Identifikator ?lanka: 315231 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje na?in konfigurisanja operativnog sistema Windows XP za automatizovanje procesa prijavljivanja skladi?tenjem lozinke i drugih va?nih informacija u bazi podataka registratora. Ova funkcija omogu?ava drugim korisnicima da pokrenu va? ra?unar i da koriste nalog koji podesite za automatsko prijavljivanje.

Va?no Ukoliko uklju?ite automatsko prijavljivanje, upotreba operativnog sistema Windows XP postaje lak?a. Me?utim, kori??enje ove funkcije predstavlja i bezbednosni rizik.

DODATNE INFORMACIJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Ukoliko na ra?unaru podesite automatsko prijavljivanje, svako ko ima fizi?ki pristup va?em ra?unaru mo?e pristupiti celokupnom sadr?aju ra?unara, uklju?uju?i mre?u ili mre?e sa kojima je ra?unar povezan. Pored toga, ukoliko uklju?ite automatsko prijavljivanje, lozinka se ?uva u registratoru kao ?isti tekst. Odre?eni klju? registratora koji ?uva ovu vrednost se mo?e pro?itati sa udaljene lokacije od strane ?lanova grupe ?Ovla??eni korisnici?. Zato je bolje koristiti ovu postavku samo ako je ra?unar fizi?ki obezbe?en i ako se uverite da korisnici kojima ne verujete ne mogu da vide registrator sa udaljene lokacije.Da bismo uklju?ili ili isklju?ili automatsko prijavljivanje za vas, pogledajte odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Uklju?ivanje automatskog prijavljivanja u operativnom sistemu Windows XP
Microsoft Fix it 50529
Isklju?ivanje automatskog prijavljivanja u operativnom sistemu Windows XP
Microsoft Fix it 50532


Napomene
 • Upotreba funkcije automatskog prijavljivanja mo?e da predstavlja bezbednosni rizik.
 • Uverite se da su va?e korisni?ko ime i lozinka ta?ni.
 • Uverite se da je sekvenca CTRL+ALT+DELETE za prijavljivanje na Windows XP onemogu?ena. Vi?e informacija potra?ite u ?lanku ?Omogu?avanje ili onemogu?avanje sekvence CTRL+ALT+DELETE za prijavljivanje na Windows XP, Windows Vista i Windows 7?.
 • Ako je korisni?ko ime ime korisnika domena, navedite vrednost za parametar DefaultUsername koriste?i slede?i format: 

  domen\korisni?ko ime
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

1. metod:
Napomena: da biste saznali vi?e o ure?ivanju registratora pre nego ?to nastavite sa ovim ?lankom, kliknite na slede?u vezu da biste prikazali ?lanak na Microsoft Veb lokaciji:

 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc755256.aspx 


Registry Editor mo?ete koristiti za dodavanje informacija o prijavljivanju. Da biste to uradili, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start, zatim izaberite stavku Pokreni, ukucajte regedit i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i klju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Pod svojim imenom naloga i lozinkom, dvaput kliknite na stavku Podrazumevano korisni?ko ime otkucajte svoje korisni?ko ime i zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Dvaput kliknite na stavku Podrazumevana lozinka otkucajte svoju lozinku u polje sa podacima vrednosti i zatim kliknite na dugme U redu.

  Ukoliko ne postoji vrednostPodrazumevana lozinka kreirajte je. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U programu Registry Editor, izaberite stavku Ure?ivanje, Novo i zatim izaberite stavku Vrednost niske.
  2. Otkucajte Podrazumevana lozinka za ime vrednosti i zatim pritisnite taster ENTER.
  3. Dvaput kliknite na novi klju? registratora koji ste kreirali i otkucajte svoju lozinku u polje Podaci vrednosti.
  Napomena: Ako stavka registratora DefaultPassword ne postoji, Windows XP automatski menja vrednost klju?a registratora AutoAdminLogon iz vrednosti 1 (ta?no) u vrednost 0 (neta?no) da bi se funkcija AutoAdminLogon isklju?ila nakon ponovnog pokretanja ra?unara.
 5. Dvaput kliknite na stavku AutoAdminLogon, otkucajte 1 u polje Podaci vrednosti i zatim kliknite na dugme U redu.

  Ukoliko ne postoji stavka AutoAdminLogon, kreirajte je. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U programu Registry Editor, izaberite stavku Ure?ivanje, Novo i zatim izaberite stavku Vrednost niske.
  2. Otkucajte AutoAdminLogon za ime vrednosti i zatim pritisnite taster ENTER.
  3. Dvaput kliknite na novi klju? registratora koji ste kreirali i zatim otkucajte 1 u polje Podaci vrednosti.
 6. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 7. Kliknite na dugme Start izaberite stavku Ponovo pokreni sistem i kliknite na dugme U redu.
Kada se ra?unar i operativni sistem Windows XP ponovo pokrenu, mo?ete se automatski prijaviti.

Ukoliko ?elite da premostite automatsko prijavljivanje prilikom prijavljivanja sa drugim nalogom, dr?ite taster SHIFT pritisnut nakon ?to se prijavite ili nakon ?to se ponovo pokrene operativni sistem Windows XP. Imajte na umu da se ova procedura odnosi samo na prvo prijavljivanje. Da bi nametnuo ovu postavku za budu?a odjavljivanja, administrator mora postaviti slede?i klju? registratora:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


Vrednost:ForceAutoLogon
Tip: REG_SZ
Data: 1

2. metod:

Automatsko prijavljivanje mo?ete isklju?iti i bez ure?ivanja registratora u operativnim sistemima Windows XP Home Edition i Windows XP Professional na ra?unaru koji nije pridru?en domenu. Da biste to uradili, sledite ove korake:  
 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte control userpasswords2 i zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Kada korisnici poku?aju da prika?u informacije o pomo?i u prozoru ?Korisni?ki nalozi? u operativnom sistemu Windows XP Home Edition, informacije o pomo?i se ne prikazuju. Pored toga, korisnici dobijaju slede?u poruku o gre?ci:
  Nije mogu?e prona?i disk jedinicu:\Windows\System32\users.hlp Help file. Proverite da li datoteke postoje na va?oj jedinici ?vrstog diska. Ukoliko ne postoje, morate ih ponovo instalirati.
 3. Opozovite izbor u polju za potvrdu ?Korisnici moraju uneti korisni?ko ime i lozinku da bi koristili ovaj ra?unar? i zatim kliknite na dugme Primeni.
 4. U prozoru Automatsko prijavljivanje otkucajte lozinku u polju Lozinka i zatim ponovo otkucajte lozinku u polju Potvrda lozinke.
 5. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili prozor Automatsko prijavljivanje, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili prozor Korisni?ki nalozi.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 315231 - Poslednji pregled: 8. april 2011. - Revizija: 6.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbacwsurvey kbregistry kbhowto kbenv kbinfo kbui kbmsifixme kbfixme KB315231

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com