Stavke koje treba razmotriti u vezi sa postavkama ?automatsko uve?avanje? i ?automatsko smanjivanje? u sistemu SQL Server

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 315512 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Podrazumevane postavke opcija automatsko uve?avanje i automatsko smanjivanje funkcionisa?e i bez pode?avanja na mnogim sistemima SQL Server. Me?utim, postoje okru?enja u kojima ne?ete morati da uklju?ujete postavke ili u kojima ?ete mo?da morati da podesite parametre automatsko uve?avanje i automatsko smanjivanje. Ovaj ?lanak pru?a vam neke pomo?ne informacije koje ?e vas voditi kada izaberete postavke za svoje okru?enje.

DODATNE INFORMACIJE

Evo nekih stavki koje treba razmotriti kada odlu?ite da podesite parametre automatsko uve?avanje i automatsko smanjivanje.

Kako da konfiguri?em te postavke?

 1. Postavke automatsko uve?avanje i automatsko smanjivanje mo?ete konfigurisati pomo?u nekog od slede?ih na?ina:
  • Instrukcija ?PROMENI BAZU PODATAKA? (nije dostupna u sistemu SQL Server 7.0)
  • SQL Server Management Studio ili SQL Enterprise Manager
  • Uskladi?tena procedura sp_dboption (nije podr?ana u sistemu SQL Server 2005)
  Napomena Ako imate SQL Server 2005, koristite SQL Server Management Studio umesto programa SQL Enterprise Manager. Za vi?e informacija o pode?avanju ovih postavki u sistemu SQL Server 2005 posetite slede?e Microsoft Developer Network (MSDN) Veb lokacije:
  Dodavanje podataka ili datoteka evidencije u bazu podataka (SQL Server Management Studio)
  http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/ms189253.aspx
  Svojstva baze podataka (stranica sa datotekama)
  http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/ms180254.aspx
  Opciju automatsko uve?avanje mo?ete konfigurisati i kada kreirate bazu podataka.

  Trenutne postavke mo?ete pregledati preko svojstava baze podataka u programu SQL Enterprise Manager (SEM). A mo?ete i pokrenuti slede?u Transact-SQL komandu:
  sp_helpdb [ [ @dbname= ] 'name' ]
 2. Imajte na umu da se postavke za automatsko uve?avanje odnose na pojedina?ne datoteke. Zato morate da ih podesite na najmanje dva mesta za svaku bazu podataka (jednom za primarnu datoteku sa podacima, a drugi put za primarnu datoteku evidencije). Ako imate vi?e datoteka sa podacima i/ili datoteka evidencije, morate da podesite opcije u svakoj datoteci. U zavisnosti od okru?enja, mo?da ?ete imati razli?ite postavke za svaku datoteku baze podataka.

Kako to uti?e na performanse?

