B? đi?u h?p m?ng c?a b?n không ho?t đ?ng và Windows XP không có tr?nh đi?u khi?n tương thích cho b? đi?u h?p m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315275 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 247894.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t Windows XP ho?c nâng c?p lên Windows XP, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • B? đi?u h?p m?ng c?a b?n không ho?t đ?ng, và b?n không có k?t n?i m?ng ho?c b?t k? ch?c năng liên quan đ?n m?ng.
 • Qu?n l? thi?t b? có th? danh sách các v? m?ng c?a b?n không ho?t đ?ng và không có m?t tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t.
 • N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n Windows XP cho b? đi?u h?p m?ng c?a b?n, tr?nh đi?u khi?n có th? không vào danh sách các tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng có s?n. N?u b?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n t? Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 95 ho?c Microsoft Windows NT, các tr?nh đi?u khi?n không làm vi?c trên máy tính c?a b?n d?a trên Windows XP.
 • N?u b?n nâng c?p Windows trên máy tính c?a b?n, b? đi?u h?p m?ng c?a b?n làm vi?c chính xác trư?c khi nâng c?p.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n đang s? d?ng b? đi?u h?p m?ng không đư?c h? tr? trong Windows XP.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1

Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a b? đi?u h?p m?ng c?a b?n đ? xem li?u có tr?nh đi?u khi?n Windows XP tương thích cho b? đi?u h?p m?ng c?a b?n.

Phương pháp 2

Thay th? b? đi?u h?p m?ng v?i b? đi?u h?p m?ng đ? h? tr? cho Windows XP. Ki?m tra các m?i nh?t Windows ph?n c?ng tương thích danh sách (HCL), đó là có s?n t?i Web site sau Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/Default.mspx

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Dư?i đây là danh sách c?a m?t s? b? đi?u h?p m?ng Windows XP không h? tr?:
 • Accton ENN2216 PCMCIA Ethernet

 • Artisoft AE-1

 • 3Com nhanh EtherLink 10/100 Mb Bus-Master PCI (3 C 595-TX) [PCI]
 • 3Com EtherLink III xe bu?t-Master PCI Ethernet (3C590C) [PCI]
 • 3Com EtherLink III xe bu?t-Master PCI Ethernet (3C590TPO) [PCI]
 • 3Com EtherLink III xe bu?t-Master PCI Ethernet (3 C 590) [PCI]
 • 3Com EtherLink II hay IITP (8 ho?c 16-bit) (3 C 503)

 • Tháng mư?i hai (DE100) EtherWorks LC
 • Tháng mư?i hai (DE200) EtherWorks Turbo
 • Tháng mư?i hai (DE101) EtherWorks LC/TP
 • Tháng mư?i hai (DEC422) EtherWorks Turbo EISA Adapter

 • HP PC LAN Adapter-8 TL (HP27250)
 • HP PC LAN Adapter-8 TP (HP27245)
 • HP PC LAN Adapter-16 TP (HP27247A)
 • HP PC LAN Adapter-16 TL Plus (HP27252)
 • HP PC LAN Adapter-16 TP Plus (HP27247B)

 • IBM Lan streamer

 • Intel EtherExpress 16 Flash [ISA]
 • Intel EtherExpress 16 C [ISA]
 • Intel EtherExpress 16 [ISA]
 • Intel EtherExpress 16TP [ISA]
 • Intel EtherExpress 32
 • Intel TokenExpress 32 bit EISA 16/4

 • Novell/CA NE3200 ho?c tương thích
 • Novell/CA NE3200T
 • Novell/CA NE1000

 • Tương thích NE1000

 • Olicom 32 bit Token-Ring Server EISA 16/4 (OC-3135)

 • Ungermann-Bass Ethernet NIUpc Adapter
 • Ungermann-Bass Ethernet NIUpc/EOTP Adapter

Lưu ? r?ng các b? đi?u h?p m?ng không đư?c h? tr? không đư?c bao g?m trong Windows ph?n c?ng tương thích danh sách (HCL). Đ? thêm thông tin v? các thi?t b? mà không ph?i là trên HCL, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
142865 Chính sách h? tr? Microsoft v? ph?n c?ng không trên Windows HCL
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 315275 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbhardware kbnetwork kbprb kbmt KB315275 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315275

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com