Làm th? nào đ? s? d?ng Adminpak.msi đ? cài đ?t m?t máy ch? c? th? hành chính công c? trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314978 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách cài đ?t riêng l? server administration tools t? Packs hành chính sau:
 • Microsoft Windows 2000 chính quy?n Pack (Adminpak.msi) trên Windows 2000 d?a trên các máy tính
 • Microsoft Windows Server 2003 Administration Tools Pack (Adminpak.msi) trên Microsoft Windows XP trên các máy tính và trên các máy tính d?a trên Windows Server 2003

  Lưu ? B?n có th? cài đ?t Windows Server 2003 Administration Tools Pack ch? trên máy tính d?a trên Windows XP và Windows Server 2003 d?a trên máy tính.
T?p Windows 2000 Adminpak.msi không ph?i là có s?n trên Windows 2000 Professional CD-ROM. Tuy nhiên, b?n có th? cài đ?t nó t? đ?a CD-ROM đó là bao g?m trong các s?n ph?m sau:
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 Advanced Server
 • Windows 2000 Datacenter
Bài vi?t này đ? c?p đ?n đ?a CD-ROM này là Windows 2000 CD-ROM.

Đ? qu?n l? t? xa d?a trên Windows 2000 và Windows Server 2003 d?a trên máy tính, b?n có th? cài đ?t và ch?y các công c? qu?n tr? t? Windows 2000 Adminpak.msi t?p tin trên máy tính sau:
 • Windows 2000 Professional d?a trên máy tính
 • Tài kho?n c?a Windows 2000 Server d?a trên vi tính
 • B? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên
T?p Windows Server 2003 Adminpak.msi không ph?i là có s?n trên Windows XP Professional CD-ROM. Tuy nhiên, b?n có th? cài đ?t nó t? đ?a CD-ROM đó là bao g?m trong các s?n ph?m sau:
 • Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n
 • Windows Server 2003, Datacenter Edition
 • Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p
Bài vi?t này đ? c?p đ?n đ?a CD-ROM này là Windows Server 2003 CD-ROM.

Đ? qu?n l? t? xa d?a trên Windows 2000 và Windows Server 2003 d?a trên máy tính, b?n có th? cài đ?t và ch?y các công c? qu?n tr? t? Windows Server 2003 Adminpak.msi t?p tin trên máy tính sau:
 • Windows XP Professional d?a trên tài kho?n c?a máy tính
 • Windows Server 2003 d?a trên tài kho?n c?a máy tính
 • Windows Server 2003 d?a trên tên mi?n b? đi?u khi?n
Trong trư?ng h?p hi?m, công c? qu?n tr? Windows 2000 có nh?ng gi?i h?n khi b?n s? d?ng chúng đ? qu?n tr? t? xa máy tính d?a trên Windows Server 2003. Trong trư?ng h?p hi?m, Windows Server 2003 administration tools có nh?ng gi?i h?n khi b?n s? d?ng chúng đ? qu?n tr? t? xa các máy tính trên Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng h?n ch? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304718Làm th? nào đ? s? d?ng gói công c? qu?n tr? đ? qu?n tr? t? xa máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows 2000

S? d?ng MSIEXEC đ? cài đ?t m?t công c? qu?n l? máy ch? c? th? đư?c ch?a trong Adminpak.msi

Theo m?c đ?nh, khi b?n cài đ?t các gói chính quy?n, t?t c? các công c? có s?n trong qu?n l? gói đư?c cài đ?t. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh Windows Installer đ? cài đ?t công c? qu?n l? máy ch? c? th?.

Ví d?, b?n có th? ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u nh?c l?nh:
msiexec/i adminpak.msi ADDLOCAL =AdminToolAbbreviation /QB
Lưu ?AdminToolAbbreviation là tên vi?t t?t c?a công c? qu?n tr? h? ph?c v? mà b?n mu?n cài đ?t và có đư?c ch?a trong t?p tin Windows 2000 Adminpak.msi ho?c t?p tin Windows Server 2003 Adminpak.msi.

Lưu ? B?n ph?i sao t?p Adminpak.msi đ?n m?t đ?a đi?m trên đ?a c?ng đư?c bao g?m trong đư?ng d?n Windows, ho?c b?n ph?i bao g?m đư?ng d?n t?p tin Adminpak.msi trong d?ng l?nh.

Ch?ng h?n, đ? s? d?ng th?ng-theo đ? cài đ?t m?t công c? qu?n l? máy ch? cá nhân c? th?, làm theo các bư?c sau:
 1. Đưa các máy ch? Windows 2000 ho?c Windows 2000 Advanced Server CD vào ? đ?a CD.
 2. Trong Windows Explorer, m? thư m?c I386 trên Windows 2000 Server CD ho?c trong Windows 2000 Advanced Server CD.
 3. Sao chép t?p tin Adminpak.msi vào thư m?c %SystemRoot%\System32 trên đ?a c?ng.
 4. G? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  msiexec/i adminpak.msi ADDLOCAL = FeWINSConsole /qb
  Xác đ?nh v? trí th?ng-theo, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, sau đó b?m Công c? qu?n tr?.

