Làm th? nào đ? l?ch tr?nh t? đ?ng sao lưu b?ng cách s? d?ng m?t thư vi?n băng đ?c l?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314844 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách th?c các c?a s? sao lưu công c? (Ntbackup.exe) đư?c thi?t k? đ? làm vi?c v?i Removable Storage Manager (RSM) đ? qu?n l? phương ti?n truy?n thông trong m?t phiên h?p sao lưu. Phương pháp này là đ?c bi?t là có hi?u qu? n?u b?n có m?t thư vi?n băng ch?a nhi?u băng, v? RSM có th? t? đ?ng l?p và tháo d? băng khi chương tr?nh sao lưu theo l?ch tr?nh các cu?c g?i cho m?t băng. Đi?u này làm cho t? đ?ng sao lưu có th? b?i v? RSM t?i băng chính xác và ho?c là s? ghi đè ho?c g?n vào băng, tùy thu?c vào b?n sao lưu tùy ch?n mà b?n đ? ch?n.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n có m?t thư vi?n băng đ?c l?p (có ngh?a là, m?t trong đó yêu c?u b?n th? công t?i ho?c b? n?p phương ti?n truy?n thông), b?n có th? l?ch tr?nh h?ng đêm t? đ?ng sao lưu cung c?p các d? li?u mà b?n đang sao lưu có th? phù h?p v?i trên m?t duy nh?t băng. N?u d? li?u không th? phù h?p v?i m?t đơn Tape, công c? NTBackup t?m d?ng và yêu c?u phương ti?n truy?n thông (chu?n b?) m?i, b?t k? trong đó phương pháp sau đây b?n s? d?ng.

Có hai phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? th?c hi?n sao lưu không giám sát.
 • Phương pháp qu?n l?

  B?n có th? s? d?ng phương pháp này khi b?n mu?n qu?n l? c?a b?n phương ti?n truy?n thông. Phương pháp này đ?m b?o r?ng băng h?p luôn luôn trong ? băng trư?c khi sao lưu s? ghi đè các băng. Đây là phương pháp đư?c đ? ngh?.
 • Phương pháp không đư?c qu?n l?

  N?u b?n s? d?ng phương pháp này, sao lưu hi?n t?i ch? ghi đè băng đó là hi?n nay trong ? băng đ?c l?p. Đi?u này phương pháp d? dàng hơn đ? th?c hi?n, nhưng sao lưu có th? ghi đè d? li?u quan tr?ng n?u các băng chính xác là không trong ? băng trư?c khi b?t đ?u vi?c theo l?ch tr?nh sao lưu. Phương pháp này không đư?c khuy?n khích n?u b?n đang chia s? băng đ?c l?p ? đ?a v?i các chương tr?nh khác nhau.

Phương pháp qu?n l?

Đ? s? d?ng phương pháp này, g?n nh?n các băng (m?t cho m?i ngày trong các tu?n), và sau đó lên l?ch sao lưu lư?t theo đ?nh k? (m?t cho m?i ngày). Các ch? hư?ng d?n s? d?ng can thi?p là c?n thi?t là đ? đ?m b?o r?ng đêm trư?c c?a sao lưu băng b? đ?y ra và đêm ti?p theo băng đư?c đưa vào các thư vi?n băng đ?c l?p. M?t tr? l? k? thu?t có th? th?c hi?n này hư?ng d?n s? d?ng ho?t đ?ng b?t k? lúc nào trư?c khi ti?p theo l?ch tr?nh sao lưu phiên.

Các sau ph?n v?ch ra các khái ni?m cơ b?n và các bư?c c?n thi?t đ? chu?n b? và g?n nh?n các băng và cho bi?t làm th? nào đ? l?ch tr?nh Ntbackup s? d?ng băng. Các Ví d? đư?c s? d?ng là m?t ví d? vi?t t?t cho th?y làm th? nào đ? th?c hi?n b?nh thư?ng sao lưu m?i đêm (th? hai đ?n th? sáu), ghi đè lên các băng m?i l?n. Tùy thu?c vào nhu c?u c?a b?n, b?n có th? th?c hi?n sao lưu gia tăng trong tu?n và sau đó th?c hi?n sao lưu đ?y đ? vào cu?i tu?n b?ng cách s? d?ng b? khác nhau c?a băng.

