Straipsnio ID: 315231 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite toliau gauti sistemai ?Windows? skirtus saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos rasite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip konfig?ruoti ?Windows XP? ir automatizuoti ??jimo proces? i?saugant savo slapta?od? ir kit? susijusi? informacij? registro duomen? baz?je. Naudodami ?i? priemon? kiti vartotojai gali paleisti j?s? kompiuter? ir naudoti j?s? sukurt? abonement?, kad automati?kai ?eit?.

Svarbu ?jungus automatin? registravim?si naudotis ?Windows XP? bus patogiau. Ta?iau naudojant ?i? ypatyb? gali kilti saugos gr?smi?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Jei kompiuteryje nustatysite automatin? registravim?si, bet kuris asmuo, galintis fizi?kai prieiti prie kompiuterio, taip pat gal?s prieiti prie visos informacijos, esan?ios kompiuteryje, ?skaitant tinkl? ar tinklus, prie kurio prijungtas kompiuteris. Be to, ?jungus automatin? registravim?si, slapta?odis saugomas registre kaip paprastasis tekstas. Konkret? registro rakt?, kuriame saugoma ?i reik?m?, nuotoliniu b?du gali skaityti autentifikuot? vartotoj? grup?. Tod?l naudokite ?? parametr? tik tuo atveju, jei kompiuteris fizi?kai apsaugotas, o j?s esate ?sitikin?, kad nepatikimi vartotojai negali nuotoliniu b?du matyti registro.Jei norite, kad automatin? ??jim? ?jungtume arba i?jungtume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.

?jungti automatin? ??jim? sistemoje ?Windows XP?
Microsoft Fix it 50529
I?jungti automatin? ??jim? sistemoje ?Windows XP?
Microsoft Fix it 50532


Pastabos
 • Ta?iau naudojantis automatinio ??jimo funkcija gali kilti saugos gr?smi?.
 • ?sitikinkite, kad j?s? vartotojo vardas ir slapta?odis teisingi.
 • ?sitikinkite, kad i?jungta ??jimo ? ?Windows XP? klavi?? kombinacija CTRL+ALT+DELETE. Daugiau informacijos rasite skyriuje ?Kaip i?jungti ??jimo ? ?Windows XP?, ?Windows Vista? ir ?Windows 7? klavi?? kombinacij? CTRL+ALT+DELETE.
 • Jei vartotojo vardas sutampa su vartotojo domeno vardu, ?DefaultUsername? reik?m? nurodykite tokiu formatu: 

  domenas\vartotojo vardas
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.
Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

1 b?das:

Galite naudoti registro redaktori?, kad prid?tum?te savo registravimosi informacijos. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Naudodami savo abonemento vard? ir slapta?od? du kartus spustel?kite ?ra?? Numatytasis vartotojo vardas, ?veskite savo vartotojo vard? ir spustel?kite Gerai.
 4. Du kartus spustel?kite ?ra?? Numatytasis slapta?odis, ?veskite savo slapta?od? ? reik?m?s duomen? lang? ir spustel?kite Gerai.

  Jei reik?m?s Numatytasis slapta?odis n?ra, sukurkite j?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Registro redaktoriuje spustel?kite Redagavimas, Naujas ir Eilut?s reik?m?.
  2. ?veskite reik?m?s pavadinim? Numatytasis slapta?odis ir paspauskite klavi?? ENTER.
  3. Du kartus spustel?kite nauj? sukurt? rakt? ir ?veskite savo slapta?od? ? lang? Reik?m?s duomenys.
  Pastaba: jei n?ra registro ?ra?o ?DefaultPassword?, ?Windows XP? automati?kai pakeis registro rakto AutoAdminLogon reik?m? i? 1 (teisinga) ? 0 (klaidinga), kad i? naujo paleidus kompiuter? b?t? i?jungta funkcija ?AutoAdminLogon?.
 5. Du kartus spustel?kite ?ra?? Automatinis administratoriaus registravimasis, ? lang? Reik?m?s duomenys ?veskite 1 ir spustel?kite Gerai.

  Jei ?ra?o Automatinis administratoriaus registravimasis n?ra, j? sukurkite. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Registro redaktoriuje spustel?kite Redagavimas, Naujas ir Eilut?s reik?m?.
  2. ?veskite reik?m?s pavadinim? Automatinis administratoriaus registravimasis ir paspauskite klavi?? ENTER.
  3. Du kartus spustel?kite nauj? sukurt? rakt? ir ? lang? Reik?m?s duomenys ?veskite 1.
 6. I?eikite i? registro rengykl?s.
 7. Spustel?kite Prad?ti, Paleisti i? naujo, tada spustel?kite Gerai.
I? naujo paleid? kompiuter? ir ?Windows XP? gal?site automati?kai registruotis.

Jei norite apeiti automatin? registravim?si ir prisijungti kaip kitas vartotojas, i?siregistrav? arba i? naujo paleid? sistem? ?Windows XP? laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT. Atsiminkite, kad ?i? proced?r? galima atlikti tik pirm? kart? registruojantis. Norint, kad ?is parametras veikt? ir registruojantis v?liau, administratorius turi nustatyti ?? registro rakt?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


Reik?m?:ForceAutoLogon
Tipas: REG_SZ
Data: 1

2 b?das:

taip pat galite ?jungti automatin? ??jim? nekeisdami ?Windows XP Home Edition? ir ?Windows XP Professional? registro prie domeno neprijungtame kompiuteryje. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:  
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. ? lang? Atidaryti ?ra?ykite control userpasswords2 ir spustel?kite Gerai.

  Pastaba Kai vartotojai bando rodyti informacij? vartotoj? abonement? lange operacin?je sistemoje ?Windows XP Home Edition?, ?inyno informacija nerodoma. Be to, rodomas ?is klaidos prane?imas:
  Nepavyko rasti Disko:\Windows\System32\users.hlp ?inyno failo. Patikrinkite, ar failas yra j?s? kietajame diske. Jei n?ra, turite j? ?diegti i? naujo.
 3. Nuimkite ?ym?s lauko ?Vartotojai turi ?vesti vartotojo vard? ir slapta?od?, kad gal?t? naudotis ?iuo kompiuteriu? ?ym? ir spustel?kite Taikyti.
 4. Lange Automati?kai registruotis ? lauk? Slapta?odis ?veskite slapta?od? ir pakartotinai ?veskite j? ? lauk? Slapta?od?io patvirtinimas.
 5. Spustel?j? Gerai u?darykite lang? Automati?kai registruotis, tada spustel?kite Gerai, kad u?darytum?te lang? Vartotoj? abonementai.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 315231 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbacwsurvey kbregistry kbhowto kbenv kbinfo kbui kbmsifixme kbfixme KB315231

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com