Έκδοση του αρχείου Dltpurge.vbs σε μορφή κειμένου για το άρθρο 312403 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 315229 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία παρακολούθησης κατανεμημένης σύνδεσης στα Windows, για να παρακολουθείτε τη δημιουργία και την κίνηση των συνδεδεμένων αρχείων σε τόμους διαμορφωμένους στο σύστημα αρχείων NTFS και διακομιστές. Αυτό το άρθρο περιέχει μια έκδοση κειμένου της δέσμης ενεργειών Dltpurge.vbs που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο βάση Microsoft Knowledge:
312403Διανομή σύνδεση παρακολούθησης σε ελεγκτές τομέα που βασίζεται στα Windows 2000

Περισσότερες πληροφορίες

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών:
 1. Αντιγράψτε όλο το κείμενο μεταξύ του <start copy="" here="">ετικέτα και το <end copy="" here="">ετικέτας σε αυτό το άρθρο και κατόπιν επικολλήστε το σε ένα αρχείο επεξεργασίας κειμένου ASCII (για παράδειγμα, ένα αρχείο Microsoft Notepad).</end></start>
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο ως "Dltpurge.vbs".
 3. Ολοκληρώστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  312403Διανομή σύνδεση παρακολούθησης σε ελεγκτές τομέα που βασίζεται στα Windows 2000
<start copy="" here=""> </start>
'==============================================================================
'==============================================================================
'
' Copyright (C) 2001 by Microsoft Corporation. All rights reserved.
'
' This script deletes all Active Directory objects used by the
' Distributed Link Tracking Server service.
'
' It is assumed that the DLT Server service has been disabled,
' and you wish to recover the DIT space these objects occupy.
'
' Usage:  cscript DltPurge.vbs <options>
' Options: -s ServerName
'     -d distinguishedname dc=mydomain,dc=mycompany,dc=com
'     -b BatchSize BatchDelayMinutes
'     -t (optional test mode)
'
' The objects are deleted in batches - BatchSize objects are deleted,
' then there is a BatchDelayMinutes delay before the next batch.
'
'==============================================================================
'==============================================================================

Option Explicit

'
' Globals, also local to main.
'
Dim oProvider
Dim oTarget
Dim sServer
Dim sDomain
Dim bTest

Dim BatchSize
Dim BatchDelayMinutes

'
' Set defaults
'

BatchSize = 1000
BatchDelayMinutes = 15
bTest = False

'==============================================================================
'
'  ProcessArgs
'
'  Parse the command-line arguments. Results are set in global variables
'  (oProvider, oTarget, sServer, sDomain, BatchSize, and BatchDelayMinutes).
'
'==============================================================================


public function ProcessArgs

  Dim iCount
  Dim oArgs

  on error resume next

  '
  ' Get the command-line arguments
  '
  
  Set oArgs = WScript.Arguments

  if oArgs.Count > 0 then

    '
    ' We have command-line arguments. Loop through them.
    '

    iCount = 0
    ProcessArgs = 0

    do while iCount < oArgs.Count

      select case oArgs.Item(iCount)

        '
        ' Server name argument
        '
        
        case "-s"

          if( iCount + 1 >= oArgs.Count ) then
            Syntax
            ProcessArgs = -1
            exit do
          end if

          sServer = oArgs.Item(iCount+1)
          if Len(sServer) > 0 then sServer = sServer & "/"
          iCount = iCount + 2

        '
        ' Enable testing option
        '
        
        case "-t"

          iCount = iCount + 1
          bTest = True

        '
        ' Domain name option
        '
        
        case "-d"

          if( iCount + 1 >= oArgs.Count ) then
            Syntax
            ProcessArgs = -1
            Exit Do
          end if

          sDomain = oArgs.Item(iCount+1)
          iCount = iCount + 2

        '
        ' Batching option (batch size, batch delay)
        '

        case "-b"

          if( iCount + 2 >= oArgs.Count ) then
            Syntax
            ProcessArgs = -1
            exit do
          end if

          Err.Clear
          
          BatchSize = CInt( oArgs.Item(iCount+1) )
          BatchDelayMinutes = CInt( oArgs.Item(iCount+2) )
          
          if( Err.Number <> 0 ) then 
            wscript.echo "Invalid value for -b argument" & vbCrLf
            Syntax
            ProcessArgs = -1
            exit do
          end if
          
          iCount = iCount + 3

        '
        ' Help option
        '
        
        case "-?"
          Syntax
          ProcessArgs = -1
          exit do

        '
        ' Invalid argument
        '
        
        case else
        
          ' Display the syntax and return an error

          wscript.echo "Unknown argument: " & oArgs.Item(iCount) & vbCrLf
          Syntax
          ProcessArgs = -1
          Exit Do
          
      end select
   loop

  else
  
    '
    ' There were no command-line arguments, display the syntax
    ' and return an error.
    '

