"Cài đ?t th?t b?i. L?i không xác đ?nh (-2147024770) "thông báo l?i khi b?n c? s? d?ng Windows Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315297 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng s? d?ng Microsoft Internet Explorer đ? c?p nh?t Windows t? (trang web Windows Updatehttp://Update.Microsoft.com), b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i. L?i không xác đ?nh (-2147024770)

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u Internet Explorer m?t s? đ? hư h?ng t?p tin, ho?c n?u các t?p tin thư vi?n (DLL) Inseng.dll năng đ?ng liên k?t không đư?c ki?m nh?p.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? mà trong đó chúng đư?c tr?nh bày.

Phương pháp 1: tệp thuê bao Inseng.dll

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regsvr32 /u inseng.dll, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Khi b?n nh?n đư?c tin thư thoại mà bi?u r?ng DllUnregisterServer trong Inseng.dll thành công, b?m Ok.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 5. Trong các M? h?p, lo?i regsvr32 inseng.dll, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Khi b?n nh?n đư?c tin thư thoại mà bi?u r?ng DllRegisterServer trong Inseng.dll thành công, b?m Ok.
 7. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, ti?n hành phương pháp 2.

Phương pháp 2: S?a ch?a Internet Explorer

S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, như là thích h?p cho hệ điều hành c?a b?n.

Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) ho?c sau này, Windows Millennium Edition (Me), ho?c Windows 98

LƯU ?: B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? là khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u b?n chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Panel điều khiển, và sau đó b?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào Microsoft Internet Explorer<b00> </b00> Phiên b?n(nơi Phiên b?n là phiên b?n c?a Internet Explorer đư?c cài đ?t), và sau đó nh?p vào Thay đ?i/lo?i b?.
 3. Nh?p vào S?a ch?a Internet Explorer, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào ñeå xaùc nhaän thao tác s?a ch?a.
 5. Th?c hi?n theo các trên màn h?nh hư?ng d?n đ? s?a ch?a Internet Explorer, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính khi b?n đư?c nh?c.

Windows 2000 không có SP1 hay gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i rundll32 setupwbv.dll, ie5maintenance, và sau đó nh?p vào Ok.

  LƯU ?: Có là m?t không gian gi?a "rundll32" và "swtupwbv.dll" dư?i quy?n ch? huy này.
 3. Th?c hi?n theo các trên màn h?nh hư?ng d?n đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i Internet Explorer, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính khi b?n đư?c nh?c.
N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, ho?c n?u b?n không th? thành công s?a ch?a Internet Explorer, ti?n hành phương pháp 3.

Phương pháp 3: cài đ?t chuyên bi?t l?i Internet Explorer

cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n Internet Explorer hi?n t?i c?a b?n, ho?c nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Internet Explorer. Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a Internet Explorer, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
B?n c?p nh?t Internet Explorer
http://www.Microsoft.com/Windows/Products/winfamily/IE/default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 315297 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Update
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB315297 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 315297

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com