Thi?t l?p Windows XP d?ng đáp ?ng (b? treo) trong giai đo?n "Đang chu?n b? cài đ?t"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315323 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp thi?t đ?t b?o m?t th?p hơn ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên máy tính. B?n có th? th?c hi?n nh?ng thay đ?i này đ? làm vi?c xung quanh m?t v?n đ? c? th?. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, chúng tôi khuyên b?n đánh giá các r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n vi?c này trong môi trư?ng c? th? c?a b?n. N?u b?n th?c hi?n vi?c này, m?t b?t k? bư?c b? sung thích h?p đ? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition (SE) ho?c Microsoft Windows Millennium (Me) d?a trên máy tính c?a b?n, thi?t l?p có th? ng?ng đáp ?ng (treo) trong giai đo?n "Chu?n b? cài đ?t". Ngoài ra, thi?t l?p có th? kh?i đ?ng l?i sau m?t th?i gian dài không ho?t đ?ng apparant.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b?t k? chương tr?nh ch?ng vi-rút đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

GI?I PHÁP

C?nh báo Vi?c này có th? làm cho máy tính ho?c m?ng c?a b?n d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.

Lưu ? M?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đư?c thi?t k? đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n kh?i vi-rút. B?n không ph?i t?i v? ho?c m? t?p tin t? các ngu?n mà b?n không tin, ghé thăm Web sites r?ng b?n không tin tư?ng ho?c m? ph?n đính kèm thư đi?n t? khi chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n vô hi?u hóa.

Đ? có thêm thông tin v? virus máy tính, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129972Virus máy tính: mô t?, công tác ph?ng ch?ng và ph?c h?i
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. H?y b? thi?t l?p Windows XP tr? l?i c?a b?n Windows 98, Windows 98 SE, ho?c Windows Me h? đi?u hành.
  2. Vô hi?u hoá ho?c g? cài đ?t chương tr?nh ch?ng vi-rút. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y tham kh?o tài li?u hư?ng d?n chương tr?nh ho?c duy?t trang Web c?a nhà s?n xu?t ch?ng vi-rút.
  3. Ch?y thi?t l?p Windows XP m?t l?n n?a đ? cài đ?t Windows XP.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? thi?t l?p Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310064Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? thi?t l?p Windows XP khi b?n nâng c?p t? Windows 98 hay Windows Me
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thi?t l?p Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306824Ghi chú phát hành cho Windows XP Setup ch?a trong các t?p tin Home.txt
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? chu?n b? nâng c?p máy tính c?a b?n t? Windows 98 hay Windows Millennium Edition Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316639Làm th? nào đ? chu?n b? đ? nâng c?p Windows 98 hay Windows Millennium Edition Windows XP
Đ? bi?t thêm thông tin v? Norton AntiVirus, ho?c liên h? v?i Symantec Corporation, tr?nh duy?t v?i Symantec Web site sau:
http://www.symantec.com/support
Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m ch?ng vi-rút McAfee, ho?c liên h? v?i McAfee, duy?t đ?n McAfee.com Web site sau:
http://www.McAfee.com/US/?
Đ? bi?t thêm thông tin v? Inoculan, InoculateIT hay eTrust Antivirus, ho?c liên h? v?i máy tính Associates, duy?t đ?n máy tính Associates Web site sau:
https://support.ca.com/
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 315323 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbprb ocsso kbmt KB315323 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315323

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com