Thông báo l?i trong khi cài đ?t Office 2000 ho?c Office XP: "L?i 1335 – không th? sao chép Cab File Office1.cab"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314810 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng cài đ?t Microsoft Office 2000 ho?c Microsoft Văn ph?ng XP, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i 1335-không th? cab chép t?p tin Office1.cab. T?p có th? b? h?ng.
Khi b?n kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn và sau đó th? cài đ?t văn ph?ng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Các c?a s? Cài đ?t d?ch v? không truy nh?p đư?c. Đi?u này có th? x?y ra n?u b?n đang ch?y Windows trong ch? đ? an toàn ho?c n?u tr?nh cài đ?t Windows không ph?i là m?t cách chính xác cài đ?t.
B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này, ngay c? khi văn ph?ng Đ?a CD-ROM gói ho?t đ?ng m?t cách chính xác trên m?t máy tính khác.

Khi b?n c? g?ng cài đ?t văn ph?ng trong khi b?n đang đăng nh?p vào máy tính v?i hành chính quy?n, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i tương t?.

NGUYÊN NHÂN

L?i này có th? đư?c gây ra b?i các phương ti?n truy?n thông b?n, đ?a CD-ROM đ?c các v?n đ?, ho?c các v?n đ? v?i c?p phát b? nh?.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y th? nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Làm s?ch đ?a CD-ROM

Dùng mi?ng v?i m?m đ? nh? nhàng làm s?ch đ?a.

Cách 2: Thay đ?i các thi?t đ?t b? nh? đ? cài đ?t

Đ? thay đ?i các thi?t đ?t b? nh? đ? cài đ?t, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i msconfig, sau đó b?m Ok.
 3. Trên các KH?I Đ?NG.INI tab, b?m vào Tùy ch?n chuyên sâu.
 4. Trong các KH?I Đ?NG.INI tùy ch?n nâng cao h?p tho?i, ch?n các / MAXMEM = ki?m tra h?p, và sau đó thay đ?i các thi?t l?p đ? 256 (ho?c th?p hơn n?u máy tính c?a b?n có b? nh? RAM ít hơn).
 5. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng KH?I Đ?NG.INI tùy ch?n nâng cao h?p tho?i.
 6. Trong các Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng h?p tho?i h?p, b?m vào Áp d?ng.
 7. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng h?p tho?i.
 8. Nh?p vào Kh?i đ?ng l?i đ? thông báo sau:
  B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n cho m?t s? thay đ?i đư?c th?c hi?n b?i c?u h?nh h? th?ng đ? có hi?u l?c.
 9. Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, cài đ?t văn ph?ng như là m?t Hoàn t?t cài đ?t.
 10. Sau khi b?n cài đ?t Microsoft Office, làm theo bư?c 1 thông qua 8 đ? xóa các / MAXMEM = h?p ki?m.

Phương pháp 3: Cài đ?t văn ph?ng b?ng cách s? d?ng m?t thư m?c b?ng ph?ng

Đ? cài đ?t văn ph?ng b?ng cách s? d?ng m?t thư m?c b?ng ph?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S?ch kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm s?ch kh?i đ?ng Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  310353Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows XP
 2. Lưu m?t b?n sao c?a Microsoft Office CD-ROM đ?n c?a b?n đ?a c?ng c?a máy tính. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Khởi động Microsoft Windows Explorer. Đ? làm đi?u này, Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u, sau đó b?m Khám phá.
  2. T?o c?p m?i ? g?c c?a m?t kh?i lư?ng đ?a c?ng, và sau đó đ?t tên nó "Flatfile" (ví d?, C:\Flatfile).
  3. Xác đ?nh v? trí các ? đ?a có ch?a Microsoft Office Đ?a CD-ROM, và sau đó sao chép t?t c? các n?i dung c?a đ?a CD-ROM văn ph?ng Microsoft vào các C:\Flatfile thư m?c. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
   1. Trong Windows Explorer, nh?p vào bi?u tư?ng đ?a CD-ROM (ho?c DVD-ROM bi?u tư?ng) có ch?a đ?a CD-ROM văn ph?ng Microsoft.
   2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Ch?n t?t c?.
   3. Dán t?t c? các t?p tin vào thư m?c m?i. Đ? làm Đi?u này, kéo kho?n m?c đ? ch?n bên ph?i c?a c?a s? Explorer vào các C:\Flatfile thư m?c ? bên trái.

    Chú ý N?u b?n nh?n đư?c nh?ng "thư m?c này ch?a"X"?n t?p tin" l?i tin nh?n, h?y làm theo các bư?c sau:
    1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n c?p.
    2. B?m vào các Xem tab.
    3. B?t Hi?n th? các t?p tin ?n và Thư m?c.
    4. T?t ?n đi?u hành đư?c b?o v? T?p h? th?ng.
    5. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?mOk.
    Chú ý N?u có nh?ng sai sót trong quá tr?nh sao chép, đi?u này có th? ch? ra v?n đ? v?i đ?a CD-ROM (truy?n thông), m?t ? đ?a CD-ROM b?n ho?c m?t v?n đ? v?i c?a b?n đ?a c?ng.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n theo cách mà b?n thư?ng làm, và sau đó cài đ?t Microsoft Office t? các C:\Flatfile thư m?c trên đ?a c?ng c?a b?n.

Cách 4: Cài đ?t ch? có m?t văn ph?ng chương tr?nh

Cài đ?t ch? có m?t văn ph?ng chương tr?nh, ch?ng h?n như Microsoft Access. Đ? làm Đi?u này, ch?n m?t cài đ?t tùy ch?nh, và sau đó h?y b? l?a ch?n cho t?t c?, nhưng m?t trong các chương tr?nh Office. N?u chương tr?nh cài đ?t đư?c hoàn t?t thành công, kh?i đ?ng l?i chương tr?nh cài đ?t. Kh?i đ?ng l?i chương tr?nh thi?t l?p s? đưa b?n vào b?o tr? ch? đ?. Nh?p vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào các chương tr?nh r?ng b?n không cài đ?t trong ti?n tr?nh cài đ?t đ?u tiên c?a văn ph?ng.

Cách 5: Liên h? v?i Microsoft

N?u phương pháp trư?c đó nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, liên h? v?i Microsoft. Thông tin v? cách liên l?c v?i Microsoft, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com

Thu?c tính

ID c?a bài: 314810 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB314810 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314810

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com