Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315396 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các th? t?c nói chung mà b?n có th? s? d?ng đ? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng trong Windows 2000.

M?t kh?i đ?ng Windows 2000 thành công bao g?m nh?ng đi?u sau đây b?n giai đo?n:
 • Giai đo?n ban đ?u
 • Giai đo?n b? n?p kh?i đ?ng
 • Giai đo?n h?t nhân
 • Giai đo?n kí nh?p
N?u m?t v?n đ? x?y ra trong m?t trong nh?ng giai đo?n, Windows có th? không B?t đ?u m?t cách chính xác và b?n có th? g?p m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây:
 • Máy ng?ng đáp ?ng (treo).
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
N?u m?t v?n đ? kh?i đ?ng x?y ra sau khi b?n b?m vào Microsoft Windows 2000 ho?c tr?nh đơn b? n?p kh?i đ?ng, ho?c khi b?n nh?n đư?c thông báo "Xin vui l?ng ch?n hệ điều hành đ? b?t đ?u", t?p tin đư?c yêu c?u b?i hệ điều hành có th? b? thi?u ho?c b? hư h?ng. Windows 2000 cung c?p m?t lo?t các tùy ch?n mà b?n có th? s? d?ng đ? kh?c ph?c v?n đ? này, bao g?m ch? đ? an toàn, ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n, và m?t đ?a s?a ch?a kh?n c?p.

Làm th? nào đ? kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng c?u h?nh t?t cu?i cùng đư?c bi?t đ?n

N?u v?n đ? kh?i đ?ng x?y ra ngay l?p t?c sau khi b?n th?c hi?n m?t s? thay đ?i cho máy tính (ví d?, n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n m?i), c? g?ng đ? B?t đ?u máy tính b?ng cách s? d?ng các tính năng c?u h?nh bi?t đ?n cu?i c?a t?t.

Khi b?n s? d?ng tính năng c?u h?nh bi?t đ?n cu?i c?a t?t, b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng các thi?t l?p đ?t làm vi?c. Tính năng này ph?c h?i thông tin ki?m nh?p và cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n đ? có hi?u l?c cu?i cùng th?i gian máy tính B?t đ?u thành công. S? d?ng tính năng này khi b?n không th? kh?i đ?ng Windows sau khi b?n th?c hi?n m?t s? thay đ?i cho máy tính (ví d?, n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t ho?c nâng c?p tr?nh đi?u khi?n thi?t b?).

Đ? B?t đ?u máy tính b?ng cách s? d?ng cu?i cùng c?u h?nh đư?c bi?t đ?n t?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. Nh?n F8 khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Vui l?ng ch?n hệ điều hành đ? B?t đ?u
 3. ? C?a s? nâng cao Menu tuøy choïn, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Cu?i cùng đư?c bi?t đ?n c?u h?nh t?t, và sau đó nh?n ENTER.
 4. N?u b?n đang ch?y hệ điều hành khác trên máy tính, b?m vào Microsoft Windows 2000 t? danh sách s? đư?c hi?n th?, và sau đó nh?n ENTER.

  C?nh báo: sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng các c?u h?nh đư?c bi?t đ?n cu?i t?t, thay đ?i b?n th?c hi?n k? t? khi kh?i đ?ng thành công cu?i cùng b? m?t.

  N?u b?n có th? B?t đ?u máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng các c?u h?nh đư?c bi?t đ?n cu?i t?t, s? thay đ?i cu?i cùng mà b?n th?c hi?n cho máy tính (ví d?, vi?c cài đ?t chuyên bi?t m?t tr?nh đi?u khi?n) có th? là nguyên nhân c?a hành vi sai kh?i đ?ng. Đó khuy?n cáo r?ng b?n ho?c lo?i b? ho?c c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh, và sau đó ki?m tra Windows kh?i đ?ng thích h?p.

Làm th? nào đ? B?t đ?u các máy tính trong ch? đ? an toàn

Khi b?n kh?i đ?ng máy tính ? ch? đ? an toàn, ch? c?n thi?t tr?nh đi?u khi?n và b?n ghi d?ch v? máy tính đư?c n?p. B?n có th? s? d?ng ch? đ? an toàn khi b?n c?n ph?i xác đ?nh và gi?i quy?t các v?n đ? gây ra b?i các tr?nh đi?u khi?n b? l?i, chương tr?nh ho?c b?n ghi d?ch v? B?t đ?u t? đ?ng.

