Gi?i h?n các k?t n?i trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314882 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 122920.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

T?i m?t máy tính đang ch?y Windows XP ho?c Windows 2000, khi b?n c? g?ng đ? k?t n?i v?i máy tính Windows XP khác, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không có các k?t n?i nhi?u hơn có th? đư?c th?c hi?n cho máy tính t? xa này lúc này th?i gian b?i v? đ? có các k?t n?i như nhi?u như máy tính có th? ch?p nh?n.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra n?u máy tính đ?t t?i đa s? lư?ng các k?t n?i mà máy tính có th? lưu tr?.

Trong trư?ng h?p này, khi Windows 2000 khách hàng đ? th?c hi?n m?t k?t n?i vô phiên, các c?a s? XP d?a trên máy ch? tính k?t n?i này như m?t phiên. V? v?y, các máy tính tr? v? các thông báo l?i đư?c đ? c?p trong các tri?u ch?ng"" o dan adran ngay c? khi k?t n?i máy tính có ít hơn các Phiên làm vi?c gi?i h?n.

Lưu ? Cho Windows XP Professional, s? lư?ng t?i đa các máy tính khác đư?c phép đ?ng th?i k?t n?i qua m?ng là mư?i. Gi?i h?n này bao g?m t?t c? các tàu v?n t?i và tài nguyên chia s? giao th?c k?t h?p. Đ?i v?i Windows XP Home Edition, s? lư?ng t?i đa c?a các máy tính khác mà đư?c phép đ?ng th?i k?t n?i qua m?ng là năm. Gi?i h?n này là s? đ?ng th?i bu?i t? máy tính khác các h? th?ng đư?c phép đ? lưu tr?. Gi?i h?n này không áp d?ng cho vi?c s? d?ng công c? qu?n tr? đính kèm t? m?t máy tính t? xa.

THÔNG TIN THÊM

B?t k? t?p tin, in ?n, đ?t tên đư?ng ?ng, ho?c phiên h?p khe thư nào không có b?t k? ho?t đ?ng t? đ?ng ng?t k?t n?i sau th? t? ng?t k?t n?i th?i gian đ? h?t h?n; m?c đ?nh cho th?i gian t? ng?t k?t n?i là 15 phút. Khi các phiên b? ng?t k?t n?i, m?t trong các k?t n?i mư?i tr? nên có s?n đ? r?ng m?t ngư?i dùng khác có th? k?t n?i đ?n h? th?ng Windows XP. V? v?y, vi?c gi?m các Th?i gian t? ng?t k?t n?i có th? giúp gi?m b?t m?t s? v?n đ? mà ngư?i dùng có th? g?p ph?i v?i mư?i k?t n?i gi?i h?n ho?c h?n ch? năm k?t n?i vào m?t h? th?ng không đư?c s? d?ng r?t nhi?u máy ch? đích.

B?n có th? c?u h?nh th?i gian t? ng?t k?t n?i b?ng cách ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u nh?c l?nh:
m?ng c?u h?nh máy ch? /autodisconnect:time_before_autodisconnect
Ch? r? th?i gian trong vài phút.

Lưu ? Các d?ch v? Windows Server self-tuning. Thông thư?ng, các máy ch? tham s? c?u h?nh là autoconfigured (tính toán và thi?t l?p) m?i khi b?n b?t đ?u Windows XP. N?u b?n ch?y các m?ng c?u h?nh máy ch? l?nh cùng v?i các /autodisconnect, /servcomment ho?c / ?n tùy ch?n, các giá tr? hi?n t?i cho đi?u ch?nh t? đ?ng các thông s? đư?c hi?n th? và ghi vào s? đăng k?. Sau khi các tham s? đang ghi vào s? đăng k?, b?n không th? đi?u ch?nh các d?ch v? máy ch? b?ng cách s? d?ng các M?ng công c? trong b?ng đi?u khi?n. N?u b?n thay đ?i b?t c? d?ch v? Server cài đ?t Windows XP có th? không c?n t? đ?ng đi?u ch?nh các d?ch v? máy ch? cho c?u h?nh m?i c?a b?n. Đ? tránh m?t máy ch? d?ch v? c?a t? đ?ng self-Tuning kh? năng, th?c hi?n thay đ?i b?ng cách s? d?ng Registry Editor đ? thay th? t? m?t d?ng l?nh ho?c t? b?ng đi?u khi?n.
T?t c? các ? đ?a logic, máy in h?p l? và v?n chuy?n c?p k?t n?i k?t h?p t? m?t máy vi tính đư?c coi là m?t phiên; V? v?y, nh?ng k?t n?i này ch? tính là m?t k?t n?i trong mư?i- gi?i h?n k?t n?i. Ví d?, n?u m?t ngư?i s? d?ng thi?t l?p hai ? đ?a logic các k?t n?i, hai Windows ? c?m và m?t trong nh?ng k?t n?i máy in h?p l? cho m?t Windows XP h? th?ng, m?t phiên đư?c thành l?p. Do đó, s? có ch? m?t ít hơn k?t n?i có th? đư?c th?c hi?n cho các h? th?ng Windows XP, m?c dù ba h?p l? các k?t n?i đ? đư?c thi?t l?p.

H? th?ng cách duy nh?t A s? có nhi?u phiên ch?y cho m?t h? th?ng khác, h? th?ng Z, là n?u h? th?ng a là ch?y d?ch v? t?o ra các k?t n?i h?p l? đ? h? th?ng Z. Ví d?, n?u m?t ngư?i dùng đư?c đăng nh?p vào h? th?ng a như là khách m?i và m?t d?ch v? đang ch?y trên h? th?ng a dư?i user1 tài kho?n, và c? ngư?i s? d?ng và các d?ch v? (như user1) thành l?p các k?t n?i đ?n h? th?ng Z, hai khóa h?c đư?c thi?t l?p. M?i phiên làm vi?c đăng nh?p mà s? d?ng máy ch? d?ch v? tính ch?ng l?i gi?i h?n k?t n?i.

M?i phát tri?n: gi?i h?n k?t n?i đ? c?p đ?n s? lư?ng d?a trên redirector các k?t n?i và áp d?ng cho b?t k? t?p tin, in ?n, đư?c đ?t tên theo ?ng ho?c thư khe Phiên làm vi?c. Gi?i h?n k?t n?i TCP không áp d?ng, nhưng nó có th? b? ràng bu?c b?i quy ph?m pháp lu?t th?a thu?n đ? cho phép nhi?u hơn 10 khách hàng.

Đ? bi?t thêm thông tin v? Inbound gi?i h?n các k?t n?i trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
122920K?t n?i trong gi?i h?n trong Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 314882 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbnetwork kbprb kbmt KB314882 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314882

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com