Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? t?t máy trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315409 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? th? t?c nói chung mà b?n có th? s? d?ng đ? kh?c ph?c v?n đ? t?t máy trong Microsoft Windows 2000.

Khi T?t Windows 2000, tin nh?n đư?c g?i đ?n các thi?t b?, h? th?ng d?ch v?, và chương tr?nh đư?c cài đ?t trên máy tính đ? thông báo cho h? r?ng Windows là chu?n b? đ? ng?ng ho?t đ?ng. H? đi?u hành waits cho ph?n ?ng t? các chương tr?nh đó đang ch?y đ? đ?m b?o r?ng các chương tr?nh lưu d? li?u chưa đư?c lưu đ? c?ng đ?a và t?t đúng cách. M?i thi?t b?, d?ch v? và chương tr?nh đang ch?y thư?ng đáp ?ng các thông báo t?t máy tính v?i m?t thông đi?p mà bi?u chương tr?nh có th? đư?c đóng l?i.

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u sau đây các tri?u ch?ng khi b?n c? g?ng đ? t?t máy tính:
 • Máy tính ng?ng đáp ?ng (b? treo). Khi tri?u ch?ng này x?y ra, m?t teal ho?c đen màn h?nh có th? đư?c hi?n th?.
 • Máy tính không t?t khi b?n nh?n đư?c các "It 's bây gi? an toàn đ? t?t máy tính c?a b?n"tin nh?n.
 • M?t thông báo l?i s? đư?c hi?n th? trên màn h?nh.
Đi?n h?nh nguyên nhân c?a v?n đ? t?t máy bao g?m v?n đ?:
 • Đi?u khi?n thi?t b? b? l?i hay không tương thích.
 • D?ch v? h? th?ng ho?c là không đáp ?ng m?t cách chính xác ho?c G?i tin nh?n yêu c?u b?n r?n cho h? th?ng.
 • Các chương tr?nh b? l?i hay không tương thích.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? t?t máy trong Windows 2000

Đ? kh?c ph?c v?n đ? t?t máy và cô l?p nguyên nhân c?a các t?t máy không chính xác hành vi, s? d?ng phương pháp sau đây:
 • S? d?ng Task Manager đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a t?t hành vi.
 • Hoàn tác các thay đ?i g?n đây vào máy tính.
 • S? d?ng ch? đ? an toàn đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a t?t hành vi.
 • Xác nh?n r?ng máy tính c?a b? sung kim lo?i ôxít bán d?n (CMOS) và cài đ?t h? th?ng cơ b?n đ?u vào/đ?u ra (BIOS) là C?p Nh?t ngày.

Làm th? nào đ? s? d?ng công vi?c qu?n l? đ? xác đ?nh nguyên nhân gây ra hành vi Shutdown

S? d?ng Task Manager đ? xác đ?nh các chương tr?nh hi?n có ch?y trên máy tính. Cho m?i chương tr?nh đư?c li?t kê trong Task Manager, t? thoát kh?i chương tr?nh, và sau đó t?t và kh?i đ?ng l?i máy tính đ? ki?m tra N?u v?n đ? t?t máy đ? đư?c gi?i quy?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các th? t?c đó là đư?c di?n t? trong ph?n này.

LƯU ?: T?t c? chương tr?nh đang ch?y trên máy tính có th? không đư?c li?t kê trong các Các ?ng d?ng tab qu?n l? tác v?.
 1. Nh?n CTRL + ALT + DELETE, và sau đó nh?p vào Qu?n l? tác v?.
 2. B?m vào các Các ?ng d?ng tab.
 3. Trong các Nhi?m v? c?t, b?m chương tr?nh mà b?n mu?n b? thu?c lá, và sau đó nh?p vào K?t thúc tác v?.
 4. Ra kh?i tr?nh qu?n l? tác v?.
 5. T?t máy tính.

Làm th? nào đ? hoàn tác các thay đ?i g?n đây vào máy tính

N?u hành vi t?t máy x?y ra ngay l?p t?c sau khi b?n th?c hi?n m?t thay đ?i máy tính (ví d?, b?n cài đ?t ho?c nâng c?p ho?c là m?t chương tr?nh, m?t d?ch v?, ho?c ph?n c?ng có tr?nh đi?u khi?n thi?t b?), lùi l?i cu?i cùng thay đ?i mà b?n th?c hi?n. Ví d?, lo?i b? m?t trong hai tr?nh đi?u khi?n cu?i ho?c cu?i chương tr?nh mà b?n cài đ?t, và sau đó t?t và kh?i đ?ng l?i máy tính đ? ki?m tra xem máy tính t?t m?t cách chính xác.

