Làm th? nào b? ki?m soát mi?n n?m trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314861 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 247811.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cơ ch? Windows XP Professional s? d?ng đ? đ?nh v? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n d?a-trên-Windows.

Bài vi?t chi ti?t quá tr?nh đ?nh v? m?t tên mi?n theo tên DNS-phong cách và theo tên căn h? ki?u (NetBIOS), đư?c s? d?ng cho tương thích ngư?c. Trong m?i trư?ng h?p khác, khuyên b?n s? d?ng ki?u DNS tên như là m?t v?n đ? c?a chính sách.

Bài vi?t c?ng đ?a ch? các v?n đ? có liên quan trong x? l? s? c? quy tr?nh v? trí b? đi?u khi?n tên mi?n.

THÔNG TIN THÊM

Các tr?nh t? sau đây mô t? làm th? nào b? đ?nh v? t?m th?y đi?u khi?n vùng:
 • Trên máy khách (máy tính mà là c? g?ng đ? xác đ?nh v? trí b? đi?u khi?n vùng), đ?i l? là b?t đ?u như m?t cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) cho các d?ch v? Netlogon đ?a phương. D?ch v? Netlogon th?c hi?n Locator DsGetDcName API cu?c g?i.
 • Khách hàng thu th?p thông tin đó là c?n thi?t đ? ch?n m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, và sau đó vư?t qua các thông tin v?i d?ch v? Netlogon b?ng cách s? d?ng các DsGetDcName goïi ñeán.
 • D?ch v? Netlogon trên máy khách s? d?ng các thông tin thu th?p đư?c đ? t?m ki?m m?t b? đi?u khi?n vùng cho vùng c? th? ? m?t trong hai cách:
  • Đ?i v?i m?t tên DNS, Netlogon queries DNS b?ng cách s? d?ng b? đ?nh v? IP/DNS-tương thích - có ngh?a là, DsGetDcName các cu?c g?i các DnsQuery g?i đ? đ?c các b?n ghi tài nguyên d?ch v? (SRV) và các h? sơ "A" t? DNS sau khi các tên mi?n đư?c g?n vào chu?i thích h?p mà ch? đ?nh các b?n ghi SRV.

   M?t máy tr?m đang đăng nh?p Windows trên vùng truy v?n DNS cho b?n ghi SRV này dư?i d?ng t?ng quát:
   _service._protocol.DnsDomainName
   Ho?t đ?ng thư m?c máy ch? cung c?p d?ch v? Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) qua giao th?c TCP. Do đó, khách hàng t?m m?t h? ph?c v? LDAP c?a câu DNS cho m?t h? sơ v? các h?nh th?c:
   _ldap._tcp.DnsDomainName
  • Đ?i v?i m?t tên NetBIOS, Netlogon th?c hi?n phát hi?n b? đi?u khi?n tên mi?n b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows NT 4.0 tương thích Locator--có ngh?a là, b?ng cách s? d?ng cơ ch? v?n t?i c? th?, ví d?, Windows Internet tên d?ch v? (th?ng).

   Trong Windows NT 4.0 và trư?c đó, "phát hi?n" là m?t quá tr?nh đ? đ?nh v? m?t b? đi?u khi?n vùng cho xác th?c trong m?t tên mi?n chính ho?c trong m?t tên mi?n đáng tin c?y.
 • D?ch v? Netlogon g?i m?t datagram v?i các máy tính đ? đăng k? tên. NetBIOS tên mi?n, datagram đư?c th?c hi?n như m?t tin nh?n mailslot. Đ?i v?i tên mi?n DNS, datagram đư?c th?c hi?n như là m?t giao th?c Datagram ngư?i dùng LDAP (UDP) t?m ki?m.

