Xem xét cho các thi?t l?p "autogrow" và "autoshrink" trong SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315512 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?c đ?nh autogrowautoshrink thi?t đ?t này s? làm vi?c cho b?n v?i không có đi?u ch?nh vào nhi?u SQL Server h? th?ng. Tuy nhiên, có nh?ng môi trư?ng nơi mà b?n không có đ? bi?n các thi?t đ?t trên ho?c nơi mà b?n có th? ph?i đi?u ch?nh các autogrowautoshrink các tham s?. Bài vi?t này cung c?p cho b?n m?t s? thông tin cơ b?n đ? hư?ng d?n cho b?n khi b?n ch?n các thi?t đ?t cho môi trư?ng c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Dư?i đây là m?t s? đi?u c?n xem xét n?u b?n quy?t đ?nh đ? đi?u ch?nh c?a b?n autogrowautoshrink các tham s?.

Làm th? nào đ? c?u h?nh các cài đ?t?

 1. B?n có th? c?u h?nh các autogrowautoshrink cài đ?t b?ng cách s? d?ng m?t trong các cách sau:
  • M?t tuyên b? làm thay đ?i cơ s? d? li?u (không có s?n trong SQL Server 7.0)
  • SQL Server Management Studio ho?c ngư?i qu?n l? doanh nghi?p SQL
  • Các sp_dboption th? t?c đư?c lưu tr? (b? ph?n đ?i trong SQL Server 2005)
  Chú ý N?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2005, s? d?ng SQL Server Management Studio thay v? SQL Enterprise Manager. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách thi?t l?p các cài đ?t này trong SQL Server 2005, truy c?p vào các trang Web m?ng nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN) sau đây:
  Làm th? nào đ?: thêm d? li?u ho?c t?p tin đăng nh?p vào cơ s? d? li?u (SQL Server Management Studio)
  http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms189253.aspx
  Thu?c tính cơ s? d? li?u (t?p tin trang)
  http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms180254.aspx
  B?n c?ng có th? c?u h?nh các autogrow tùy ch?n khi b?n t?o m?t cơ s? d? li?u.

  B?n có th? xem các thi?t đ?t hi?n th?i thông qua các tính ch?t cơ s? d? li?u trong SQL qu?n l? doanh nghi?p (SEM). Ho?c, b?n có th? ch?y l?nh Transact-SQL sau đây:
  sp_helpdb [ [ @dbname= ] 'name' ]
 2. H?y nh? r?ng các autogrow thi?t đ?t là cho m?i t?p tin. V? v?y, b?n ph?i đ?t chúng trong lúc ít nh?t là hai nơi cho m?i cơ s? d? li?u (m?t cho các t?p tin d? li?u chính và m?t cho chính t?p nh?t k?). N?u b?n có nhi?u t?p tin d? li?u và/ho?c đăng nh?p, b?n ph?i thi?t l?p các tùy ch?n trên m?i t?p tin. Tùy thu?c vào môi trư?ng c?a b?n, b?n có th? k?t thúc v?i thi?t đ?t khác cho m?i t?p tin cơ s? d? li?u.

Nh?ng tác đ?ng hi?u su?t là g??