Làm th? nào đ? s? d?ng ch? đ? an toàn đ? xác đ?nh nguyên nhân gây ra hành vi Shutdown

Khi b?n kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn, ch? là m?t t?p t?i thi?u các tr?nh đi?u khi?n thi?t y?u và các d?ch v? đư?c n?p. Ch? đ? an toàn là m?t công c? ch?n đoán h?u ích đ? s? d?ng khi b?n mu?n đ? xác đ?nh và gi?i quy?t v?n đ? x?y ra do b? l?i tr?nh đi?u khi?n, chương tr?nh ho?c d?ch v? t? đ?ng ch?y.

Đ? xác đ?nh n?u máy tính t?t m?t cách chính xác trong ch? đ? an toàn:
 1. Khởi động lại máy tính.
 2. Khi b?n nh?n đư?c các "H?y ch?n h? đi?u hành đ? b?t đ?u"tin nh?n, b?m F8.
 3. Ngày Windows nâng cao Menu tuøy choïn, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Ch? đ? an toàn, sau đó nh?n ENTER.
 4. N?u b?n đang s? d?ng m?t máy tính kh?i đ?ng kép ho?c đa kh?i đ?ng, ch?n Microsoft Windows 2000 danh sách đó đư?c hi?n th?, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Sau khi máy tính kh?i đ?ng trong ch? đ? an toàn, t?t các máy tính.

  N?u máy tính t?t m?t cách chính xác khi nào nó là ? nơi an toàn ch? đ?, l?p l?i bư?c 1 thông qua 4 đ? kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? an toàn, và sau đó đi đ?n bư?c 6 và làm theo các bư?c c?n l?i th? t?c này đ? g? r?i và xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ? t?t máy.
 6. Xem t?p s? ghi kh?i đ?ng, Ntbtlog.txt, và sau đó ghi chú các thi?t b? và các d?ch v? đ? không n?p khi b?n kh?i đ?ng máy tính ch? đ? an toàn.

  Các t?p tin Ntbtlog.txt n?m trong % SystemRoot % c?p (theo m?c đ?nh, đây là c?p Winnt). B?n có th? s? d?ng Microsoft Notepad đ? m? và xem các t?p tin. Các t?p tin Ntbtlog.txt danh sách các thi?t b? và d?ch v? mà t?i (và không t?i) khi b?n kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn.

  LƯU ?: N?u không có tr?nh đi?u khi?n bên th? ba ho?c các d?ch v? ch?y khi c?a b?n máy tính trong ch? đ? b?nh thư?ng nhưng không ch?y khi máy tính c?a b?n đang ? ch? đ? an toàn, tr?nh đi?u khi?n bên th? ba ho?c các d?ch v? có th? là nguyên nhân gây ra s? t?t máy không chính xác hành vi.
 7. Kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? b?nh thư?ng, và sau đó ho?c là h?y b? các tr?nh đi?u khi?n cho m?i tr?nh đi?u khi?n và các d?ch v? mà b?n xác đ?nh trong các Ntbtlog.txt t?p tin có th? gây ra hành vi không đúng t?t máy ho?c ng?ng ho?c vô hi?u hoá d?ch v? m?t lúc m?t th?i gian.

  B?n có th? s? d?ng thi?t b? Ngư?i qu?n l? đ? lo?i b? ho?c vô hi?u hoá các thi?t b? và tr?nh đi?u khi?n c?a h?.Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? qu?n l? các thi?t b? b?ng cách s? d?ng qu?n l? thi?t b?, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  199276 Làm th? nào đ? qu?n l? các thi?t b? trong Windows
  244601 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thi?t b? không xác đ?nh đư?c li?t kê trong Device Manager
  125174 Gi?i thích v? m? l?i đư?c t?o ra b?i qu?n l? thi?t b?
 8. T?t máy tính đ? ki?m tra n?u v?n đ? t?t máy gi?i quy?t.
 9. Sau khi b?n xác đ?nh các v?n đ? d?ch v? ho?c tr?nh đi?u khi?n, ho?c là cài đ?t l?i các d?ch v? ho?c tr?nh đi?u khi?n n?u b?n nghi ng? r?ng m?t t?p tin b? h?ng ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o đ? báo cáo các hành vi và đ? có đư?c thông tin v? có th? c?p nh?t mà b?n có th? s? d?ng đ? gi?i quy?t các hành vi t?t máy.

