KH?C PH?C: ASP.NET không ho?t đ?ng v?i tài kho?n ASPNET m?c đ?nh trên b? ki?m soát mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315158 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t Microsoft Visual Studio.NET ho?c Microsoft.NET Framework trên đi?u khi?n vùng, ho?c trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n d? ph?ng, n?u b?n c? g?ng ch?y m?t ASP.NET ?ng d?ng, tr?nh duy?t s? hi?n th? thông báo l?i sau:
Máy ch? ?ng d?ng không s?n dùng

?ng d?ng web b?n đang c? g?ng đ? truy c?p vào máy ch? web này là hi?n không có s?n.

H?y nh?n nút "Làm m?i" trong tr?nh duy?t c?a b?n đ? th? l?i yêu c?u c?a b?n.
Hơn n?a, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p s? k? s? ?ng d?ng c?a h? th?ng:
aspnet_wp.exe không th? kh?i ch?y v? tên ngư?i dùng và/ho?c m?t kh?u đư?c cung c?p trong ph?n processModel c?a t?p tin c?u h?nh không h?p l?.
aspnet_wp.exe không th? kh?i đ?ng.
HRESULT cho s? th?t b?i: 80004005
Đi?u này áp d?ng cho Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 5.0 ho?c m?i hơn.

NGUYÊN NHÂN

Theo m?c đ?nh, ASP.NET ch?y quá tr?nh công nhân c?a m?nh (Aspnet_wp.exe) v?i m?t tài kho?n y?u (máy đ?a phương kho?n, đư?c đ?t tên là ASPNET) cung c?p m?t môi trư?ng an toàn hơn. Trên b? ki?m soát mi?n ho?c trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n d? ph?ng, t?t c? các tài kho?n ngư?i dùng là tên mi?n tài kho?n và không ph?i là tài kho?n máy đ?a phương. V? v?y, Aspnet_wp.exe không b?t đ?u, v? nó không th? t?m th?y m?t tài kho?n đ?a phương tên là "localmachinename\ASPNET". Đ? cung c?p m?t tài kho?n ngư?i dùng h?p l? trên b? đi?u khi?n vùng, b?n ph?i xác đ?nh m?t tài kho?n r? ràng trong ph?n <processmodel>c?a t?p tin Machine.config, ho?c b?n ph?i s? d?ng trương m?c h? th?ng. </processmodel>

Chú ý N?u b?n c? g?ng g? l?i (b?m vào các B?t đ?u nút) trư?c khi b?n c? g?ng đ? duy?t các trang b?n có th? tr?i nghi?m cùng m?t v?n đ? chính xác.

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • T?o m?t tài kho?n y?u có s? cho phép chính xác, và sau đó c?u h?nh các <processmodel>ph?n c?a các t?p tin Machine.config đ? s? d?ng r?ng tài kho?n.</processmodel>
 • Đ?t các tên ngư?i dùng thu?c tính cho H? TH?NG trong <processmodel>ph?n c?a t?p Machine.config.</processmodel>
 • C?u h?nh các <processmodel>ph?n c?a các t?p tin Machine.config đ? s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i qu?n tr?.</processmodel>
Chú ý Cho phép ASP.NET các ?ng d?ng ch?y như h? th?ng ho?c tài kho?n qu?n tr? có ? ngh?a an ninh nghiêm tr?ng. N?u b?n s? d?ng m?t trong nh?ng cách gi?i quy?t, m? s? đó ch?y trong quá tr?nh Aspnet_wp.exe s? có quy?n truy c?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n và các cài đ?t tên mi?n. Các t?p tin th?c thi đư?c b?t đ?u t? quá tr?nh Aspnet_wp.exe ch?y trong b?i c?nh tương t? và c?ng có th? truy c?p đ? đi?u khi?n vùng.

V? v?y, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng workaround đ?u tiên. S? d?ng workaround đ?u tiên, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t trương m?c ngư?i dùng trên máy tính đư?c đ?t tên ASPUSER, và sau đó thêm trương m?c này vào nhóm ngư?i dùng.

  Chú ý B?n c?ng có th? s? d?ng ASPNET tài kho?n mà các.NET Framework t?o ra n?u b?n thay đ?i m?t kh?u cho trương m?c này. B?n ph?i bi?t m?t kh?u trên trương m?c này b?i v? b?n thêm m?t kh?u vào <processmodel>ph?n sau này trong các bư?c.</processmodel>
 2. C?p cho ASPUSER ho?c tài kho?n ASPNET các Đăng nh?p như m?t công vi?c hàng lo?t ngư?i s? d?ng đúng. H?y ch?c ch?n r?ng s? thay đ?i này s? xu?t hi?n trong các thi?t đ?t chính sách b?o m?t c?c b?.

  Chú ý Đ? c?p các Đăng nh?p như m?t công vi?c hàng lo?t ngư?i s? d?ng ngay trên trương m?c này, b?n có th? ph?i c?p cho ngư?i dùng quy?n này trong m?i c?a các chính sách b?o m?t sau (t? the Control Panel/hành chính Tools):

  • Chính sách b?o m?t đi?u khi?n tên mi?n
  • Chính sách b?o m?t tên mi?n
  • Chính sách b?o m?t c?c b?

  Chú ý B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch? cho nh?ng thay đ?i này có hi?u l?c.
 3. Đ?m b?o r?ng ASPUSER ho?c ASPNET tài kho?n có quy?n truy c?p t?t c? các thư m?c c?n thi?t và t?p tin đ? b?t đ?u quá tr?nh Aspnet_wp.exe và đ? ph?c v? ASP.NET trang.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng g? cho phép b?n ph?i c?p cho trương m?c này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  317012Quá tr?nh và yêu c?u danh tính trong ASP.NET
 4. M? t?p tin Machine.config. Đư?ng d?n đ?n t?p tin: % Systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\CONFIG.
 5. Trong các <processmodel>c?a Machine.config t?p tin, thay đ?i các<b00> </b00> </processmodel>tên ngư?i dùng và các m?t kh?u thu?c tính tên và m?t kh?u trương m?c mà b?n đ? t?o ? bư?c 1. Ví dụ:
  userName="DomainName\ASPUSER" password="ASPUSERpassword"
 6. Lưu các thay đ?i vào t?p tin Machine.config.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".L?i này đ? đư?c s?a ch?a trong ASP.NET (đi kèm v?i các.NET Framework) 1.1.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ASP.NET b?o m?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306590ASP.T?ng quan v? an ninh m?ng
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
316989Thông báo l?i khi b?n t?o m?t k?t n?i d? li?u đáng tin c?y t? ASP.NET cho SQL Server: "đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng: 'AccountName'"
329290 Làm th? nào đ? s? d?ng ASP.NET ti?n ích đ? m?t m? hóa thông tin đăng nh?p và phiên bang k?t n?i chu?i
317012 Quá tr?nh và yêu c?u danh tính trong ASP.NET

Thu?c tính

ID c?a bài: 315158 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Mobile Internet Toolkit 1.0
T? khóa: 
kbproductlink kbfix kbbug kbconfig kbhttpruntime kbreadme kbsecurity kbmt KB315158 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315158
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com