FRS s? ki?n 13567 đư?c ghi trong s? k? s? d?ch v? sao nhân b?n t?p sau khi b?n cài đ?t Service Pack 3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315045 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), các s? ki?n sau đây có th? đư?c ghi l?i trong s? ghi s? ki?n d?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS):
S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: NtFrs
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 13567
Ngày: 12/12/2001
Th?i gian: 2: 03: 32 CH
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: NA-DC-01
Mô t?:
D?ch v? sao nhân b?n t?p đ? đư?c phát hi?n và b? đàn áp m?t m?c trung b?nh c?a %1 ho?c thêm t?p tin c?p nh?t m?i gi? cho %2 gi? cu?i b?i v? đ? làm các b?n C?p Nh?t không thay đ?i n?i dung c?a t?p tin. Các h? sơ theo d?i các b?n ghi g? l?i FRS s? có m?t th?i gian tên t?p tin và s? ki?n cho các b?n C?p Nh?t b? đàn áp. Các h? sơ theo d?i có ngày và th?i gian ti?p theo: T: như ti?n t? c?a h?.

B?n C?p Nh?t không thay đ?i n?i dung c?a t?p tin đang b? đàn áp đ? ngăn ng?a nhân r?ng không c?n thi?t lưu lư?ng truy c?p. Sau đây là nh?ng ví d? ph? bi?n c?a b?n C?p Nh?t không thay đ?i n?i dung c?a t?p tin.

[1] Ghi đè lên m?t t?p tin v?i m?t b?n sao c?a cùng m?t t?p tin.
[2] Thi?t ACLs cùng trên m?t t?p tin nhi?u l?n.
[3] Khôi ph?c l?i m?t b?n sao gi?ng h?t nhau c?a t?p tin hơn có s?n.

Đàn áp thông tin C?p Nh?t có th? đư?c vô hi?u hóa b?ng cách ch?y regedit.

Click vào Start, Run và g? regedit.

M? r?ng HKEY_LOCAL_MACHINE, h? th?ng, CurrentControlSet, d?ch v?, NtFrs, Các thông s?, và t?o ra ho?c c?p nh?t các giá tr? "Suppress gi?ng h?t nhau Updates đ? Các t?p tin"-0 (m?c đ?nh là 1) đ? bu?c các b?n c?p nh?t gi?ng h?t nhau đ? nhân r?ng.

NGUYÊN NHÂN

FRS đ? đư?c C?p Nh?t trong SP3 đ? phát hi?n và ngăn ch?n thông tin C?p Nh?t trùng l?p. Đi?u này conserves băng thông m?ng. S? ki?n 13567 đư?c đăng nh?p đ? thông báo cho ngư?i qu?n tr? đàn áp này đ? x?y ra.

C? th? hơn, s? ki?n này đư?c đăng nh?p khi FRS phát hi?n r?ng 15 gi?ng h?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c th?c hi?n đ? FRS sao nhân b?n t?p trong m?t kho?ng th?i gian m?t gi? và t?nh tr?ng này đ? x?y ra hơn 3 gi? liên ti?p. Nh?ng thay đ?i trùng l?p có th? đ? x?y ra trên m?t file duy nh?t 15 l?n, ho?c 15 tranh duy nh?t m?t trong nh?ng th?i gian m?i, ho?c b?t k? s? k?t h?p gi?a hai. C?p Nh?t gi?ng h?t nhau là thay đ?i đ?i v?i t?p hi?n có mà MD5 checksum cho s? thay đ?i qua là gi?ng h?t nhau đ? thay đ?i trư?c đó cùng m?t t?p tin. Thay đ?i trùng l?p là ph? bi?n khi qu?n tr? viên ho?c các chương tr?nh th?c hi?n thay đ?i l?p đi l?p l?i đ? t?p tin FRS nhân r?ng, trong đó có th? d?n đ?n quá nhi?u sao chép hay backlogs tr? ho?n s? đ?ng b? d? li?u gi?a các đ?i tác nhân r?ng. Ngư?ng trên đây ch? áp d?ng cho ghi nh?t k? s? ki?n. FRS ?c ch? ho?t đ?ng liên t?c. Đàn áp FRS không áp d?ng cho c?p. V? v?y, thư?ng xuyên thay đ?i đ?i v?i c?p có th? ?nh hư?ng FRS nhân r?ng và dàn th?m chí khi đàn áp đư?c b?t. Nguyên nhân ph? bi?n c?a nh?ng thay đ?i trùng l?p trong các c?p FRS nhân r?ng bao g?m:
 • Các chương tr?nh ch?ng vi-rút.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  284947Các chương tr?nh ch?ng vi-rút có th? s?a đ?i tr?nh mô t? b?o m?t và nguyên nhân làm b?n sao quá nhi?u d? li?u FRS trong Sysvol và DFS
 • Đ?a t?i ưu hóa công c?.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  282791 FRS: Đ?a phân m?nh gây ra quá nhi?u FRS làm b?n sao lưu lư?ng truy c?p
 • Chính sách h? th?ng t?p tin hay nh?p kh?u an ninh m?u trong chính sách nhóm áp d?ng c?p phép b?o m?t.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  279156 Nh?ng ?nh hư?ng c?a thi?t l?p chính sách h? th?ng t?p tin trên m?t ? đ?a ho?c thư m?c nhân r?ng b?i d?ch v? nhân b?n t?p
 • Các qu?n tr? viên đ?nh ngh?a l?i c?p phép b?o m?t trong FRS nhân r?ng cây b?ng cách s? d?ng Windows Explorer ho?c m?t chương tr?nh tương đương.
 • Các chương tr?nh không hi?u qu? tích c?c C?p Nh?t bài t?p quy?n s? d?ng ho?c các y?u t? khác c?a chính sách nhóm trong khi cài đ?t, kh?i đ?ng ho?c t?i các kho?ng thư?ng xuyên theo l?ch tr?nh.

GI?I PHÁP

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

B?n có th? ngăn ng?a s? đàn áp b?ng cách s?a đ?i s? đăng k?. Đ? ngăn ch?n đàn áp thông tin C?p Nh?t trùng l?p:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Tên giá trị: Ngăn ch?n C?p Nh?t gi?ng h?t nhau c?a t?p tin
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Sau: H? th?p l?c phân
  Dữ liệu giá trị: 0
  Lưu ? r?ng có hai d? li?u h?p l? giá tr? cho các Ngăn ch?n C?p Nh?t gi?ng h?t nhau c?a t?p tin giá tr? đăng k?:

  • 1 = ?c ch? kích ho?t (đây là m?c đ?nh). T?p tin mà không có thay đ?i trong thu?c tính n?i dung hay b?o m?t s? không đư?c nhân r?ng.
  • 0 = Suppression ng?ng ho?t đ?ng. T?p đư?c nhân r?ng n?u h? đư?c C?p Nh?t, có ho?c không có m?t s? thay đ?i th?c t? đ? các t?p tin.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t SP3 FRS, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307319Thay đ?i đ?i v?i d?ch v? sao nhân b?n t?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 315045 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbprb kbmt KB315045 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315045

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com