  UDP là giao th?c v?n t?i connectionless datagram là m?t ph?n c?a b? giao th?c TCP/IP. TCP là m?t giao th?c giao thông k?t n?i theo đ?nh hư?ng. Lưu ? r?ng UDP cho phép m?t chương tr?nh trên máy tính đ? g?i m?t datagram cho m?t chương tr?nh trên máy tính khác. UDP bao g?m m?t s? hi?u c?ng giao th?c cho phép ngư?i g?i đ? phân bi?t trong s? nhi?u đi?m đ?n (chương tr?nh) trên máy tính t? xa.
 • M?i đi?u khi?n mi?n hi?n có đáp ?ng các datagram đ? ch? ra r?ng nó làm vi?c và tr? v? thông tin cho DsGetDcName.
 • Netlogon d?ch v? lưu tr? thông tin b? đi?u khi?n vùng do đó yêu c?u ti?p theo không c?n ph?i l?p l?i quá tr?nh khám phá. B? nh? đ?m thông tin này khuy?n khích s? d?ng phù h?p c?a đi?u khi?n vùng cùng và m?t cái nh?n nh?t quán c?a Active Directory.
Khi m?t khách hàng các b?n ghi ho?c tham gia m?ng, khách hàng ph?i có kh? năng xác đ?nh v? trí đi?u khi?n vùng. Khách hàng s? g?i m?t truy v?n DNS Lookup t?i DNS đ? t?m b? ki?m soát mi?n, t?t hơn là trong m?ng con riêng c?a khách hàng. Do đó, khách hàng t?m đi?u khi?n vùng c?a câu DNS cho m?t h? sơ v? các h?nh th?c:
_LDAP._TCP.DC._msdcs.domainname
Sau khi khách hàng đ?t m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, khách hàng thi?t l?p giao ti?p b?ng cách s? d?ng Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) đ? truy nh?p vào thư m?c ho?t đ?ng. Là m?t ph?n c?a r?ng đàm phán, b? đi?u khi?n tên mi?n xác đ?nh trang web mà khách hàng là, d?a trên m?ng con IP c?a khách hàng đó. N?u các khách hàng giao ti?p v?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đó không ph?i là trong các trang web (nh?t t?i ưu) g?n nh?t, b? đi?u khi?n tên mi?n tr? v? tên c?a trang web c?a khách hàng.

N?u khách hàng này đ? th? t?m b? ki?m soát mi?n trong trang web đó (ví d?, khi các khách hàng s? g?i m?t truy v?n DNS Lookup t?i DNS đ? t?m b? ki?m soát mi?n trong m?ng con riêng c?a khách hàng), khách hàng s? d?ng b? đi?u khi?n tên mi?n đó không ph?i là t?i ưu. Th?c n?u không, các khách hàng hi?n m?t tra c?u DNS trang m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng tên c?a trang web t?i ưu. B? đi?u khi?n tên mi?n s? d?ng m?t s? thông tin d?ch v? thư m?c cho các trang web nh?n d?ng và m?ng con.

Sau khi khách hàng đ?t m?t đi?u khi?n vùng, m?c nh?p b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c lưu tr?. N?u đi?u khi?n vùng không có trong trang web t?i ưu, các khách hàng flushes b? nh? cache sau 15 phút và lo?i b? các m?c nh?p b? nh? cache. Khách hàng sau đó c? g?ng đ? t?m th?y m?t b? đi?u khi?n tên mi?n t?i ưu trong trang web riêng c?a m?nh.

Sau khi khách hàng đ? thành l?p m?t đư?ng d?n thông tin liên l?c v?i b? đi?u khi?n tên mi?n, khách hàng có th? thi?t l?p các ?y nhi?m đăng nh?p và xác th?c và, n?u c?n thi?t cho Windows trên máy tính, thi?t l?p m?t kênh b?o m?t. Khách hàng sau đó s?n sàng đ? th?c hi?n truy v?n b?nh thư?ng và t?m ki?m thông tin đ?i v?i thư m?c.

Khách hàng thi?t l?p m?t k?t n?i LDAP lên b? ki?m soát mi?n đăng nh?p. Ti?n tr?nh đăng nh?p s? d?ng Security Accounts Manager (SAM). B?i v? con đư?ng truy?n thông s? d?ng giao di?n LDAP và khách hàng đư?c ch?ng th?c b?i b? ki?m soát mi?n, tài kho?n khách hàng đư?c xác minh và đi qua SAM đ? các đ?i l? d?ch v? thư m?c, sau đó đ?n l?p cơ s? d? li?u và cu?i cùng đ?n cơ s? d? li?u lưu tr? m? r?ng công c? (Tây Nam).

