Thông báo l?i khi b?n c? g?ng l?n lư?t v? hoan nghênh màn h?nh ho?c n?u ngư?i dùng nhanh chóng chuy?n đ?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315347 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng truy c?p công c? tài kho?n ngư?i dùng đ? kích ho?t màn h?nh Chào m?ng ho?c chuy?n nhanh ngư?i dùng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
D?ch v? khách hàng cho Netware đ? vô hi?u hoá màn h?nh Chào m?ng và Fast User Chuy?n đ?i. Đ? khôi ph?c các tính năng này, b?n ph?i g? cài đ?t d?ch v? khách hàng cho Netware.

NGUYÊN NHÂN

D?ch v? khách hàng cho khách hàng Novell Netware và không tương thích v?i màn h?nh Chào m?ng và chuy?n nhanh ngư?i dùng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau.LƯU ?: N?u b?n ph? thu?c vào khi truy c?p m?ng Novell và c?n d?ch v? khách hàng cho Netware ho?c máy s? d?ng Novell, b?n không th? s? d?ng màn h?nh Chào m?ng ho?c chuy?n nhanh ngư?i dùng tính năng c?a Windows XP.
 1. N?u b?n đang s? d?ng máy s? d?ng Novell, xem sau h? tr? Novell trang Web đ? đư?c hư?ng d?n v? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t các d?ch v?:
  http://support.Novell.com
 2. N?u b?n đang s? d?ng Classic view trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào K?t n?i m?ng. N?u b?n đang s? d?ng xem theo th? lo?i, h?y nh?p vào M?ng và các k?t n?i Internet, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào t?ng k?t n?i mà b?n có, và sau đó nh?p vào Thu?c tính m?i l?n.
 4. Trên các T?ng quát tab c?a t?ng k?t n?i khu v?c đ?a phương, làm n?i b?t D?ch v? khách hàng cho Netware, sau đó b?m G? cài đ?t.
 5. Trong các Thu?c tính k?t n?i quay s? h?p tho?i h?p, b?m vào các M?ng tab, làm n?i b?t D?ch v? khách hàng cho Netware, sau đó b?m G? cài đ?t.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 7. M? Control Panel, và sau đó b?m đúp chu?t Trương m?c ngư?i dùng.
 8. Dư?i Ch?n m?t nhi?m v?..., b?m Thay đ?i cách ngư?i dùng đăng nh?p ho?c t?t.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n đăng nh?p và đăng xu?t c?a các tùy ch?n b?n mu?n: S? d?ng màn h?nh Chào m?ng ho?c S? d?ng chuy?n nhanh ngư?i dùng.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chuy?n nhanh ngư?i dùng, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294737 Ki?n trúc c?a đ?i ngư?i dùng nhanh
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 315347 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kb3rdparty kberrmsg kbprb kbmt KB315347 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315347

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com