Identifikator ?lanka: 315341 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje proces nadogradnje na licu mesta t.j. ponovne instalacije operativnog sistema Microsoft Windows XP. Ovaj proces se naziva i instalacija za popravku. Operativni sistem Windows XP se instalira ponovo u istu fasciklu. Mo?da ne?e biti potrebno izvr?iti nadogradnju na licu mesta ukoliko je va?oj instalaciji operativnog sistema Windows XP potrebna popravka. Takva instalacija za popravku mo?e biti potrebna ukoliko je neki od slede?ih uslova ispunjen:
 • Ne mo?ete da pokrenete Windows XP u bezbednom re?imu.

  Za vi?e informacija o pokretanju ra?unara sa operativnim sistemom Windows XP u bezbednom re?imu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  315222 Opis opcija za pokretanje sistema u bezbednom re?imu operativnog sistema Windows XP
 • Problem izaziva Microsoft softverska dopuna koja je nedavno instalirana i ne postoji drugo re?enje problema.
 • Postoji problem sa registratorom koji ne mo?e biti re?en pomo?u alatke kao ?to je ?Oporavak sistema?.
 • Morate primeniti podrazumevane dozvole (datoteke i registratora) za svoju Windows XP instalaciju.
 • Morate registrovati komponente Modela komponenti objekta (COM) i datoteke funkcije Windows za?tita datoteka (WFP).
 • Morate koristiti program ?Instalacija Windowsa? da biste opet naveli broj Plug and Play ure?aja, uklju?uju?i i nivo hardverske apstrakcije (HAL).
Da biste opet instalirali operativni sistem Windows XP, koristite odgovaraju?i metod iz odeljka ?Vi?e informacija?.

DODATNE INFORMACIJE

Napomena Bilo bi dobro prekinuti vezu sa Internetom tokom instalacije. Prekidanje veze sa Internetom tokom instalacije vas ?titi od zlonamernih korisnika. Tako?e bi bilo dobro uklju?iti za?titni zid u programu Internet Explorer. Za vi?e informacija, pogledajte temu ?Omogu?i ili onemogu?i za?titni zid Internet veze?u Pomo?i za Windows XP.

pre izvr?avanja nadogradnje na licu mesta

 • Pre nego ?to primenite korake navedene u ovom ?lanku, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak Microsoft baze znanja ukoliko ste dobili ra?unar sa unapred instaliranim operativnim sistemom Windows XP:

  312369 Mo?da ?ete izgubiti podatke ili programske postavke nakon ponovnog instaliranja, popravke ili nadogradnje operativnog sistema Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Ukoliko vr?ite nadogradnju operativnog sistema Windows XP na licu mesta, sve postoje?e ta?ke oporavka se uklanjaju i nove sistemske ta?ke oporavka se kreiraju nakon zavr?etka nadogradnje. Nemojte vr?iti nadogradnju na licu mesta ukoliko budete morali da koristite alatku ?Oporavak sistema? za vra?anje ra?unara u prethodno stanje.

  Za dodatne informacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  301224 ?ta?ke oporavka? alatke ?Oporavak sistema? nedostaju ili su izbrisane (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Rezervne kopije svih datoteka registratora (u fascikli %systemroot%\Repair) se tako?e zamenjuju nakon zavr?etka nadogradnje. Datoteke registratora u fascikli ?Popravka? poti?u od prvog pokretanja operativnog sistema Windows XP ili poslednjeg kori??enja uslu?nog programa ?Rezervno kopiranje? radi pravljenja rezervne kopije stanja sistema. Kopirajte te rezervne kopije registratora na drugu lokaciju pre nadogradnje na licu mesta ako vam budu zatrebali nakon zavr?etka nadogradnje.
 • Nemojte vr?iti nadogradnju na licu mesta za popravku komponente ili programa koji nisu trenutno instalirani. Ukoliko je mogu?e, koristite alatku ?Dodaj ili ukloni programe? na kontrolnoj tabli ili ponovo instalirajte komponentu ili program umesto operativnog sistema Windows.
 • Ukoliko ra?unar zahteva upravlja?ki program ure?aja za skladi?tenje velike koli?ine podataka drugog proizvo?a?a ili HAL, uverite se da imate kopiju datoteka na disketi pre vr?enja nadogradnje na licu mesta.
 • Nemojte vr?iti popravku ili nadogradnju na licu mesta da biste re?ili problem sa korisni?kim nalogom, lozinkom ili lokalnim profilom. Da biste odredili da li je problem povezan sa korisni?kim nalogom, lozinkom ili lokalnim profilom, kreirajte novi korisni?ki nalog (ako je mogu?e) i zatim se prijavite sa tim nalogom da biste videli da li je problem re?en.
 • Nemojte koristiti popravku ili nadogradnju na licu mesta da biste re?ili problem sa programima, datotekama ili stavkama registratora drugih proizvo?a?a.
 • Nemojte koristiti popravku ili nadogradnju na licu mesta ukoliko sumnjate na probleme sa diskom.
 • Nemojte koristiti popravku ili nadogradnju na licu mesta ukoliko sumnjate na probleme sa ure?ajem drugog proizvo?a?a za koji su najnoviji upravlja?ki programi trenutno instalirani na ra?unaru.

