoaëc VCR k? thu?t s?, tiêu t?n r?t nhi?u tài nguyên h? th?ng máy tính c?a b?n. Đi?u này l?n lư?t ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t c?a máy tính c?a b?n và ch?t lư?ng c?a video ghi âm c?a b?n. M?t cách đ? gi?m t?i đư?c đ?t trên máy tính h? th?ng là ch?n các Vô hi?u hóa Xem trư?c trong khi ch?p h?p ki?m. Khi b?n ch?n tùy ch?n này, b?n s? không th?y m?t b?n xem trư?c c?a b? phim c?a b?n trong c?a s? màn h?nh c?a các K? l?c h?p tho?i khi b?n đang sao m?t băng t? máy quay DV vào máy tính c?a b?n. Nhi?u máy ?nh DV có m?t màn h?nh LCD nơi b?n có th? xem phim c?a b?n khi nó ghi vào tr?nh làm phim.

Tùy ch?n này ch? xu?t hi?n khi thi?t b? DV đ? đư?c phát hi?n và thi?t b? đư?c thi?t l?p đ? ch? đ? phát l?i. N?u b?n không có b?t k? thi?t b? DV, tùy ch?n này không xu?t hi?n khi b?n ghi âm trong tr?nh làm phim.

M?t photo nút

Đôi khi, đó là m?t ph?n c?a m?t b? phim mà ch? có v? đ? nói t?t c?. Trong tr?nh làm phim, b?n có th? n?m b?t r?ng khung đơn b?ng cách s? d?ng các M?t h?nh ?nh nút. Khi b?n có m?t b?c ?nh, h?nh ?nh k?t qu? đư?c lưu vào máy tính c?a b?n dư?i d?ng t?p h?nh ?nh JPEG, và k?t qu? clip đư?c nh?p kh?u vào tuy?n t?p đang đư?c ch?n t? đ?ng. Sau đó, b?n có th? thêm h?nh ?nh này cho d? án hi?n t?i c?a b?n.

C?ng gi?ng như khi b?n lưu m?t t?p tin video, k?t qu? JPEG v?n c?n t?p h?nh ?nh đư?c lưu trong thư m?c c?a tôi video, m?c dù b?n có th? d? dàng thay đ?i v? trí nơi mà các h?nh ?nh đư?c lưu trên máy tính c?a b?n.

LƯU ?: Th?i gian m?t b?c ?nh, và b?t k? h?nh ?nh v?n đư?c nh?p kh?u vào tr?nh làm phim, xu?t hi?n khi chèn vào m?t d? án ph? thu?c vào th?i gian thi?t l?p trong các Th?i đo?n h?nh ?nh m?c đ?nh nh?p kh?u (giây) h?p trong các Tuỳ chọn h?p tho?i. Đ? cài th?i đo?n m?c đ?nh, g? trong su?t th?i gian mà b?n mu?n h?nh ?nh c?a b?n xu?t hi?n trong m?t d? án trư?c khi s? d?ng các M?t h?nh ?nh nút ho?c nh?p kh?u h?nh ?nh v?n c?n khác vào tr?nh làm phim.K? l?c Ph?n cu?i cùng c?a ghi âm là đ? b?m vào các K? l?c nút đ? b?t đ?u quay phim c?a b?n. Sau khi b?n nh?n nút này, t? Ghi âm nh?p nháy đ? ch? ra r?ng b?n đang ghi âm, và th?i gian trôi qua cho r?ng hi?n nay ghi âm s? xu?t hi?n bên c?nh. Sau khi ghi âm đ? b?t đ?u, các nút s? tr? thành m?t D?ng nút mà b?n nh?p vào khi b?n mu?n d?ng ghi âm.

Tùy ch?n thi?t đ?t ch?t lư?ng

Ch?t lư?ng phim cu?i cùng c?a b?n ph? thu?c vào ch?t lư?ng c?a captuered ngu?n nguyên li?u. V? vi?c l?a ch?n m?t giá tr? thích h?p cho các Thi?t l?p tùy ch?n là quan tr?ng. M?t nguyên t?c t?t đ? làm theo là đ? ghi l?i video ho?c phim ?nh c?a b?n b?ng cách s? d?ng các Ch?t lư?ng trung b?nh ho?c Ch?t lư?ng cao thi?t đ?t. H?y nh? r?ng, n?u b?n mu?n làm gi?m kích thư?c t?p tin, b?n luôn có th? lưu phim k?t qu? t?i m?t thi?t l?p ch?t lư?ng th?p hơn sau khi b?n đ? ghi l?i nó vào tr?nh làm phim.

