JAK: Konfigurowanie programu SMTP Message Screener w programie ISA Server 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 315132 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL315132
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak skonfigurować program Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Message Screener w programie Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000. ISA Server jest programem serwera zapory i buforowania zawartości sieci Web. Programu ISA Server można również używać do filtrowania wiadomości e-mail, które przychodzą do sieci wewnętrznej. Funkcja filtrowania wiadomości e-mail jest funkcją składnika SMTP Message Screener programu ISA Server. Program SMTP Message Screener jest składnikiem opcjonalnym, który nie jest instalowany automatycznie podczas typowej instalacji programu ISA Server.

Program SMTP Message Screener trzeba zainstalować na komputerze z usługą SMTP programu Internetowe usługi informacyjne (IIS) 5.0. Program SMTP Message Screener do komunikowania się z filtrem SMTP programu ISA Server używa modelu Distributed Component Object Model (DCOM).

Program SMTP Message Screener można zainstalować w dowolnej z następujących lokalizacji:
 • Komputer z programem ISA Server
 • Osobny komputer z programem IIS 5.0 w sieci wewnętrznej
 • Serwer poczty e-mail
W tym artykule opisano, jak skonfigurować program SMTP Message Screener na osobnym komputerze z programem IIS 5.0, który znajduje się w sieci wewnętrznej.

Jak zainstalować program SMTP Message Screener na serwerze z usługą SMTP programu IIS 5.0

 1. Włóż dysk CD z programem ISA Server do stacji CD-ROM, a następnie poczekaj na jego automatyczne uruchomienie.

  Jeśli nie masz dysku CD z programem ISA Server, kliknij dwukrotnie plik ISAautorun.exe.
 2. Uruchom instalację programu ISA Server, a następnie kliknij opcję Custom Installation.
 3. Wyczyść pole wyboru ISA Services, kliknij opcję Administration Tools, a następnie kliknij przycisk Change.
 4. Zaznacz pole wyboru ISA Management, wyczyść pole wyboru H.323 Gatekeeper Administration Tool, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zaznacz pole wyboru Add-in Services, a następnie kliknij przycisk Change.
 6. Wyczyść pole wyboru Install H.323 Gatekeeper Service, a następnie zaznacz pole wyboru Message Screener.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Continue.
 8. Po zakończeniu instalacji programu SMTP Message Screener uruchom ponownie komputer.

Jak włączyć filtr aplikacji usługi SMTP w programie ISA Server

 1. Uruchom przystawkę ISA Management, rozwiń węzeł z nazwą danego serwera, rozwiń węzeł Extensions, a następnie kliknij węzeł Application Filters.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł SMTP Filter, a następnie kliknij polecenie Enable.
 3. Kliknij opcję Save changes and restart the service(s), a następnie kliknij przycisk OK.

Jak skonfigurować wewnętrzny serwer z usługą SMTP programu IIS 5.0

Jeśli dla serwera SMTP zostanie skonfigurowana domena zdalna, która akceptuje pocztę wysłaną do danej domeny poczty, użytkownicy nieupoważnieni nie mogą używać danego serwera jako serwera przekazującego wiadomości-śmieci („spam”). Domena zdalna zostanie skonfigurowana do przekazywania poczty na wewnętrzny serwer poczty. Aby skonfigurować wewnętrzny serwer z usługą SMTP programu IIS 5.0:
 1. Kliknij polecenie Internet Services Manager w menu Administrative Tools.
 2. Rozwiń węzeł Default SMTP Virtual Server, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Domains, kliknij polecenie New, a następnie kliknij polecenie Domain.
 3. Po uruchomieniu kreatora New SMTP Domain Wizard kliknij opcję Remote, a następnie kliknij przycisk Next.
 4. Na stronie Select Domain Name wpisz nazwę domeny, dla której dany serwer poczty ma akceptować pocztę.

  Jeśli na przykład chcesz, aby serwer z usługą SMTP programu IIS 5.0 akceptował tylko pocztę wysłaną do domeny domena.com, utwórz domenę zdalną dla domeny domena.com. Wiadomości wysłane do innych domen będą odrzucane.
 5. Kliknij przycisk Finish.
 6. Kliknij dwukrotnie domenę zdalną, a następnie kliknij opcję Forward all mail to smart host.
 7. Wpisz adres IP wewnętrznego serwera poczty.

  UWAGA: Adres IP należy ująć w nawias kwadratowy ([ ]).
 8. Kliknij opcję Allow incoming mail to be relayed to this domain, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zatrzymaj i ponownie uruchom usługę SMTP.

Jak użyć narzędzia SMTPCred.exe do skonfigurowania uprawnień na serwerze z programem IIS 5.0

 1. Na serwerze z programem IIS 5.0 uruchom narzędzie SMTPCred.exe.

  UWAGA: Narzędzie SMTPCred.exe domyślnie znajduje się w następującym folderze instalacji programu ISA Server:
  C:\Program Files\Microsoft ISA Server
 2. Wpisz nazwę komputera z programem ISA Server w polu ISA Server.
 3. Nie zmieniaj domyślnych okresów, których serwer zdalny używa przy pobieraniu ustawień.
 4. Wpisz nazwę użytkownika w polu User name, wpisz nazwę domeny w polu Domain, wpisz hasło użytkownika w polu Password, a następnie kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Wpisz hasło użytkownika, który ma dostęp z uprawnieniami administratora do komputera z programem ISA Server. Serwer SMTP, na którym jest uruchomiony program SMTP Message Screener, używa tych poświadczeń do komunikowania się z komputerem z programem ISA Server.

Jak skonfigurować uprawnienia DCOM w programie ISA Server

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dcomcnfg.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Aplikacje, kliknij klasę VendorData class, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Użyj niestandardowych uprawnień dostępu.
 4. Kliknij przycisk Edytuj, kliknij przycisk Dodaj, kliknij pozycję Wszyscy, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK ponownie.
 5. Kliknij następujące opcje na karcie Zabezpieczenia, a następnie dla każdej z tych opcji powtórz krok 4:
  • Użyj niestandardowych uprawnień uruchamiania
  • Użyj niestandardowych uprawnień konfiguracji

 6. Uruchom ponownie komputer z programem ISA Server, a następnie uruchom ponownie serwer z usługą SMTP programu IIS 5.0.

Rozwiązywanie problemów

Program SMTP Message Screener nie ma interfejsu konfiguracji. Aby skonfigurować typy wiadomości, które mają być odfiltrowywane przez program SMTP Message Screener, użyj filtru aplikacji usługi SMTP. Aby uzyskać więcej informacji, jak skonfigurować filtr aplikacji usługi SMTP, zobacz Pomoc online programu ISA Server.Właściwości

Numer ID artykułu: 315132 - Ostatnia weryfikacja: 5 lutego 2014 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB315132

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com