Raksta ID: 315231 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt dro??bas atjaunin?jumus sist?mai Windows, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet ?o Microsoft t?mek?a lapu: Da??m sist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? konfigur?t sist?mu Windows XP, lai automatiz?tu pieteik?an?s procesu, saglab?jot paroli un citu vajadz?go inform?ciju re?istra datu b?z?. ?is l?dzeklis ?auj citiem lietot?jiem start?t datoru un izmantot kontu, kam ir iestat?ta autom?tisk? pieteik?an?s.

Svar?gi! Ja ir iesl?gta autom?tisk? pieteik?an?s, sist?mu Windows XP ir ?rt?k lietot. Tom?r ?? l?dzek?a lieto?ana var apdraud?t dro??bu.

PAPILDINDORM?CIJA

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

Ja datoram ir iestat?ta autom?tisk? pieteik?an?s, jebkur?, kas var fiziski piek??t datoram, var piek??t ar? visai taj? saglab?tajai inform?cijai, k? ar? t?klam vai t?kliem, ar ko dators ir savienots. Turkl?t, ja ir iesl?gta autom?tisk? pieteik?an?s, parole tiek saglab?ta re?istr? k? vienk?r?s teksts. Autentific?to lietot?ju grupa var att?li nolas?t re?istra atsl?gu, kur? ir saglab?ta ?? v?rt?ba. T?d?? ieteicams ?o iestat?jumu izmantot tikai tad, ja ir nodro?in?ta datora fizisk? aizsardz?ba un esat p?rliecin?ts, ka re?istru nevar att?li apskat?t neuzticami lietot?ji.Lai autom?tiski iesl?gtu vai izsl?gtu autom?tisko pieteik?anos, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Iesl?gt autom?tisko pieteik?anos sist?m? Windows XP
Microsoft Fix it 50529
Izsl?gt autom?tisko pieteik?anos sist?m? Windows XP
Microsoft Fix it 50532


Piez?mes.
 • Autom?tisk?s pieteik?an?s lieto?ana var apdraud?t dro??bu.
 • L?dzu, p?rliecinieties, vai j?su lietot?jv?rds un parole ir pareiza.
 • L?dzu, p?rliecinieties, vai sec?ba CTRL+ALT+DELETE, lai pieteiktos sist?m? Windows XP, ir atsp?jota. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?u "K? iesp?jot vai atsp?jot sec?bu CTRL+ALT+DELETE, lai pieteiktos sist?m? Windows XP, Windows Vista un Windows 7".
 • Ja lietot?jv?rds ir dom?na lietot?jv?rds, nor?diet DefaultUsername v?rt?bu, izmantojot ??du form?tu:

  dom?ns\lietot?jv?rds
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.
P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

1. metode.

Lai pievienotu pieteik?an?s inform?ciju, var izmantot re?istra redaktoru. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ?o re?istra atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Izmantojot savu konta nosaukumu un paroli, veiciet dubultklik??i uz ieraksta DefaultUserName (Noklus?tais lietot?jv?rds), ierakstiet savu lietot?jv?rdu un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Veiciet dubultklik??i uz ieraksta DefaultPassword (Noklus?t? parole), v?rt?bas datu lodzi?? ierakstiet savu paroli un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

  Ja v?rt?bas DefaultPassword (Noklus?t? parole) nav, izveidojiet to. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Re?istra redaktor? noklik??iniet uz Edit (Redi??t), New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz String Value (Virknes v?rt?ba).
  2. Ierakstiet v?rt?bas nosaukumu DefaultPassword un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  3. Veiciet dubultklik??i uz tikko izveidot?s atsl?gas un ierakstiet savu paroli lodzi?? Value Data (V?rt?bas dati).
  Piez?me. Ja re?istra ieraksts DefaultPassword nepast?v, sist?ma Windows XP autom?tiski maina re?istra atsl?gas AutoAdminLogonv?rt?bu no 1 (patiess) uz 0 (aplams), lai izsl?gtu l?dzekli AutoAdminLogon p?c datora restart??anas.
 5. Veiciet dubultklik??i uz ieraksta AutoAdminLogon (Autom?tiska administratora pieteik?an?s), lodzi?? Value Data (V?rt?bas dati) ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

  Ja ieraksta AutoAdminLogon (Autom?tiska administratora pieteik?an?s) nav, izveidojiet to. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Re?istra redaktor? noklik??iniet uz Edit (Redi??t), New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz String Value (Virknes v?rt?ba).
  2. Ierakstiet v?rt?bas nosaukumu AutoAdminLogon un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  3. Veiciet dubultklik??i uz tikko izveidot?s atsl?gas un lodzi?? Value Data (V?rt?bas dati) ierakstiet 1.
 6. Aizveriet re?istra redaktoru.
 7. Noklik??iniet uz S?kt, Restart?t un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Kad dators tiek restart?ts un tiek start?ta sist?ma Windows XP, pieteik?an?s notiek autom?tiski.

Ja v?laties apiet autom?tisko pieteik?anos un pieteikties k? cits lietot?js, p?c atteik?an?s vai sist?mas Windows XP restart??an?s turiet nospiestu tausti?u SHIFT. ?emiet v?r?, ka ?? proced?ra attiecas tikai uz pirmo pieteik?an?s reizi. Lai ?is iestat?jums b?tu sp?k? ar? turpm?kaj?s atteik?an?s reiz?s, administratoram ir j?iestata ?? re?istra atsl?ga:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


Value (V?rt?ba):ForceAutoLogon (Piespiedu autom?tisk? pieteik?an?s)
Type (Tips): REG_SZ
Data (Dati): 1

2. metode.

Autom?tisko pieteik?anos sist?m? Windows XP Home Edition un Windows XP Professional var iesl?gt, ar? neredi??jot re?istru, ja dators nav pievienots dom?nam. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:  
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet control userpasswords2 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Kad lietot?ji sist?m? Windows XP Home Edition m??ina atv?rt pal?dz?bas inform?ciju log? Lietot?ju konti, pal?dz?bas inform?cija netiek par?d?ta. Turkl?t lietot?ji sa?em ??du k??das zi?ojumu:
  Cannot find the Drive:\Windows\System32\users.hlp Help file. Check to see that the file exists on your hard disk drive. If it does not exist, you must reinstall it. (Nevar atrast pal?dz?bas failu Disks:\Windows\System32rs.hlp. P?rbaudiet, vai cietaj? disk? ir ??ds fails. Ja faila nav, tas ir atk?rtoti j?instal?.)
 3. Not?riet izv?les r?ti?u ?Lai lietot?ji var?tu izmantot ?o datoru, vi?iem j?ievada lietot?jv?rds un parole? un p?c tam noklik??iniet uz Lietot.
 4. Loga Autom?tiska pieteik?an?s lodzi?? Parole ierakstiet paroli un p?c tam v?lreiz ievadiet paroli lodzi?? Paroles apstiprin??ana.
 5. Noklik??iniet uz OK (Labi), lai aizv?rtu logu Automatically Log On (Autom?tiska pieteik?an?s), un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi), lai aizv?rtu logu User Accounts (Lietot?ju konti).

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 315231 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 29. oktobris - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbacwsurvey kbregistry kbhowto kbenv kbinfo kbui kbmsifixme kbfixme KB315231

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com