X? l? s? c? quy tr?nh đ?i l? tên mi?n

Đ? kh?c ph?c quá tr?nh đ?i l? tên mi?n:
 1. Ki?m tra xem s? ki?n đ? xem li?u các b?n ghi s? ki?n ch?a b?t k? thông tin l?i. Trên máy khách và máy ch?, h?y ki?m tra Nh?t k? h? th?ng cho th?t b?i trong quá tr?nh đăng nh?p. Ngoài ra, h?y ki?m tra các d?ch v? thư m?c các b?n ghi trên máy ch? và DNS b?n ghi trên máy ch? DNS.

  Đ? xem xem s? ki?n trong Windows XP, b?m B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Xem s? ki?n.
 2. Ki?m tra c?u h?nh IP b?ng cách ch?y các ipconfig/all b? ch? huy t?i m?t d?u nh?c l?nh. Ki?m ch?ng r?ng các c?u h?nh đúng cho m?ng c?a b?n.
 3. S? d?ng ti?n ích Ping đ? xác minh đ? phân gi?i tên và kh? năng k?t n?i m?ng. Ping đ?a ch? IP và tên máy ch?.
 4. Ki?m tra công c? ch?n đoán m?ng trong tr? giúp và h? tr? dư?i "S? d?ng công c? đ? xem thông tin máy tính c?a b?n và ch?n đoán v?n đ?" đ? xác đ?nh li?u c?u ph?n m?ng m?t cách chính xác đư?c cài đ?t và làm vi?c đúng cách. Ch?n đoán m?ng c?ng ch?y m?t s? xét nghi?m và cung c?p thông tin v? c?u h?nh m?ng, thông tin mà có th? h?u ích.
 5. S? d?ng các nltest /dsgetdc:domainname l?nh đ? xác minh r?ng m?t b? đi?u khi?n tên mi?n có th? đư?c đ?t cho m?t tên mi?n c? th?. Công c? NLTest đ? đư?c cài đ?t v?i các công c? h? tr? Windows XP.

  Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t các công c? này là bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  306794 Làm th? nào đ? cài đ?t các công c? h? tr? t? Windows XP CD-ROM
 6. S? d?ng công c? NSLookup đ? xác minh r?ng DNS m?c m?t cách chính xác đư?c đăng k? trong DNS. Ki?m ch?ng r?ng máy ch? máy ch? lưu tr? h? sơ và b?n ghi GUID SRV có th? đư?c gi?i quy?t.

  Ví d?, đ? xác minh đăng k? ghi âm, s? d?ng các l?nh sau đây:
  nslookup SERVER_NAME.child_of_root_domain.root_domain.com

  Nslookup guid._msdcs.root_domain.com
 7. N?u m?t trong các l?nh này không thành công, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? reregister h? sơ v?i DNS:
  • L?c lư?ng máy ch? lưu tr? h? sơ đăng k?, g? ipconfig /registerdns.
  • Đ? bu?c đăng k? d?ch v? đi?u khi?n tên mi?n, d?ng l?i và sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v? Netlogon.
 8. Đ? xác minh k?t n?i LDAP thích h?p, s? d?ng công c? Ldp.exe đ? k?t n?i và liên k?t v?i b? đi?u khi?n vùng. LDP.exe là m?t công c? h? tr? b?n có th? cài đ?t t? đ?a CD Windows XP.

  Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t các công c? này là bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  306794 Làm th? nào đ? cài đ?t các công c? h? tr? t? Windows XP CD-ROM
 9. N?u b?n nghi ng? r?ng m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c? th? có v?n đ?, l?n lư?t vào Netlogon g? l?i đăng nh?p. S? d?ng ti?n ích NLTest b?ng cách g? nltest /dbflag:0x2000ffff m?t d?u nh?c l?nh. Các thông tin đư?c đăng nh?p trong thư m?c g? l?i trong t?p tin Netlogon.log.
 10. N?u b?n v?n c?n có không cô l?p các v?n đ?, s? d?ng m?ng Monitor đ? giám sát lưu lư?ng m?ng gi?a khách hàng và đi?u khi?n vùng.
Đ? có thêm thông tin, tham kh?o Windows 2000 Server Resource Kit, chương 10, "Ho?t đ?ng thư m?c ch?n đoán, g? r?i và ph?c h?i."

Thu?c tính

ID c?a bài: 314861 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbdns kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB314861 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314861

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com