 • N?u b?n ch?y m?t giao d?ch mà đ?i h?i thêm đăng nh?p không gian hơn có s?n, và b?n đ? b?t các autogrow tùy ch?n cho các giao d?ch đăng r?ng cơ s? d? li?u, sau đó th?i gian nó di?n giao d?ch đ? hoàn thành s? bao g?m th?i gian các Nh?t k? giao d?ch phát tri?n b?i s? ti?n đư?c c?u h?nh. N?u t?c đ? tăng trư?ng tăng l?n ho?c có m?t s? y?u t? khác mà làm cho nó m?t m?t th?i gian dài, các truy v?n trong đó b?n m? các giao d?ch có th? th?t b?i v? c?a m?t l?i th?i gian ch?. Cùng m?t lo?i v?n đ? có th? d?n t? m?t autogrow c?a ph?n d? li?u c?a b?n cơ s? d? li?u. Đ? thay đ?i c?a b?n autogrow c?u h?nh, xem ch? đ? "ALTER DATABASE" trong SQL Server Books Tr?c tuy?n.
 • N?u b?n ch?y m?t giao d?ch l?n mà đ?i h?i ph?i đăng nh?p đ? phát tri?n, các giao d?ch đó có yêu c?u m?t ghi vào Nh?t k? giao d?ch c?ng s? có ph?i ch? đ?i cho đ?n khi đ? hoàn t?t các chi?n d?ch phát tri?n.
 • N?u b?n k?t h?p các autogrowautoshrink tùy ch?n, b?n có th? t?o không c?n thi?t trên không. H?y ch?c ch?n r?ng các ngư?ng mà kích ho?t s? phát tri?n và co l?i ho?t đ?ng kinh doanh s? không gây ra thư?ng xuyên lên và xu?ng thay đ?i kích thư?c. Ví d?, b?n có th? ch?y m?t giao d?ch mà nguyên nhân Nh?t k? giao d?ch phát tri?n b?i 100 MB theo th?i gian nó cam k?t. M?t s? th?i gian sau đó các autoshrink b?t đ?u và thu nh? các b?n ghi c?a giao d?ch b?i 100 MB. Sau đó, b?n ch?y các giao d?ch cùng và nó gây ra các b?n ghi c?a giao d?ch phát tri?n b?i 100 MB m?t l?n n?a. Trong ví d? đó, b?n đang t?o không c?n thi?t trên không và có kh? năng t?o ra phân m?nh c?a các t?p tin log, m?t trong đó có th? ?nh hư?ng hi?u su?t.
 • Phân m?nh v?t l? thay đ?i kích thư?c c?a các d? li?u ho?c đăng nh?p t?p tin có th? có m?t ?nh hư?ng nghiêm tr?ng v? hi?u su?t c?a b?n. Đi?u này là đúng hay không b?n s? d?ng các thi?t l?p t? đ?ng ho?c cho dù b?n t? phát tri?n và thu nh? các t?p tin thư?ng xuyên.
 • N?u b?n phát tri?n cơ s? d? li?u c?a b?n b?ng t?ng bư?c nh?, ho?c n?u b?n phát tri?n nó và sau đó co l?i nó, b?n có th? k?t thúc v?i đ?a phân m?nh. Đ?a phân m?nh có th? gây ra các v?n đ? hi?u su?t trong m?t s? trư?ng h?p. M?t k?ch b?n c?a s? gia tăng trư?ng nh? c?ng có th? làm gi?m hi?u su?t trên c?a b?n h? th?ng.
 • Trong SQL Server 2005 ho?c trong phiên b?n m?i nh?t, b?n có th? cho phép vi?c kh?i t?o t?p tin ngay l?p t?c. Kh?i t?o t?p tin ngay l?p t?c t?c đ? lên t?p tin phân b? ch? cho các t?p tin d? li?u. Kh?i t?o t?p tin t?c th? không áp d?ng đ? đăng nh?p t?p tin.
 • N?u b?n có nhi?u t?p tin thư growths trong t?p tin đăng nh?p c?a b?n, b?n có th? có m?t s? quá l?n các t?p tin đăng nh?p ?o (BOÅ). Đi?u này có th? d?n t?i v?n đ? hi?u su?t v?i các ho?t đ?ng kh?i đ?ng/tr?c tuy?n cơ s? d? li?u, sao nhân b?n, ph?n ánh, và thay đ?i d? li?u ch?p (CDC). Ngoài ra, đi?u này đôi khi có th? gây ra v?n đ? hi?u su?t v?i s?a đ?i d? li?u.

Th?c ti?n t?t nh?t

 • Đ?i v?i m?t h? th?ng qu?n l? s?n xu?t, b?n ph?i xem xét autogrow Đ?ng ch? đơn thu?n là m?t ph?ng h? cho s? tăng trư?ng b?t ng?. Không qu?n l? tăng trư?ng c?a b?n d? li?u và đăng nh?p trên cơ s? hàng ngày v?i autogrow.
 • B?n có th? s? d?ng c?nh báo ho?c các chương tr?nh giám sát đ? theo d?i t?p tin Kích thư?c và phát tri?n các t?p tin ch? đ?ng. Đi?u này s? giúp b?n tránh phân m?nh và cho phép b?n chuy?n đ?i các ho?t đ?ng b?o tr? không cao đi?m gi?.
 • AutoShrink autogrow c?n th?n ph?i đư?c đánh giá b?i m?t qu?n tr? cơ s? d? li?u đư?c đào t?o (DBA); h? không ph?i c?n l?i không đư?c qu?n l?.
 • C?a b?n autogrow tăng ph?i là đ? l?n đ? tránh h?nh ph?t hi?u su?t li?t kê trong ph?n trư?c. Giá tr? chính xác đ? s? d?ng trong c?u h?nh c?a b?n thi?t l?p và s? l?a ch?n gi?a m?t t? l? ph?n trăm tăng trư?ng và m?t c? th? MB Kích thư?c s? phát tri?n ph? thu?c vào nhi?u y?u t? trong môi trư?ng c?a b?n. M?t quy lu?t c?a nói chung đ? b?n có th? s? d?ng đ? th? nghi?m là đ? thi?t l?p c?a b?n autogrow thi?t l?p đ?n kho?ng m?t trong tám kích thư?c c?a các t?p tin.
 • B?t các thi?t l?p <maxsize>cho m?i t?p tin đ? ngăn ch?n b?t k? t?p tin m?t trong nh?ng phát tri?n đ?n m?t đi?m mà nó s? d?ng lên t?t c? s?n đ?a không gian.</maxsize>
 • Gi? kích thư?c c?a các giao d?ch c?a b?n càng nh? càng t?t đ? ngăn ng?a t?p tin không có k? ho?ch tăng trư?ng.

T?i sao tôi ph?i lo l?ng v? dung lư?ng đ?a n?u kích thư?c thi?t đ?t t? đ?ng ki?m soát?

