?SQL Server? parametr? ?automatinis padidinimas? ir ?automatinis suma?inimas? aptarimas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 315512 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

Numatytieji parametrai automatinis padidinimas ir automatinis suma?inimas daugelyje ?SQL Server? sistem? veiks i?kart. Vis d?lto yra aplink?, kuriose ?i? parametr? nereikia ?jungti arba kuriose parametrus automatinis padidinimas ir automatinis suma?inimas reikia reguliuoti. ?iame straipsnyje pateikiama ?iek tiek bendrosios informacijos, kad jums b?t? lengviau ?iuos parametrus pasirinkti naudojamoje aplinkoje.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite keisti parametrus automatinis padidinimas ir automatinis suma?inimas, turite apsvarstyti kelis dalykus.

Kaip sukonfig?ruoti ?iuos parametrus?

 1. Parametrus automatinis padidinimas ir automatinis suma?inimas galite sukonfig?ruoti naudodami:
  • Sakinys KEISTI DUOMEN? BAZ? (negalite naudotis ?SQL Server 7.0?)
  • ?SQL Server Management Studio? arba ?SQL Enterprise Manager?
  • I?saugota proced?ra sp_dboption (nerekomenduojama naudoti ?SQL Server 2005?)
  Pastaba Jei naudojat?s ?SQL Server 2005?, naudokite ?SQL Server Management Studio?, o ne ?SQL Enterprise Manager?. Daugiau informacijos, kaip nustatyti ?iuos parametrus sistemoje ?SQL Server 2005?, rasite apsilank? ?iose ?Microsoft? program? k?r?j? tinklo (MSDN) svetain?se:
  Instrukcijos: duomen? arba ?urnalo fail? prid?jimas prie duomen? baz?s (?SQL Server Management Studio?)
  http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/ms189253.aspx
  Duomen? baz?s ypatyb?s (fail? puslapis)
  http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/ms180254.aspx
  Be to, kurdami duomen? baz? galite sukonfig?ruoti parinkt? automatinis padidinimas.

  Dabartinius parametrus galite per?i?r?ti ?SQL Enterprise Manager? (SEM) duomen? baz?s ypatyb?se. Arba galite vykdyti ?i? ?Transact-SQL? komand?:
  sp_helpdb [ [ @dbname= ] 'name' ]
 2. Atminkite, kad parametras automatinis padidinimas nustatomas kiekvienam failui. Tod?l j? turite nustatyti bent dviejose kiekvienos duomen? baz?s vietose (vien? pagrindiniam duomen? failui ir vien? pagrindiniam ?urnalo failui). Jei yra sukurti keli duomen? ir (arba) ?urnalo failai, parinktis turite nustatyti kiekvienam failui. Atsi?velgiant ? naudojam? aplink?, kiekvienam duomen? baz?s failui galite nustatykite skirtingus parametrus.

Kokie yra kiti veikimo pasikeitimai?