Khác nhau Thi?t l?p tùy ch?n b?n có th? l?a ch?n trong tr?nh làm phim ?nh hư?ng đ?n các khía c?nh sau đây c?a video và âm thanh b?n ghi l?i:
 • Kích thư?c hi?n th? phim c?a b?n khi ngư?i dùng cu?i c?a b?n đ?ng h? nó trong Windows Media Player.
 • S? video khung h?nh / giây.
 • T? l? video bit, là t?c đ? mà t?i đó video trong d?ng phim c?a b?n.
 • Ch?t lư?ng âm thanh trong phim c?a b?n.
 • T? l? âm thanh bit là t?c đ? mà t?i đó các âm thanh trong d?ng phim c?a b?n.
Ví d?, n?u b?n ghi phim c?a b?n s? d?ng các Ch?t lư?ng trung b?nh ho?c Ch?t lư?ng cao thi?t đ?t hi?n th? video như 320 pixel b?ng 240 đi?m ?nh trong c? hai h? sơ; Tuy nhiên, các Ch?t lư?ng cao thi?t l?p ch?p 30 khung h?nh / giây (fps), trong khi các Ch?t lư?ng trung b?nh thi?t đ?t ch? chi?m 15 fps. Nói chung, êm ái c?a chuy?n đ?ng trong b?n làm tăng video v?i s? khung h?nh / giây. Ngoài ra, ch?t lư?ng âm thanh s? nhi?u hơn v?i các Ch?t lư?ng cao thi?t l?p b?i v? các bit âm thanh d?ng t?i m?t t? l? cao hơn là v?i các Ch?t lư?ng trung b?nh thi?t l?p. H?y nh? r?ng, video và âm thanh ch?t lư?ng c?a b? phim cu?i cùng b?n t?o trong tr?nh làm phim tr?c ti?p ph? thu?c vào ch?t âm nguyên b?n.

B?n có th? h?i, "N?u các Ch?t lư?ng cao thi?t l?p là t?t hơn, t?i sao không nên tôi s? d?ng nó t?t c? các th?i?" V? cơ b?n, câu tr? l?i là kho?ng tr?ng đ?a. M?t b? phim đư?c lưu v?i các Ch?t lư?ng cao thi?t l?p tiêu th? kho?ng hai l?n như nhi?u không gian đ?a trên máy tính c?a b?n cùng m?t n?i dung ghi l?i t?i các Ch?t lư?ng trung b?nh thi?t l?p. Khi c? g?ng đ? xác đ?nh Thi?t l?p tùy ch?n đ? s? d?ng, h?y xem xét n?i dung ho?c n?i dung có th? (n?u b?n đang thu âm tr?c ti?p t? m?t máy quay ho?c máy quay Web) c?a ghi âm c?a b?n.

Ví d?, n?u b?n ghi l?i m?t cu?c đua xe, b?n s? r?t có th? mu?n s? d?ng các Ch?t lư?ng cao tùy ch?n thay v? Ch?t lư?ng trung b?nh. N?u b?n s? d?ng các Ch?t lư?ng trung b?nh ho?c Ch?t lư?ng th?p l?a ch?n, s? chuy?n đ?ng c?a nh?ng chi?c xe có th? xu?t hi?n không đ?ng đ?u và jerky v? không có đ? thông tin, hay bit, trong video đ? ch?a s? chuy?n đ?ng nhanh c?a nh?ng chi?c xe. Các âm thanh c?a nh?ng chi?c xe đua b?ng s? r? ràng hơn, quá, n?u b?n ch?n Ch?t lư?ng cao.

Ngư?c l?i, n?u b?n có m?t video mà không ch?a r?t nhi?u chuy?n đ?ng, ch?ng h?n như m?t ghi âm c?a nh?ng ngư?i ng?i và nói chuy?n t?i m?t b?a ti?c sinh nh?t, b?n có th? m?t cách an toàn có th? dùng các Ch?t lư?ng trung b?nh thi?t l?p thay v? Ch?t lư?ng cao.

N?u b?n ch?n Âm thanh ch? khi đang ghi phim c?a b?n, ch? có ph?n âm thanh c?a phim đư?c ghi l?i. Các c?u h?nh đ? lưu các t?p tin âm thanh k?t qu? thay đ?i. Các c?u h?nh b?n ch?n t? ch? ch?a thông tin âm thanh; h? không ch?a thông tin video b?i v? không có video đư?c lưu. Các thi?t đ?t Ch?t lư?ng th?p, Ch?t lư?ng trung b?nh, và Ch?t lư?ng cao v?n c?n t?n t?i; ch? có các mô t? c?u h?nh và n?i dung đư?c lưu là khác nhau. Ví d?, n?u b?n ch?n Âm thanh ch? và ch?n các Ch?t lư?ng trung b?nh thi?t l?p, c?u h?nh mô t? là "Âm thanh cho đ?a CD-ch?t lư?ng (96 Kbps stereo)" và âm thanh duy nh?t đư?c ghi l?i. Tuy nhiên, n?u b?n ch?n đ? ghi l?i Âm thanh và video, ho?c Video ch?, các mô t? cho các Ch?t lư?ng trung b?nh thi?t l?p là "Video cho e-mail" và kênh ISDN (128 Kbps) và âm thanh và video, ho?c ch? video, đư?c ghi l?i.

