Làm th? nào đ? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n Video đang t?i trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314854 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 200435.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các th? t?c mà b?n có th? làm theo đ? kh?c ph?c nh?ng khó khăn v?i tr?nh đi?u khi?n video khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n trong Windows XP. C? th?, các bài báo mô t? làm th? nào đ? t?m hi?u nh?ng tr?nh đi?u khi?n video t?i.

THÔNG TIN THÊM

N?u tr?nh đi?u khi?n video không t?i m?t cách chính xác, m?t chương tr?nh khác có th? đ? thay th? m?t s? t?p tin. Nh?ng tri?u ch?ng này ch? cho r?ng nguyên nhân:
 • H? th?ng ti?p t?c m?c đ?nh ch? đ? VGA ho?c ch? kh?i đ?ng trong ch? đ? VGA t? tr?nh đơn kh?i đ?ng.
 • Tr?nh đi?u khi?n video không t?i đúng cách.
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? xác minh chính xác tr?nh đi?u khi?n video mà b?n mong đ?i c?a b?n h? đi?u hành Windows đ? t?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedit.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\hardware\DeviceMap\Video
 3. Các Device\Video0 giá tr? đi?m đ?n m?t khóa registry có v? trí c?a tr?nh đi?u khi?n video mà Windows đư?c c?u h?nh đ? t?i.

  Ví d?, giá tr? có th? là:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\videodriver\Device0
 4. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\videodriver\Device0
  Đ? xem nh?ng g? các thi?t l?p giá tr?, b?m đúp vào các InstalledDisplayDrivers giá tr?. Các thi?t l?p cho th?y ngư?i lái xe đ? đư?c n?p.
N?u các thi?t l?p cho th?y m?t v? trí khác đăng k?, m?t ngư?i lái xe bên th? ba có th? đư?c đang đư?c n?p khi Windows kh?i đ?ng. N?u, ví d?, Symantec pcAnywhere đư?c cài đ?t, Device0 không có tên c?a m?t t?p tin. Thay vào đó Device0 có m?t v? trí khác đăng k?, và v? trí đó cho tên tr?nh đi?u khi?n video. Ví dụ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AW_HOST\Video0.
Ki?m ch?ng sau đây:
 1. Ki?m ch?ng r?ng t?p tr?nh đi?u khi?n ho?c t?p tin đư?c hi?n th? trong khóa s? đăng k? là hi?n di?n trong các WinNT\System32 thư m?c, nơi WinNT là tên c?a thư m?c Windows đư?c cài đ?t đ?. T?p tin có liên quan ho?c t?p tin có m?t ph?n m? r?ng .dll.
 2. Ki?m ch?ng r?ng t?p ho?c t?p tin c?ng hi?n di?n trong các WinNT\System32\Drivers thư m?c. Các t?p tin ho?c các t?p tin có m?t ph?n m? r?ng .sys.
N?u các liên k?t và các giá tr? không chính xác, ho?c n?u các t?p tin khoá đăng k? các đi?m đ?n không ph?i là hi?n nay, đúng các liên k?t và các giá tr? do đó h? th?ng kh?i đ?ng đúng cách.

N?u các liên k?t và các giá tr? là chính xác, và các t?p tin là hi?n nay, có th? có m?t cu?c xung đ?t tr?nh đi?u khi?n video. Ki?m ch?ng r?ng b?n có tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho b? đi?u h?p video.

Ví d? sau cho th?y nh?ng g? đang có các thi?t đ?t đăng k? n?u b?n s? d?ng m?t b? đi?u h?p video S3:
HKEY_LOCAL_MACHINE\hardware\DeviceMap\Video

Giá tr? Device\Video0 = \REGISTRY\Machine\System\ControlSet001\Services\s3\Device0

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\s3\Device0

Giá tr? InstalledDisplayDrivers = S3 vga
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đ?i phó v?i các v?n đ? Video, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
162577 D?NG: C0000143 M?T TÍCH DISPLAY_DRIVER.DLL
154754 STB PowerGraph Video VLB v? màn h?nh không đư?c phát hi?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 314854 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbdisplay kbhardware kbinfo kbmt KB314854 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314854

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com