Trư?c khi Ntbackup có th? s? d?ng m?t băng, các băng ph?i đư?c đ?t t?i RSM nh?p kh?u, mi?n phí, ho?c phương ti?n sao lưu h? bơi.
 • Chuy?n nh?p phương ti?n truy?n thông là phương ti?n truy?n thông RSM công nh?n như là tương thích v?i m?t chương tr?nh đư?c cài đ?t như Ntbackup nhưng đi?u đó đ? không đư?c nêu ra cataloged và chuy?n đ?n h? bơi phương ti?n truy?n thông r?ng chương tr?nh. N?u Ntbackup phát hi?n và nh?n ra phương ti?n truy?n thông trong chuy?n nh?p phương ti?n truy?n thông thư vi?n, m?t tin nh?n s? h?i xem b?n mu?n chuy?n nh?p phương ti?n. Sau khi phương ti?n truy?n thông đư?c nh?p kh?u, b?n có th? s? d?ng nó đ? khôi ph?c chi?n d?ch ho?c cho b?n sao lưu m?i.
 • Phương ti?n tr?ng là phương ti?n truy?n thông RSM chu?n b? cho b?t k? chương tr?nh nào đ? s? d?ng b?ng cách vi?t m?t nh?n phương ti?n tr?ng. Chương tr?nh kéo băng t? h? bơi mi?n phí phương ti?n truy?n thông l?n đ?u tiên b?n s? d?ng m?t băng, và sau đó phân b? băng cho r?ng chương tr?nh phương ti?n thông tin h? bơi đ? s? d?ng v?i các công vi?c trong tương lai.
 • Nh?ng h? bơi phương ti?n sao lưu là m?t ?ng d?ng phương ti?n truy?n thông h? bơi mà bao g?m các phương ti?n truy?n thông Ntbackup phân b? đ? s? d?ng riêng c?a m?nh.

Chu?n b? các băng

S? d?ng các bư?c sau đ? chu?n cho m?i băng mà b?n mu?n NTBackup đ? s? d?ng. Thao tác này vi?t m?t "mi?n phí phương ti?n truy?n thông" nh?n trên m?i băng. H?y nh? r?ng Ntbackup có th? s? d?ng ch? chu?n b? băng khóa sao lưu. Tính toán bao nhiêu băng b?n c?n cho chi?n lư?c d? ph?ng c?a b?n, và chu?n cho m?i ngư?i băng trư?c khi b?n ti?p t?c ph?n k? ti?p.
 1. Dư?i Qu?n l? máy tính, m? r?ng Lưu trữ, m? r?ng B? lưu tr?, sau đó b?m Phương ti?n truy?n thông.
 2. Đưa băng vào ? băng. RSM l?n đ?c các băng, và sau đó s? hi?n th? các băng trong ngăn bên ph?i.
 3. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i vào băng, và sau đó nh?p vào Mi?n phí đ? xoá d? li?u t? băng và đánh d?u nó là mi?n phí. B?n có th? giám sát hàng đ?i công vi?c cho các ho?t đ?ng đ? đ?m b?o r?ng các ho?t đ?ng đư?c hoàn t?t, ho?c b?n có th? ch? cho các ti?u bang đ? thay đ?i đ? Nhàn r?iS? d?ng đ? thay đ?i đ? "Mi?n phí."
 4. Sau khi băng đư?c g?n nh?n là "mi?n phí phương ti?n truy?n thông", b?n có th? rút băng b?ng cách nh?p chu?t ph?i vào băng, sau đó b?m Đ?y ra. Thu?t s? đ?y ra b?t đ?u và di chuy?n các băng vào phương ti?n off-line thư vi?n.

