"L?i 1328. L?i áp d?ng b?n vá cho các t?p tin <path>\Winword.exe "thông báo l?i khi b?n áp d?ng Office XP Service Pack 1 (SP-1) cho m?t máy tr?m</path>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315063 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này mô t? các l?i x?y ra trong m?t công ty môi trư?ng và dành cho người quản trị hệ thống trong môi trư?ng đó.

Bài vi?t này không không áp d?ng cho b?n n?u b?n g?p b?t k? c?a nh?ng yêu c?u sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n c?a Office XP t? m?t bán l? CD-ROM (Hi?n th? m?t h?nh ba chi?u trên văn ph?ng).
 • B?n đ? c? g?ng đ? c?p nh?t phiên b?n c?a Office XP văn ph?ng XP Service Pack 1 (SP-1) b?ng cách s? d?ng các s?n ph?m thông tin c?p nh?t web site (http://office.microsoft.com/productupdates).
N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n c?a Office XP t? m?t m?ng lư?i máy ch? ho?c m?t đ?a CD-ROM đư?c cung c?p b?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n, xin vui l?ng liên h? v?i người quản trị hệ thống c?a b?n v? v?n đ? này và tham kh?o bài vi?t này s?.

Các thông tin b? sung v? vi?c này v?n đ? n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng t? m?t đ?a CD-ROM, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315152OFFXP: L?i 1328 khi b?n áp d?ng văn ph?ng XP Service Pack 1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n áp d?ng Office XP Service Pack 1 (SP-1), b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau đây:
L?i 1328. L?i áp d?ng b?n vá cho các t?p tin C:\program files\Microsoft Office\Winword.exe. Nó có l? đ? đư?c c?p nh?t b?ng phương ti?n khác, và có th? không c?n đư?c thay đ?i b?i các mi?ng vá này. Đ? bi?t thêm thông tin liên h? v?i b?n vá c?a b?n nhà cung c?p.
Lưu ? T?t c? khách hàng C?p Nh?t cho Microsoft Office XP t?o t?p tin kí nh?p trong m?c \Temp\OHotfix. T?p nh?t k? có tên tương t? như sau đây:
OHotfix () #.log
OHotfix () #_Msi.log
Nh?ng con s? này B?t đ?u lúc 00001 và đư?c tăng lên cho m?i C?p Nh?t ti?p theo. V? v?y, n?u b?n ch?y C?p Nh?t cùng m?t l?n n?a, ho?c b?n ch?y m?t b?n c?p nh?t m?i, c?p t?p nh?t k?, ti?p theo là s? 00002.

Khi b?n m? các t?p tin kí nh?p, b?n t?m th?y văn b?n tương t? như sau:
MSI (s) (D5:80): Executing op:
FileCopy(SourceName=WINWORD.EXE,DestName=WINWORD.EXE,Attributes=1537,FileSize=110578248,
Version=10.0.2930.0,Language=0,InstallMode=58982400,PerTick=32768,IsCompressed=0,,
VerifyMedia=1,,VitalPatches=15,PatchHeaders=Binary00 
MSI (s) (D5:80): File: C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE;
Overwrite; Existing file is a lower version
MSI (s) (D5:80): Executing op:
PatchApply(PatchName=WINWORD.EXE,TargetName=C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\WINWORD.EXE,PatchSize=3938618,TargetSize=10578248,PerTick=0,IsCCompressed=1,
FileAttributes=1537,PatchAttributes=0)PatchFiles: File: C:\Program Files\Microsoft 
Office\Office10\WINWORD.EXE, Directory: C:\Program Files\Microsoft 
Office\Office10\, Size:
MSI (s) (D5:80): Note: 1: 2318 2: C:\Config.Msi\PTC8D.tmp
MSI (s) (D5:80): Note: 1: 2302 2: 0 
MSI (s) (D5:80): Note: 1: 1328 2: C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\WINWORD.EXE 3: -1072807676 Error 1328. Error applying patch to 
file C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE. It has probably 
been updated by other means, and can no longer be modified by this patch. For more 
information contact your patch vendor. System Error: -1072807676
MSI (s) (D5:80): Product: Microsoft Office XP Professional with FrontPage --Error 1328. 
Error applying patch to file C:\Program Files\Microsoft 
Office\Office10\WINWORD.EXE. It has probably 
been updated by other means, and can no longer be modified by this patch. For more 
information contact your patch vendor. System Error: -1072807676 
				
Các thông tin b? sung v? vi?c s? d?ng m?t kí nh?p t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308490Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? m?t b?n C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng kí nh?p các t?p tin trong Office XP

