Làm th? nào đ? phát hi?n đ? cài đ?t phiên b?n c?a các.NET Framework trong m?t gói Visual Studio thi?t l?p và tri?n khai

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315291 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng Microsoft Visual Studio.NET IDE đ? xác minh các phiên b?n c?a các.NET Framework đư?c cài đ?t trên m?t máy tính khách hàng cho các m?c đích cài đ?t ph?n m?m.

Chú ý Bài vi?t này không hi?n th? b?n làm th? nào đ? l?p tr?nh phát hi?n các.NET Framework trong m?t ?ng d?ng qu?n l?. Các k?ch b?n đư?c bao ph? trong bài vi?t này là m?t k?ch b?n tri?n khai nơi mà m?t nhà phát tri?n là không ch?c ch?n c?a các phiên b?n c?a các.NET Framework đư?c cài đ?t trên máy khách. Bài vi?t này c?ng không hi?n th? b?n làm th? nào đ? phát hi?n n?u m?t d?ch v? gói đư?c cài đ?t trong các.NET Framework.

THÔNG TIN THÊM

Ki?n th?c c?n thi?t

Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các ch? đ? sau đây:

Visual Studio.Tri?n khai m?ng và thi?t l?p các d? án

Phát hi?n phiên b?n đư?c cài đ?t hi?n th?i

Đ? thêm m?t đi?u ki?n kh?i đ?ng trong d? án tri?n khai ch?ng l?i các.NET Framework phiên b?n đăng k? khóa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t d? án m?i Visual Studio thi?t l?p t? các thi?t l?p và tri?n khai d? án lo?i.
 2. Kh?i đ?ng gi?i pháp Explorer, và sau đó m? Kh?i đ?ng tr?nh so?n th?o Conditions t? h?p công c? gi?i pháp Explorer.
 3. Trong Kh?i đ?ng tr?nh so?n th?o Conditions, b?m chu?t ph?i vào các T?m ki?m m?c tiêu máy nút, và sau đó nh?p vào Thêm đăng k? t?m ki?m.
 4. G? m?t tên thích h?p cho vi?c t?m ki?m, ch?ng h?n như "t?m ki?m CLR Phiên b?n."
 5. Nh?p vào t?m ki?m m?i, và sau đó nh?n F4 đ? m? Thu?c tính đi?u ki?n kh?i đ?ng. Ngoài ra, tr?nh đơn chính, b?m vào Xem, sau đó b?m C?a s? Properties.
 6. Đ?t các RegKey b?t đ?ng s?n cho m?t trong các giá tr? sau:
  Đ?i v?i các.NET Framework 1.0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v1.0

  Đ?i v?i các.NET Framework 1.1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v1.1

  Đ?i v?i các.NET Framework 2.0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
 7. Đ?t các Giá trị b?t đ?ng s?n như sau:
  • Đ?i v?i các.NET Framework 1.0: "3705"
  • Đ?i v?i các.NET Framework 1.1: "4322"
  • Đ?i v?i các.NET Framework 2.0: "50727"
 8. Trong các Kh?i đ?ng Conditions nút, thêm m?t đi?u ki?n kh?i đ?ng m?i. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào nút, và sau đó nh?p vào Thêm đi?u ki?n kh?i đ?ng. Cho t?nh tr?ng này m?t tên thích h?p, ch?ng h?n như "T?nh tr?ng CLR."
 9. Nh?p vào đi?u ki?n m?i và sau đó thi?t l?p các Đi?u ki?n b?t đ?ng s?n như sau:
  • Đ?i v?i các.NET Framework 1.0:
   REGISTRYVALUE = "3321-3705"
  • Đ?i v?i các.NET Framework 1.1:
   REGISTRYVALUE = "3706 NGƯ?I-4322"
  • Đ?i v?i các.NET Framework 2.0:
   REGISTRYVALUE = "50727-50727"
 10. Đ?t các Tin nh?n b?t đ?ng s?n vào thư đ?u ra, ch?ng h?n như là "The.NET Framework 1.0 không đư?c cài đ?t. ","The.NET Framework 1.1 không đư?c cài đ?t. ", ho?c"The.NET Framework 2.0 không đư?c cài đ?t."
 11. Xây d?ng và th? nghi?m d? án tri?n khai.
Chú ý Cho m?c đích trên máy tính mà b?n s? d?ng cho s? phát tri?n th? nghi?m b?n có th? ch?nh s?a registry như sau. Đ?i v?i t?t c? các ví d? v? vi?c gi? ch? XXX là phiên b?n c?a các.NET Framework mà b?n đang th? nghi?m.

Xác đ?nh v? trí khoá sau cho các.NET Framework 1.0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v1.0
Đ?i tên các khóa trư?c đó như sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\XXXv1.0
Xác đ?nh v? trí khoá sau cho các.NET Framework 1.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v1.1
Đ?i tên các khóa trư?c đó như sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\XXXv1.1
Xác đ?nh v? trí khoá sau cho các.NET Framework 2.0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
Đ?i tên các khóa trư?c đó như sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\XXXv2.0

Đ?ng quên đ? đ?i tên các khóa sau khi hoàn t?t th? nghi?m c?a b?n.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin, h?y truy c?p trang Web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
T?o ho?c thêm các d? án tri?n khai
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa291133.aspx

Thêm kho?n m?c vào m?t d? án tri?n khai
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa291131.aspx

Thu?c tính c?a tr?nh so?n th?o đi?u ki?n kh?i đ?ng
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa291900.aspx

Thêm m?t đi?u ki?n kh?i đ?ng trong tr?nh so?n th?o đi?u ki?n kh?i đ?ng
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa301646.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 315291 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB315291 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315291

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com