N?u máy tính kh?i đ?ng trong ch? đ? an toàn, nhưng nó không B?t đ?u trong ch? đ? b?nh thư?ng, máy tính có th? có m?t cu?c xung đ?t v?i các cài đ?t chuyên bi?t ph?n c?ng ho?c các ngu?n tài nguyên. Có th? không tương h?p v? sau v?i các chương tr?nh, b?n ghi d?ch v? ho?c tr?nh đi?u khi?n, ho?c đ? xem n?u có ki?m nh?p thi?t h?i. Trong ch? đ? an toàn, b?n có th? vô hi?u hóa ho?c g? b? chương tr?nh, b?n ghi d?ch v? ho?c khi?n tr?nh có th? ngăn ch?n máy tính t? B?t đ?u b?nh thư?ng.

Đ? kh?c ph?c v?n đ? kh?i đ?ng trong ch? đ? an toàn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. Nh?n F8 khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Vui l?ng ch?n hệ điều hành đ? B?t đ?u
 3. ? C?a s? nâng cao Menu tuøy choïn, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Ch? đ? Safe Mode, và sau đó nh?n ENTER.
 4. N?u b?n đang ch?y hệ điều hành khác trên máy tính, b?m vào Microsoft Windows 2000 trong danh sách s? đư?c hi?n th?, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Th?c hi?n m?t trong các bư?c sau:
  • N?u máy tính không B?t đ?u trong ch? đ? an toàn, ki?m tra ph?n c?ng có th? v?n đ? ch?ng h?n như thi?t b? l?i, các v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t, cáp v?n đ?, ho?c các v?n đ? k?t n?i. Lo?i b? b?t k? ph?n c?ng m?i đư?c thêm vào, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính đ? xem n?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t.
  • N?u máy tính kh?i đ?ng trong ch? đ? an toàn, ti?p t?c t?i ph?n ti?p theo đ? ti?p t?c đ? kh?c ph?c v?n đ? kh?i đ?ng.

Làm th? nào đ? s? d?ng tr?nh Tr?nh xem s? ki?n đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ? kh?i đ?ng

Xem các b?n ghi s? ki?n trong tr?nh Tr?nh xem s? ki?n thông tin b? sung có th? giúp b?n xác đ?nh và ch?n đoán nguyên nhân c?a v?n đ? kh?i đ?ng. Đ? Tr?nh xem s? ki?n đư?c ghi vào b?n ghi s? ki?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. B?m đúp vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p đúp vào Tr?nh Tr?nh xem s? ki?n.

  Ngoài ra, B?t đ?u Microsoft Management Console (MMC) có ch?a các Event Viewer snap-in.
 3. Trong cây Panel điều khiển, b?m vào đ? m? r?ng Tr?nh Tr?nh xem s? ki?n, và sau đó nh?p vào kí nh?p mà b?n mu?n xem, ví d? như h? th?ng kí nh?p ho?c kí nh?p ?ng d?ng.
 4. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào các s? ki?n mà b?n mu?n xem.

  Đ? sao chép các chi ti?t c?a s? ki?n này, b?m sao, m? m?t tài li?u m?i trong chương tr?nh mà b?n mu?n dán các s? ki?n (ví d?, Microsoft Word), và sau đó nh?p vào dán trên menu ch?nh s?a .
 5. Đ? xem các mô t? v? các s? ki?n trư?c đó ho?c s? ki?n ti?p theo, h?y b?m phím m?i tên lên ho?c phím m?i tên.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch?n đoán v?n đ? h? th?ng v?i Event Viewer, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302542 Làm th? nào đ? ch?n đoán v?n đ? h? th?ng v?i tr?nh Tr?nh xem s? ki?n trong Microsoft Windows 2000

Làm th? nào đ? s? d?ng thông tin hệ thống đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ? kh?i đ?ng

Công c? Thông tin Hệ thống hi?n th? m?t cái nh?n toàn di?n v? ph?n c?ng c?a máy tính, các thành ph?n h? th?ng và ph?n m?m môi trư?ng. S? d?ng công c? này đ? giúp b?n xác đ?nh thi?t b? có th? v?n đ? và các thi?t b? xung đ?t. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Trong các m? h?p, g? msinfo32, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Ki?m tra các v?n đ? thi?t b? ho?c thi?t b? xung đ?t. Đ? làm như v?y:
  1. Trong cây Panel điều khiển, b?m vào đ? m? r?ng thành ph?n, và sau đó nh?p vào Thi?t b? v?n đ?.

