Thông báo l?i khi b?n c? g?ng s? d?ng các chuy?n đi & c?a đư?ng ph?: "c?a b?n thi?t đ?t đăng k? cho ?ng d?ng này không đư?c sao đúng"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314590 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng s? d?ng Microsoft đư?ng ph? & các chuy?n đi, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Thi?t đ?t đăng k? cho ?ng d?ng này không đư?c sao chính xác. Đ? s?a các thi?t đ?t này, ch?y cài đ?t m?t l?n n?a cho ?ng d?ng này t? v? trí nơi b?n ban đ?u đư?c cài đ?t nó.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u ti?n tr?nh cài đ?t đ? không hoàn t?t thành công.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c này theo th? t? mà chúng xu?t hi?n.

Phương pháp 1: Ch?y như qu?n tr? viên

Windows XP
 1. Nh?p chu?t ph?i vào các Các chuy?n đi & c?a đư?ng ph? bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các L?i t?t tab, và sau đó nh?p vào Nâng cao.
 3. Ch?n Ch?y v?i thông tin đăng nh?p khác nhau, sau đó b?m Ok hai l?n.
 4. B?m đúp vào các Các chuy?n đi & c?a đư?ng ph? bi?u tư?ng.
 5. Trong các Ch?y như h?p tho?i h?p, b?m vào Ngư?i dùng sau, và sau đó nh?p ?y nhi?m qu?n tr? cho máy tính.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. C? g?ng b?t đ?u các chuy?n đi & c?a đư?ng ph?. N?u b?n không th? b?t đ?u các chuy?n đi & c?a đư?ng ph?, đi đ?n phương pháp 2.
Windows 7 và Windows Vista
 1. Nh?p chu?t ph?i vào các Các chuy?n đi & c?a đư?ng ph? bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các L?i t?t tab, và sau đó nh?p vào Nâng cao.
 3. Ch?n các Ch?y như qu?n tr? viên h?p ki?m.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u ho?c b?m Ti?p t?c.
N?u Ch?y như qu?n tr? viên không có s?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Nút b?t đ?u
  , lo?i Streets.exe trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào t?p tin Streets.exe, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.

  Lưu ? N?u nhi?u hơn m?t phiên b?n c?a t?p tin đư?c t?m th?y, nh?n vào các Mô t? đ? xác đ?nh phiên b?n nào là phiên b?n mà b?n mu?n s?a đ?i.
 3. B?m vào các Kh? năng tương thích tab, và sau đó ch?n các Ch?y chương tr?nh này như ngư?i qu?n tr? h?p ki?m dư?i C?p đ?c quy?n.

  Lưu ? Đ? th?c hi?n thay đ?i này cho t?t c? ngư?i dùng c?a máy tính này, h?y ch?n các Thi?t đ?t hi?n th? cho t?t c? ngư?i dùng h?p ki?m dư?i T?t c? ngư?i dùng và th?c hi?n thay đ?i đó.
 4. Nh?p vào Ok.
 5. C? g?ng b?t đ?u các chuy?n đi & c?a đư?ng ph?. N?u b?n không th? b?t đ?u các chuy?n đi & c?a đư?ng ph?, đi đ?n phương pháp 2.

Cách 2: T?o tài kho?n ngư?i dùng m?i

Windows XP
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Nusrmgr.cpl, sau đó b?m Ok.
 2. Trên các Ngư?i dùng tab, b?m vào Thêm, ho?c nh?p vào T?o tài kho?n m?i.
 3. G? tên cho tài kho?n ngư?i dùng, g? tên đ?y đ? c?a b?n và sau đó nh?p m?t mô t? cho tài kho?n c?a b?n.
 4. N?u máy tính đư?c thi?t l?p như là m?t ph?n c?a vùng m?ng, g? tên mi?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Lưu ? N?u máy tính đư?c thi?t l?p như m?t máy tính cá nhân mà không có m?t m?ng lư?i ho?c trong m?t m?ng ngang ngang nhau, b?n không c?n ph?i cung c?p tên mi?n.
 5. G? m?t kh?u ngư?i dùng, và sau đó nh?p m?t kh?u ngư?i dùng m?t l?n n?a đ? xác nh?n nó.

