Làm th? nào đ? c?u h?nh Active Directory ch?n đoán s? ki?n đăng nh?p trong Windows Server 2003 và Windows 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314980 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh Active Directory ch?n đoán s? ki?n đăng nh?p Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows Server 2003.

Thư m?c ho?t đ?ng ghi l?i các s? ki?n đ? đăng nh?p d?ch v? thư m?c c?a Event Viewer. B?n có th? s? d?ng thông tin đư?c thu th?p trong Nh?t k? đ? giúp b?n ch?n đoán và gi?i quy?t v?n đ? có th? ho?c theo d?i ho?t đ?ng thư m?c ho?t đ?ng liên quan đ?n s? ki?n trên máy ch? c?a b?n.

Theo m?c đ?nh, thư m?c ho?t đ?ng ghi l?i các s? ki?n ch? quan tr?ng và các s? ki?n l?i trong đăng nh?p d?ch v? thư m?c. Đ? c?u h?nh Active Directory đ? ghi l?i các s? ki?n khác, b?n ph?i tăng m?c đăng nh?p b?ng cách ch?nh s?a registry.

Ghi nh?t k? s? ki?n ch?n đoán ho?t đ?ng thư m?c

M?c đăng k? qu?n l? khai thác g? ch?n đoán cho Active Directory đư?c lưu tr? trong registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics
M?i REG_DWORD sau các giá tr? dư?i các Ch?n đoán subkey đ?i di?n cho m?t lo?i s? ki?n mà có th? đư?c ghi vào s? ghi s? ki?n:
1 Ki?n th?c nh?t quán Checker (KCC)
2 S? ki?n an ninh
3 ExDS giao di?n s? ki?n
4 MAPI giao di?n các s? ki?n
5 Nhân r?ng các s? ki?n
6 B? sưu t?p rác
7 C?u h?nh n?i b?
8 Thư m?c truy c?p
9 N?i b? x? l?
10 Hi?u su?t Counters
11 Kh?i t?o/ch?m d?t
12 Ki?m soát d?ch v?
Đ? phân gi?i tên 13
14 Backup
15 Trư?ng k? thu?t
16 LDAP giao di?n các s? ki?n
17 Setup
18 Toàn c?u Catalog
19 Inter-site tin nh?n
M?i cho Windows Server 2003:
20 Nhóm b? nh? đ?m
21 Giá tr? liên k?t nhân r?ng
22 DS RPC Client
23 DS RPC Server
24 DS Schema

M?c đ? đăng nh?p

M?i m?c có th? đư?c gán m?t giá tr? 0 thông qua 5, và giá tr? này s? xác đ?nh m?c đ? chi ti?t c?a các s? ki?n đ? đăng. M?c đ? đăng nh?p đư?c miêu t? là:
 • 0 (Không có): s? ki?n ch? quan tr?ng và các s? ki?n l?i đang đăng ? c?p đ? này. Đây là thi?t l?p m?c đ?nh cho t?t c? các m?c, và nó c?n đư?c s?a đ?i ch? khi m?t v?n đ? x?y ra r?ng b?n mu?n đ? đi?u tra.
 • 1 (T?i thi?u): s? ki?n r?t cao c?p đang đư?c ghi trong s? ghi s? ki?n ? thi?t đ?t này. Các s? ki?n có th? bao g?m m?t thông báo cho m?i nhi?m v? chính đư?c th?c hi?n b?i các d?ch v?. S? d?ng thi?t đ?t này đ? b?t đ?u m?t cu?c đi?u tra khi b?n không bi?t v? trí c?a v?n đ?.
 • 2 (Cơ b?n)
 • 3 (R?ng): m?c này ghi thông tin chi ti?t hơn so v?i các c?p th?p hơn, ch?ng h?n như các bư?c đư?c th?c hi?n đ? hoàn thành m?t nhi?m v?. S? d?ng thi?t đ?t này khi b?n đ? thu h?p l?i m?t d?ch v? ho?c m?t nhóm các th? lo?i.
 • 4 (Verbose)
 • 5 (N?i b?:): m?c này ghi nh?t k? s? ki?n t?t c?, bao g?m c? g? l?i dây và thay đ?i c?u h?nh. M?t Nh?t k? đ?y đ? c?a các d?ch v? đư?c ghi l?i. S? d?ng thi?t đ?t này khi b?n đ? phát v?n đ? cho m?t th? lo?i c? th? c?a m?t t?p nh? các th? lo?i.

Làm th? nào đ? c?u h?nh ho?t đ?ng thư m?c ch?n đoán s? ki?n đăng nh?p

Đ? c?u h?nh Active Directory ch?n đoán s? ki?n đăng nh?p, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics
  M?i m?c đư?c hi?n th? trong c?a s? bên ph?i c?a c?a s? Registry Editor đ?i di?n cho m?t lo?i s? ki?n Active Directory có th? đăng nh?p. T?t c? các m?c đư?c đ?t v? giá tr? m?c đ?nh 0 (không có).
 4. C?u h?nh ghi nh?t k? s? ki?n cho các thành ph?n thích h?p:
  1. Trong ngăn bên ph?i c?a Registry Editor, nh?p đúp vào m?c nh?p đ?i di?n cho lo?i s? ki?n mà b?n mu?n đăng nh?p. Ví d?, S? ki?n an ninh.
  2. Lo?i m?c đ? đăng nh?p mà b?n mu?n (ví d?, 2) trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. L?p l?i bư?c 4 cho m?i thành ph?n b?n mu?n đăng nh?p.
 6. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra thoát kh?i Registry Editor.
Chú ý
 • Đăng nh?p c?p nên đư?c đ?t thành giá tr? m?c đ?nh 0 (không có) tr? khi b?n đang đi?u tra m?t v?n đ?.
 • Khi b?n tăng m?c đ? đăng nh?p, các chi ti?t c?a m?i thư và s? lư?ng tin nh?n đư?c ghi vào s? ghi s? ki?n c?ng tăng lên. Ch?n đoán m?c đ? 3 ho?c nhi?u hơn là không nên, v? khai thác g? ? nh?ng c?p đ? đ?i h?i thêm tài nguyên h? th?ng và có th? làm suy gi?m hi?u su?t c?a máy ch? c?a b?n. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ?t l?i các m?c-0 sau khi b?n hoàn t?t đi?u tra các v?n đ?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xem và qu?n l? các b?n ghi trong Event Viewer, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302542Làm th? nào đ? ch?n đoán v?n đ? h? th?ng v?i xem s? ki?n trong Microsoft Windows 2000
235427 Làm th? nào đ? xem lưu d?ch v? thư m?c, máy ch? DNS và b?n ghi s? ki?n d?ch v? sao nhân b?n t?p t? máy tính khác Windows 2000
B?n có th? t?m th?y thông tin v? vi?c cho phép g? l?i tri?n khai ?ng d?ng Windows 2000 đăng nh?p bài vi?t sau. Đi?u này có th? h?u ích v?i b?t k? v?n đ? nào có liên quan đ?n qu?ng cáo, xu?t b?n ho?c phân công chương tr?nh cài đ?t Windows b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm Windows 2000.
249621 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? ph?n m?m cài đ?t v?i Windows 2000 ?ng d?ng qu?n l? g? l?i đăng nh?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 314980 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB314980 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314980

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com