   Lưu ? b?t k? thi?t b? nào đư?c li?t kê trong ngăn bên ph?i.
  2. Trong cây Panel điều khiển, nh?p vào đ? m? r?ng Tài nguyên ph?n c?ng, và sau đó nh?p vào Xung đ?t/chia s?.

   Lưu ? b?t k? xung đ?t tài nguyên đư?c li?t kê trong ngăn bên ph?i.
  3. N?u b?n xác đ?nh m?t thi?t b? v?n đ?, th?c hi?n hành đ?ng thích h?p (ví d?, lo?i b?, vô hi?u hoá, ho?c reconfigure thi?t b?, ho?c c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n), và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? b?nh thư?ng.

   B?n có th? s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? lo?i b? ho?c vô hi?u hoá thi?t b? và các tr?nh đi?u khi?n c?a h?. Đ? bi?t thêm thông tin v? qu?n l? thi?t b?, h?y xem các Qu?n l? thi?t b? s? d?ng đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ? kh?i đ?ng ph?n c?a bài vi?t này.

   N?u máy tính kh?i đ?ng m?t cách chính xác, thi?t b? c? th? đó có th? là nguyên nhân c?a v?n đ? kh?i đ?ng.

   N?u b?n vô hi?u hóa m?t thi?t b? đ? gi?i quy?t v?n đ?, h?y ki?m tra r?ng thi?t b? đư?c li?t kê trên các c?a s? 2000 ph?n c?ng tương h?p v? sau danh sách (HCL), và nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng. Ngoài ra, liên h? v?i các nhà s?n xu?t đ? báo cáo các hành vi và đ? có đư?c thông tin v? b?n C?p Nh?t có th? có th? gi?i quy?t v?n đ? kh?i đ?ng.Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng máy tính, b?m s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   65416 Ph?n c?ng và danh sách liên h? v?i nhà cung c?p ph?n m?m bên th? ba, A-K

   60781 Ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba liên h? v?i nhà cung c?p danh sách, L-P

   60782 Ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba danh sách liên h? v?i nhà cung c?p, Q-Z
   Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

 4. N?u không có thi?t b? xung đ?t ho?c thi?t b? v?n đ? đư?c báo cáo c?a các công c? thông tin hệ thống, h?y ki?m tra cho các chương tr?nh ch?y t? đ?ng khi Windows kh?i đ?ng. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong cây Panel điều khiển, b?m vào đ? m? r?ng Ph?n m?m môi trư?ng, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng chương tr?nh.

   Chương tr?nh t? đ?ng ch?y khi Windows kh?i đ?ng đư?c li?t kê trong ngăn bên ph?i.
  2. Vô hi?u hóa các chương tr?nh, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.

   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá chương tr?nh, tham kh?o tài li?u chương tr?nh ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t.
  3. N?u b?n vô hi?u hoá chương tr?nh kh?i đ?ng, và các v?n đ? kh?i đ?ng đư?c gi?i quy?t, cho phép các chương tr?nh m?t l?n n?a, t?i m?t th?i gian.

   T?t và kh?i đ?ng l?i máy tính m?i khi b?n kích ho?t m?t chương tr?nh, và lưu ? N?u kh?i đ?ng không chính xác hành vi x?y ra. N?u các hành vi x?y ra, các chương tr?nh cu?i cùng mà b?n đ? kích ho?t có th? gây ra hành vi kh?i đ?ng không chính xác.

Làm th? nào đ? xem các t?p tin kí nh?p kh?i đ?ng ch? đ? an toàn

Đ? kh?c ph?c v?n đ? kh?i đ?ng, xem t?p nh?t kí kh?i đ?ng, Ntbtlog.txt, và sau đó th?c hi?n m?t lưu ? c?a các tr?nh đi?u khi?n và b?n ghi d?ch v? không n?p khi b?n kh?i đ?ng máy tính ? ch? đ? an toàn. T?p tin kí nh?p này n?m ? các trong m?c tin thư thoại % SystemRoot % (theo m?c đ?nh, đây là m?c Winnt). t?p nh?t kí này li?t kê các thi?t b? và b?n ghi d?ch v? mà t?i (và không n?p) khi b?n B?t đ?u các máy tính trong ch? đ? an toàn. B?n có th? s? d?ng Microsoft Notepad đ? m? và xem các t?p tin log.