  Quan tr?ng M?t kh?u là case–sensitive. Ví d?, "MyPassword" và "mypassword" đư?c coi là m?t kh?u khác nhau.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Ch?n m?c truy nh?p cho trương m?c ngư?i dùng và sau đó b?m K?t thúc.
Windows 7 và Windows Vista
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Nút b?t đ?u
  , b?m T?t c? chương tr?nh, lo?i tài kho?n trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Nh?p vào Qu?n l? tài kho?n ngư?i dùng.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u ho?c b?m Ti?p t?c.
 3. Trên các Ngư?i dùng tab, b?m vào Thêm, ho?c nh?p vào T?o tài kho?n m?i.
 4. G? tên cho tài kho?n ngư?i dùng, g? tên đ?y đ? c?a b?n và sau đó nh?p m?t mô t? cho tài kho?n c?a b?n.
 5. N?u máy tính đư?c thi?t l?p như là m?t ph?n c?a vùng m?ng, g? tên mi?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Lưu ? N?u máy tính đư?c thi?t l?p như m?t máy tính cá nhân mà không có m?t m?ng lư?i ho?c trong m?t m?ng ngang ngang nhau, b?n không c?n ph?i cung c?p tên mi?n.
 6. G? m?t kh?u ngư?i dùng, và sau đó nh?p m?t kh?u ngư?i dùng m?t l?n n?a đ? xác nh?n nó.

  Quan tr?ng M?t kh?u là case–sensitive. Ví d?, "MyPassword" và "mypassword" đư?c coi là m?t kh?u khác nhau.
 7. Nh?p vào Ti?p theo.
 8. Ch?n m?c truy nh?p cho trương m?c ngư?i dùng và sau đó b?m K?t thúc.
 9. C? g?ng b?t đ?u các chuy?n đi & c?a đư?ng ph?. N?u b?n không th? b?t đ?u các chuy?n đi & c?a đư?ng ph?, đi đ?n phương pháp 3.

Thông tin thêm

N?u t?o tài kho?n ngư?i dùng m?i s?a ch?a v?n đ?, đăng xu?t kh?i tài kho?n ngư?i dùng m?i này, và sau đó đăng nh?p vào tài kho?n ngư?i dùng thông thư?ng đ? xem li?u v?n đ? l?i xu?t hi?n có. N?u v?n c?n là m?t v?n đ? trong tài kho?n ngư?i dùng b?nh thư?ng, b?n có th? mu?n s? d?ng các S?a ch?a nó nút trong bài vi?t sau đây đ? khôi ph?c thi?t đ?t b?o m?t m?c đ?nh trong trương m?c này. Sau đó ki?m tra xem li?u đó s?a ch?a v?n đ?. N?u không, b?n ph?i di chuy?n d? li?u c?a b?n t? tài kho?n có v?n đ? vào tài kho?n ngư?i dùng b?n v?a t?o ra do đó b?n có th? truy c?p nó khi b?n s? d?ng trương m?c ngư?i dùng m?i.
313222 Làm th? nào đ? khôi ph?c thi?t đ?t b?o m?t đ? thi?t l?p m?c đ?nh?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao chép d? li?u vào h? sơ m?i c?a b?n khi b?n đang s? d?ng Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
811151Làm th? nào đ? sao chép d? li?u t? m?t h? sơ ngư?i dùng b? h?ng đ? c?u h?nh m?i trong Windows XP

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao chép d? li?u vào h? sơ m?i c?a b?n khi b?n đang s? d?ng Windows Vista, b?m vào tiêu đ? ch? đ? sau đây đ? xem ch? đ? trong Tr? giúp Windows và làm th? nào đ?:
S?a ch?a h?ng h? sơ

Phương pháp 3: B?t đ?u máy tính, và sau đó lo?i b? và cài đ?t l?i các chuy?n đi & c?a đư?ng ph?

