Làm th? nào đ? s? d?ng chính sách nhóm đ? cài đ?t ph?n m?m t? xa trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314934 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng chính sách nhóm đ? t? đ?ng phân ph?i các chương tr?nh khách hàng máy tính ho?c ngư?i dùng.

B?n có th? dùng chính sách nhóm đ? phân ph?i các chương tr?nh máy tính b?ng cách s? d?ng sau đây phương pháp.

Vi?c phân công ph?n m?m

B?n có th? ch? đ?nh m?t chương tr?nh phân ph?i cho ngư?i dùng hay máy tính. N?u b?n ch? đ?nh các chương tr?nh cho m?t ngư?i s? d?ng, nó đư?c cài đ?t khi ngư?i dùng đăng nh?p vào đ? các máy tính. Khi ngư?i s? d?ng l?n đ?u tiên ch?y chương tr?nh, ti?n tr?nh cài đ?t là hoàn thành.

N?u b?n ch? đ?nh các chương tr?nh v?i m?t máy tính, nó đư?c cài đ?t khi máy tính kh?i đ?ng và có s?n cho t?t c? ngư?i dùng đăng nh?p vào các máy tính. Khi m?t ngư?i s? d?ng l?n đ?u tiên ch?y chương tr?nh, ti?n tr?nh cài đ?t đư?c hoàn thành.

Xu?t b?n ph?n m?m

B?n có th? phát hành m?t chương tr?nh phân ph?i đ?n ngư?i dùng. Khi ngư?i dùng các b?n ghi trên đ? máy tính, các chương tr?nh đư?c công b? đư?c trưng bày t?i các Thêm/lo?i b? chương tr?nh h?p tho?i, và nó có th? đư?c cài đ?t t? đó.

LƯU ?: Chính sách nhóm Microsoft Windows 2000 t? đ?ng-chương tr?nh cài đ?t yêu c?u khách hàng máy tính ch?y Windows 2000 hay sau này.

T?o m?t đi?m phân ph?i

Xu?t b?n ho?c ch? đ?nh m?t chương tr?nh máy tính, b?n c?n ph?i t?o m?t phân ph?i đi?m trên h? ph?c v? xu?t b?n:
 1. Đăng nh?p vào máy tính như là m?t ngư?i qu?n tr?.
 2. T?o m?t c?p m?ng chia s? trong đó đ?t các Microsoft ph?n m?m cài đ?t (MSI) gói mà b?n mu?n phân ph?i.
 3. Thi?t l?p phép dùng chung đ? cho phép truy c?p vào các phân ph?i gói.
 4. Sao chép ho?c cài đ?t MSI gói đ?n khi phân ph?i. Ví d?, đ? phân ph?i Microsoft Office XP, ch?y các hành chính cài đ?t)Setup.exe /a) đ? sao chép các t?p tin vào các phân ph?i đi?m.

T?o m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm

Đ? t?o ra m?t đ?i tư?ng Group Policy (GPO) đ? phân ph?i các gói ph?n m?m:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, và sau đó nh?p vào M?i.
 4. G? tên b?n mu?n g?i chính sách này (cho Ví d?, Văn ph?ng phân ph?i XP), vaø sau ñoù baám NH?P.
 5. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Bảo mật tab.
 6. Nh?n vào đây đ? xóa các Áp d?ng chính sách nhóm h?p ki?m cho các nhóm b?o m?t mà b?n mu?n đ? ngăn ch?n có chính sách này đư?c áp d?ng. Nh?n vào đây đ? ch?n các Áp d?ng chính sách nhóm h?p ki?m cho các nhóm mà b?n mu?n áp d?ng chính sách này. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Ok.

Gán m?t gói

Ch? đ?nh m?t chương tr?nh cho máy tính ch?y Windows 2000 hay Windows XP Professional, ho?c cho ngư?i dùng đang đăng nh?p v?i m?t trong nh?ng máy tr?m làm vi?c:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, ch?n đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vàoCh?nh s?a.
 4. Dư?i C?u h?nh máy tính, m? r?ng Cài đ?t ph?n m?m.
 5. Nh?p chu?t ph?i Cài đ?t ph?n m?m, đi?m đ? M?i, sau đó b?m Gói.
 6. Trong các M? h?p tho?i, g? đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) đ?y đ? đ? chia s? thư m?c ch?a các gói MSI mà b?n mu?n. Ví d?,\\ph?c v? t?p tin\chia s?\tên t?p.MSI.

  QUAN TR?NG: Không duy?t vào v? trí. Đ?m b?o r?ng b?n s? d?ng đư?ng d?n UNC thư m?c đư?c chia s?.
 7. Nh?p vào M?.
 8. Nh?p vào Phân công, sau đó b?m Ok. Các gói đư?c li?t kê trong ngăn bên ph?i c?a các Chính sách Nhóm c?a s?.
 9. Đóng Group Policy-theo, nh?n vào đây Ok, và sau đó b? ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính snap-in. Khi máy tính khách hàng b?t đ?u, các gói ph?n m?m qu?n l? t? đ?ng cài đ?t.

