כיצד לפתור בעיות של נתב חור שחור

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314825 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל- Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית): 159211.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מגדיר את המונח נתב "חור שחור", מתאר שיטה לאיתור נתבי חור שחור ומציע שלוש דרכים למניעת אובדן נתונים שעלול להתרחש כתוצאה משימוש בנתב חור שחור.

מידע נוסף

ברשת תקשורת מרחבית (WAN) מבוססת TCP/IP, תקשורת בנתבים מסוימים עלולה להיכשל אם חלק של רשת ביניים כולל גודל מנה מרבי קטן מגודל המנה המרבי של המחשבים המארחים המנהלים תקשורת - ואם הנתב לא שולח תגובה מתאימה של Internet Control Message Protocol ?(ICMP) למצב זה או אם חומת אש בנתיב משחררת תגובה מעין זו. נתב כזה נקרא לעתים 'נתב "חור שחור"'.

באפשרותך לאתר נתב חור שחור באמצעות כלי השירות Ping , שהוא כלי שירות סטנדרטי המותקן באמצעות פרוטוקול TCP/IP של Microsoft Windows. לאחר מכן תוכל להשתמש באחת משיטות אלה לתיקון או לעקיפת הבעיה בנתבי חור שחור.

כאשר נתב רשת מקבל מנה ארוכה יותר מהגודל של יחידת השידור המרבית (MTU) של החלק הבא של רשת תקשורת, וסיבית "don't fragment" של שכבת ה- IP של המנה מסומנת בדגל, הנתב נדרש לשלוח הודעה מסוג "אין אפשרות להגיע ליעד" של ICMP בחזרה למחשב המארח השולח.

אם הנתב לא שולח הודעה, המנה עלולה להימחק ולגרום למגוון שגיאות המשתנות בהתאם לתוכנית המנהלת תקשורת באמצעות הקישור שנכשל. (שגיאות אלה אינן מתרחשות אם תוכנית מתחברת למחשב ברשת משנה מקומית). אופן פעולה זו עלול להתרחש לסירוגין, אך בדיקה מדוקדקת יותר מראה כי ניתן לשכפל אופן פעולה זו, לדוגמה, על-ידי כך שגורמים למחשב לקוח לקרוא קובץ גדול שנשלח ממחשב מארח מרוחק.

שגיאה בצד הלקוח

ללקוח לא היתה אפשרות ליצור חיבור למחשב המרוחק. הסיבות הסבירות ביותר לשגיאה זו הן:
 • לא ניתן להפעיל חיבורים מרחוק במחשב המרוחק.
 • בוצעה חריגה ממספר החיבורים המרבי במחשב המרוחק.
 • אירעה שגיאת רשת בעת יצירת החיבור.
  Server-side Error: Event ID 1004 (שגיאה בצד השרת: מזהה אירוע 1004)
  Source: TermService
  Description: "The terminal server cannot issue a client license. It was unable to issue the license due to a changed (mismatched) client license, insufficient memory, or an internal error. Further details for this problem may have been reported at the client's computer" (תיאור: לשרת המסופים אין אפשרות להנפיק רשיון לקוח. לא היתה לו אפשרות להנפיק את הרשיון עקב רשיון לקוח שהשתנה (לא תואם), אין די זיכרון או שאירעה שגיאה פנימית. ייתכן שפרטים נוספים על בעיה זו מדווחים במחשב הלקוח).

