Làm th? nào đ? t?o và xoá b? ?n ho?c hành chính chia s? trên máy tính khách

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314984 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài t?ng bư?c này mô t? cách t?o và xóa ?n ho?c hành chính chia s? trên d?a trên Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000 Professional d?a trên, và Windows NT 4.0 d?a trên máy tr?m các máy tính.THÔNG TIN THÊM

M?t ph?n ?n đư?c nh?n d?ng b?i m?t k? hi?u đôla ($) lúc các cu?i c?a tên chia s?. ?n chia s? không đư?c li?t kê khi b?n xem xét thông qua các c? phi?u trên m?t máy tính ho?c s? d?ng các lư?i xem b? ch? huy. Phiên b?n Windows đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?" t?o ?n chia s? hành chính mà qu?n tr? viên, chương tr?nh và d?ch v? có th? s? d?ng đ? qu?n l? môi trư?ng máy tính vào các m?ng. Theo m?c đ?nh, Windows có th? kích ho?t tính năng chia s? hành chính ?n sau đây:
 • Phân vùng g?c ho?c kh?i lư?ng
 • Thư m?c g?c h? th?ng
 • Chia s? $ FAX
 • IPC$ chia s?
 • IN$ chia s?
Phân vùng g?c và kh?i lư?ng đư?c chia s? như là k? t? ? đ?a tên n?i v?i d?u hi?u $. Ví d?, ch? cái ? đ?a c và d đư?c chia s? như C$ và D$.

Thư m?c g?c c?a h? th?ng (% SYSTEMROOT %) đư?c chia s? như là ADMIN$. Đây là thư m?c Windows c?a b?n, và cung c?p các ph?n hành chính qu?n tr? viên truy c?p d? dàng vào phân c?p thư m?c g?c h? th?ng qua các m?ng.

Chia s? $ FAX đư?c s? d?ng b?i khách hàng fax đ? g?i fax. C?p này đư?c chia s? lưu tr? t?p tin và bao g?m truy c?p các trang web mà đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? t?p tin.

Chia s? IPC$ đư?c s? d?ng v?i t?m th?i các k?t n?i gi?a khách hàng và máy ch? b?ng cách s? d?ng đ?t tên theo đư?ng ?ng truy?n thông trong s? các chương tr?nh m?ng. Nó ch? y?u đư?c s? d?ng đ? qu?n tr? t? xa các máy ch? m?ng.

IN$ chia s? đư?c s? d?ng đ? t? xa qu?n l? máy in.

?n chia s? hành chính mà t?o b?i máy tính (ch?ng h?n như ADMIN$ và C$) có th? b? xóa b?, nhưng máy tính re-creates chúng sau khi b?n ng?ng và kh?i đ?ng l?i d?ch v? Server ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Chia s? ?n đư?c t?o ra b?i ngư?i s? d?ng có th? b? xóa b?, và h? không tái sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Microsoft Windows XP Home Edition không t?o ra ?n chia s? hành chính.

T?o m?t ?n chia s?

Đ? t?o ra m?t ph?n ?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Quản trị Công cụ, và sau đó b?m đúp chu?t Máy tính Qu?n l?.
 2. M? r?ng C?p chia s?, Nh?p chu?t ph?i Chia s?, sau đó b?m Tin m?i Chia sẻ.
 3. Trong các Thư m?c đ? chia s? h?p, g? các đư?ng d?n thư m?c mà b?n mu?n chia s?, ho?c nh?p vào Tr?nh duy?t đ? xác đ?nh v? trí thư m?c.
 4. Lo?i tên chia s? mà b?n mu?n s? d?ng ti?p theo là m?t k? hi?u đô la, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Đ? làm cho vi?c chia s? có th? truy c?p đ? qu?n tr? viên ch?, ch?n các Ngư?i qu?n tr? có toàn quy?n ki?m soát; không có ngư?i dùng khác truy c?p ki?m tra h?p và b?m K?t thúc.
 6. Nh?p vào Có đ? t?o ra m?t ph?n, ho?c Nh?p vào Không đ? tr? v? qu?n l? máy tính giao di?n đi?u khi?n.

Xóa m?t ?n chia s?

Đ? xóa m?t ph?n ?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Quản trị Công cụ, và sau đó b?m đúp chu?t Máy tính Qu?n l?.
 2. M? r?ng Chia s? Thư m?c, và sau đó b?m Chia s?..
 3. Trong các C?p chia s? c?t, Nh?p chu?t ph?i chia s? mà b?n mu?n xóa, nh?n vào đây D?ng chia s?, sau đó b?m Ok.

Khắc phục sự cố

Ki?m tra các ch?c năng c?a các chương tr?nh và d?ch v? c?a b?n sau khi b?n vô hi?u hoá chia s? hành chính m?c đ?nh. M?t s? d?ch v? Windows ph? thu?c vào các s? t?n t?i c?a các c? phi?u. Ngoài ra, m?t s? chương tr?nh bên th? ba có th? yêu c?u là m?t s? c? ph?n hành chính t?n t?i. Ví d?, m?t s? chương tr?nh sao lưu có th? yêu c?u các c? phi?u.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314984 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv kbmt KB314984 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314984

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com