Raksta ID: 314848 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par produktu Microsoft Windows 2000 skatiet 227463 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?).
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? defragment?t diska s?jumus, un aprakst?ti sist?m? XP iek?aut?s diska defragment?t?ja Microsoft p?rvald?bas konsoles (MMC) izmanto?anas ierobe?ojumi.

PAPILDINDORM?CIJA

Disku defragment?t?js MMC darbojas, balstoties uz Executive Software Diskeeper pilnu komercversiju. Versija, kas ir iek?auta Windows XP, un jaun?ka versija, sniedz ierobe?otu funkcionalit?ti diska veiktsp?jas uztur??an?, defragment?jot s?jumus, kuri izmanto FAT, FAT32 vai NTFS failu sist?mu.

Lai start?tu disku defragment?t?ju MMC, izmantojiet vienu no ?aj? rakst? izkl?st?taj?m metod?m.

1. metode. Izmantojiet lok?l? diska rekviz?tus

 1. Atveriet Mans dators.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz lok?l? diska s?juma, kuru v?laties defragment?t, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Z?mn? R?ki noklik??iniet uz Defragment?t t?l?t.
 4. Noklik??iniet uz Defragment?t.

2. metode. Izmantojiet datora p?rvald?bas MMC

 1. Start?jiet datora p?rvald?bas MMC (Compmgmt.msc).
 2. Noklik??iniet uz Disku defragment?t?js.
 3. Noklik??iniet uz s?juma, kuru v?laties defragment?t, un p?c tam noklik??iniet uz Defragment?t.

3. metode. Izmantojiet disku defragment?t?ju MMC

 1. Start?jiet disku defragment?t?ju MMC (Dfrg.msc.).
 2. Noklik??iniet uz s?juma, kuru v?laties defragment?t, un p?c tam noklik??iniet uz Defragment?t.
Disku defragment?t?ja MMC versijai, kas iek?auta sist?m? Windows XP, ir ??di ierobe?ojumi:
 • T? var defragment?t tikai lok?los s?jumus.
 • T? vienlaikus var defragment?t tikai vienu s?jumu.
 • T? nevar defragment?t vienu s?jumu cita s?juma sken??anas laik?.
 • To nevar iepl?not. Ja j?pl?no diska defragment?cija, izmantojiet Defrag.exe komandrindas r?ku. Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandrindas r?ka Defrag.exe izmanto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  283080 Sist?m? Windows XP iek?aut?s jaun?s komandrindas Defrag.exe apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • T? vienlaikus var palaist tikai vienu MMC papildprogrammu.
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 314848 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2006. gada 10. novembris - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbinfo kbenv KB314848

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com