S? d?ng danh sách các tr?nh đi?u khi?n và b?n ghi d?ch v? mà n?p lúc kh?i đ?ng đ? giúp b?n xác đ?nh nguyên nhân có th? c?a v?n đ? kh?i đ?ng th?t b?i.

Lưu ?: m?t s? v?n đ? kh?i đ?ng có th? x?y ra s?m trong quá tr?nh kh?i đ?ng. Trong trư?ng h?p này, Windows có th? không lưu t?p nh?t kí kh?i đ?ng vào ổ đĩa c?ng.

Làm th? nào đ? s? d?ng thi?t b? qu?n l? đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ? kh?i đ?ng

Qu?n l? thi?t b? hi?n th? m?t l?n xem đ? h?a c?a ph?n c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. S? d?ng công c? này ho?c gi?i quy?t b?t k? xung đ?t có th? đi?n tho?i ho?c đ? xác đ?nh các thi?t b? tương h?p v? sau có th? là nguyên nhân c?a v?n đ? kh?i đ?ng.

Đ? B?t đ?u qu?n l? thi?t b?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy tính, b?m chu?t ph?i vào My Computer, và sau đó nh?p vào qu?n l?.
 2. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào Qu?n l? thi?t b?.

  Các thi?t b? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n đư?c li?t kê trong ngăn bên ph?i. N?u bi?u tư?ng đư?c hi?n th? bên c?nh m?t thi?t b?, có th? có m?t v?n đ? v?i thi?t b?. Ví d?, m?t d?u ki?m ch?m đi?m đen (!) vào m?t l?nh v?c màu vàng cho bi?t thi?t trong trạm đậu v?n đ?.

  Lưu ?: Đ? vô hi?u hóa m?t thi?t b? trong Device Manager, B?m chu?t ph?i vào thi?t b?, và sau đó nh?p vào vô hi?u hoá.
 3. Đi?u tra có th? có thi?t b? xung đ?t. Đ? làm như v?y, b?m đúp vào thi?t b? in the right pane, và sau đó nh?p vào tab tài nguyên .

  N?u m?t thi?t b? xung đ?t t?n t?i, nó đư?c li?t kê trong Danh sách thi?t b? xung đ?t.

  Lưu ? các S? d?ng cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng hộp kiểm. N?u Windows đ? phát hi?n m?t thi?t b?, hộp kiểm này đư?c ch?n, và các thi?t b? ho?t đ?ng m?t cách chính xác. Tuy nhiên, n?u các cài đ?t chuyên bi?t tài nguyên đư?c d?a trên c?u h?nh cơ b?n n (nơi n là b?t k? s? 0-9), b?n có th? c?n ph?i thay đ?i các c?u h?nh. làm như v?y, b?m vào m?t c?u h?nh cơ b?n khác nhau t? danh sách ho?c t? thay đ?i các tài nguyên thi?t đ?t. c?nh báo: th? t?c này có th? yêu c?u b?n ph?i thay đ?i máy tính c?a oxit kim lo?i b? sung bán d?n (CMOS) cài đ?t chuyên bi?t và cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng vào/ra cơ b?n (BIOS). Các thay đ?i không chính xác cho BIOS c?a máy tính có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Thay đ?i thi?t đ?t c?a máy tính CMOS nguy cơ c?a riêng b?n.

  N?u Windows là không th? gi?i quy?t xung đ?t tài nguyên, xác minh r?ng các máy tính đư?c c?u h?nh đ? cho phép c?a s? đ? li?t kê các thi?t b? máy tính. Đ? làm như v?y, cho phép các C?ng v?i và chơi OS cài đ?t chuyên bi?t trong công c? thi?t l?p BIOS c?a máy tính. Đ? thay đ?i các thi?t l?p BIOS c?a máy tính, ho?c tham kh?o tài li?u máy tính ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính c?a b?n.
 4. N?u b?n xác đ?nh m?t thi?t b? v?n đ?, vô hi?u hóa nó, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? b?nh thư?ng.

  N?u máy tính kh?i đ?ng m?t cách chính xác, thi?t b? mà b?n vô hi?u hóa có th? nguyên nhân c?a v?n đ? kh?i đ?ng.