 • Ako pokre?ete transakciju koja zahteva vi?e prostora za evidenciju nego ?to je dostupno, a uklju?ili ste opciju automatsko uve?avanje za evidenciju transakcija za tu bazu podataka, onda ?e vreme koje je potrebno transakciji da se dovr?i obuhvatati i vreme potrebno evidenciji transakcija da se uve?a za iznos koji ste konfigurisali. Ako je uve?avanje veliko ili ako postoji drugi faktor koji prouzrokuje du?e trajanje, upit u kome otvarate transakciju mo?e da prestane sa radom zbog gre?ke isteka. Isti problem mo?e da nastane zbog automatskog uve?avanja dela podataka iz baze podataka. Da biste promenili konfiguraciju postavke automatsko uve?avanje, pogledajte temu ?PROMENA BAZE PODATAKA? u knjigama za SQL Server na mre?i.
 • Ako pokrenete duga?ku transakciju koja zahteva uve?avanje evidencije, druge transakcije koje zahtevaju upisivanje u evidenciju transakcija, mora?e tako?e da sa?ekaju dok se operacija uve?avanja ne dovr?i.
 • Ako kombinujete opcije automatsko uve?avanje i automatsko smanjivanje, mo?ete stvoriti nepotrebno preoptere?enje. Uverite se da grani?ne vrednosti koje aktiviraju operacije uve?avanja i smanjivanja ne?e izazivati ?este promene veli?ine. Na primer, mo?ete pokrenuti transakciju koja izaziva uve?avanje evidencije transakcija za 100 MB kad se izvr?i. Posle nekog vremena zapo?inje automatsko smanjivanje i smanjuje evidenciju transakcija za 100 MB. Zatim pokre?ete istu transakciju i ona ponovo prouzrokuje uve?avanje evidencije transakcija za 100 MB. U ovom primeru, stvarate nepotrebno preoptere?enje i mo?ete da izazovete fragmentaciju datoteke evidencije, a i jedno i drugo mo?e negativno da se odrazi na performanse.
 • Fizi?ka fragmentacija nastala usled menjanja veli?ine podataka ili datoteka evidencije mo?e da ozbiljno da uti?e na performanse. To va?i i u slu?aju da koristite automatske postavke ili da ?esto vr?ite ru?no uve?avanje i smanjivanje tih datoteka.
 • Ako bazu podataka uve?avate pomalo ili ako je uve?avate a zatim smanjujete, mo?e da do?e do defragmentacije diska. Defragmentacije diska u nekim slu?ajevima mo?e da izazove probleme u vezi sa performansama. Situacija malog uve?avanja tako?e mo?e da umanji performanse sistema.
 • U sistemu SQL Server 2005 ili novijim verzijama, mo?ete da omogu?ite opciju trenutnog pokretanja datoteke. Trenutno pokretanje datoteke ubrzava razme?taj samo datoteka sa podacima. Trenutno pokretanje datoteke ne primenjuje se na datoteke evidencije.
 • Ako u datotekama evidencije do?e do uve?avanja vi?e datoteka, mo?ete imati veliki broj virtuelnih datoteka evidencije (VLF). Ovo mo?e dovesti do problema u vezi sa performansama operacija pokretanja baze podataka i operacija na mre?i, replikacija, preslikavanja i promene hvatanja podataka (CDC). Pored toga, ovo ponekad mo?e da izazove probleme sa performansama izmena podataka.

Najbolji na?ini

 • Kod upravljanog proizvodnog sistema, morate uzeti u obzir da opcija automatsko uve?avanje treba biti samo jedna mogu?nost za neo?ekivano uve?avanje. Nemojte svakodnevno upravljati podacima i uve?avanjem datoteke evidencije pomo?u opcije automatsko uve?avanje.
 • Da biste aktivno pratili veli?inu i uve?avanje datoteka, mo?ete koristiti upozorenja ili programe za nadgledanje. Ovo vam poma?e da izbegnete defragmentaciju i omogu?ava da prebacite aktivnosti koje se ti?u odr?avanja u vreme kada ste manje zauzeti.
 • Pode?avanja opcija Automatsko smanjivanje i automatsko uve?avanje treba pa?ljivo da proceni obu?eni administrator baze podataka (DBA). One ne smeju ostati nekontrolisane.
 • Mogu?nost porasta opcije automatsko uve?avanje mora da bude dovoljno velika da bi se izbegle te?ko?e sa performansama navedene u prethodnom odeljku. Ta?na vrednost koju treba koristiti u postavkama konfiguracije i izbor procenta uve?avanja i konkretne veli?ine izra?ene u MB, zavise od mnogobrojnih faktora u va?em okru?enju. Op?ta smernica koju mo?ete da koristite za testiranje postavke automatsko uve?avanje pode?ena je pribli?no na jednu osminu veli?ine datoteke.
 • Uklju?ite postavku <MAXSIZE> za sve datoteke da biste spre?ili da se neka datoteka uve?a toliko da koristi sav dostupan prostor na disku.
 • Veli?ina transakcija treba da bude ?to manja da bi se spre?ilo neplanirano uve?avanje datoteke.

Za?to moram da vodim ra?una o prostoru na disku ako se postavke veli?ine automatski kontroli?u?

