Làm th? nào đ? qu?n l? truy nh?p t? xa đ? đăng k?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314837 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 153183.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách qu?n l? truy c?p vào s? đăng k? trên m?t máy tính t? xa.

M?t s? d?ch v? ph?i có quy?n truy c?p vào s? đăng k? ho?t đ?ng chính xác. Ch?ng h?n, trên h? th?ng ch?y sao chép thư m?c, tài kho?n Replicator ph?i có quy?n truy c?p vào khóa có liên quan registry. K? biên so?n h? tr? truy c?p t? xa đ? Windows registry; Tuy nhiên, b?n c?ng có th? gi?i h?n truy c?p này.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

B?ng cách s? d?ng m?t khóa Registry đ? qu?n l? truy nh?p t? xa đ? đăng k?

Khóa registry sau h?n ch? truy nh?p t? xa đ? đăng k?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\ winreg
Mô t?: REG_SZ
Giá trị: Đăng k? máy ch?
C?p phép b?o m?t đư?c đ?t trên phím này xác đ?nh mà ngư?i s? d?ng ho?c các nhóm có th? có quy?n truy c?p đăng k? t? xa.
 • Trên m?t máy tính d?a trên Windows XP Professional, theo m?c đ?nh ch? có thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? và sao lưu các nhà khai thác nhóm có quy?n truy c?p đ?n cơ quan đăng k? qua m?ng. Ngư?i qu?n tr? có toàn quy?n ki?m soát quy?n truy c?p, và sao lưu các nhà khai thác có th? truy c?p đ?c.
 • Trên m?t máy tính d?a trên Windows XP Home Edition, theo m?c đ?nh ch? có thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? có th? đư?c truy c?p vào s? đăng k? qua m?ng. Ngư?i qu?n tr? có toàn quy?n ki?m soát truy c?p.
N?u đi?u quan tr?ng đ? h?n ch? quy?n truy c?p vào s? đăng k? là đ? có trong s? đăng k?, b?t đ?u Registry Editor và sau đó b? qua đ?n bư?c 7 và 8 đ? thêm, lo?i b? ho?c s?a ngư?i dùng, các nhóm và c?p phép.

T?o m?t khóa Registry đ? qu?n l? truy nh?p t? xa đ? đăng k?

N?u b?n c?n ph?i t?o khoá đ? h?n ch? quy?n truy c?p vào s? đăng k?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedt32.exe), và sau đó xác đ?nh v? trí phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm phím, và sau đó nh?p các giá tr? sau:
  Tên ch? ch?t: SecurePipeServers
  L?p: REG_SZ
 3. Xác đ?nh v? trí phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ SecurePipeServers
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm phím, và sau đó nh?p các giá tr? sau:
  Tên ch? ch?t: winreg
  L?p: REG_SZ
 5. Xác đ?nh v? trí phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ SecurePipeServers\winreg
 6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó nh?p các giá tr? sau:
  Giá tr? tên: Mô tả
  Ki?u d? li?u: REG_SZ
  Chu?i: Đăng k? máy ch?
 7. Xác đ?nh v? trí phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ SecurePipeServers\winreg
 8. Nh?p chu?t ph?i winreg, b?m Cấp phép, và sau đó ch?nh s?a các c?p phép hi?n t?i ho?c thêm ngư?i dùng ho?c nhóm ngư?i mà b?n mu?n c?p quy?n truy c?p.
 9. Thoát kh?i Registry Editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i Windows.

B? qua nh?ng h?n ch? quy?n truy c?p đư?c thi?t l?p vào khóa s? đăng k?

M?t s? d?ch v? c?n truy c?p t? xa vào s? đăng k? ho?t đ?ng chính xác. Ví d?, các d?ch v? thư m?c Replicator đ?i h?i quy?n truy c?p vào t? xa cơ quan đăng k?, như khi nó k?t n?i v?i máy in qua m?ng d?ch v? b? đ?m in.

B?n có th? thêm tên trương m?c d?ch v? vào danh sách truy c?p vào các Winreg khóa, ho?c b?n có th? thi?t đ?t Windows đ? vư?t qua nh?ng h?n ch? quy?n truy c?p đ?n m?t s? phím theo danh sách các phím trong các Máy ho?c Người dùng giá tr? dư?i các AllowedPaths baám giö? phím.

N?u b?n mu?n danh sách m?t s? phím theo các AllowedPaths phím, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedt32.exe), và sau đó xác đ?nh v? trí phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\ Winreg\AllowedPaths
 2. Theo các Máy có giá tr?, s? d?ng các thông tin sau đ? thêm các phím mà b?n mu?n b? qua nh?ng h?n ch?:
    Value:    Machine
    Value Type:  REG_MULTI_SZ - Multi string
    Default Data: System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions
           System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
           System\CurrentControlSet\Control\Server Applications
           System\CurrentControlSet\Services\Eventlog
           Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
  
    Valid Range: A valid path to a location in the registry
    Description: Allow machine access to listed locations in the
           registry provided that no explicit access
           restriction exists for that location
  					
 3. Theo các Người dùng có giá tr?, s? d?ng các thông tin sau đ? thêm các phím mà b?n mu?n b? qua nh?ng h?n ch?:
    Value:    Users
    Value Type:  REG_MULTI_SZ - Multi string
    Default Data: (None)
  
    Valid Range: A valid path to a location in the registry
    Description: Allow users access to listed locations in the
           registry provided that no explicit access
           restriction exists for that location
  					
  Lưu ? r?ng "Ngư?i s? d?ng: giá tr?" không t?n t?i theo m?c đ?nh. B?n có th? có đ? t?o ra giá tr?.

 4. Thoát khỏi Registry Editor, rồi khởi động lại máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314837 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB314837 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314837

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com