Ghi nh?n băng

Sau khi b?n chu?n b? các băng, s? d?ng Ntbackup đ? vi?t m?t Microsoft Băng đ?nh d?ng (MTF) nh?n. Dùng tên mô t? n?i dung c?a các băng. Sau khi đi?u này đư?c th?c hi?n, b?n có th? l?ch tr?nh Ntbackup s? d?ng r?ng băng qua và trên m?t l?n n?a, b?ng cách xác đ?nh các phương ti?n truy?n thông cùng nh?n tên.

S? d?ng các bư?c sau đ? nh?n m?i băng mà b?n mu?n Ntbackup đ? có th? tái s? d?ng.

LƯU ?: Thao tác này vi?t m?t nh?n hi?u MTF duy nh?t trên m?i băng. Đ?m b?o r?ng băng t?ng có m?t tên duy nh?t, ngay c? khi b?n xoay b? khác nhau c?a băng (hàng tu?n).
 1. Đ?m b?o r?ng m?t chu?n b? băng là ? băng đ?c l?p thư vi?n.
 2. B?t đ?u Ntbackup và b?m Thu?t s? sao lưu.
 3. Trong các Nh?ng g? c?n sao lưu h?p tho?i h?p, b?m vàosao lưu t?p đ? ch?n, ? đ?a hay d? li?u m?ng.
 4. Trong các Kho?n m?c đ? sao lưu h?p tho?i h?p, b?m vào m?t đơn thư m?c trên b?t k? ? đ?a đ?a phương.
 5. Trong các Nơi đ? lưu b?n sao lưu h?p tho?i h?p, dư?i lo?i phương ti?n sao lưu, b?m vào ? băng, và trong cácphương ti?n sao lưu khu v?c, nh?p vào m?i phương ti?n truy?n thông.
 6. Trong các Hoàn t?t thu?t s? sao lưu h?p tho?i h?p, b?m vào Nâng cao.
 7. Ti?p t?c thông qua màn h?nh cho đ?n khi các Nh?n sao lưu h?p tho?i s? đư?c hi?n th?. Trong h?p tho?i này, b?n có th? thay đ?i các Nh?n sao lưuPhương ti?n truy?n thông nh?n các l?nh v?c.

  Thông tin trong các Phương ti?n truy?n thông nh?n l?nh v?c phân bi?t m?t băng t? khác. Thay đ?i các Phương ti?n truy?n thông nh?n l?nh v?c đ? các trư?ng ch?a thông tin có ? ngh?a đ? đ?i di?n cho m?t băng cho m?i ngày trong tu?n. Ví d? trong bài vi?t này s? d?ng tên duy nh?t thích đ?y đ? th? hai, th? ba đ?y đ?, và như v?y (m?t cho m?i ngày/băng).
 8. Ti?p t?c thông qua các h?p và sau đó b?t đ?u các quá tr?nh sao lưu. Đi?u này sao lưu các thư m?c duy nh?t và vi?t m?t phương ti?n truy?n thông có ? ngh?a nh?n mà b?n có th? s? d?ng t? nay trên đ? lên l?ch sao lưu.
 9. Sau khi k?t thúc quá tr?nh sao lưu, b? thu?c lá NTBackup.
 10. N?u b?n bây gi? xem phương ti?n lưu tr? lưu đ?ng, b?n th?y r?ng các băng cho th?y "?ng d?ng" dư?i S? d?ng. Nh?p chu?t ph?i vào băng đ? xem thu?c tính c?a nó. N?u b?n b?m vào các bên tab, b?n th?y r?ng các nh?n d?ng nh?n trư?ng ch?a cùng m?t tên mà b?n ch? ra trong bư?c 7. Đó là tên mà b?n mu?n s? d?ng t? nay trên, b?t c? khi nào b?n l?ch tr?nh sao lưu cho ngày hôm đó băng và ch?n vi?t l?i nh?n cùng tên.
 11. Nh?p chu?t ph?i vào băng, b?m vào Đ?y ra, và sau đó v? th? ch?t nh?n băng, b?ng cách s? d?ng cùng tên nh?n r?ng b?n đ? ch? đ?nh trong b?n sao lưu.
 12. L?p l?i các th? t?c này cho m?i băng cho đ?n khi t?t c? các băng có h?p l? MTF phương ti?n truy?n thông nh?n.

