MS01-052: Khách hàng v?i m?t gi?y phép h?t h?n t?m th?i có th? không th? k?t n?i v?i các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315404 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

M?i Terminal Server khách hàng, khách hàng d?ch v? đ?u cu?i ho?c Remote Desktop Connection khách hàng có th? k?t n?i v?i d?ch v? đ?u cu?i m?t cách chính xác, nhưng m?t s? khách hàng hi?n có th? k?t n?i trư?c đây có th? là không th? k?t n?i. N?u m?t khách hàng hi?n có không th? k?t n?i, thông báo l?i sau đây có th? đư?c hi?n th? trên máy tính khách hàng:
Ph?c v? đ?u cu?i đ? k?t thúc k?t n?i
Trong m?i trư?ng h?p, khách hàng có th? k?t n?i như n?u h? đ? là khách hàng m?i n?u b?n xóa b? gi?y phép t? khách hàng. Đ? thêm thông tin v? cách xóa b? gi?y phép, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
248430 Làm th? nào đ? chuy?n d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i CAL t? m?t máy tính khác

NGUYÊN NHÂN

N?u gi?y phép t?m th?i c?a m?t khách hàng h?t h?n và máy ch? c?p phép liên l?c v?i máy ch? d?ch v? đ?u cu?i không ph?i là công ty phát hành gi?y phép t?m th?i c?a khách hàng, các máy ch? c?p phép chưa nâng c?p gi?y phép cho m?t gi?y phép v?nh vi?n. Đi?u này là r?t có th? x?y ra b?i v? công ty phát hành ban đ?u c?a gi?y phép t?m th?i không th? đư?c liên l?c c?a máy ch? d?ch v? đ?u cu?i. Đi?u này có th? x?y ra b?i v? các máy ch? c?p phép đ? đư?c xây d?ng l?i ho?c hi?n không s?n dùng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
Gi?i pháp cho v?n đ? này c?ng đư?c bao g?m trong Windows 2000 Security Rollup gói 1 (SRP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SRP1, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311401 Windows 2000 Security Rollup gói 1 (SRP1), tháng 1 năm 2002
S?a ch?a cho v?n đ? này đư?c bao g?m trong các mi?ng vá sau đây:
Microsoft Security Bulletin MS01-052
B?n c?ng có th? s? d?ng mi?ng vá này như là m?t thay th? cho các ph? ki?n c?p phép đư?c di?n t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
287687 D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i c?p gi?y phép nâng c?p

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong Microsoft Windows 2000. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 3.

THÔNG TIN THÊM

S?a ch?a cho v?n đ? này là phía máy ch? (trên máy ch? c?p phép). Do d?ch v? đ?u cu?i có kh? năng có th? có nhi?u khách hàng mà k?t n?i đ?n nó, nó là không th? li?t kê m?i n?n t?ng khách hàng b? ?nh hư?ng trong bài vi?t này. Đi?u này c?ng có th? ?nh hư?ng đ?n khách hàng ch?y h? đi?u hành bên th? ba ho?c các khách hàng Microsoft mà không có th? đư?c li?t kê m?t cách r? ràng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 315404 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 95
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbbug kberrmsg kbfix kbsecurity kbtermserv kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB315404 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315404

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com