Gre?ka ?Nije mogu?e pristupiti usluzi Windows Installer? pojavljuje se kada poku?ate da dodate ili uklonite program u operativnom sistemu Windows XP ili Windows Server 2003

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 315346 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako je korisnik malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na Microsoft Veb lokaciji: Podr?ka prestaje za neke verzije sistema Windows

Podr?ku u vezi sa ovim problemom u sistemu Windows 7 i Windows Vista, potra?ite u ?lanku Microsoft bazi znanja 2642495: Gre?ka ?Nije mogu?e pristupiti usluzi Windows Installer? prilikom instaliranja ili a?uriranja programa u sistemima Windows 7 ili Windows Vista (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2684263
Va?no Ovaj ?lanak je namenjen naprednim korisnicima ra?unara. Ako ne ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, mo?ete zamoliti nekoga za pomo?. Da biste dobili pomo? od Microsoft korisni?ke podr?ke, idite na Veb stranicu Obratite nam se.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kad poku?ate da instalirate softversku aplikaciju u operativnom sistemu Windows XP ili Windows Server 2003, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci:
Nije mogu?e pristupiti usluzi Windows Installer. Do ovoga mo?e do?i ako koristite Windows u bezbednom re?imu ili ako usluga Windows Installer nije ispravno instalirana. Obratite se osoblju za podr?ku da biste dobili pomo?.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Do ovog problema mo?e do?i i kada poku?ate da deinstalirate neku softversku aplikaciju.

Uzrok

Do ovog problema mo?e da do?e ukoliko je jedan od slede?ih uslova ta?an:  
  • Windows Installer datoteke koje su na ra?unaru su o?te?ene ili nedostaju.
  • Instalirate ili uklanjate program koji koristi Windows Installer Microsoft Software Installation (MSI) datoteku paketa (.msi). Na primer, ovo se mo?e javiti kada poku?ate da instalirate Microsoft Office na ra?unar.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Ponovno registrovanje usluge Windows Installer

Da biste ponovo registrovali Windows Installer, proverite lokaciju datoteke Msiexec.exe na ra?unaru i u Windows registratoru, a zatim ponovo registrujte Windows Installer. Da biste ovo uradili, kliknite ovde da biste pro?irili ovaj odeljak.

2. metod: Ponovno instaliranje usluge Windows Installer

Da biste ponovo instalirali Windows Installer, preimenujte o?te?ene Windows Installer datoteke, a zatim ponovo instalirajte Windows Installer. Da biste ovo uradili, kliknite ovde da biste pro?irili ovaj odeljak.

Dodatne informacije

Kliknite ovde da biste videli vi?e informacija o ovom problemu.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 315346 - Poslednji pregled: 19. oktobar 2012. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbresolve kberrmsg kbprb KB315346

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com