L?p l?ch tr?nh sao lưu đ?nh k? lư?t

B?n có th? l?ch tr?nh đ?nh k? công vi?c lư?t sao lưu b?ng cách s? d?ng các Built-in scheduler trong Ntbackup. B?n có th? ch?n đ? xây d?ng m?t t?p tin th?c thi đ? s? d?ng tác v? theo l?ch tr?nh wizard ho?c các t?i l?ch tr?nh b? ch? huy.

Đ?u tiên, s? d?ng Ntbackup đ? t?o b?n sao lưu t?p tin l?a ch?n (.bks) có Ntbackup s? d?ng đ? phát hi?n các ? đ?a/thư m?c/t?p sao lưu. B?n c?ng c?n ph?i s? d?ng Ntbackup đ? xây d?ng các d?ng l?nh sao lưu chu?i đư?c s? d?ng trong t?p tin bó n?u l?p k? ho?ch bên ngoài c?a b?n sao lưu tr?nh l?p l?ch bi?u.

Ti?n đ? sao lưu lư?t theo đ?nh k?:
 1. B?t đ?u Ntbackup và b?m Thu?t s? sao lưu. N?u Ntbackup b?t đ?u trong ch? đ? thu?t s?, b?m vào Ti?p theo, b?m Sao lưu t?p và thi?t đ?t, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 2. Nh?p vào tu? ch?n Đ? tôi ch?n nh?ng g? đ? tr? l?i lên, sau đó b?m Ti?p theo.
 3. Th?c hi?n theo các thu?t s?, màn h?nh, và xác đ?nh các kh?i lư?ng ho?c c?p mà b?n mu?n sao lưu m?i đêm.
 4. Trong các Nơi đ? lưu b?n sao lưu h?p tho?i h?p, dư?i lo?i phương ti?n sao lưu, b?m vào ? băng, và trong cácphương ti?n sao lưu khu v?c, nh?p vào tên c?a băng phù h?p v?i các ngày l?ch mà b?n đang hi?n đang tr?nh sao lưu (ví d?, Monday-Full).
 5. Trong các Hoàn t?t thu?t s? sao lưu h?p tho?i h?p, b?m vào Nâng cao.
 6. Trong các Tùy ch?n sao lưu h?p tho?i h?p, b?m vàoThay th? b?n sao lưu s?n có.
 7. Trong các Nh?n sao lưu h?p tho?i, thay đ?i các Sao lưuPhương ti?n truy?n thông nh?n các l?nh v?c đ? phù h?p v?i nh?n phương ti?n truy?n thông c?a băng hi?n t?i. Đi?u này đ?m b?o cùng m?t băng có th? đư?c g?n k?t trong th?i gian ti?p theo đ?nh k? b?n sao lưu này ngày c?a băng.
 8. Trong các Khi nào sao lưu h?p tho?i h?p, b?m vào Sau này, r?i g? tên mô t? công vi?c.
 9. Nh?p vào Thi?t l?p l?ch tr?nh, và l?ch tr?nh sao lưu đ? ch?y vào th?i đi?m thích h?p. Đ? làm cho ngày này sao lưu đ?nh k?, b?m Lư?t trong các L?ch bi?u tác v? danh sách.
 10. L?p l?i các th? t?c này cho m?i ngày trong tu?n, l?p k? ho?ch sao lưu đ? x?y ra hàng tu?n. Đ?m b?o r?ng b?n s? d?ng phương ti?n đúng đ? nh?n phù h?p v?i tên băng t? ngày đó.
 11. Đ?m b?o r?ng các băng đư?c gán nh?n cho sao lưu hi?n t?i là trong thư vi?n băng đ?c l?p.
N?u b?n mu?n đ? lên l?ch m?t t?p tin th?c thi đ? th?c hi?n b? sung nhi?m v? cùng v?i sao lưu, b?n có th? copy chu?i l?nh sao lưu t? m?t theo l?ch tr?nh công vi?c sao lưu b?ng cách xem b?t k? thu?c tính tác v? theo l?ch tr?nh t? các L?ch tr?nh công ăn vi?c làm tab trong Ntbackup ho?c b?ng cách s? d?ng công c? tác v? theo l?ch tr?nh ki?m soát B?ng đi?u khi?n. B?n có th? sau đó đ?t các chu?i l?nh trong m?t t?p tin th?c thi riêng bi?t, s?a đ?i các / / String đ? phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n, và l?ch tr?nh t?p tin th?c thi ch?y b?ng cách s? d?ng các t?i l?nh ho?c l?p l?ch tác v?.