 • Postavka automatsko uve?avanje ne mo?e da uve?a bazu podataka van ograni?enja dostupnog prostora na disku na disk jedinicama za koje su datoteke definisane. Zbog toga, ukoliko se za odre?ivanje veli?ine baze podataka oslonite na funkcionalnost automatsko uve?avanje, ipak morate nezavisno od toga da proveravate dostupan prostor na ?vrstom disku. Postavka automatsko uve?avanje ograni?ena je i parametrom MAXSIZE koji birate za svaku datoteku. Da biste smanjili mogu?nost da ostanete bez prostora na disku, mo?ete pratiti broja? nadgledanja performansi SQL Server: Objekat baza podataka :Datoteka(e) sa podacima Veli?ina (KB) i podesiti upozorenje kada baza podataka dostigne odre?enu veli?inu.
 • Neplanirano uve?avanje datoteka sa podacima ili datoteka evidencije mo?e da zauzme prostor na disku koji druge aplikacije smatraju slobodnim i mo?e da dovede do problema u radu tih aplikacija.
 • Mogu?nost uve?avanja evidencije transakcija mora da bude dovoljno velika da stigle da se ispune potrebe jedinica za transakciju. ?ak i kada je opcija automatsko uve?avanje uklju?ena, mo?ete da dobijete poruku da je evidencija transakcija puna, ukoliko ona ne mo?e da se uve?ava dovoljno brzo da bi zadovoljila potrebe upita.
 • SQL Server ne testira stalno baze podataka koje su pogodile konfigurisanu grani?nu vrednost za opciju automatsko smanjivanje. Naprotiv, on pregleda dostupne baze podataka i pronalazi prvu koja je konfigurisana za ?automatsko smanjivanje?. Proverava tu bazu podataka i automatski je smanjuje ako je potrebno. Zatim ?eka nekoliko minuta pre nego ?to proveri slede?u bazu podataka koja je konfigurisana za automatsko smanjivanje. Drugim re?ima, SQL Server ne proverava istovremeno sve baze podataka, niti ih istovremeno sve smanjuje. On ?e delovati kroz baze podataka putem kru?nog dodeljivanja da bi u odre?enom vremenskom periodu uzdrmao optere?enje. Zato ?e, u zavisnosti od toga koliko je baza podataka na odre?enoj instanci sistema SQL Server konfigurisano za automatsko smanjivanje, mo?da biti potrebno nekoliko ?asova od trenutka kada baza podataka pogodi grani?nu vrednost do momenta kada se ona zaista pro?iri.

REFERENCE

Za vi?e informacije o smanjivanju i uve?avanju baze podataka i datoteka evidencije kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
256650 Smanjivanje evidencije transakcija u sistemu SQL Server 7.0
272318 Smanjivanje evidencije transakcija u sistemu SQL Server 2000 pomo?u instrukcije ?DBCC SMANJI DATOTEKU?
317375 Evidencija transakcija neo?ekivano se uve?ava ili postaje puna na ra?unaru koji koristi SQL Server
247751 GRE?KA: Plan odr?avanja baze podataka ne smanjuje bazu podataka
305635 Kada se baza podataka automatski ?iri, javlja se vremensko ograni?enje
949523 Ka?njenje transakcione replikacije u sistemu SQL Server 2005 je veliko kada su vrednosti svojstava ?Polazna veli?ina? i ?Automatsko pove?avanje? male
Za vi?e informacija o pokretanju datoteke baze podataka, posetite slede?u Microsoft Developer Network (MSDN) Veb lokaciju:
Pokretanje datoteke baze podataka
Za vi?e informacija o omogu?avanju opcije trenutnog pokretanja datoteke, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Kako i za?to da omogu?ite opciju trenutnog pokretanja datoteke
Za vi?e informacija o fizi?koj arhitekturi evidencije transakcija, posetite slede?u MSDN Veb lokaciju:
Fizi?ka arhitektura evidencije transakcija

Knjige za SQL Server na mre?i; teme: ?Fizi?ka arhitektura evidencije transakcija?; ?Smanjivanje evidencije transakcija?

Svojstva

Identifikator ?lanka: 315512 - Poslednji pregled: 17. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
Klju?ne re?i: 
kbsqlmanagementtools kbinfo KB315512

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com