Thông báo l?i: H? đi?u hành h?nh ?nh b?n đ? ch?n không ch?a các tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t cho b? đi?u h?p m?ng c?a b?n. Th? ch?n m?t h?nh ?nh h? đi?u hành khác. N?u v?n đ? v?n c?n, h?y...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315074 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng ch?y m?t cài đ?t d?ch v? (RIS) cài đ?t t? xa trên m?t máy tính khách hàng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau trong khi thi?t l?p ch? đ? văn b?n:
H? đi?u hành h?nh ?nh b?n đ? ch?n không ch?a các tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t cho b? đi?u h?p m?ng c?a b?n. Th? ch?n m?t h?nh ?nh h? đi?u hành khác nhau. N?u v?n đ? v?n c?n, h?y liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.

Thiết lập không thể tiếp tục. B?m phím b?t k? đ? thoát ra.
LƯU ?: V?n đ? này c?ng có th? x?y ra n?u máy ch? RIS đang ch?y h? đi?u hành Microsoft Windows Server 2003.

GI?I PHÁP

Windows 2000

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n Windows 2000 ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time   Version    Size   File name
  ---------------------------------------------------------
  30-Jan-02 17:13:18 n/a      211,216 Setupldr.exe
  30-Jan-02 17:07:12 5.0.2195.4891  93,968 Binlsvc.dll 

Windows XP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n Windows XP ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time   Version   Size  File name
  ------------------------------------------------------
  30-Jan-02 18:49:50 5.1.2600.28 217600 Setupldr.exe 

H?y tin ch?c r?ng b?n đ? t?i v? và cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho b? đi?u h?p m?ng.

Có ba gói riêng bi?t cho hotfix này:
 • Phía máy ch? s?a ch?a đư?c bao g?m trong SP3 và không ph?i là có s?n như là m?t s?a ch?a riêng bi?t.
 • Các t?p tin 28933_enu_i386_zip.exe là file Setupldr.exe ph?i đư?c cài đ?t b?ng tay trong thư m?c i386\Templates Windows 2000.
 • Các t?p tin 24240_enu_i386_zip.exe là file Setupldr.exe ph?i đư?c cài đ?t b?ng tay trong Windows XP i386\Templates thư m?c.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t b? đi?u h?p bên th? ba m?ng, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246184Làm th? nào đ? thêm b? đi?u h?p OEM m?ng bên th? ba đ? cài đ?t RIS
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u c?a s? C?p Nh?t ho?c Hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) và Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).

THÔNG TIN THÊM

B?i v? hotfix này không s? d?ng chương tr?nh cài đ?t b?nh thư?ng hotfix, hoàn t?t quá tr?nh sau đây đ? cài đ?t phía khách hàng c?a các s?a ch?a:
 1. Ch?y t?p tin nén self-extractor.
 2. Ch?y file exe b?n m? r?ng trong bư?c 1.
 3. Khi b?n nh?n đư?c m?t nh?c ch?n c?p đ? cài đ?t các t?p tin, đi?m t?p tin thư m?c cài đ?t RIS c?a b?n. Ví d?, ~\RemoteInstall\Setup\ngôn ng?\images\h?nh ?nh c?a b?n\i386\Templates.

  LƯU ?: N?u h?nh ?nh RIS đư?c t?o ra v?i RIPREP, b?n ph?i th?c hi?n các bư?c trên c? hai h?nh ?nh RIPREP và RISETUP h?nh ?nh tương ?ng v?i h?nh ?nh RIPREP.
 4. Đ?i tên file Setupldr.exe b?n ch? c?n gi?i nén t?i NTLDR.
QUAN TR?NG: Lưu ? r?ng b?n có th? t?m th?y các t?p tin khác đư?c đ?t tên NTLDR trong cây RemoteInstall, nhưng các t?p này không gi?ng nhau. Cài đ?t cho phía máy ch? s?a ch?a cho Windows 2000 s? d?ng th? t?c cài đ?t hotfix đi?n h?nh.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 315074 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbsetup kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbWinXPsp1fix kbmt KB315074 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315074

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com