  Đ?m b?o r?ng thi?t b? đư?c li?t kê trên các c?a s? 2000 ph?n c?ng tương h?p v? sau danh sách (HCL) và nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng. Ngoài ra, liên h? v?i các nhà s?n xu?t đ? báo cáo các hành vi và đ? có đư?c thông tin v? b?n C?p Nh?t có th? có th? gi?i quy?t v?n đ? kh?i đ?ng.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng Device Manager, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
199276Làm th? nào đ? qu?n l? các thi?t b? trong Windows
244601 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thi?t b? không xác đ?nh đư?c li?t kê trong Device Manager
125174 Gi?i thích v? m? l?i đư?c t?o ra b?i Device Manager

Làm th? nào đ? xác nh?n r?ng các máy tính CMOS/BIOS cài đ?t chuyên bi?t là đúng

C?nh báo: th? t?c này có th? yêu c?u b?n ph?i thay đ?i thi?t l?p CMOS c?a máy tính và thi?t l?p BIOS. Các thay đ?i không chính xác cho BIOS c?a máy tính có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Thay đ?i thi?t đ?t c?a máy tính CMOS nguy cơ c?a riêng b?n.

cài đ?t chuyên bi?t không chính xác ho?c b? hư h?ng CMOS và BIOS có th? gây ra v?n đ? kh?i đ?ng. Đ? bi?t thông tin v? các chính xác CMOS BIOS cài đ?t chuyên bi?t và cho các máy tính, và các thông tin v? làm th? nào đ? ki?m tra và thay đ?i các thi?t đ?t này, h?y tham kh?o tài li?u máy tính ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n.

Đ? ch?c ch?n r?ng BIOS c?a máy tính là hi?n t?i, h?y liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính đ? t?m hi?u v? b?n C?p Nh?t BIOS m?i nh?t có s?n cho máy tính.

Công c? ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n

Công c? ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n là m?t công c? dòng lệnh, b?n có th? s? d?ng đ? s?a ch?a Windows n?u máy tính không kh?i đ?ng đúng. B?n có th? B?t đ?u ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n t? ho?c các Cài đặt Windows 2000 đ?a, đ?a compact Windows 2000 (CD), ho?c kh?i đ?ng n?u Recovery Console trư?c đây đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào máy tính c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng Recovery Console, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301645 Làm th? nào đ? khôi ph?c Windows 2000 Server đó không B?t đ?u
229716 Mô t? Windows 2000 Recovery Console
216417 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows Recovery Console

Quá tr?nh s?a ch?a kh?n c?p

N?u b?n đ? t?o ra m?t đ?a s?a ch?a kh?n c?p (ERD), s? d?ng nó đ? kh?c ph?c s? c? và kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng. Lưu ? r?ng quá tr?nh s?a ch?a kh?n c?p đư?c gi?i h?n đ? s?a ch?a h? th?ng t?p, phân ho?ch kh?i đ?ng khu v?c kinh t? và môi trư?ng kh?i đ?ng.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng s?a ch?a kh?n c?p, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
231777 Làm th? nào đ? t?o m?t đ?a s?a ch?a kh?n c?p trong Windows 2000

Làm th? nào đ? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft đ? t?m m?t gi?i pháp

N?u b?n không th? gi?i quy?t v?n đ? b?ng cách làm theo các bư?c trong bài vi?t này ho?c b?ng cách xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c trong các Tài li?u tham kh?o ph?n c?a bài vi?t này, b?n có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đ? t?m m?t gi?i pháp cho v?n đ? c?a b?n. Danh sách sau đây mô t? m?t s? các b?n ghi d?ch v? cung c?p các s?n ph?m h? tr? b?n ghi Dịch vụ Web site Microsoft:
 • tra c?u cơ s? ki?n th?c -T?m ki?m thông tin h? tr? k? thu?t và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • câu h?i thư?ng g?p -Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
 • Ph?n m?m và C?p Nh?t -T?m th?y ph?n m?m và C?p Nh?t trên Trung tâm t?i v?.
 • Các tùy ch?n h? tr? khác -Yêu c?u m?t câu h?i h? tr? b?ng cách s? d?ng các web site ho?c g?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft.Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
202485 Mô t? c?a ch? đ? kh?i đ?ng an toàn trong Windows
199175 Các t?nh hu?ng trong đó Windows có th? không B?t đ?u trong ch? đ? an toàn
244905 Làm th? nào đ? vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? ho?c thi?t b? mà ngăn ch?n Windows t? kh?i đ?ng
216417 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows Recovery Console
266169 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i ch? đ? ch?, Hibernate Mode, và t?t máy tính c?a b?n trong Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 315396 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB315396 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 315396

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com