Qu?n l? thi?t b? không hi?n th? các thi?t b? không đư?c k?t n?i v?i máy tính d?a trên Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315539 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Qu?n l? thi?t b? hi?n ch? không-c?m b?t lên và ch?y thi?t b?, tr?nh đi?u khi?n và máy in khi b?n nh?p vào Hi?n th? thi?t b? ?n trên xem tr?nh đơn. Thi?t b? mà b?n cài đ?t chuyên bi?t mà không đư?c k?t n?i v?i máy tính (ch?ng h?n như m?t thi?t b? Universal Serial Bus [USB] ho?c thi?t b? "ghosted") không hi?n th? trong Device Manager, ngay c? khi b?n nh?p vào Hi?n th? thi?t b? ?n.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh hành vi này và hi?n th? thi?t b? khi b?n nh?p vào Hi?n th? thi?t b? ?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào d?u ki?m nh?c l?nh.
 2. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  thi?t l?p devmgr_show_nonpresent_devices = 1
 3. G? l?nh sau m?t d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  B?t đ?u devmgmt.msc
 4. Kh?c ph?c s? c? các thi?t b? và tr?nh đi?u khi?n trong Device Manager.

  Lưu ?: nh?p vào Hi?n th? thi?t b? ?n trên xemtr?nh đơn trong Device Manager trư?c khi b?n có th? xem thi?t b? không đư?c k?t n?i v?i máy tính.
 5. Khi b?n k?t thúc x? l? s? c?, đóng qu?n l? thi?t b?.
 6. Lo?i l?i ra t?i d?u ki?m nh?c l?nh.

  Lưu ? r?ng khi b?n đóng c?a s? nh?c l?nh, c?a s? Xóa các devmgr_show_nonpresent_devices = 1 bi?n mà b?n thi?t l?p ? bư?c 2 và ngăn ng?a ghosted thi?t b? t? đư?c hi?n th? khi b?n nh?p vào Hi?n th? thi?t b? ?n.
N?u b?n là m?t nhà phát tri?n ho?c ngư?i s? d?ng đi?n và b?n mu?n đ? có th? xem thi?t b? không đư?c k?t n?i v?i máy tính c?a b?n, đ?t bi?n môi trư?ng này trên toàn c?u:

Đ? đư?c chúng tôi đ?t bi?n môi trư?ng toàn c?u cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kh?c ph?c v?n đ? này chính m?nh, đi đ?n các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi


Đ? kh?c ph?c s? c? này t? đ?ng, b?m vào các s?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Trong hộp thoại T?p t?i xu?ng , b?m ch?y, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó Wizard.


Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50606


Ghi chú
 • Sau khi b?n ch?y các gói ph?n m?m, b?n c?n nh?p Hi?n th? thi?t b? ?n vào tr?nh đơn xem trong qu?n l? thi?t b? trư?c khi b?n có th? xem thi?t b? không đư?c k?t n?i v?i máy tính.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u qu? v? không trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó gi?i pháp vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.

Sau đó, đi đ?n các "Đi?u này có kh?c ph?c s? c? không?"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

 1. B?m chu?t ph?i Máy tính c?a tôi.
 2. B?m thu?c tính.
 3. Nh?p vào tab nâng cao .
 4. Nh?p vào tab Bi?n môi trư?ng .
 5. Thi?t l?p các bi?n trong h?p Bi?n h? th?ng .
Lưu ?: s? d?ng phương pháp này ch? cho m?c đích kh?c ph?c s? c? ho?c phát tri?n, ho?c đ? ngăn ch?n ngư?i dùng vô t?nh g? cài đ?t chuyên bi?t m?t thi?t b? yêu c?u không đư?c k?t n?i v?i máy tính (ch?ng h?n như m?t thi?t b? USB ho?c trạm đậu không đư?c k?t n?i v?i m?t máy tính máy tính xách tay).

Đi?u này có kh?c ph?c s? c? không?

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

T?nh tr?ng

Hành vi này là do thi?t k?.

Thông tin thêm

Trong qu?n l? thi?t b?, có hai lo?i thi?t b? ?n bên c?nh các thi?t b? đư?c hi?n th?:
 • Đi?n h?nh, ?n thi?t b? không hi?n th? (tr?nh đi?u khi?n không-c?m b?t lên và ch?y, máy in, và vv.)

  - và -
 • Thi?t b? Phantom không đư?c k?t n?i v?i máy tính

Thu?c tính

ID c?a bài: 315539 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbprb kbfixme kbmsifixme kbmt KB315539 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 315539

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com