איתור נתב חור שחור

באפשרותך להשתמש בכלי השירות Ping לאיתור נתב חור שחור, על-ידי הגדרת הפרמטרים ?-f וכן ?-l בעת הקלדת הפקודה ping .
 • הפרמטר ?-f גורם לכלי השירות Ping לשלוח מנת הד ICMP שעבורה מוגדרת סיבית "do not fragment" של IP.
 • הפרמטר ?-l מגדיר את המאגר, או תוכן מנה, הגודל של מנת הד ICMP. ציין גודל זה על-ידי הקלדת מספר לאחר הפרמטר ?-l .
המאגר הגדול ביותר שאותו ניתן לשלוח באופן מפוצל שווה ליחידת השידור המרבית שקיימת בנתב, פחות כותרות ה- IP ו- ICMP (במילים אחורת, יחידת השידור המרבית הקטנה ביותר פחות 28). לדוגמה, ל- Ethernet יש יחידת שידור מרבית של 1,500 בתים, כך שבנסיבות הטובות ביותר, כלי השירות Ping יכול לשלוח הד למנה מפוצלת, בתוספת מאגר ICMP, של 1,472 בתים (1,500 פחות 28). התחביר של פקודת ping במקרה זה הוא:
ping computer_name or IP_address -f -l 1472
עבור כל כתובת ה- IP המקומיות, התוצאות הצפויות הן:
 • אם יחידת השידור המרבית של כל חלק של חיבור מנותב היא לפחות 1,500 המנה מוחזרת בהצלחה.
 • אם ישנם חלקי ביניים בעלי יחידות שידור מרביות קטנות יותר, הנתבים מחזירים את מנת ICMP המתאימה "אין אפשרות להגיע ליעד", כלי השירות Ping מציג את ההודעה "??יש לפצל את המנה אך בוצעה הגדרת DF".
 • אם ישנם חלקי ביניים בעלי יחידות שידור מרביות קטנות יותר, הנתבים לא מחזירים את מנת ICMP המתאימה "אין אפשרות להגיע ליעד", כלי השירות Ping מציג את ההודעה "??הזמן שהוקצב לבקשה חלף".
על-ידי הגדלת הפרמטר ?-l בפעולות ping רציפות, תוכל לבדוק עד כמה מנה מפוצלת יכולה להתקדם בנתיב ספציפי. יחידת השידור המרבית הקטנה ביותר שבה נעשה שימוש כללי היא 576 בתים, כך שבאפשרותך להתחיל בבטחה עם מאגר ICMP של 548 ולאחר מכן לעבוד מכאן. לדוגמה, אם הפקודה Ping computer_name or IP_address -f -l 972 מחזירה מנות אך הפקודה Ping computer_name or IP_address -f -l 973 לא מחזירה מנות, יחידת השידור המרבית הגדולה ביותר בנתיב זה היא 1,000 (972 ועוד 28). יחידות השידור המרביות המשמשות כברירת מחדל עבור מדיית רשת נפוצה מתוארות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314496 גודל ברירת המחדל של יחידת השידור המרבית עבור טופולוגיית רשת אחרת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תיקון או עקיפת הבעיה של נתב חור שחור

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

שלוש השיטות הבאות מציעות דרכים לתקן או לפתור את הבעיה בנתב חור שחור.

שיטה 1

הפעל זיהוי חור שחור של PMTU במחשבים מארחים מבוססי Windows שינהלו תקשורת באמצעות חיבור רשת תקשורת מרחבית (WAN). בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את עורך הרישום (Regedit.exe).
 2. אתר את המפתח הבא במערכת הרישום:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip\parameters
 3. בתפריט עריכה , לחץ על הוסף ערך, ולאחר מכן הוסף את ערך הרישום הבא:
  שם ערך: EnablePMTUBHDetect
  סוג נתונים: REG_DWORD
  ערך: 1
 4. צא מתוך 'עורך הרישום' והפעל את המחשב מחדש.

שיטה 2

קבע תצורה של נתבי ביניים לשליחת הודעות ICMP Type 3 Code 4 ?("destination unreachable, don't fragment (DF) bit sent and fragmentation required") (אין אפשרות להגיע ליעד, סיבית don't fragment (DF)? נשלחה ונדרש פיצול). שיטה זו עשויה לדרוש לשדרג את תוכנת הנתב או את קושחת הנתב, לקבוע מחדש את תצורת הנתב או להחליף את הנתב.