Xu?t b?n m?t gói

Phát hành m?t gói đ?n ngư?i dùng máy tính và làm cho nó có s?n cho cài đ?t t? các công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control Panel:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, ch?n đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vàoCh?nh s?a.
 4. Dư?i C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ng Cài đ?t ph?n m?m.
 5. Nh?p chu?t ph?i Cài đ?t ph?n m?m, đi?m đ? M?i, sau đó b?m Gói.
 6. Trong các M? h?p tho?i, g? đư?ng d?n UNC đ?y đ? v?i c?p chia s? mà ch?a các gói MSI mà b?n mu?n. Ví d?, \\ph?c v? t?p tin\chia s?\tên t?p.MSI.

  QUAN TR?NG: Không duy?t vào v? trí. Đ?m b?o r?ng b?n s? d?ng đư?ng d?n UNC thư m?c đư?c chia s?.
 7. Nh?p vào M?.
 8. Nh?p vào Xu?t b?n, sau đó b?m Ok. Các gói đư?c li?t kê trong ngăn bên ph?i c?a chính sách nhóm c?a s?.
 9. Đóng Group Policy-theo, nh?n vào đây Ok, và sau đó b? ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính snap-in.
 10. Ki?m tra các gói:
  1. Đăng nh?p vào m?t máy tr?m đang ch?y Windows 2000 Professional ho?c Windows XP Professional b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n đ? mà b?n xu?t b?n các gói.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n. Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  3. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh ho?c nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh), sau đó b?m Thêm chương tr?nh m?i.
  4. Trong các Thêm chương tr?nh t? m?ng c?a b?ndanh sách, b?m vào chương tr?nh b?n xu?t b?n và sau đó nh?p vào Thêm. Chương tr?nh đư?c cài đ?t.
  5. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Đóng.

Redeploy m?t gói

Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? mu?n redeploy m?t gói ph?n m?m. Cho Ví d?, n?u b?n nâng c?p ho?c s?a đ?i các gói. Đ? redeploy m?t gói:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n tri?n khai các gói, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 4. M? r?ng các Cài đ?t ph?n m?m container có ch?a các Ph?n m?m cài đ?t kho?n m?c mà b?n đ? tri?n khai các gói.
 5. B?m vào các Cài đ?t ph?n m?m kho ch?a có ch?a các gói.
 6. Trong ngăn bên ph?i c?a các Chính sách Nhóm c?a s?, b?m chu?t ph?i vào chương tr?nh, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Redeploy ?ng d?ng. Các thông báo sau đây s? đư?c hi?n th?:
  Redeploying ?ng d?ng này s? cài đ?t l?i ?ng d?ng ? kh?p m?i nơi nó đ? đư?c cài đ?t. B?n có mu?n ti?p t?c?
 7. Nh?p vào Có.
 8. B? chính sách nhóm-theo, nh?n vào đây Ok, và sau đó b? ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính snap-in.

G? b? m?t gói

Đ? lo?i b? m?t gói ph?n m?m đư?c công b? ho?c đư?c ch? đ?nh:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n tri?n khai các gói, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 4. M? r?ng các Cài đ?t ph?n m?m container có ch?a các Ph?n m?m cài đ?t kho?n m?c mà b?n đ? tri?n khai các gói.
 5. B?m vào các Cài đ?t ph?n m?m kho ch?a có ch?a các gói.
 6. Trong ngăn bên ph?i c?a các Chính sách Nhóm c?a s?, b?m chu?t ph?i vào chương tr?nh, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Gỡ bỏ.
 7. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Nh?p vào Ngay l?p t?c g? b? cài đ?t ph?n m?m t? ngư?i s? d?ng và máy tính, sau đó b?m Ok.
  • Nh?p vào Cho phép ngư?i dùng ti?p t?c s? d?ng các ph?n m?m, nhưng ngăn ch?n vi?c cài đ?t m?i, sau đó b?m Ok.
 8. B? chính sách nhóm-theo, nh?n vào đây Ok, và sau đó b? ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính snap-in.

Khắc phục sự cố

Xu?t b?n gói đư?c hi?n th? trên máy tính khách hàng sau khi s? d?ng m?t chính sách nhóm đ? lo?i b? chúng

T?nh h?nh này có th? x?y ra khi m?t ngư?i dùng đ? cài đ?t chương tr?nh nhưng không s? d?ng nó. Khi ngư?i s? d?ng l?n đ?u tiên b?t đ?u chương tr?nh đư?c công b?, các cài đ?t đư?c hoàn thành. Chính sách nhóm sau đó lo?i b? các chương tr?nh.
THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng chính sách nhóm đ? tri?n khai ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304953Làm th? nào đ? tri?n khai Office XP qua m?ng
302430 Làm th? nào đ? ch? đ?nh ph?n m?m cho m?t nhóm c? th? b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm

Thu?c tính

ID c?a bài: 314934 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup kbmt KB314934 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314934

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com