"Fatal Error. Thông báo l?i "M?t L?i Đ? G?p Đ? Ngăn c?n cài đ?t chuyên bi?t Không Ti?p t?c" trong quá tr?nh Cài đặt Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315332 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n có th? th?y các hành vi sau đây khi b?n nâng c?p máy tính c?a b?n t? Microsoft Windows Millennium Edition (Me), t? Microsoft Windows 98 Second Edition, ho?c t? Microsoft Windows 98 cho Microsoft Windows XP. Nh?ng hành vi x?y ra trong giai đo?n cu?i c?a thi?t l?p, giai đo?n "Hoàn thi?n cài đ?t chuyên bi?t nâng c?p và h? th?ng cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh":
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau đây:
  Thi?t l?p đ? không th? nâng c?p m?t s? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh c?a b?n. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t, b?n có th? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t m?t ho?c nhi?u chương tr?nh.
  - và -
 • Khi b?n nh?p vào Ok thông báo này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau đây:
  L?i nghiêm tr?ng. M?t l?i đ? xu?t hi?n mà đ? ngăn c?n cài đ?t chuyên bi?t t? ti?p t?c.

  Thi?t l?p bây gi? s? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và th? l?i. N?u l?i này v?n ti?p t?c x?y ra, h?y ch?n H?y b? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng l?i.
  • N?u b?n nh?p vào Xem Nh?t k? vào tin thư thoại, thi?t l?p kí nh?p có th? ch?a văn b?n tương t? như sau đây:
   Error. Process user: Cannot copy default user hive c:\documents and settings\default user\ntuser.dat. Error=32(20h) 
   FailureInPrepareForMigration rc-32. Error=32(20h)
   Error w95upgnt_migrate:migmain_migrate failed. Error=32(20h)
   Setup cannot upgrade some settings after Setup complete. You may need to
   reinstall one or more programs. (error=32 "20h") 
   						
  • Khi b?n nh?p vào Ok ngày thông báo, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, thi?t l?p h? sơ, và thông báo l?i này xu?t hi?n l?i.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c s? c? và gi?i quy?t hành vi này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. Khi b?n th?y thông báo h?y ch?n hệ điều hành đ? B?t đ?u đư?c hi?n th? trên màn h?nh, nh?n F8.
 3. Trong danh sách Tr?nh đơn tùy ch?n nâng cao c?a Windows , s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n C?u h?nh bi?t đ?n cu?i c?a t?t, và sau đó nh?n ENTER.
 4. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Microsoft Windows XP trong danh sách xin vui l?ng ch?n hệ điều hành đ? B?t đ?u , và sau đó nh?n ENTER đ? B?t đ?u Windows XP.

Phương pháp 2

 1. Thoát kh?i thi?t l?p, và sau đó B?t đ?u máy tính trong ch? đ? MS-DOS b?ng cách s? d?ng đ?a kh?i đ?ng đư?c t?o ra b?i các phiên b?n trư?c đó c?a Microsoft Windows (Windows 98 ho?c Windows Me).
 2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? scanreg /fix, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? b?nh thư?ng.
 4. G? cài đ?t chuyên bi?t m?i chương tr?nh đó scanreg báo cáo là có m?t v?n đ?. Đ? làm đi?u này, s? d?ng các ti?n ích thêm và lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.
 5. Ch?y l?i Thi?t l?p t? CD-ROM cài đ?t chuyên bi?t Windows XP.

Phương pháp 3: Lo?i b? các chương tr?nh khác

N?u các bư?c đư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này không gi?i quy?t v?n đ?, b?n có th? mu?n thoát kh?i thi?t l?p, tr? l?i h? th?ng đi?u hành trư?c đó c?a b?n, và sau đó lo?i b? b?t k? chương tr?nh nào có th? gây ra m?t v?n đ?, như chương tr?nh ch?ng vi-rút. Ch?y Windows XP cài đ?t chuyên bi?t l?i.

Đ? làm đi?u này, kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó nh?p vào H?y b? Windows XP thi?t l?p. N?u tùy ch?n này không đư?c hi?n th? trên màn h?nh khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và ti?p t?c thi?t l?p, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? khôi ph?c máy tính v? phiên b?n trư?c c?a Windows:
308233 Làm th? nào đ? B?t đ?u quá tr?nh d? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh
312569 Làm th? nào đ? B?t đ?u theo cách th? công các g? b? cài đ?t chuyên bi?t quá tr?nh đ? lo?i b? Windows XP
314052 Làm th? nào đ? xoá th? công Windows XP và khôi ph?c Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310064 Làm th? nào đ?: Kh?c ph?c V?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP khi b?n nâng c?p t? Windows 98 hay Windows Me
Cho bi?t thêm informationabout Cài đặt Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306824 Ghi chú c?a đ?c b?n cho Windows XP cài đ?t chuyên bi?t ch?a trong các t?p tin Home.txt

Thu?c tính

ID c?a bài: 315332 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbsetup kbmt KB315332 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 315332

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com