Ví d? sau cho th?y m?t d?ng l?nh sao lưu đ? đư?c sao chép t? các thu?c tính c?a m?t theo l?ch tr?nh sao lưu:
c:\winnt\system32\ntbackup.exe sao lưu "@ c:\documents and settings\bkupuser\local settings\application data\microsoft\windows nt\ntbackup\data\daily.bks" / n "th? hai đ?y đ?" d "th? hai đ?y đ? sao lưu" /v:no / r: no /rs:no /hc: ngày /m b?nh thư?ng /j "th? hai công vi?c" /l:f /t "th? hai-đ?y đ?"
Các tham s? cu?i cùng có th? /g GUID đ?i di?n cho RSM Logical_Media ID thay v? /t cho "tape_name." Các {guid} giá tr? là m?t giá tr? 32-byte trong các h?nh th?c "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx." B?n có th? s? d?ng m?t trong hai tham s? tuyên b? và s? d?ng băng trong m?t t?p tin th?c thi. Bên c?nh vi?c xem xét các tính ch?t c?a m?t công vi?c sao lưu theo l?ch tr?nh, các {guid} giá tr? cho t?t c? các phương ti?n truy?n thông h?p l? có th? đư?c tách ra b?i b?ng cách s? d?ng l?nh Rsm.exe. H? không đư?c li?t kê theo th? t?, do đó, nó là r?t khó đ? nói mà {guid} giá tr? đ?i di?n cho băng đó.
RSM.exe xem /tphysical_media /guiddisplay
B?n c?ng có th? s? d?ng công c? d?ng l?nh Rsm.exe trong t?p tin th?c thi hư?ng d?n các RSM tháo băng khi sao lưu hoàn t?t. S? d?ng Rsm.exe và phát hành l?nh sau đây đ? trích xu?t các phương ti?n v?t l? tên trư?c th?i c?a đ? s? d?ng v?i các đ?y ra l?nh:
RSM xem /tphysical_media

PHYSICAL_MEDIA

Th? hai-đ?y đ? - 1
Th? ba, đ?y đ? - 1
Th? tư, đ?y đ? - 1
Th? năm-Full - 1
Th? sáu-Full - 1

L?nh hoàn t?t thành công.
Sau khi sao lưu là hoàn t?t, trong hàng lo?t c?a m?i ngày t?p tin, s? d?ng các RSM đ?y ra l?nh đ? đ?y ngày đó băng:
RSM đ?y /pf "th? hai-đ?y đ? - 1" /astart
Ví d? sau cho th?y m?t t?p tin th?c thi sao lưu m?u là đ? ch?y vào th? hai:
echo off
baét ñaàu/ch? đ?i c:\winnt\system32\ntbackup.exe sao lưu "@ c:\documents and settings\bkupuser\local settings\application data\microsoft\windows nt\tbackup\data\daily.bks" / n "th? hai đ?y đ?" / d "th? hai đ?y đ? sao lưu" /v:no / r: no /rs:no /hc: ngày /m b?nh thư?ng /j "th? hai công vi?c" /l:f /t "th? hai đ?y đ?"
RSM đ?y /pf "th? hai-đ?y đ? - 1" /astart

Phương pháp không đư?c qu?n l?