Nguyên nhân

Thông báo l?i này xu?t hi?n n?u t?t c? các đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • B?n có m?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính văn ph?ng XP mà đư?c C?p Nh?t v?i m?t gói 1 pre-Service hành chính C?p Nh?t.
 • B?n đang s? d?ng m?t máy tr?m khách hàng m?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t Văn ph?ng t? cài đ?t chuyên bi?t hành chính.
 • B?n đang áp d?ng SP-1 đ? máy s? d?ng m?ng tr?m làm vi?c.
Văn ph?ng khách hàng C?p Nh?t s? d?ng m?t phương pháp nh? phân đ? c?p nh?t m?t t?p tin. Đi?u này có ngh?a r?ng ph?n c? th? c?a m?t t?p tin đư?c C?p Nh?t. B?i v? phương pháp này, m?t t?p tin chương tr?nh văn ph?ng đ? đư?c C?p Nh?t trên các khách hàng thông qua m?t t?p tin đ?y đ? thay th? (cài đ?t hành chính) đ? đư?c C?p Nh?t v?i m?t C?p Nh?t không th? đư?c c?p nh?t b?ng cách s? d?ng SP-1 khách hàng C?p Nh?t. Đi?u này là b?i v? các t?p tin trên h?nh hành chính và các t?p tin trên máy tính khách là không các t?p tin mà m?t khách hàng C?p Nh?t (nh? phân C?p Nh?t) hy v?ng s? t?m th?y. Đi?u này gây ra các khách hàng C?p Nh?t không thành công.

Trong các t?p tin kí nh?p m?u trong "Tri?u ch?ng" ph?n, thông báo d?ng B?t đ?u v?i các văn b?n
FileCopy(SourceName=WINWORD.EXE,DestName=WINWORD.EXE,Attributes=1537,FileSize=110578248,
Version=10.0.2930.0
				
B?i v? các cơ s? (RTM) phiên b?n c?a Microsoft Word 2002 10.0.2627.0, và cài đ?t chuyên bi?t hành chính (SourceName) có ch?a m?t sau Phiên b?n, nó là r? ràng r?ng vi?c cài đ?t chuyên bi?t hành chính đ? C?p Nh?t v?i m?t b?n C?p Nh?t post-RTM. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phiên b?n chương tr?nh, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291331Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office XP

Cách gi?i quy?t khác

N?u b?n c?n ph?i c?p nh?t các khách hàng c?a b?n đ? SP-1 mà không C?p Nh?t Các hành chính h?nh ?nh, t?o ra m?t h?nh ?nh trung h?c hành chính, và sau đó recache khách hàng đ? c?p đ? RTM c?a Office XP và áp d?ng các SP-1 cho khách hàng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o ra m?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính m?i cho Office XP không ch?a b?t k? b?n C?p Nh?t ho?c b?n vá l?i.
 2. Ch?y l?nh sau trên m?i khách hàng (s? d?ng m?t tri?n khai phương pháp n?u c?n thi?t):
  Msiexec.exe/i đư?ng d?n đ?n m?i MSI Admin cài đ?t chuyên bi?t L?I = T?T C? REINSTALLMODE = VM
 3. Áp d?ng các SP-1 cho khách hàng.

Thông tin thêm

N?u ban đ?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP trên m?t máy tính khách hàng t? m?t đi?m cài đ?t chuyên bi?t hành chính đ? đư?c C?p Nh?t v?i m?t hành chính C?p Nh?t, b?n ph?i s? d?ng các th? t?c sau đây đ? c?p nh?t t?t c? khách hàng. N?u b?n c?p nh?t m?t khách hàng tr?c ti?p b?ng cách s? d?ng C?p nh?t các khách hàng (ngư?i dùng cu?i), Các khách hàng và hành chính h?nh ?nh s? tr? thành ra đ?ng b?, mà có th? gây ra C?p Nh?t trong tương lai đ? th?t b?i.

N?u các máy tr?m làm vi?c khách hàng c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t Office t? m?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính văn ph?ng, đó khuy?n cáo r?ng b?n t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n hành chính c?a b?n C?p Nh?t t? Microsoft văn ph?ng XP tài nguyên Kit. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c tri?n khai các văn ph?ng C?p Nh?t, tr?nh duy?t Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/XP/One/depb11.htm
Sau khi b?n áp d?ng các phiên b?n hành chính c?a b?n C?p Nh?t đ? các cài đ?t chuyên bi?t hành chính văn ph?ng, b?n c?p nh?t m?i máy tr?m khách hàng b?i ch?y m?t dòng lệnh Windows cài đ?t chuyên bi?t các máy tr?m.

Cho thêm thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t cho m?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t công c?ng cho b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính văn ph?ng XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 315063 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbpubtypekc kbbug kberrmsg kbprb kbmt KB315063 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 315063

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com