    Syntax
    ProcessArgs = -1

  end if

  Set oArgs = Nothing

end function ' ProcessArgs

'==============================================================================
'
'  Syntax
'
'  Show the command-line syntax
'
'==============================================================================

public function Syntax

  wscript.echo  vbCrLf & _
          "Purpose:  Delete Active Directory objects from Distributed Link Tracking" & vbCrLf & _
          "      Server service (Assumes that DLT Server has been disabled" & vbCrLf & _
          "      on all DCs)" & vbCrLf & _
          vbCrLf & _
          "Usage:   " & wscript.scriptname & " <arguments>" & vbCrLf & _
          vbCrLf & _
          "Arguments: -s Server" & vbCrLf & _
          "      -d FullyQualifiedDomain" & vbCrLf & _
          "      -b BatchSize BatchDelayMinutes (default to 1000 and 15)" & vbCrLf & _
          "      -t (optional test mode, nothing is deleted)" & vbCrLf & _
          vbCrLf & _
          "Note:   Objects are deleted in batches, with a delay between each" & vbCrLf & _
          "      batch. The size of the batch defaults to 1000 objects, and" & vbCrLf & _
          "      the length of the delay defaults to 15 minutes. But these" & vbCrLf & _
          "      values can be overridden using the -b option." & vbCrLf & _
          vbCrLf & _
          "Example:  " & wscript.scriptname & " -s myserver -d distinguishedname dc=mydomain,dc=mycompany,dc=com "

end function  ' Syntax'==============================================================================
'
'  PurgeContainer
'
'  Delete all objects of the specified class in the specified container.
'  This subroutine is called once for the volume table and once for
'  the object move table.
'
'==============================================================================

sub PurgeContainer(ByRef oParent, ByVal strClass)

  dim oChild
  dim iBatch
  dim iTotal

  On Error Resume Next

  iTotal = 0
  iBatch = 0

  ' Loop through the children of this container

  For Each oChild in oParent

    ' 
    ' Is this a DLT object?
    '

    
    if oChild.Class = strClass Then

      '
      ' Yes, this is a DLT object, it may be deleted
      '
      
      iTotal = iTotal + 1
      iBatch = iBatch + 1

      '
      ' Delete the object
      '
      
      if bTest then
        wscript.echo "Object that would be deleted: " & oChild.adspath
      else
        oParent.Delete oChild.Class, oChild.Name
      end if

      '
      ' If this is the end of a batch, delay to let replication
      ' catch up.
      '
      
      if iBatch = BatchSize then
      
        iBatch = 0
        
        wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscript
        wscript.echo "Deleted " & BatchSize & " objects"
        wscript.echo "Pausing to allow processing (will restart at " & DateAdd("n", BatchDelayMinutes, Time) & ")"
        
        wscript.sleep BatchDelayMinutes * 60 * 1000
        wscript.echo "Continuing ..."
        
      end if
      
    else
    
      ' oChild.Class didn't match strClass
      wscript.echo "Ignoring unexpected class: " & oChild.Class
      
    end if

    oChild = NULL

  Next


  wscript.echo "Deleted a total of " & iTotal & " objects"

end sub ' PurgeContainer


'==============================================================================
'
' Main
'
'==============================================================================

if (ProcessArgs=-1) then wscript.quit

on error resume next

'
' Explain what's about to happen
'

wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscript
wscript.echo "This script will purge all objects from the Active Directory" & vbCrLf & _
       "used by the Distributed Link Tracking Server service (trksvr)." & vbCrLf & _
       "It is assumed that this service has already been disabled on" & vbCrLf & _
       "all DCs in the domain."

'
' When running in cscript, pause to give an opportunity to break out
' (These 3 lines are for cscript and ignored by wscript.)
'

wscript.stdout.writeline ""
wscript.stdout.writeline "Press Enter to continue ..."
wscript.stdin.readline

'
' Get an ADSI object
'

Set oProvider = GetObject("LDAP:")

'
' Purge the System/FileLinks/ObjectMoveTable
'

wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscript
wscript.echo "Purging ObjectMoveTable"

Set oTarget = oProvider.OpenDSObject( "LDAP://" & sServer & "cn=ObjectMoveTable,CN=FileLinks,CN=System," & sDomain ,_
                   vbNullString, vbNullString, _
                   1) ' ADS_SECURE_AUTHENTICATION

call PurgeContainer( oTarget, "linkTrackOMTEntry" )
oTarget = NULL

'
' Purge the System/FileLinks/VolumeTable
'

wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscript
wscript.echo "Purging VolumeTable"

Set oTarget = oProvider.OpenDSObject("LDAP://" & sServer & "cn=VolumeTable,CN=FileLinks,CN=System," & sDomain ,_
                   vbNullString, vbNullString, _
                   1) ' ADS_SECURE_AUTHENTICATION
call PurgeContainer( oTarget, "linkTrackVolEntry" )
oTarget = NULL

oProvider = NULL
				
<end copy="" here=""> </end>

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 315229 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbinfo kbmt KB315229 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:315229

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com