 • Jei vykdysite operacij?, kuriai reikia daugiau ?urnalo vietos nei jos yra, ir duomen? baz?s operacij? ?urnale b?site ?jung? parinkt? automatinis padidinimas, ? operacijos ?vykdymo laik? bus ?skai?iuojamas ir laikas, skirtas operacij? ?urnalui iki sukonfig?ruoto dyd?io padidinti. Jei padidinimas yra didelis arba yra kit? veiksni?, d?l kuri? ?is procesas u?trunka, u?klausos, kurioje atidarote operacij?, gali nepavykti atlikti d?l skirtojo laiko klaidos. Tokia pat problema gali kilti ir automati?kai didinant duomen? baz?s duomen? kiek?. Nor?dami pakeisti konfig?racij? automatinis padidinimas, ?SQL Server? knygose internetu skaitykite tem? DUOMEN? BAZ?S KEITIMAS.
 • Jei vykdote didel? operacij?, kuriai reikia padidinti ?urnal?, kitos operacijos, kurias reikia ?ra?yti ? operacij? ?urnal?, tur?s palaukti, kol bus u?baigta padidinimo operacija.
 • Jei parinktis automatinis padidinimas ir automatinis suma?inimas naudosite kartu, gali b?ti sukurti nereikalingi papildomi duomenys. ?sitikinkite, kad slenks?iai, kuriuos reikia pasiekti norint vykdyti padidinimo arba suma?inimo operacijas, nesukels da?n? dyd?io pasikeitim?. Pavyzd?iui, galite vykdyti operacij?, kuri? atlikus operacij? ?urnalas padid?ja 100 MB. Pra?jus ?iek tiek laiko po automatinio suma?inimo prad?ios operacij? ?urnalas suma?inamas 100 MB. Tada vykdote t? pa?i? operacij? ir operacij? ?urnalas v?l padidinimas 100 MB. Tokiu atveju kuriate nereikalingus papildomus duomenis ir, tik?tina, fragmentuojate ?urnalo fail?, o tai gali pakenkti veikimui.
 • Fizin? fragmentacija, pakei?ianti duomen? arba ?urnalo fail? dyd?, gali stipriai paveikti veikim?. Taip nutinka, nesvarbu, ar naudojate automatinius parametrus, ar rankiniu b?du padidinate ir suma?inate failus.
 • Jei duomen? baz? padidinate ?iek tiek arba jei j? padidinate ir v?l suma?inate, galite sufragmentuoti disk?. Tam tikrais atvejais disko fragmentavimas gali kelti veikimo problem?. Be to, nedideli padidinimai gali suma?inti ir sistemos veikimo efektyvum?.
 • Sistemoje ?SQL Server 2005? arba naujesn?se jos versijose galite ?galinti tiesiogin? fail? inicijavim?. Tiesioginis fail? inicijavimas pagreitina tik duomen? fail? priskyrim?. Tiesioginis fail? inicijavimas netaikomas ?urnalo failams.
 • Jei da?nai atliekate ?urnalo fail? didinimus, gali b?ti sukurtas per didelis virtuali?j? ?urnalo fail? (VLF) skai?ius. Tai gali kelti su duomen? baz?s paleidimu arba interneto operacijomis, replikavimu, atvirk?tiniu kopijavimu ir duomen? fiksavimo keitimu (CDC) susijusias problemas. Be to, tai kartais gali kelti su duomen? modifikavimu susijusias problemas.

Patarimai

 • Jei naudojat?s valdoma gamybos sistema, turite atminti, kad automatinis padidinimas gali lemti tik atsitiktin? padid?jim?. Kasdien naudodami automatin? padidinim? netvarkykite duomen? ir ?urnalo didinimo.
 • Fail? dyd?iui steb?ti ir didinti galite naudoti ?sp?jimus ir steb?jimo programas. Taip bus lengviau i?vengti fragmentavimo ir prie?i?r? gal?site vykdyti ne piko valandomis.
 • Automatin? suma?inim? ir automatin? padidinim? turi atid?iai ?vertinti kvalifikuotas duomen? bazi? administratorius (DBA); ?ias parinktis b?tina valdyti.
 • Nustatytas automatinis padidinimas turi b?ti pakankamai didelis, kad neb?t? pakenkta veikimui, kaip apra?yta anks?iau ?iame skyriuje. Tiksli reik?m?, kuri? reikia naudoti j?s? konfig?racijos nustatyme, bei procentinio didinimo ir didinimo tiksliu MB dyd?iu pasirinkimas priklauso nuo daugelio veiksni? j?s? aplinkoje. Patikrinti galite nustat? parametro automatinis padidinimas reik?m? kaip vien? a?tunt?j? failo dyd?io.
 • Kiekviename faile ?junkite parametr? <MAXSIZE>, kad vienas fail? nepadid?t? tiek, jog u?imt? vis? disko viet?.
 • I?laikykite operacijas kuo ma?esnes, kad i?vengtum?te neplanuoto fail? padid?jimo.

Kod?l reikia r?pintis disko vieta, jei dyd?io parametrai yra kontroliuojami automati?kai?