S? d?ng phương pháp không đư?c qu?n l?, ch? c?n s? d?ng các /um tùy ch?n ? ph?n cu?i c?a chu?i sao lưu l?nh. Đi?u này cho NTBackup đ? t?m có s?n băng đ?u tiên, đ?nh d?ng băng, và sau đó s? d?ng mà băng cho thao tác sao lưu hi?n th?i. Khi b?n s? d?ng các /um tùy ch?n, b?n ph?i s? d?ng các /p tùy ch?n đ? ch? m?t thi?t b? h? bơi phương ti?n truy?n thông (ví d?, "8 mm mp"). N?u b?n làm đi?u này, b?n không ph?i s? d?ng các tùy ch?n sau:
/a
/g
/ f
/t
Khi b?n s? d?ng các /um tùy ch?n, Ntbackup t?m ki?m các h? bơi phương ti?n truy?n thông sau cho s?n phương ti?n truy?n thông:
 • Mi?n phí h? bơi
 • Nh?p kh?u h? bơi
 • H? bơi không đư?c công nh?n
 • Sao lưu h? bơi
Khi Ntbackup phát hi?n m?t băng có s?n, t?m ki?m d?ng l?i, và băng là đ?nh d?ng và s? d?ng mà không c?n nh?c b?n cho đ?u vào. L?nh này là không áp d?ng cho băng t?i s; s? d?ng l?nh này ch? n?u b?n có m?t đ?c l?p thi?t b? băng.

LƯU ?: The /um tùy ch?n làm vi?c trên ch? là yêu c?u ban đ?u băng. Các /um tùy ch?n đ? không đư?c d? đ?nh s? đư?c s? d?ng khi bao trùm băng, b?i v? bao trùm băng đ?i h?i s? can thi?p c?a con ngư?i. NTBackup không ghi đè lên b?t k? băng khác hơn là b?n g?c băng (đ?u tiên) c?a m?t t?p sao lưu; b?n ph?i s? d?ng RSM đ? manally chu?n cho b?t k? b? sung băng trư?c khi Ntbackup s? s? d?ng m?t băng hoàn t?t sao lưu theo l?ch tr?nh.

Các v?n đ? liên quan

Lưu ? r?ng m?t s? ? đ?a chi phí th?p, đ?ng m?t m?nh-băng không thông báo cho RSM r?ng phương ti?n truy?n thông đ? đư?c thay đ?i. N?u b?n đang s? d?ng lo?i băng lái xe, m?t trong nh?ng s? l?i sau thư đư?c ghi l?i trong báo cáo sao lưu trong các chu k? ti?p theo sao lưu:
Thao tác chưa đư?c th?c hi?n b?i v? không có phương ti?n truy?n thông không s? d?ng đ? có s?n.
- hay -
Thao tác chưa đư?c th?c hi?n, b?i v? các phương ti?n truy?n thông đ? ch? đ?nh không t?m th?y.

Ngoài ra, N?u b?n đang c? g?ng đ? lên l?ch sao lưu đ?nh k? v?i m?t thi?t b? duy nh?t băng b?ng cách s? d?ng các /p tùy ch?n, b?n có th? th?y m?t trong các l?i đư?c li?t kê ? trên trong các báo cáo sao lưu. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? đ?nh v? các quy đ?nh thi?t b? phương ti?n truy?n thông ho?c sao lưu. S?a thao tác sao lưu s? ch?m d?t.

Đ? ngăn ch?n các l?i này, h?y tham kh?o bài vi?t sau trong ki?n th?c Microsoft Cơ s? cho m?t gi?i pháp ho?c m?t workaround:
267574 Theo l?ch tr?nh sao lưu th?t b?i trên Standalone băng ? đ?a sau khi thay đ?i phương ti?n truy?n thông
N?u b?n s? d?ng các /um tùy ch?n, đó là khuy?n cáo r?ng b?n không s? d?ng các n tùy ch?n đ? nh?n cho các phương ti?n truy?n thông. Thay vào đó, cho phép Ntbackup đ? s? d?ng các m?c đ?nh ngày/th?i gian như nh?n tên và mô t?. Đi?u này giúp lo?i b? các v?n đ? c?a nhi?u băng có cùng nh?n tên, mà có th? gây ra RSM đ? yêu c?u m?t hư?ng d?n s? d?ng băng g?n k?t và ngăn ch?n Ntbackup ti?p t?c hoàn thành không c?n giám sát. N?u b?n mu?n s? d?ng cùng m?t băng cho b?n sao lưu gia tăng theo l?ch tr?nh do ph? thêm vào cùng m?t băng, b?n nên s? d?ng phương pháp qu?n l?"" mô t? ? trên thay v? c?a vi?c s? d?ng các /um tùy ch?n.