Làm th? nào đ? xác nh?n r?ng các máy tính CMOS/BIOS thi?t l?p là đúng

C?nh báo Th? t?c này có th? bao g?m vi?c thay đ?i thi?t đ?t máy tính c?a b?n CMOS và thay đ?i BIOS. Có th? không chính xác thay đ?i đ?i v?i BIOS c?a máy tính c?a b?n gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Thay đ?i thi?t đ?t c?a máy tính CMOS t?i c?a riêng b?n nguy cơ.

Thi?t đ?t không chính xác ho?c h?ng CMOS và BIOS có th? gây kh?i đ?ng và t?t v?n đ?. Thông tin v? các thi?t đ?t đúng CMOS và BIOS Đ?i v?i máy tính c?a b?n và làm th? nào đ? ki?m tra và thay đ?i các thi?t đ?t này, tham kh?o các tài li?u hư?ng d?n máy tính ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n. Đ? xác nh?n r?ng máy tính c?a BIOS là hi?n t?i, liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính đ? t?m hi?u v? các b?n c?p nh?t BIOS m?i nh?t có s?n cho máy tính c?a b?n.

Làm th? nào đ? s? d?ng m?t cài đ?t song song đ? xác đ?nh nguyên nhân gây ra hành vi Shutdown

S? d?ng m?t cài đ?t song song đ? g? r?i các hành vi c?a t?t:
 1. Cài đ?t m?t b?n sao m?i c?a Windows 2000 vào m?t phân vùng riêng bi?t trên máy tính (t?o m?t cài đ?t song song), và sau đó cài đ?t tr?nh đi?u khi?n và các chương tr?nh t?i m?t th?i gian v? vi?c cài đ?t song song.
 2. T?t và kh?i đ?ng l?i máy tính gi?a m?i chương tr?nh cài đ?t và lưu ? n?u t?t máy không chính xác hành vi x?y ra.

  N?u hành vi x?y ra, ngư?i lái xe qua ho?c chương tr?nh mà b?n cài đ?t có th? nguyên nhân gây ra hành vi không đúng t?t máy.
 3. Ho?c lo?i b? ho?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh t? các cài đ?t ban đ?u, và sau đó ki?m tra Windows t?t máy thích h?p.

  N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, g? b? cài đ?t Windows song song.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? t?t máy v?n đ? b?ng cách s? d?ng ch? đ? an toàn, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
266169Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i ch? đ? ch? ch? đ?, ch? đ? Hibernate và t?t máy tính c?a b?n trong Windows 2000THAM KH?O

Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t cài đ?t song song c?a Windows 2000, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
266465Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t cài đ?t song song c?a Windows 2000 ho?c Windows Server 2003
Đ? thêm thông tin v? tùy ch?n ch? đ? an toàn trong Windows 2000, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
202485 Mô t? c?a ch? đ? kh?i đ?ng an toàn trong Windows
Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c đi?u khi?n thi?t b? trong Windows 2000, b?m vào các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
244617 Làm th? nào đ? s? d?ng tr?nh đi?u khi?n Verifier đ? g? r?i các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? trong Windows 2000
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? nh?ng v?n đ? c? th? t?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
261939 Ngăn ch?n 0x00000027 RDR_FILE_SYSTEM thông báo l?i trong t?t máy
263560 Ngăn ch?n 0x0000009F trong th?i gian t?t máy, ch?, ho?c kh?i đ?ng l?i
309660 FtDisk có th? gây ra m?t thông báo l?i d?ng CHÂN l?i 0x000000D1 khi b?n t?t máy tính c?a b?n
245835 Ngăn CH?N 0x9f trong Ntoskrnl.exe khi t?t ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính
296838 Windows 2000 Shutdown đi?m d?ng quá tr?nh và thông báo l?i ch? t?i chương tr?nh Devldr
309645 Không th? t?t, kh?i đ?ng l?i, đăng xu?t, Stand By ho?c Hibernate khi máy tính là Docked
242495 G? r?i qu?n l? ngu?n đi?n chuyên sâu trong Windows 2000
285461 Windows 2000 Does không ph?i đóng xu?ng m?t cách chính xác v?i Adaptec d? dàng CD Creator 4.0 ho?c trư?c đó đư?c cài đ?t
269696 Windows 2000 Professional tháng năm treo trong Shutdown v?i Veritas Backup Exec máy tính đ? bàn ?n b?n 4.4.1
262575 Máy tính b? treo trong th?i gian t?t v? c?a xung đ?t tài nguyên


Thu?c tính

ID c?a bài: 315409 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB315409 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315409

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com