1. metod: Ponovo instalirajte Windows XP kori??enjem operativnog sistema Windows XP

Da biste ponovo instalirali Windows XP kori??enjem operativnog sistema Windows XP, sledite ove korake:
 1. Pokrenite ra?unar.
 2. Ubacite Windows XP CD u CD-ROM ili DVD-ROM jedinicu ra?unara.

  Napomena Ukoliko je verzija servisnog paketa operativnog sistema koji ?elite da instalirate novija od verzije servisnog paketa operativnog sistema na CD-ROM-u koji posedujete, integri?ite ?eljeni servisni paket u Windows XP instalacionu fasciklu. Za vi?e informacija o integrisanju datoteka operativnog sistema Windows XP servisni paket 2 u Windows XP instalacionu fasciklu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  900871 Integrisanje datoteka operativnog sistema Windows XP servisni paket 2 u Windows XP instalacionu fasciklu (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 3. Na stranici dobrodo?lice u Microsoft Windows XP izaberite stavku Instaliranje operativnog sistema Windows XP.
 4. na stranici dobrodo?lice u program ?Instalacija Windowsa? izaberite stavku Nadogradnja (preporu?ena opcija) u prozoru Tip instalacije (ukoliko nije ve? izabran) i zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Na stranici ?Ugovor o licenciranju? kliknite na dugme Prihvatam ugovor i zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. na stranici ? Va?a Product Key ?ifra? otkucajte ?ifru od 25 znakova u polja Product key ?ifra i zatim kliknite na dugme Dalje.
 7. Na stranici ?Preuzmite a?urirane instalacione datoteke? izaberite opciju koju ?elite i zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. Pratite uputstva na ekranu za ponovno instaliranje operativnog sistema Windows XP.

2. metod: Ponovno instaliranje operativnog sistema Windows XP pokretanjem ra?unara sa Windows XP CD-a

Da biste ponovo instalirali Windows XP pokretanjem ra?unara sa Windows XP CD-a, sledite ove korake:
 1. Ubacite Windows XP CD u CD-ROM ili DVD-ROM jedinicu ra?unara i ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Kada se na ekranu pojavi poruka ?Pritisnite bilo koji taster za pokretanje sa CD-a?,pritisnite taster da biste pokrenuli ra?unar sa Windows XP CD-a.

  Napomena Va? ra?unar mora biti konfigurisan za pokretanje sa CD-ROM ili DVD-ROM jedinice. Za vi?e informacija o konfigurisanju ra?unara za pokretanje sa CD-ROM ili DVD-ROM jedinice, pogledajte dokumentaciju ra?unara ili se obratite proizvo?a?u ra?unara.
 3. Na ekranu dobrodo?lice u proces instalacije koji se pojavljuje, vide?ete slede?u poruku:
  Ovaj deo programa instalacije priprema Microsoft Windows XP za rad na va?em ra?unaru:

  Da biste odmah instalirali Windows XP, pritisnite taster ENTER.

  Da biste izvr?ili popravku instalacije operativnog sistema Windows XP kori??enjem konzole za oporavak, pritisnite taster R.

  Da biste napustili instalacioni program bez instaliranja operativnog sistema Windows XP, pritisnite taster F3.
  Pritisnite taster ENTER da biste instalirali Windows XP.
 4. Na ekranu sa ugovorom o licenciranju za Windows XP, pritisnite taster F8 da biste prihvatili ugovor.
 5. Uverite se da je va?a trenutna instalacija operativnog sistema Windows XP izabrana u polju za potvrdu i zatim pritisnite taster R da biste izvr?ili popravku operativnog sistema Windows XP.
 6. Pratite uputstva na ekranu za ponovno instaliranje operativnog sistema Windows XP. Nakon popravke operativnog sistema Windows XP, mo?da ?ete morati ponovo da aktivirate kopiju operativnog sistema Windows XP.

  Za dodatne informacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  310064 Kako re?iti probleme prilikom instaliranja operativnog sistema Windows XP prilikom nadogradnje operativnog sistema Windows 98 ili Windows Millennium Edition (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Nakon nadogradnje na licu mesta

Nakon nadogradnje na licu mesta ili instalacije za popravku, morate ponovo instalirati sve dopune za Windows. Da biste ponovo instalirali dopune za Windows, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://update.microsoft.com
Za dodatne informacije o re?avanju posebnih problema prilikom instaliranja operativnog sistema Windows XP, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
312369 Mo?da ?ete izgubiti podatke ili programske postavke nakon ponovnog instaliranja, popravke ili nadogradnje operativnog sistema Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
312368 Nakon ponovnog instaliranja, popravke ili nadogradnje operativnog sistema Windows XP dolazi do gubitka podataka (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o instalacionom programu operativnog sistema Windows XP kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
286463 Napomene uz izdanje za instaliranje operativnog sistema Windows XP koji se nalaze u datoteci Pro.txt (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
306824 Napomene uz izdanje za instalacioni program operativnog sistema Windows XP koje se nalaze u datoteci Home.txt (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
286647 Sadr?aj datoteke Windows XP Read1st.txt (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 315341 - Poslednji pregled: 3. februar 2011. - Revizija: 4.2
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbfirewall kbhowto kbenv kbinfo ocsso KB315341

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com