Ch? vi?t t?t cho các công c? qu?n tr? Windows 2000

B?n có th? s? d?ng các phương pháp đư?c mô t? trong bài vi?t này đ? cài đ?t công c? qu?n tr? Windows 2000 cá nhân ho?c b? sung t? các t?p tin Windows 2000 Adminpak.msi trên Windows 2000 d?a trên các máy tính b?i thay th? thích h?p vi?t t?t c?a công c? qu?n tr? h? ph?c v? mà b?n mu?n cài đ?t. Danh sách sau đây có ch?a thông tin thêm v? các ch? vi?t t?t c?a các công c? qu?n l? máy ch? riêng l?.

Lưu ? Khi b?n s? d?ng các tên vi?t t?t c?a các công c? qu?n tr? h? ph?c v? trong phương pháp đư?c mô t? trong bài vi?t này, các tên vi?t t?t là trư?ng h?p nh?y c?m. B?n ph?i g? tên vi?t t?t chính xác cách nó xu?t hi?n ? b?ng sau khi b?n đang s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh Windows Installer.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên vi?t t?tCông c? qu?n l? máy ch?
FeCERTConsoleCh?ng nh?n Authority
FeClusterConsoleQu?n tr? viên c?m
FeCMAKConsoleQu?n l? k?t n?i Administration Kit
FeDHCPConsoleDHCP
FeDFSConsoleH? th?ng t?p phân tán
FeDNSConsoleDNS
FeIASConsoleD?ch v? xác th?c Internet
FeIISConsoleQu?n l? d?ch v? Internet
FeACSConsoleQoS nh?p h?c Control
FeRSConsoleLưu tr? t? xa
FeRRASConsoleTruy c?p t? xa và đ?nh tuy?n
FeTAPIConsoleH? th?ng đi?n tho?i
FeTSClientConsoleThi?t b? đ?u cu?i d?ch v? khách hàng
FeTSMgrConsoleCông c? d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
FeWINSConsoleĐO?T GI?I
FeADToolsHo?t đ?ng thư m?c Tools
Lưu ? Ho?t đ?ng thư m?c công c? bao g?m ba snap-in sau đây:
 • Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác
 • Ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?
 • Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính
Thi?t b? đ?u cu?i d?ch v? công c? bao g?m hai snap-in sau đây:
 • D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i c?p gi?y phép
 • Qu?n l? d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
B?n không th? cài đ?t d?ch v? đ?u cu?i-theo riêng r?.

Ch? vi?t t?t cho Windows Server 2003 administration tools

Đ? cài đ?t riêng l? ho?c thêm Windows Server 2003 administration tools t? t?p tin Windows Server 2003 Adminpak.msi trên Windows XP Professional ho?c Windows Server 2003 máy vi tính, s? d?ng các phương pháp đư?c mô t? trong bài vi?t này. Thay th? thích h?p vi?t t?t c?a các công c? qu?n tr? h? ph?c v? mà b?n mu?n cài đ?t trong d?ng l?nh. Danh sách sau đây có ch?a thông tin thêm v? các ch? vi?t t?t c?a các công c? qu?n l? máy ch? riêng l?.