Đ?i v?i t?t c? các h? sơ, cho dù b?n ch?n Video và âm thanh, Âm thanh ch?, ho?c Video ch?, b?n s? nh?n th?y r?ng các thông tin dư?i đây các thi?t l?p c?ng thay đ?i, ch?ng h?n như tên h? sơ, cài đ?t và s? lư?ng v?t li?u b?n có th? ghi l?i lúc cài đ?t đó. S? ti?n c?a th?i gian c?n l?i đư?c d?a trên s? lư?ng không gian đ?a c?ng b?n có s?n. Tr?nh làm phim s? xác đ?nh không gian đ?a này theo đi?u ? đ?a đư?c ch? r? trong các Ghi t?p di?n tích các Tuỳ chọn h?p tho?i h?p khi các T? đ?ng t?o ra t?p tin ch?n h?p ki?m. Nếu T? đ?ng t?o ra t?p tin tùy ch?n không đư?c ch?n, Movie Maker ki?m tra dung lư?ng đ?a trên ? đ?a đư?c ch? r? trong các Lưu tr? t?m th?i h?p trong các Tuỳ chọn h?p tho?i. Đi?u này là quan tr?ng đ? bi?t n?u b?n có nhi?u hơn m?t ? c?ng, ho?c n?u đ?a c?ng c?a b?n đư?c phân chia b?i v? b?n có th? ch?n ? đ?a đ? lưu phim c?a b?n đư?c ghi l?i trên.

Như m?t quy lu?t chung đ? làm theo, nó luôn luôn là t?t hơn đ? ch?n m?t thi?t đ?t ch?t lư?ng cao khi ghi âm. N?u b?n ch?n đ? ghi l?i và thi?t đ?t ch?t lư?ng th?p, sau đó lưu phim c?a b?n t?i m?t thi?t l?p ch?t lư?ng cao, ch?t lư?ng c?a phim đư?c lưu c?a b?n s? không tăng. N?u b?n mu?n tăng ch?t lư?ng phim đư?c lưu c?a b?n, b?n s? ph?i th? n?i dung ? m?t thi?t l?p ch?t lư?ng cao, tái t?o d? án c?a b?n và sau đó lưu phim c?a b?n m?t l?n n?a t?i thi?t l?p ch?t lư?ng cao.

Thi?t đ?t ch?t lư?ng đư?c s? d?ng trong th?i gian ghi âm là cùng nh?ng ngư?i s? d?ng khi b?n đang lưu và g?i phim c?a b?n. Tuy nhiên, khi ti?t ki?m m?t b? phim mà b?n s? g?i qua thư đi?n t? ho?c trên Web, cân nh?c khác, ch?ng h?n như t?c đ? k?t n?i Internet và băng thông, c?n ph?i đư?c th?c hi?n.

Đi?u khi?n video k? thu?t s? (DV ch?)

Đi?u khi?n máy quay video s? cho phép b?n ki?m soát máy ?nh DV c?a b?n thông qua tr?nh làm phim. H? ch? xu?t hi?n khi máy quay đang ? ch? đ? phát l?i (thư?ng có nh?n là VCR ho?c VTR trên máy ?nh c?a b?n) và k?t n?i v?i m?t th? ch?p IEEE 1394. S? d?ng các đi?u khi?n trong Movie Maker cho phép b?n b?t đ?u và ng?ng playback và ghi âm t? máy tính c?a b?n. B?ng cách ki?m soát ghi âm hoàn toàn trong tr?nh làm phim, b?n không ph?i chuy?n đ?i l?i gi?a các đi?u khi?n trên máy quay DV và nh?ng ngư?i thân trong tr?nh làm phim.

THAM KH?O

Thông tin trong bài vi?t này là m?t đo?n trích t? các Microsoft Windows Movie Maker Handbook cu?n sách, đư?c xu?t b?n b?i Microsoft Press.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
H?nh ?nh c?a Microsoft Windows Movie Maker Handbook


T?m hi?u thêm v? Microsoft Windows Movie Maker Handbook

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ?n ph?m này và danh hi?u khác Microsoft Press, xem http://mspress.Microsoft.com.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314575 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB314575 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314575
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com