שיטה 3

הגדר את יחידת השידור המרבית של ממשק המחשב המארח לגודל המרבי שבו נתב החור השחור יכול לטפל, כדי להבטיח שגודל המנה האפשרי הגדול ביותר יישלח באמצעות חיבור זה. עם זאת, שים לב שלאחר מכן תעבורה מקומית משתמשת במנות קטנות יותר מהגדול הדרוש, בדיוק כמו תעבורה המשתמשת בחיבורים המנותבים ללא בעיות.

דרך זו לעקיפת הבעיה מניחה שזיהית את יחידת השידור המרבית ואת המצב של כל הקישורים האפשריים שבהם המחשב המארח יכול להשתמש. לאחר שתזהה את הגודל הגדול ביותר הנתמך עבור יחידת השידור המרבית, הגדר אותה באופן ידני. בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחלולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על חיבורי רשת ואינטרנט ולאחר מכן לחץ כדי לפתוח את התיקיה חיבורי רשת .
 3. אם מופיע יותר מחיבור רשת אחד, עבור כל חיבור, לחץ פעמיים על החיבור ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תמיכה של ממשק מצב שנפתח. החיבור שמציג ערך Default Gateway הוא כנראה חיבור הרשת המשמש להתחברות לאינטרנט. בדוק מהו שם החיבור (לדוגמה, "Local Area Connection 2").
 4. הפעל את עורך הרישום (Regedit.exe).
 5. תחת העץ HKEY_LOCAL_MACHINE , עבור למפתח הבא:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\?
 6. תחת מפתח זה נמצא מפתח אחד או יותר, הכולל מזהים מספריים. כל אחד ממפתחות אלה כולל מפתח משנה מסוג Connection . בדוק כל אחד מהמפתחות הנראים כך:
  ID_for_Adapter\Connection
  הערך Name במפתח המשנה Connection מספק את שם חיבור הרשת המשמש בתיקיה 'חיבורי רשת'. כאשר תאתר את השם שמתאים לשם שמצאת בשלב 3, רשום לעצמך את ה- ID_for_Adapter שתחתיו מופיע שם חיבור הרשת.
 7. חזור אל HKEY_LOCAL_MACHINEולאחר מכן אתר את המפתח הבא
  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\ID_for_Adapter
  כאשר ID_for_Adapter הוא המספר שרשמת בשלב 6. כאשר תסמן מפתח זה, יופיעו כמה ערכים בצד שמאל של המסך, כולל DefaultGateway וכן EnableDHCP.
 8. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בצד שמאל של המסך, לחץ על חדשולאחר מכן לחץ על הערך DWORD . קרא לערך MTU.
 9. לחץ פעמיים על הערך כדי שתוכל לערוך את הערך, שנה את בסיס לערך עשרוניולאחר מכן הזן את הגודל הגדול ביותר הקביל של יחידת השידור המרבית, כלומר, הגודל שזיהית באמצעות בדיקות Ping.
 10. צא מעורך הרישום.
שים לב, אם אתה עדיין נתקל בבעיות בשרתים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להגדיר ערך נמוך יותר עבור יחידת השידור המרבית מזה שצוין על-ידי בדיקות ה- Ping עקב אילוצים של נתבים אחרים בנתיב ספציפי זה. הקטן שוב ושוב את יחידת השידור המרבי ב- 10 עד שתצליח לגשת בהצלחה לאתרים אלה.

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרה ידנית של יחידת השידור המרבית, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314053 פרמטרי תצורה של TCP/IP ו-NBT עבור Windows XP

לקבלת מידע נוסף, ראה Internet RFC 1191 ו- RFC 1435, הזמינים מאתר האינטרנט הבא של Internic:
http://www.internic.net/?

מאפיינים

Article ID: 314825 - Last Review: יום שלישי 29 אפריל 2008 - Revision: 1.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbenv kbinfo kbnetwork KB314825

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com