Ví d? v? sao lưu t?p tin Batch

Sau đây là ví d? v? t?p tin sao lưu bó. Th? hai Ví d? yêu ti?n ích Sleep.exe t? Windows 2000 ho?c Windows XP Tài nguyên Kit đ? đ?m b?o đ? tin c?y.

Ví d? 1
  echo off
   start /wait rsm.exe refresh /lf"your_library_name"
   c:\winnt\system32\ntbackup.exe backup "@c:\documents and
   settings\bkupuser\local settings\application data\microsoft\windows
   nt\ntbackup\data\daily.bks" /v:no /r:no /rs:no /hc:on /m normal 
   /j "daily.job" /l:f /p "8mm mp" /um
				
Ví d? 2

Đây là m?t ví d? ph?c t?p hơn, tuy nhiên, đó là m?t Ví d? cu?c s?ng th?c th?c hi?n các th? t?c sau đây hoàn toàn không giám sát:
 • Làm tươi RSM cơ s? d? li?u.
 • Ng? trong 30 giây đ? đ?m b?o r?ng RSM là làm m?i.
 • Đ?t bi?n môi trư?ng đư?c s? d?ng đ? t?o ra đ?c đáo băng tên.
 • B?t đ?u Ntbackup, g?n k?t b?t k? băng hi?n có trong các băng ? đ?a b?ng cách s? d?ng các /um tùy ch?n.
 • Th?c hi?n sao lưu và thay đ?i tên băng t? đ? các đ?nh d?ng sau:
  Machine_Name ngày tháng-th?i gian
 • Đ?y ra băng t? ? đ?a băng.
Đây là ví d?.
 echo off
 rsm.exe refresh /LF"HP C1537A SCSI Sequential Device"
 sleep 30
 for /f "Tokens=1-4 Delims=/ " %%i in ('date /t') do set  dt=%%i-%%j-%%k-%%l
 for /f "Tokens=1" %%i in ('time /t') do set tm=-%%i
 set tm=%tm::=-%
 set dtt=%dt%%tm%
 c:\winnt\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Documents and  Settings\Administrator\Local Settings
 \Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\Daily.bks"
 /n "%computername%-%dtt%" /d "daily %dtt%" /v:yes /r:no /rs:no /hc:on 
 /m normal /j "daily %dtt%" /l:f /p "4mm DDS" /UM
 rsm.exe eject /PF"%computername%-%dtt% - 1" /astart
 exit
				
Đ? có danh sách c?a t?t c? các tùy ch?n s?n dùng sao lưu ho?c cho chi ti?t thông tin v? tùy ch?n này đư?c s? d?ng trong các ví d? này, h?y tham kh?o các T?p tr? giúp NTBackup. G? l?nh sau t?i m?t d?ng l?nh:
NTBackup /?
Cho thông tin b? sung, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234492 Sao lưu t?o m?i băng GUID khi vi?t nh?n m?i
267574 Theo l?ch tr?nh sao lưu th?t b?i trên Standalone băng ? đ?a sau khi thay đ?i phương ti?n truy?n thông
243260 Thay đ?i các thông s? l?nh cho công vi?c sao lưu theo l?ch tr?nh có th? không đư?c lưu
204833 Sao lưu có th? ch?n ch? là ngư?i đ?u tiên hai gi?ng h?t nhau băng ? đ?a


Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t s? đi?n tho?i dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:

269600 Hewlett-Packard SureStore băng ? đ?a không th? làm vi?c trên các máy tính v?i m?t lư?ng l?n b? nh?
242881 Thi?t đ?t chuyên sâu không đư?c vinh danh v?i sao lưu theo l?ch tr?nh
264604 Các công vi?c sao lưu theo l?ch tr?nh không th? ch?y như mong đ?i
295159 Theo l?ch tr?nh sao lưu có th? treo sau khi g?n băng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314844 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB314844 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314844

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com