Lưu ? Khi b?n s? d?ng các tên vi?t t?t c?a các công c? qu?n tr? h? ph?c v? trong phương pháp đư?c mô t? trong bài vi?t này, các tên vi?t t?t là trư?ng h?p nh?y c?m. B?n ph?i g? tên vi?t t?t chính xác cách nó xu?t hi?n ? b?ng sau khi b?n đang s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh Windows Installer.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên vi?t t?tCông c? qu?n l? máy ch? và mô t?
FeADMgmtConsole Ho?t đ?ng qu?n l? thư m?c: Qu?n l? Active Directory
FeADToolsActive Directory: S? d?ng các công c? ho?t đ?ng thư m?c đ? qu?n l? & qu?n l? d?ch v? thư m?c.
FeAZRolesAZRoles: Ngư?i qu?n l? ?y quy?n s? d?ng cho vai tr? tr? s? hành chính và máy tính c?u h?nh.
FeCERTConsoleCh?ng nh?n Authority: Qu?n l? d?ch v? th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n. D?ch v? th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n các v?n đ? c?p gi?y ch?ng nh?n cho các chương tr?nh công an chính.
FeCMAKConsoleQu?n l? k?t n?i Administration Kit: S? d?ng Connection Manager Administration Kit đ? xây d?ng h? sơ d?ch v? qu?n l? k?t n?i.
FeClusterConsoleC?m sao qu?n tr? viên: Qu?n l? d?ch v? Cluster. D?ch v? c?m c?i thi?n s? s?n có c?a máy ch? ?ng d?ng.
FeDFSConsoleH? th?ng t?p phân tán: S? d?ng hi?n có t?p tin chia s? đ? xây d?ng m?t không gian tên duy nh?t h?p l?.
FeDHCPConsoleDHCP: Qu?n l? d?ch v? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). D?ch v? DHCP t? đ?ng phân b? đ?a ch? IP cho các máy tính m?ng.
FeDNSConsoleDNS: Qu?n l? d?ch v? h? th?ng tên mi?n (DNS). D?ch v? DNS d?ch tên c?a máy tính DNS đ? đ?a ch? IP.
FeIASConsoleD?ch v? xác th?c Internet: S? d?ng giao th?c xác th?c t? xa quay s? vào ngư?i s? d?ng d?ch v? (bán kính) đ? th?c hi?n xác th?c t? xa.
FeIISAdminScriptsIIS qu?n tr? script: Qu?n l? thông tin d?ch v? Internet (IIS).
FeIPMgmtConsoleQu?n l? đ?a ch? IP: Qu?n l? đ?a ch? IP
FeNetLoadBalanceM?ng Load Balancing Manager: Qu?n l? d?ch v? cân b?ng t?i m?ng.
FePKMgmtConsoleCông chúng ch?a khóa qu?n l?: Qu?n l? khóa công khai
FeRISAdminD?ch v? cài đ?t t? xa: S? d?ng t? xa cài đ?t Services đ? h? tr? theo yêu c?u, d?a trên h?nh ?nh, cài đ?t h? đi?u hành trên m?t k?t n?i m?ng t? m?t máy ch? RIS đ?n m?t máy tính khách hàng.
FeRSConsoleLưu tr? t? xa: Qu?n l? lưu tr? t? xa. Lưu tr? t? xa t? đ?ng di cư d? li?u t? t?p tin thư?ng xuyên truy c?p đ?n t? băng hay đ?a quang manhêtô.
FeTAPIConsoleĐi?n tho?i: C?u h?nh và qu?n l? các d?ch v? h? th?ng tho?i.
FeTSMgrConsoleQu?n l? d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i: S? d?ng Terminal Services Manager đ? xem thông tin v? máy ch? đ?u cu?i trong l?nh v?c tin c?y bao g?m t?t c? các phiên h?p, ngư?i dùng, và quy tr?nh cho m?i máy ch? đ?u cu?i. B?n c?ng có th? s? d?ng công c? này th?c hi?n hành đ?ng khác nhau đ? qu?n l? các máy ch?.
FeUDDIQuick: S? d?ng Quick d?ch v? đ? cho phép các nhà phát tri?n doanh nghi?p hi?u qu? xu?t b?n, khám phá, chia s? và tái s? d?ng d?ch v? Web tr?c ti?p thông qua các công c? phát tri?n và ?ng d?ng kinh doanh c?a h?.
FeWINSConsoleTH?NG: Qu?n l? d?ch v? tên Internet Windows (th?ng). TH?NG d?ch tên máy tính NetBIOS đ? đ?a ch? IP.

Công c? xu?t hi?n trong t?p tin Windows 2000 Adminpak.msi nhưng không có trong t?p tin Windows Server 2003 Adminpak.msi

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên vi?t t?tCông c? qu?n l? máy ch?
FeIISConsoleQu?n l? d?ch v? Internet
FeACSConsoleQoS nh?p h?c Control
FeRRASConsoleTruy c?p t? xa và đ?nh tuy?n
FeTSClientConsoleThi?t b? đ?u cu?i d?ch v? khách hàng

Gi?i đáp th?c m?c

Khi b?n c? g?ng s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh Windows Installer đ? cài đ?t m?t công c? qu?n tr? h? ph?c v?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i bên trong 2711
V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n g? d?ng l?nh không chính xác. Khi b?n s? d?ng các phương pháp đư?c mô t? trong bài vi?t này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n g? tên vi?t t?t c?a công c? qu?n tr? h? ph?c v? chính xác như chúng xu?t hi?n trong b?ng trư?c đó trong bài vi?t này.THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các công c? qu?n tr? trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216999Làm th? nào đ? cài đ?t công c? qu?n tr? máy ch? t? xa trong Windows 2000
269483 B?n c?p nh?t Windows 2000 qu?n tr? c? gói (Adminpak.msi)

Thu?c tính

ID c?a bài: 314978 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB314978 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314978

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com