 • Parametras automatinis padidinimas negali padidinti duomen? baz?s daugiau nei diskuose, kuriuose saugomi failai, yra vietos. Tod?l jei automatinio padidinimo funkcijai leisite tvarkyti duomen? bazi? dyd?, vis tiek tur?site tikrinti diske likusios vietos dyd?. Be to, Automatinio padidinimo parametras yra ribojamas parametru MAXSIZE, kur? pasirenkate kiekvienam failui. Kad diske nesibaigt? vieta, steb?kite efektyvumo monitoriaus skaitikl? ?SQL Server?: duomen? bazi? objektas: duomen? failo (-?) dydis (KB) ir nustatykite ?sp?jim?, kuriuo bus prane?ta, kad duomen? baz? pasiek? tam tikr? dyd?.
 • Neplanuotas duomen? arba ?urnalo fail? padid?jimas gali u?imti viet?, skirt? kitoms programos, ir kelti ?i? program? problem?.
 • Operacij? ?urnalo padidinimo reik?m? turi b?ti pakankamai didel?, kad b?t? galima atlikti operacijas. Net jei automatinis padidinimas yra ?jungtas, bet jis negali visi?kai ?vykdyti j?s? u?klausos ir greitai atlikti padidinimo, gali b?ti parodytas prane?imas, nurodantis, kad operacij? ?urnalas yra pilnas.
 • ?SQL Server? neie?ko nuolatos, ar yra duomen? bazi?, kurios pasiek? sukonfig?ruot? automatinio suma?inimo slenkst?. U?uot tai dar?s, jis patikrina visas prieinamas duomen? bazes ir aptinka pirm?, kurioje sukonfig?ruota atlikti automatin? suma?inim?. ?i duomen? baz? patikrinama ir prireikus suma?inama. Tada palaukiama kelias minutes ir tikrinama kita duomen? baz?, kurioje sukonfig?ruotas automatinis suma?inimas. Kitaip tariant ?SQL Server? vienu metu netikrina vis? duomen? bazi?, ta?iau suma?ina jas visas vienu metu. Duomen? baz?s patikrinamos atskirai, kad kr?vis b?t? paskirstytas tam tikram laikotarpiui. Taigi, atsi?velgiant ? konkre?iame ?SQL Server? serveryje esan?i? duomen? bazi?, kurias sukonfig?ravote automati?kai suma?inti, skai?i?, suma?inimo procesui u?baigti gali prireikti keli? valand?, kai duomen? baz? pasiekia nustatyt? slenkst?.

NUORODOS

Daugiau informacijos, kaip padidinti ir suma?inti duomen? baz? ir ?urnalo failus, rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
256650 Kaip suma?inti ?SQL Server 7.0? operacij? ?urnal?
272318 ?SQL Server 2000? operacij? ?urnalo suma?inimas naudojant DBCC SHRINKFILE
317375 Operacij? ?urnalas netik?tai padid?ja arba u?pildomas kompiuteryje su ?SQL Server?
247751 TRIKTIS: duomen? baz?s prie?i?ros planas nesuma?ina duomen? baz?s
305635 Didinant duomen? baz? automati?kai baigiasi skirtasis laikas
949523 Operacijos replikavimo gai?tis sistemoje ?SQL Server 2005? yra ilga, kai ypatyb?s ?Pradinis dydis? ir automatinio padidinimo ypatyb?s reik?m?s yra nedidel?s
Daugiau informacijos apie duomen? baz?s fail? inicijavim? ie?kokite ?ioje ?Microsoft? program? k?r?j? tinklo (MSDN) svetain?je:
Duomen? baz?s fail? inicijavimas
Daugiau informacijos apie tiesioginio fail? inicijavimo ?jungim? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Kaip ir kod?l reikia ?jungti tiesiogin? fail? inicijavim?
Daugiau informacijos apie operacij? ?urnalo fizin? architekt?r? rasite apsilank? ?ioje MSDN svetain?je:
Operacij? ?urnalo fizin? architekt?ra

?SQL Server? knygos internetu; temos: ?Operacij? ?urnalo fizin? architekt?ra?; ?Operacij? ?urnalo suma?inimas?

Savyb?s

Straipsnio ID: 315512 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 17 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Rakta?od?iai: 
kbsqlmanagementtools kbinfo KB315512

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com