 • Các autogrow thi?t l?p không th? phát tri?n kích thư?c cơ s? d? li?u ngoài các gi?i h?n c?a các không gian đ?a s?n dùng trên ? đ?a mà tác ph?m đư?c đ?nh ngh?a. V? v?y, n?u b?n d?a trên các autogrow ch?c năng v?i kích thư?c cơ s? d? li?u c?a b?n, b?n ph?i v?n m?t cách đ?c l?p, ki?m tra không gian có s?n đ?a c?ng c?a b?n. Các autogrow thi?t l?p c?ng h?n ch? b?i tham s? MAXSIZE b?n ch?n cho m?i t?p tin. Đ? gi?m kh? năng ch?y không gian, b?n có th? giám sát S? lư?t truy c?p theo d?i hi?u su?t SQL Server: Đ?i tư?ng cơ s? d? li?u: kích thư?c t?p d? li?u (KB) và thi?t l?p m?t c?nh báo cho khi cơ s? d? li?u đ?t đ?n m?t kích thư?c nh?t đ?nh.
 • Không có k? ho?ch tăng trư?ng c?a các t?p tin d? li?u ho?c đăng nh?p có th? l?y không gian mà các ?ng d?ng khác mong đ?i đ? s?n sàng và có th? gây ra nh?ng ngư?i khác các ?ng d?ng đ? g?p v?n đ?.
 • Tăng t?c đ? tăng trư?ng c?a log giao d?ch c?a b?n ph?i đư?c l?n đ? đ? ? phía trư?c c?a các nhu c?u c?a đơn v? giao d?ch c?a b?n. Ngay c? v?i autogrow b?t, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông đi?p r?ng các b?n ghi c?a giao d?ch là đ?y đ?, n?u nó không th? phát tri?n đ? nhanh đ? đáp ?ng nhu c?u c?a b?n truy v?n.
 • SQL Server không liên t?c ki?m tra đ?i v?i cơ s? d? li?u đó có nh?n ngư?ng đư?c c?u h?nh cho autoshrink. Thay vào đó, nó nh?n vào cơ s? d? li?u có s?n và t?m th?y là ngư?i đ?u tiên m?t trong đó đư?c c?u h?nh đ? autoshrink. Nó s? ki?m tra r?ng cơ s? d? li?u và thu nh? mà cơ s? d? li?u n?u c?n thi?t. Sau đó, nó ch? đ?i m?t vài phút trư?c khi ki?m tra ti?p theo cơ s? d? li?u đư?c c?u h?nh cho autoshrink. Nói cách khác, SQL Server không ki?m tra t?t c? các cơ s? d? li?u cùng m?t lúc và thu nh? chúng cùng m?t lúc. Nó s? làm vi?c thông qua cơ s? d? li?u trong m?t v?ng Robin th?i trang đ? tách r?i t?i ra trong m?t kho?ng th?i gian. V? v?y, tùy thu?c vào bao nhiêu cơ s? d? li?u vào m?t trư?ng h?p c? th? SQL Server b?n có c?u h?nh đ? autoshrink, nó có th? m?t vài gi? t? khi các cơ s? d? li?u s? truy c?p ngư?ng cho đ?n khi nó th?c s? thu nh?.

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? phát tri?n và co l?i cơ s? d? li?u và đăng nh?p c?a b?n tác ph?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256650Làm th? nào đ? thu nh? đăng nh?p giao d?ch SQL Server 7.0
272318 Thu h?p l?i trong SQL Server 2000 v?i DBCC SHRINKFILE giao d?ch, đăng nh?p
317375 M?t Nh?t k? giao d?ch phát tri?n b?t ng? ho?c tr? nên đ?y đ? trên máy tính đang ch?y SQL Server
247751 L?I: K? ho?ch b?o tr? cơ s? d? li?u không co l?i cơ s? d? li?u
305635 M?t th?i gian ch? x?y ra khi cơ s? d? li?u t? đ?ng m? r?ng
949523 Đ? tr? c?a m?t sao nhân b?n giao d?ch là r?t cao trong SQL Server 2005 khi giá tr? tài s?n "Kích thư?c ban đ?u" và giá tr? tài s?n Autogrowth là nh?
Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c kh?i t?o t?p tin cơ s? d? li?u, truy c?p Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
Kh?i t?o cơ s? d? li?u t?p tin
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách b?t kh?i t?o t?p tin ngay l?p t?c, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Làm th? nào và t?i sao đ? cho phép kh?i t?o t?p tin ngay l?p t?c
Đ? bi?t thêm thông tin v? giao d?ch đăng nh?p v?t l? ki?n trúc, truy c?p MSDN Web site sau:
Giao d?ch đăng nh?p v?t l? ki?n trúc

SQL Server sách tr?c tuy?n; các ch? đ?: "giao d?ch Đăng nh?p v?t l? Architecture"; "Thu h?p l?i các b?n ghi c?a giao d?ch"

Thu?c tính

ID c?a bài: 315512 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbinfo kbmt KB315512 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315512

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com