Bư?c 1: G? b? chương tr?nh

Windows XP
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i appwiz.cpl, sau đó b?m Ok.
 2. Trong các Các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t danh sách, b?m vào Microsoft đư?ng ph? & Trips 2008.
 3. Nh?p vào Lo?i b?.
 4. Làm theo ch? d?n đ? lo?i b? các s?n ph?m.
Windows 7 và Windows Vista
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i các chương tr?nh và tính năng trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Trong danh sách chương tr?nh, nh?p vào Microsoft đư?ng ph? & Trips 2008, sau đó b?m G? cài đ?t.
 3. N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n r?ng b?n mu?n lo?i b? chương tr?nh, b?m vào .

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u ho?c b?m Cho phép.
 4. Làm theo ch? d?n đ? lo?i b? các s?n ph?m.

Bư?c 2: Xóa thư m?c "Đư?ng ph? và chuy?n đi"

 1. Trong Windows Explorer. xác đ?nh v? trí thư m?c sau đây:
  C: Program Files Files\Streets và các chuy?n đi
 2. Nh?p chu?t ph?i Đư?ng ph? và các chuy?n đi, sau đó b?m Xóa b?.
 3. Nh?p vào đ? xóa t?t c? các file.

Bư?c 3: B?t đ?u máy tính b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c "kh?i đ?ng s?ch"

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Windows, thư?ng có r?t nhi?u chương tr?nh t? kh?i đ?ng và mà ch?y dư?i n?n. Các chương tr?nh này có th? can thi?p vào đư?ng ph? và các chuy?n đi. Các chương tr?nh này có th? bao g?m các chương tr?nh ti?n ích antivirus và h? th?ng. Khi b?n th?c hi?n m?t s? kh?i đ?u s?ch s?, b?n ngăn ch?n các chương tr?nh này t? b?t đ?u t? đ?ng. B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c này. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i đ?n m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng có th? c?ng ngăn c?n b?n hoàn t?t th? t?c này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm m?t s? kh?i đ?u s?ch cho Windows XP và Windows Vista, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
331796Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch đ? ngăn ch?n n?n chương tr?nh can thi?p v?i m?t tr? chơi ho?c m?t chương tr?nh mà b?n đang s? d?ng

Bư?c 4: Xóa thư m?c Temp trong Windows

Đ? r?ng thư m?c t?m Windows, h?y làm theo các bư?c sau:

Lưu ? C?p t?m th?i n?m trong m?i thư m?c ngư?i dùng c? th?. Ví d?, đư?ng d?n thư m?c t?m th?i gi?ng v?i "C:\Documents and Settings\tên ngư?i dùng\Local Settings\Temp."

Windows XP
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i % temp %, sau đó b?m Ok. Thư m?c Temp m?.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Ch?n t?t c?.
 3. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?.
 4. Nh?p vào khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  B?n có ch?c ch?n mu?n g?i nh?ng m?c này vào thùng rác không?
 5. C? g?ng b?t đ?u các chuy?n đi & c?a đư?ng ph?.
Windows 7 và Windows Vista
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i % temp % trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER. Thư m?c Temp m?.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Ch?n t?t c?.
 3. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?.
 4. Nh?p vào khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  B?n có ch?c ch?n mu?n g?i nh?ng m?c này vào thùng rác không?
 5. C? g?ng b?t đ?u các chuy?n đi & c?a đư?ng ph?.
Bư?c 5: Cài đ?t l?i các chuy?n đi & đư?ng ph? trong m?t thư m?c m?i
 1. H?y đưa đ?a vào ? DVD.
 2. Nh?p vào Ti?p theo hai l?n.
 3. Trong các Cài đ?t vào h?p, thay đ?i đư?ng d?n m?c đ?nh b?ng cách thay đ?i tên thư m?c và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Ví d?, n?u đư?ng d?n g?c là: "C:\Program Files\Microsoft đư?ng ph? & Trips," thay đ?i đư?ng d?n t?i "C:\Program Files\Microsoft đư?ng ph? và các chuy?n đi."
 4. Ch?n lo?i cài đ?t c?a b?n, h?y nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Cài đ?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314590 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Streets & Trips 2010 GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2010
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011 GPS Locator
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB314590 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314590

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com