T?ng gi?i đáp th?c m?c cho IEEE 1394 thi?t b? và b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314873 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê nh?ng bư?c cơ b?n đ? x? l? s? c? thi?t b? 1394 vi?n đi?n t? và k? thu?t đi?n t? (IEEE) và b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr?.

THÔNG TIN THÊM

Các tri?u ch?ng và l?i đ? ngh? sau đây có th? giúp b?n g? r?i các v?n đ? nh?t liên quan đ?n các thi?t b? IEEE 1394.

Thi?t b? này không đư?c h? tr?

Nói chung, m?t thi?t b? không đư?c h? tr? ho?c không xu?t hi?n trong qu?n l? thi?t b?, ho?c nó đư?c đánh d?u b?ng m?t d?u ch?m đi?m trong m?t v?ng tr?n màu vàng. Tri?u ch?ng này thư?ng x?y ra khi b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n c? hơn trong Windows XP.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này n?u thi?t b? là m?t b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr?, h?y th? s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n Windows tương t?. (Lưu ? r?ng c? g?ng tr?nh đi?u khi?n khác có th? làm tê li?t c?m và ch?y ho?c qu?n l? ngu?n đi?n năng trên máy tính.) M?t s? thi?t b? - cho ví d?, thi?t b? lưu tr? ho?c in ?n--đ?i h?i tr?nh đi?u khi?n b? sung đ? ho?t đ?ng. Ki?m ch?ng r?ng b?n có tr?nh đi?u khi?n có s?n trư?c khi cài đ?t thi?t b? như v?y.

B? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? OpenHCI ch? đư?c h? tr? b?i Windows XP và Microsoft Windows 98 Second Edition. Sony CXD1947A VAIO, t?t c? các Adaptec và b?t k? b? đi?u khi?n không OpenHCI khác đ?i h?i tr?nh đi?u khi?n thi?t b? b? sung, đư?c cung c?p b?i các nhà s?n xu?t.

Thi?t b? bi?n m?t kh?i thi?t b? Manger sau khi cài đ?t

Tri?u ch?ng này thư?ng x?y ra v? c?a các tính năng qu?n l? ngu?n đi?n tho?i riêng c?a m?nh, ph? bi?n nh?t v?i máy quay phim đ? đư?c k?t n?i v?i xe bu?t IEEE 1394. Sau khi qu?n l? ngu?n đi?n n?i b? c?a thi?t b? chu k? c?a thi?t b? đi?n, thi?t b? bi?n m?t t? qu?n l? thi?t b? v? nó đ? đư?c "xoá."

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, làm thay đ?i các thi?t l?p quy?n l?c xu?ng trên thi?t b? riêng c?a m?nh, n?u cài đ?t có s?n. Không có không có tùy ch?n đ? làm đi?u này trong Windows.

H? th?ng ng?ng đáp ?ng sau khi k?t n?i thi?t b?

Tri?u ch?ng này thư?ng đư?c gây ra b?i m?t xe bu?t-đ?t l?i "b?o." M?i khi m?t thi?t b? đư?c k?t n?i ho?c g? b?, toàn b? xe bu?t reinitialized và các thi?t b? đang re-enumerated trên xe bus. S? ki?n này có th? x?y ra v? c?a x?u ph?n c?ng, ph?n c?ng không đư?c h? tr? ho?c m?t đi?u ki?n "loopback" trong đó các lo?i cáp đ? đư?c looped tr? l?i v?i b? đi?u khi?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, tái ch? s?c m?nh. Lo?i b? thi?t b?, xác minh r?ng các lo?i cáp có không looped tr? l?i v?i b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr?, và sau đó chu k? quy?n l?c.

Thi?t b? đó là cung c?p xe bu?t không nh?n đư?c s?c m?nh

Nhi?u b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? là ngu?n cung c?p đi?n ph?i k?t n?i m?t ngu?n đi?n bên trong v? b?c h? th?ng, thư?ng b?i cùng lo?i c?a các k?t n?i đi?n đư?c s? d?ng cho các ? đ?a n?i b?. B? đi?u khi?n NEC là m?t ví d? t?t v? đi?u này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ki?m ch?ng r?ng s?c m?nh đ? đư?c k?t n?i. Ngoài ra, m?t 4-pin thi?t b? không th? rút ra đi?n t? xe bu?t và ph?i đư?c c?m vào m?t ngu?n s?c m?nh riêng bi?t. Luôn k?t n?i thi?t b? 4-pin cho đ?n cu?i c?a các dây chuy?n thi?t b?. N?u b?n đ?t m?t thi?t b? m? pin 4 gi?a các b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? và m?t thi?t b? ph?i s? d?ng năng lư?ng t? xe bu?t, topology cho phép không có ngu?n đi?n cho đi?n tho?i 4 m? pin.

IEEE 1394 máy quay ho?c máy quay Video không đư?c li?t kê trong chương tr?nh

H? tr? cho các thi?t b? này đ?n t? các tr?nh đi?u khi?n Microsoft Streaming l?p. V? b?n không th? s? d?ng công c? máy ?nh và máy quét trong b?ng đi?u khi?n đ? thêm thi?t b?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, trong ph?n m?m c?a b?n, ch?n Máy quay DV Microsoft và VCR N?u tùy ch?n đó là có s?n.

Thi?t b? ch?m sau khi k?t n?i

N?u b?n k?t n?i thi?t b? t?c đ? th?p (như là m?t trung tâm 200 MB/giây, l?p l?i, ho?c thi?t b? khác) trong chu?i gi?a các b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? và thi?t b? t?c đ? cao, các ph?n m?m ph?i đo?n các gói đ? ch?a các c?u h?nh.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, luôn luôn đ?t t?c đ? th?p thi?t b? ? ph?n cu?i c?a m?t chu?i.

Cáp là quá dài

Các gi?i h?n cho m?t cáp FireWire là 4,5 mét.Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314873 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kb3rdparty kbenv kbhardware kbinfo kbtshoot kbmt KB314873 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314873

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com